Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.

Kaip pavyzdį čia pateikiame įvykių prieš SSRS žlugimą aprašymą. Tai įvyko dėl popiežiaus Jono Pauliaus II akto, kuriuo jis paaukojo pasaulį Nekaltajai Marijos Širdžiai. Juo labiau galime tikėtis lemtingų pasekmių iš popiežiaus Pranciškaus Rusijos ir Ukrainos pašventinimo akto.

“Žinoma, tai, kuo Rusija buvo nuo 1917 m., subyrėjo į mažus gabalėlius ir, regis, niekada nesulipdė savęs (šiandien matome bandymą būtent “suklijuoti gabalėlius” – red.). Išnyko įtampa tarp komunistinio bloko ir Vakarų šalių ir, svarbiausia, išnyko pasaulinio naikinamojo branduolinio karo grėsmė, kuri 1984-1985 m. tiesiog kabojo ant plauko. Trečiajame įšventinimo teksto punkte teigiama:

“Pavesdami Tau, Motina, pasaulį, visus žmones ir visas tautas, mes Tau patikime ir patį šį pašventimą pasauliui, atiduodami jį į Tavo motiniškąją Širdį.

O Nekalčiausioji Širdie! Padėk mums įveikti siaubą, kurį kelia blogis, taip lengvai įleidžiantis šaknis šiuolaikinių vyrų ir moterų širdyse, – blogis, kuris su savo nesuskaičiuojamais padariniais jau slegia mūsų dabartį ir, atrodo, užveria kelius į ateitį!

Nuo bado ir karo, gelbėk mus!

Nuo branduolinio karo, nuo nesuskaičiuojamo savęs naikinimo, nuo bet kokio karo, gelbėk mus!”

Istorikai sutaria, kad lemiamą reikšmę branduolinio karo grėsmės panaikinimui turėjo katastrofa Seviromorske, kur 1984 m. gegužės 13 d. sovietų Šiaurės laivyno sandėliuose kilo gaisras. Kadangi ginklai buvo saugomi nedidelėje erdvėje, ugnis persikėlė iš sandėlio į sandėlį, o jos gesinimas tikriausiai atnešė vis daugiau aukų, kurių skaičius siekė apie 200-300 žmonių. Gegužės 17 d. įvyksta didžiausi ginkluotės sprogimai. Sunaikinta beveik 1 000 įvairių tipų raketų, tarp jų – saugomų 80 SS-20 tipo raketų, galinčių nešti branduolinį krovinį, komplektas.

Sovietų Sąjungos Šiaurės laivynas, kuriam priklausė daugybė povandeninių laivų, branduolinių raketinių laivų ir tolimojo nuotolio lėktuvų ir kuris buvo numatytas kaip smogiamųjų pajėgų prieš Jungtines Valstijas stuburas, buvo praktiškai nuginkluotas, visiškai atkurti smogiamąsias pajėgas turėjo prireikti dvejų metų. Ar buvo planuojamas branduolinis karas? Daugelis istorikų mano, kad buvome labai, labai arti jo ir kad jis buvo planuojamas 1985 m.

Kas atsitiko Rusijoje po katastrofos? Arba, tiksliau, kas vyksta 1984 m. SSRS? Vos kelis mėnesius prezidentavęs, 1984 m. vasario 9 d. miršta Komunistų partijos centrinio komiteto generalinis sekretorius Jurijus Andropovas, Brežnevo įpėdinis (juk jis valdė daugiau kaip 18 metų!). Kitas pirmasis sekretorius, Konstantinas Černenka, vadovauja vos daugiau nei metus ir miršta 1985 m. kovo 10 d.

Per mažiau nei dvejus metus mirė dar trys pirmieji sekretoriai. 1985 m. kovo 11 d., per šventosios Jacintos – vienos iš trijų Fatimos ganytojų – 75-ąjį gimtadienį, pirmuoju sekretoriumi tampa Michailas Gorbačiovas, kurio pagrindinis indėlis buvo visos Sovietų Sąjungos žlugimas.

Branduolinio karo grėsmė galutinai palaidota 1987 m. gruodžio 8 d., Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, sudarius INF sutartį, arba “Sutartį dėl visiško vidutinio nuotolio raketų likvidavimo”. 1989 m. SSRS išveda savo kariuomenę iš Afganistano, o Lenkijoje įvyksta pirmieji beveik laisvi rinkimai. Gruodžio 1 d. M. Gorbačiovas ir jo žmona Raisa su oficialiu vizitu lankosi Vatikane, surengia nuoširdžius pokalbius ir, regis, puikiai supranta vienas kitą.

Kitais metais sovietinės respublikos paskelbia suverenitetą, nors M. Gorbačiovas nepripažįsta Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos ir vykdo karinę intervenciją Lietuvoje. Per šiuos vadinamuosius Sausio įvykius (1991 m.) žūsta 14 žmonių ir daugiau kaip 700 sužeidžiama. M. Gorbačiovas vis labiau praranda paramą Rusijoje, todėl 1991 m. rugpjūčio mėn. įvyksta vadinamasis Maskvos pučas.

Tai buvo paskutinis mirštančios SSRS atodūsis. Borisas Jelcinas užgrobia valdžią Rusijoje ir 1991 m. per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę kartu su Baltarusijos ir Ukrainos vadovais pasirašo SSRS iširimą ir Nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimą.

JŠ pagal posada.parafia.net.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

„Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“

Žmogaus gyvenimas ir jo psichologija yra didžiulė paslaptis. Gražūs ir nuostabūs šio pasaulio ir šio gyvenimo dalykai mums kažkaip tampa įprasti ir nuobodūs. Pasaulis kupinas grožio ir gėrio, bet visą laiką jį matydami mes tampame jam abejingi. Mes matome nuostabų dangų, nuostabius ežerus, kalnus, upes, medžius, žvaigždes, bet laikui bėgant visa tai kažkaip mums tampa įprasta ir nuobodu.

Mūsų psichologija tokia, kad mes greitai pasiduodame apatijai ir abejingumui. Mūsų siela tokia silpna, tokia pažeidžiama. Mes greitai prarandame savo pirminį entuziazmą ir užsidegimą; mes imame nuobodžiauti, tampame nepatenkinti ir pradedame mažiau vertinti aplinkinius dalykus. Nusipirkę ką nors nauja, pavyzdžiui, naują automobilį ar kompiuterį, pradžioje mes būname labai užsidegę ir kupini džiaugsmo, bet po kurio laiko tai mums pabosta ir mūsų nebejaudina.

Taip ypač nutinka su mūsų pažįstamais žmonėmis. Kai ką nors gerai pažįstame, dažnai su juo kalbamės arba susitinkame, ilgainiui pradedame jį laikyti savaime suprantamu. Pavyzdžiui, jaunas vyras susitinka jauną moterį, ir pradžioje juos užplūsta stiprūs jausmai ir potraukis vienas kitam. Jų širdys tarsi sprogsta nuo emocijų, džiaugsmo ir susijaudinimo. Vėliau jie susituokia ir laimingai gyvena. Tačiau praėjus trisdešimčiai metų jų tarpusavio jausmai ima blėsti. Jie nepraranda meilės vienas kitam, bet ta pirminė ugnis ir aistra pamažu užgęsta. Panašiai atsitinka ir su mūsų vadovais arba didžiais žmonėmis. Kai pas mus atvažiuoja naujas kunigas arba mūsų vadovu darbe tampa naujas žmogus, pradžioje jiems rodome didelę pagarbą, bet pamažu mūsų pagarbumas jiems mažėja ir mes prie jų įprantame. Tokia yra žmogaus prigimtis.

Taip atsitinka ir su Švč. Mergele Marija. Mes giedame ir meldžiamės jai (Rožančių, litanijas, Angelo pasveikinimą) taip dažnai, mus supa tiek daug jos gražių statulų ir paveikslų, kad ji mums tampa normaliu ir įprastu dalyku. Mes prarandame suvokimą, kas ir kokia ji iš tiesų yra. Kas ji? Kas yra ši didi moteris? Kokia ji? Į šiuos klausimus atsako šiandienos šventė. Ji yra Nekaltasis Prasidėjimas.

Kaip žinote, 1858 m. Švč. Mergelė Marija apsireiškė šventajai Bernadetai Lurde, nedidelėje vienos erdvios olos nišoje. Šių apreiškimų metu Švenčiausioji Mergelė pasakė šventajai Bernadetai, jog ji nori, kad daug žmonių ateitų į šią vietą melstis ir kad kunigai čia pastatytų koplyčią. Kaip tikra sielų motina, ji paprašė šventosios Bernadetos melstis už nusidėjėlius ir daryti už juos atgailą. Marija visada prašo šių dalykų savo apsireiškimuose.

Šventoji Bernadeta keletą kartų jos mandagiai paklausė: „Prašau, pasakykite savo vardą. Žmonės nori žinoti, kas esate.“ Tačiau Švenčiausioji Mergelė tik maloniai šypsodavosi ir nieko nesakydavo. Šventoji Bernadeta ją vadindavo „gražiąja ponia“. Ji pasakojo žmonėms, kad jai apsireiškianti „gražioji ponia“. Daugelis žmonių manė, kad tai Švenčiausioji Mergelė, bet jie nebuvo tvirtai tuo įsitikinę. Galiausiai per šešioliktąjį apsireiškimą šventoji Bernadeta tris kartus jos paklausė: „Bet koks yra jūsų vardas?“ Gražioji ponia tik nusišypsojo ir nieko neatsakė. Tada Bernadeta paklausė jos ketvirtą kartą: „Koks jūsų vardas?“ Tuomet Marija nuolankiu balsu tarė: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“.

Ji nepasakė „Aš esu Švenčiausioji Mergelė Marija“ arba „Aš Dievo Motina“, arba „Aš Dangaus Karalienė“. „Koks jūsų vardas?“ „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Tai gili paslaptis. Tai reiškia: „Aš esu žmogus, pradėtas visiškai be gimtosios nuodėmės, ir mano siela visiškai nepatiria kenksmingų nuodėmės padarinių. Aš esu nekaltoji moteris, pilna Dievo malonės, dorybės ir tyrumo.“ Tai jos esmė. Ji yra Nekaltasis Prasidėjimas. Tai didelė nuostabi paslaptis.

Kalbant apie mūsų santykį su Švenčiausiąja Mergele Marija, turime visuomet atminti du dalykus. Pirma, ji yra tikra moteris. Ji ne angelas, ne deivė. Tai reiškia, kad ji yra tikra mūsų dvasinė motina, visada pasirengusi mums padėti. Todėl turime būti jai labai artimi ir ja pasitikėti, kaip pasitikime savo motina. Antra, turime puoselėti jai gilią pagarbą, nes, nors ir būdama moteris bei mūsų motina, ji stovi daug aukščiau už mus.

Niekada negalime pamiršti, kad ji yra kilniausia iš Dievo kūrinių. Kadangi ji yra Nekaltasis Prasidėjimas ir Dievo Motina, jos kilnumas yra daug didesnis negu Dievo angelų ir visų šventųjų. Jos „malonės pilnatvė“ gerokai viršija visą angeluose ir šventuosiuose esančią malonę. Švenčiausioji Mergelė Marija yra artimiausia Švenčiausiajai Trejybei būtybė. Kuo labiau kūrinys myli Dievą, tuo jis yra tobulesnis, o Švenčiausioji Mergelė myli Jį labiau nei visi angelai ir šventieji. Tai reiškia, kad ji yra daug tobulesnė ir šventesnė nei visi angelai ir šventieji. Tai nuostabu, ir mes niekada negalime to pamiršti.

Todėl turime nuolat atnaujinti savo pagarbą jai, kai kreipiamės į ją malda. Nenorime, kad mūsų pamaldumas ir pagarba jai sumažėtų ir taptų drungnas.

Be to, kadangi ji yra Nekaltasis Prasidėjimas, jos jausmai ir emocijos tobulai klauso jos valios, jos valia tobulai paklūsta jos protui, o jos protas tobulai paklūsta Dievo įstatymui ir valiai. Jos sieloje viešpatauja tobula ramybė ir tvarka. Ji turi nekaltą sielą. Jos sieloje karaliauja tobula taika, nes „taika“ reiškia iš tvarkos kylančią ramybę, o jos sieloje yra tobula tvarka. Šventasis Tomas tai vadina pirmine teisumo ir tvarkos būkle. Prieš pirmąją nuodėmę Adomo ir Ievos sielos buvo šioje teisumo ir tvarkos būklėje.

Todėl Švenčiausioji Mergelė gyveno visiškai nenuodėmingą gyvenimą. Ji niekada nepadarė nė vienos nuodėmės. Tai nuostabu! Pavyzdžiui, įsivaizduokite Švenčiausiąją Mergelę po to, kai ji Šventosios Dvasios galia pradėjo mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ji buvo nėščia, tačiau buvo sužadėta su šventuoju Juozapu. Kaip ji galėjo pasakyti jam apie savo nėštumą? Kaip ji galėjo visa tai jam paaiškinti? Ar jis būtų ja patikėjęs? Dabar pagalvokite. Kaip mes būtume reagavę? Ką būtume pasakę šventajam Juozapui? Mes esame „kaltai pradėti“, todėl būtume supanikavę, ėmę nervintis, bijotume kalbėti su juo ir t. t. Dėl sukilusių emocijų ir rūpesčių mes, ko gero, padarytume daug lengvųjų nuodėmių mėgindami paaiškinti stebuklą šventajam Juozapui. Bet Nekaltai pradėtoji (Švenčiausioji Mergelė Marija) buvo visiškai rami, protinga ir šventa. Ji nieko nesakė Juozapui apie šiuos dalykus. Ji visiškai pasitikėjo Dievo planu, ji tikėjo, kad Dievas viską Juozapui paaiškins. Ir Dievas tai padarė. Tai yra šventumas ‒ visiškai pasikliauti Dievo Apvaizda ir valia.

Įsivaizduokite šventąjį Juozapą ir Mariją, keliaujančius į Betliejaus miestelį. Žinoma, jie tikėjosi apsistoti jaukioje vietoje. Žinoma, jie tikėjosi, kad Švenčiausioji Mergelė pagimdys vaiką vėliau, kai jie sugrįš į Nazaretą. Tačiau jiems atvykus į Betliejų Marijai atėjo metas gimdyti. Tai jiems buvo pirmas sukrėtimas. Įsivaizduokite, kokių jiems tai sukėlė sunkumų. Jie buvo kelionėje, ir štai atėjo metas gimdyti. Maža to, jie negalėjo rasti normalios vietos apsistoti. Tai buvo antrasis sukrėtimas. Ką mes būtume darę? Kaip būtume reagavę? Kadangi esame „kaltai pradėti“, mes vėl supanikuotume, imtume skųstis ar netgi piktai šaukti ant šventojo Juozapo: „Kodėl negali rasti tinkamos vietos apsistoti? Tu blogas vyras! Ar nematai, kad aš nėščia, negi manęs nemyli?“ ir t. t. Tačiau Nekaltai Pradėtoji buvo tobulai protinga, tobulai rami. Ji paprasčiausiai tobulai pakluso Dievo valiai, nepadarydama jokios nuodėmės. Ji viską paklusniai priėmė.

Įsivaizduokite, kaip Švenčiausioji Mergelė Marija ir šventasis Juozapas suprato pametę Jėzų. Kaip mes būtume elgęsi? Kadangi esame „kaltai pradėti“, būtume ėmę šaukti ant Juozapo ir kaltinę jį aplaidumu: „Kodėl juo nepasirūpinai? Tu blogas tėvas! Kaip įmanoma, kad jį praradai?“ Būtume padarę daug nuodėmių. Tačiau Nekaltai Pradėtoji nepadarė nė vienos nuodėmės per visas tas tris dienas, kai ieškojo Jėzaus. Jos vaikas buvo pradingęs. Įsivaizduokite, kaip jai tai turėjo būti skaudu. Ji visiškai ramiai pakluso Dievo valiai, ir priėmė situaciją tokią, koki ji buvo, nepadarydama jokios nuodėmės. Tai parodo mums jos nekaltą sielą.

Sužadinkime iš naujo savo pagarbą Švenčiausiajai Mergelei. Niekada nepamirškime, kas ji yra ‒ Nekaltasis Prasidėjimas, kilniausia iš Dievo kūrinių. Jeigu pamaldžiai garbinsime jos Nekaltąją Širdį, galėsime būti tikri, kad ji ypatingai mus globos dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Kun. Shane Pezzutti

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina… ” Last Christmas”. Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise gražiai pasireiškusi liaudies ir tautinėje kultūroje, kartais nepasiklysta tarp šių spalvų ir garsų?

Visi advento papročių tyrinėjimai sutaria, kad nors tai buvo laikas, kuriame netrūko atgailos veiksmų (pavyzdžiui, pasninko trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais), jis visų pirma buvo kupinas apmąstymų ir dvasinio džiaugsmo. Nors buvo sakoma, kad adventas susijęs su pasninku ir šventėmis, tai nebuvo vienintelis Viešpaties gimimo laukimo laikotarpio turinys.

Jau tuo metu kaimuose ir miestų gatvėse pasirodydavo linksmos, spalvingos procesijos žmonių, persirengusių išganymo istorijos personažais ar net čigonais ir žydais.

Pasiruošimas šventiniam laikotarpiui ir žiemai, sutampančiai su adventu, buvo pačiame įkarštyje. Kilmingieji medžiojo, valstiečiai penėjo naminius paukščius, o kaimų namuose merginos, dainuodamos dainas, verpė vilną ant verpimo ratelių.

Gražus paprotys kasdienybės akimirkas praturtinti muzika paįvairindavo šiuos pasiruošimus ir rodo, kad ne taip seniai Lietuvoje dar gyvavo itin ritualizuota, su liturginiu kalendoriumi ir metų laikais harmoningai deranti visuomenė.

Last Christmas vietoj Rorate Caeli…

Koks kadaise buvo advento žavesys? Dėl to, kad jungė tai, kas sudaro unikalų tautinio ar liaudiškojo dvasingumo bruožų rinkinį, su tuo, kas ateina iš šio pasaulio. Grįždamas prie sentikių veiklos ir religinės meninės išraiškos, bet kuris neabejingas protas galėtų apmąstyti tiesą, kad mus sukūrė ir atpirko Dievas, atėjęs Kūdikio pavidalu.

Kai kurie papročiai buvo pasiskolinti ir daugiausia iš Vokietijos. Pavyzdžiui, advento vainikas su 24 žvakėmis buvo ką tik atvežtas iš už vakarų sienos, kaip ir advento kalendoriai (šiandien vaikams žinomi kaip šokoladiniai saldainiai), jau nekalbant apie Kalėdų eglutę. Sakoma, kad net kalėdinių mugių tradicija kilo iš germanų šalių.

Tačiau tai tik istorinės detalės, ir nėra abejonių, kad Kalėdų laukimo būdas – kai buvo valomi rūmai ir sąžinė – giliai įleido šaknis į lenkų tautinę sielą, kurie iki šiol yra pasirengę atsisakyti brangaus žiemos miego, kad galėtų dalyvauti Kalėdų ryto mišiose prieš saulėtekio pradžią.

Tačiau tuo tarpu iš mūsų buvo atimta nacionalinė kultūra, o dabar bandoma išnaikinti religingumo likučius. Jau lapkritį skamba žodžiai “Paskutines Kalėdas aš tau dovanojau savo širdį”, o miestai ir prekybos centrai prisipildo blizgučių – tarsi pasaulis norėtų laukti Kristaus, atmesdamas šventąjį Joną Krikštytoją, raginusį atgailauti, ir tarsi norėtų sėsti prie Paskutinės vakarienės, atmesdamas kančią.

Adventas, bent jau viešojoje erdvėje, virto pseudokalėdine komercija, tarsi viskas, kas liko iš populiariosios kultūros, būtų blizgučiai ir “atmosfera”, redukuota į amerikietiškas klišes. Manau, kad prieš šimtą metų vidutinį kaimo gyventoją šis blizgesys galėjo apakinti, tačiau pažvelgęs giliau į šiuolaikinio žmogaus sielą paklaustų: kas čia tokio tuščio?

Kalbama ne tiek apie tai, koks paprotys gimė mūsų kraštuose ir koks buvo pasiskolintas, kiek apie tai, ką išreiškė mūsų Viešpats, kurio žodžius užrašė evangelistas Lukas… Bet ar Žmogaus Sūnus, kai ateis, ras tikėjimą žemėje?

Verta tai prisiminti ir bandyti savo jėgomis atkurti advento dvasią. Ne bėgti avinėliais į “prekybos centrą”, bet intonuoti pamaldžią giesmę privačioje namų erdvėje, susirinkti į rikiuotę, o svarbiausia – klausti savęs: kaip “de-ritualizuotoje” tikrovėje, kurioje sakralumas neturi teisės egzistuoti (taip pat ir Bažnyčioje, jei pažvelgsime į šiuolaikinę estetiką, dvasininkų elgesį ir naujųjų Mišių pobūdį), vis dėlto galime pasiekti, kad atsirastų tam tikrų viešo atminimo elementų apie tą, kuris gimė ir kuris ateis.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

I Advento sekmadienis: Visi, kurie Tavęs laukia, nebus sugėdyti

Ps 24, 1–3. Į tave pakėliau savo sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu, lai nerausiu iš gėdos; ir lai neišjuokia manęs mano priešai; juk visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdyti.

Ps 24, 4. Kelius savuosius, Viešpatie, man parodyk ir takais savaisiais mane žengti išmokyk.

(Introitas)

Pradedame naujus liturginius metus – Advento laikotarpį, kurio pavadinimas reiškia atėjimą ir taip nusako viso šio laikotarpio nuotaiką. Mes esame kviečiami budėti ir laukti To, kuris ateina. Prisimename Jo pirmąjį atėjimą, laukiame antrojo laikų pabaigoje ir stengiamės atpažinti kasdieninius Viešpaties apsilankymus mūsų sielose. Šio liturginio laiko spalva yra violetinė, tuo mums primenama, kad tik atgailaudami ir taisydamiesi mes galime pasirengti Viešpaties apsilankymui.

Tad pradėdama šventą Advento metą, Motina Bažnyčia kolektoje prašo, kad Dievas parodytų savo galybę ir atėjęs išlaisvintų mus iš mūsų nuodėmių vergijos, į kurią per savo nedorumą esame pakliuvę. Juk Dievas tam ir tapo žmogumi, kad mus išgelbėtų, nes be Jo mes buvo pražuvę ir nepataisomai pasiligoję.

Adventas yra pabudimo iš nuodėmės tamsos ir blogų įpročių metas. Tautų Apaštalas šventasis Paulius epistolėje mus ragina ir primena, jog mes esame šviesos, o ne tamsos vaikai, todėl ir mūsų gyvensena turi atspindėti Kristaus, o ne pasaulio dvasios mokymą: „Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.“ Pasaulio malonumai apsvaigina mūsų sielas ir mes nebegalime teisingai mąstyti bei elgtis, todėl privalome būti santūrūs, kad sugebėtume būti laisvi Kristuje.

Pasakojama, kad popiežiaus Grigaliaus Didžiojo dienomis (590-604 m.), Romą lapkričio pabaigoje ištiko gamtinė katastrofa. Norėdamas nuraminti ir padrąsinti tikinčiuosius, sekmadienį jis perskaitė ir komentavo Evangelijos pagal Luką pasakojimą apie būsimąsias negandas. Taip ši Evangelijos ištrauka prigijo ir yra visada skaitoma pirmą Advento sekmadienį.

Taigi, Šventoji Evangelija mums atskleidžia šio pasaulio ir kūrinijos laikinumą ir trapumą: nelaimės, suirutės, karai, nesantaika, – visa tai trikdo ir neramina kiekvieną sielą. Tačiau mes turime tvirčiausią Viešpaties pažadą, kad Dangus ir žemė praeis, o Jo žodžiai nepraeis. Todėl su pasitikėjimu glauskimės prie mūsų Atpirkėjo ir ruoškime savo širdis Jo apsilankymo metui.

Adventas – tai metas, kai galime nebijoti savo tuštumos, nemokėjimo mylėti ir tikėti, tai metas, kai vėl galime šaukti kartu su pranašais: „Ateik, ateik, Emanueli, atrišk belaisvį Izraelį, kuris dejuoja tremtyje, neturėdamas Dievo Sūnaus.“ (himnas Veni, veni, Emmanuel)

Į tave, Viešpatie, pakėliau savo sielą;

mano Dieve, tavimi pasitikiu,

lai nerausiu iš gėdos;

ir lai neišjuokia manęs mano priešai;

juk visi, kurie tavęs laukia,

nebus sugėdyti.

(Ofertorijus)

Kun. Robertas Urbonavičius

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Vatikanas: „Kunigystės šventimai rezervuoti vyrams, o objektyvus tos pačios lyties asmenų lytinių santykių moralinis vertinimas yra tiksliai ir neabejotinai nustatytas!”

Kardinolas valstybės sekretorius Pietro Parolinas informuoja Vokietijos vyskupus, kad tik vyrams skirti kunigų šventimai ir Bažnyčios mokymas apie homoseksualumą yra nediskutuotini – todėl Vokietijos specialusis kelias yra atmestinas

Vokietijos vyskupai gavo aiškią kardinolo valstybės sekretoriaus Pietro Parolino žinią, kad Vatikanas būsimose derybose su Vokietijos vyskupų delegacija nesvarsto galimybės derėtis dėl laiško „Ordinatio Sacerdotalis”, kuriuo popiežius Jonas Paulius II 1994 m. patvirtino, kad moterys negali būti įšventinamos į kunigus, ar Bažnyčios mokymo apie homoseksualumą. Spalio 23 d. laiške, adresuotame Vokietijos vyskupų generalinei sekretorei Beate Gilles, su kuriuo redakcija gali susipažinti, Parolinas patikslina Vokietijos ir Romos dialogo raundo sinodo kelyje tvarką ir turinį.

Citatos iš Valstybės sekretoriato 2023 m. spalio 23 d. rašto:

„…a) Kunigystės šventimai rezervuoti vyrams:

Nors doktrina apie tik vyrams rezervuotą kunigystės šventimus yra išlaikyta tiek nuolatinės ir išsamios Bažnyčios tradicijos, tiek nuosekliai dėstoma Magisteriumo netolimos praeities dokumentuose, vis dėlto mūsų laikais įvairiose vietose ji laikoma diskutuotina arba Bažnyčios sprendimui nepripažinti moterų šiuo šventimu priskiriama tik drausminė reikšmė. Todėl, siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl šio svarbaus klausimo, susijusio su pačios Bažnyčios dieviškąja konstitucija, remdamasis savo pareigomis stiprinti brolius (plg. Lk 22, 32), pareiškiu, kad Bažnyčia neturi teisės įšventinti moterų į kunigystę ir kad visi Bažnyčios tikintieji turi galutinai laikytis šio sprendimo.

Popiežius Pranciškus kelis kartus aiškiai patvirtino šventojo Jono Pauliaus II pareiškimą. Pavyzdžiui:

„Dėl moterų įšventinimo į kunigus Bažnyčia pasakė savo žodį ir sako: „Ne – taip sakė Jonas Paulius II, bet galutinai. Šios durys yra uždarytos”

„Dėl moterų šventimų Katalikų Bažnyčioje šventasis Jonas Paulius II tarė paskutinį aiškų žodį, ir jis lieka. Tai galioja.”

„Tai nėra dogmatinis apibrėžimas, nors jam turi pritarti visi. Niekas negali jam viešai prieštarauti…”

„… b) Kita tema, dėl kurios vietinė Bažnyčia neturi galimybės laikytis kitokio požiūrio, susijusi su homoseksualiais veiksmais. Mat net jei ir pripažįstame, kad subjektyviu požiūriu gali būti įvairių veiksnių, raginančių nesmerkti žmonių, tai jokiu būdu nekeičia objektyvaus šių veiksmų moralumo vertinimo.

Nuolatinis Bažnyčios mokymas pabrėžia, kad „objektyvus tos pačios lyties asmenų lytinių santykių moralinis vertinimas yra tiksliai ir neabejotinai nustatytas. Kitas klausimas, kuris čia nenagrinėjamas, yra subjektyvus tokių santykių moralinio įtikinamumo laipsnis kiekvienu konkrečiu atveju”.

JŠ pagal Die Tagespost

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Visų mirusiųjų tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės): Ars moriendi

Šiandien Motina Bažnyčia mus kviečia malda apglėbti, tuos, kurie yra palikę šį pasaulį su kalčių ir klaidų našta ir todėl patiria gydantį apvalymą Skaistykloje. Mūsų malda šiandien yra gražiausia meilės ir pagarbos išraiška tiems, kurie gyveno prieš mus.

4 Est 2, 34 ir 35. Amžinąjį atilsį duok jiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Ps 64, 2–3. Tau, Dieve, pritinka giesmė Sione, ir tau reikia ištesėti įžadus Jeruzalėje. Išklausyk mano maldą, pas tave tenueina kiekvienas kūnas.

(Introitas)

Katalikiškas tikėjimas mums primena, kad mirtis yra blogis: „Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus, padarė jį savo amžinybės paveikslu. Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį, ir jo bičiuliai draugėje tai patiria.“ (Išm 2, 23 – 24) Pirmųjų Tėvų nuodėmė – atsiskyrimas nuo Dievo, ko pasekmė – kūno mirtis.

Tačiau ne mirtis taria paskutinį žodį, o Dievas. Kaip? O gi per savo Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis, prisiimdamas mirties absurdiškumą, ją nugalėjo. Savo prisikėlimu Kristus amžiams sutriuškino mirties galią: „Pergalė sunaikino mirtį! Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!“ (1 Kor 15, 55)

Taigi, Kristaus Prisikėlimo dėka, mirtis nėra siaubinga visa ko pabaiga, bet tik tikroji pradžia. Nes gyvenimas žemėje yra įžanga, nulemianti tolesnį buvimą anapus. Tik kablelis, po kurio rašoma svarbiausioji mintis.

Mirtis yra mūsų kasdienybės palydovė. Naivu ir pavojinga ignoruoti šį faktą arba nuo jo bėgti. Turime atrasti ars moriendi – mirimo meną. Gerai numirti reikia mokėti. Mirties akimirka yra pati svarbiausia. Prie tavo iškeliauti pasirengusios sielos iš vienos pusės stovi demonų pulkas, skelbiantis tavo nuodėmes ir pasiruošęs nusitempti tave pragaran; iš kitos pusės – Viešpats Jėzus, Mergelė Marija, angelai bei šventieji, kurie užtaria tave Jo akivaizdoje. Šiurpu? Bet tokia yra dvasinė tiesa. Mirtis yra neišvengiama ir jai reikia ruoštis. Daugybė asketinės teologijos traktatų ir maldingumo praktikų ruošė tikinčiuosius didžiajam Egzaminui, kuris vyksta mirties metu.

Prašykime laimingos mirties malonės, kad panašiai kaip šventasis Juozapas ramiai iškvėptume savo sielą, būdami Jėzaus ir Marijos artumoje.

Amžinoji šviesa jiems tešviečia, Viešpatie,
su tavo šventaisiais per amžius, nes esi geras.
Amžinąjį atilsį duok jiems, Viešpatie,
 ir amžinoji šviesa jiems tešviečia
 su tavo šventaisiais per amžius,
nes esi geras.

(Komunijos antifona)

Kun. Robertas Urbonavičius

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Senosios ir naujosios Kristaus Karaliaus šventės skirtumai: Kristus nebekaraliauja?

Tarp tradicinio ir naujojo (1969 m. liturginės reformos) Katalikų Bažnyčios liturginio kalendoriaus yra daug ir svarbių skirtumų, labai aiškiai atspindinčių tradicinės, ikisusirinkiminės Bažnyčios ir daugumos dabartinių Bažnyčios hierarchų mokymo skirtumus daugybe svarbių klausimų. Iš tiesų kalendorius buvo taip stipriai pakeistas, kad kunigai, aukojantys tiek tradicines, tiek naująsias Mišias, beveik kiekvieną sekmadienį turi ruošti visiškai skirtingas homilijas – tiek mažai sekmadienių sutampa.

Vienas tokių labai pastebimų ir iškalbingų pakeitimų yra susijęs su Kristaus Karaliaus švente. Tradiciniame kalendoriuje ši šventė švenčiama paskutinį spalio sekmadienį, prieš pat Visų Šventųjų šventę, o naujajame – paskutinį liturginių metų sekmadienį, lapkričio pabaigoje. Tačiau šventės data nebuvo vienintelis pakeitimas. Iš tikrųjų ši šventė buvo modifikuota taip stipriai, kad – kaip pripažino pats popiežius Paulius VI – ji nebuvo tiesiog perkelta; veikiau viena šventė buvo pašalinta ir sukurta visai kita. Šių pakeitimų apžvalga leidžia suprasti, kodėl senoji šventė taip trukdė liturginiams reformatoriams ir kodėl reikėjo jai suteikti kitokią prasmę.

Pakeistas vardas: atsisakykime svajonių apie Krikščioniją

Kristaus Karaliaus šventės pakeitimai apima jos vardą, datą ir maldas.

Pirmiausia, buvusiai Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus šventei suteiktas naujas vardas – naujajame kalendoriuje ji vadinama Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilme. Iš pirmo žvilgsnio šis pakeitimas neatrodo blogas – juk Viešpats Jėzus iš tikrųjų yra visos Visatos valdovas, jam kaip Dievui paklūsta visa kūrinija. Tačiau pažvelgus į naujojo kalendoriaus kūrėjų intencijas, kaip matysime ir iš kitų pakeitimų, naujuoju pavadinimu norėta užtemdyti Kristaus socialinio karališkumo visoms tautoms ir valdžioms aspektą, nes jis naujajai, posusirinkiminei Bažnyčiai tapo nebepatogus.

Kun. Pierre‘as Jounelis, naujojo kalendoriaus sudarymo subkomiteto vadovas, kalbėdamas apie su šia švente susijusius pakeitimus, net neslėpė, kad pakeitimų tikslas yra suteikti šventei kitą prasmę. Apibendrinęs ankstesnės Kristaus Karaliaus šventės pirminę paskirtį (ir implicitiškai pajuokęs Pijų XI dėl svajonių „apie įmanomą sukurti Krikščioniją“), kun. Jounelis paaiškino naująjį šventės pagrindimą:

„Sudarytojų tikslas buvo labiau pabrėžti kosminį ir eschatologinį Kristaus karališkumo charakterį. Šventė dabar vadinama Kristaus, „Visatos Valdovo“, švente ir priskirta paskutiniam Eilinio metų laiko sekmadieniui.“

Pakeista data: socialinės dimensijos užtemdymas

Kodėl Pijus XI Kristaus Karaliaus šventei parinko paskutinį spalio sekmadienį, prieš pat Visų Šventųjų šventę? Apie tai jis pats rašė enciklikoje Quas primas: „Taip Jėzaus Kristaus gyvenimo paslaptys, prieš tai minėtos metų eigoje, lyg pabaigiamos bei apimamos šventa Kristaus Karaliaus iškilme ir, prieš švenčiant Visų Šventųjų garbę, paskelbiama ir iškeliama garbė Tojo, kuris triumfuoja visuose šventuosiuose ir išrinktuosiuose.“

Taigi, Pijaus XI intencija buvo pabrėžti Kristaus šlovę kaip jo žemiškosios misijos pratęsimą; šlovę ir misiją, toliau tęsiamą ir matomą istorijoje jo šventuosiuose. Iš karto po Kristaus Karaliaus šventės minimi Visi Šventieji, dalyvaujantys Kristaus karališkume ir triumfuojantys danguje, bei vėlės, dar kenčiančios skaistykloje. Tai nuoseklus perėjimas nuo Kristaus, triumfuojančio savo karališkume, prie Kristaus, triumfuojančio savo nariuose – šventųjų bendrystėje ir skaistyklos vėlėse, už kurias dar turim melstis, kad pagreitintume jų įžengimą į Kristaus Karalystę danguje.

Kristaus Karalystę toliau žmonių istorijoje – visuomenėje, kultūroje, politikoje – tęsia šventieji. Pirminis šios šventės tikslas – švęsti dabar egzistuojantį Kristaus karaliavimą visos mus supančios realybės atžvilgiu. Realybės, kurioje Bažnyčia turi kovoti už Jos teisių įtvirtinimą ir plėsti Kristaus karalystę tiek individualių žmonių sielose, tiek socialinėje erdvėje. Šis Kristaus karalystės visapusiškumas, apimantis visas sferas, tarp jų ir viešąją, labai pabrėžiamas Pijaus XI. Apmąsčius Kristaus gyvenimą, po šventės iš karto yra kviečiama apmąstyti mūsų pačių vaidmenį ir atsaką. Turime susimąstyti, kad privalome sekti Kristumi Karaliumi ir kaip tarnai praktiškai įgyvendinti bei užtikrinti jo valdžią visose žmogiškojo gyvenimo sferose.

Todėl Pijus XI rašo: „tikintieji galės iš šių dalykų svarstymo pasisemti nuostabios galios ir jėgų, kad jų sielos sektų tikru krikščioniško gyvenimo idealu. Juk jeigu Viešpačiui Kristui yra duota visa valdžia danguje ir žemėje; jei mirtingieji, nupirkti jo Brangiausiuoju Krauju, nauja teise tapo pavaldūs jo valdžiai; jei ši galia apima visą žmogaus prigimtį, tuomet aišku, kad mumyse nėra jokios galios, kuri nebūtų pavaldi šiai valdžiai.”

Be to, šios šventės minėjimas arti liturginių metų pabaigos suteikia jai ypatingą eschatologinį vaidmenį, kuris irgi susijęs su jau aptartu mūsų atsaku. Paskutiniai liturginių metų sekmadieniai susikoncentruoja į kalbėjimą apie Paskutiniuosius laikus, o visų liturginių metų kulminacija – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių, kartais vadinamas „Sunaikinimo sekmadieniu” dėl jo metu skaitomos Evangelijos apie baisųjį Paskutinį teismą. Liturginiai metai vėl prasideda su Adventu, kurio skaitiniai taip pat kalba apie Paskutinį teismą, kad ruošdamiesi paminėti Pirmąjį Kristaus atėjimą Betliejuje bejėgio kūdikėlio pavidalu, nepamirštume ruoštis Jo Antrajam atėjimui visoje savo baisioje ir didingoje šlovėje.

Dėl Kristaus Karaliaus ir Visų Šventųjų švenčių susiejimo galime nuosekliai pereiti nuo stebėjimosi ir skonėjimosi dangiškąja šlove prie šventos baimės dėl savo paties gyvenimo ir ar tą dangiškąją šlovę pasieksime. Ši šventa baimė jau netrukus tikinčiajam leidžia lengviau pereiti prie konkrečių apsimarinimo ir pasiruošimo veiksmų Advento metu, kad, atėjus laikui, galėtume savo Teisėją pasitikti „be baimės“, kaip sakoma labai gražioje Kūčių Mišių kolektos maldoje: „Dieve, Tu mus kasmet džiugini išganymo viltimi. Leisk mums į Tavo vienatinį Sūnų, kurį džiaugsmingai priimame kaip Atpirkėją, žvelgti be baimės, kai ateis kaip Teisėjas.“ Tad paradoksaliu būdu laikotarpis nuo Kristaus Karaliaus iki Kalėdų panaudoja šventą pasmerkimo baimę, kad padėtų mums tinkamai pasiruošti ir galiausiai ją įveikti.

Nors ši šventa baimė kulminaciją pasiekia paskutinį metų sekmadienį, ji jau jaučiama ir Kristaus Karaliaus šventės Mišiose. Pijus XI vylėsi, kad kasmetinis šios šventės šventimas valstybes „pamokys, kad tiek privatūs asmenys, tiek valdininkai ir valstybių vadovai įpareigoti viešai garbinti Kristų bei jam paklusti. Ši šventė įkvėps jiems mintį apie tą paskutinį teismą, kuriame Kristus, dabar ne tik pašalintas iš viešojo gyvenimo, bet ir paniekinančiai užmirštas bei ignoruojamas, griežtai baus už tas neteisybes. Juk jo karališkas kilnumas reikalauja, kad visa valstybė būtų tvarkoma pagal Dievo Įsakymus ir krikščioniškus principus tiek įstatymų leidyboje, tiek teisėtvarkoje, tiek diegiant jaunimo sielose sveiką mokymą ir dorus papročius.“

Naujajame kalendoriuje nebelieka šios dvasinės kelionės nuo Viešpaties didingos šlovės pripažinimo iki šventos Viešpaties baimės ir galiausiai viltingo kūno ir dvasios paruošimo Viešpaties Antrajam atėjimui. Naujojoje liturgijoje visas šias temas – Kristaus karališkumą, Paskutinį Teismą ir Dievo Karalystę – turi perteikti paskutinis metų sekmadienis, tad visai nėra laiko į tai įsigyventi ir tuo persiimti. Prarandama ne viena šventė, o tarsi atskiras liturginis sezonas.

Taip pat labai svarbu, kad šventės minėjimas arti liturginių metų galo, bet ne pačioje jų pabaigoje, pabrėžia, jog socialinė Kristaus Karaliaus karalystė jau dabar yra tikra ir kad dabar jai turime paklusti. Kristaus Karalystė nėra kažkas, ko turime laukti taip, kaip laukiame Antrojo Kristaus atėjimo. Kristaus Karalystę savo gyvenimuose ir visų lygių bendruomenėse esame kviečiami įtvirtinti jau dabar. Tuo tarpu naujoji šventė pabrėžia tik eschatologinį Kristaus karališkumą: Jėzaus Kristaus Karalystė, nors ir prasidėjo laike, bet dabar egzistuoja „lyg slėpinys“ (kaip ji vadinama Vatikano II Susirinkimo konstitucijoje Lumen Gentium) ir „nukryžiuotu“ būdu. Ši Karalystė bus ištobulinta ir pilnai pasireikš tik laikų pabaigoje, su Antruoju atėjimu. Būtent todėl naujame kalendoriuje šventė yra pačiame Bažnyčios metų gale, tarsi visos išganymo istorijos apibendrinimas ir simbolis to, ko mes laukiame: Kristaus Karaliaus naujųjų Mišių maldose būtent kalbama apie Antrąjį Kristaus atėjimą.

Kitaip tariant, Kristaus karališkumas gali būti skelbiamas tik ta prasme, kiek jis susijęs su laikų pabaiga, bet ne kaip susijęs su politine ir socialine tvarka čia ir dabar. Ir ne kaip susijęs su Bažnyčios pareiga atversti tautas, persmelkti ir perkeisti jų kultūrą ir įstatymus.

Visa tai apsvarsčius, tampa aišku, ką turėjo omeny jau minėtas kun. Jounelis, sakydamas, kad naujoji data turi pabrėžti nebe tiek socialinę, kiek „kosminę ir eschatologinę“ Kristaus karalystės pusę. 1968 m. Tikėjimo doktrinos kongregacijai leista peržiūrėti naująjį kalendorių. Po peržiūros kongregacija laiške teigė: „Kristaus Karaliaus šventė turėtų išlaikyti socialinę dimensiją ir būti švenčiama spalį, kaip tai daryta anksčiau.“ Tad visiems buvo akivaizdu, jog šventės pakeitimais norima užtemdyti socialinę jos dimensiją. Kongregacijos nariai buvo susitikę su naujosios liturgijos architektu arkivysk. Bugniniu ir gyvai išsakė savo dvejones. Tačiau Bugninis pareiškė, kad kongregacija, nepaisant jos narių „nostalgijos“ ir „baimių“, buvo įtikinta komiteto „ekspertizės ir rūpesčio“ ir buvo prieitas sutarimas, nors „procese daugybė kongregacijos prašymų buvo atmesti“, tarp kurių ir buvusios šventės datos išlaikymas.

Beje, yra ir dar viena priežastis – nors eksplicitiškai neminima Pijaus XI, bet nepaneigiama, kodėl Kristaus Karaliaus šventę labai tinka švęsti paskutinį spalio sekmadienį. Protestantiškose šalyse jis švenčiamas kaip Reformacijos sekmadienis, tad Kristaus Karaliaus šventė primena ne tik apie visas sferas apimančią Jėzaus Kristaus Karalystę – taip dažnai socialiai ir kultūriškai neigiamą įvairių protestantizmo mokymų – bet taip pat ir Jo karaliavimą savo vienai, šventai, apaštalinei, visuotinei Bažnyčiai. Nepamirškime, kad Vakarų sekuliarizacija didele dalimi yra būtent Reformacijos pasekmė.

Pakeisti Mišių tekstai: nė žodžio apie Kristaus socialinį karališkumą

Kad iš šventės pašalintas socialinis dėmuo, geriausiai matyti panagrinėjus jos naujųjų Mišių ir brevijoriaus tekstus. Pašalintos bet kokios nuorodos į Kristaus valdžią tautoms ir jų valdytojams. Pavyzdžiui, iš Kristaus Karaliaus šventės pirmųjų mišparų himno pašalintos tokios eilutės (laisvas mano vertimas):

Nedorųjų minia šaukia:
„Mes nenorime Kristaus kaip karaliaus!“
O mes džiaugsmo šūksniais šloviname
Tave kaip pasaulio aukščiausią karalių.

Tegarbina viešai Tave ir teišaukština pasaulio valdytojai;
Tegul Tave gerbia mokytojai ir teisėjai;
Tegul įstatymai išreiškia Tavo tvarką
Ir menai teatspindi Tavo grožį.

Teranda karaliai garbę
Tau pasiaukodami ir pasivesdami.
Priimk po savo švelnia valdžia
Mūsų šalį ir mūsų namus.

Garbė Tau, o Jėzau,
Virš visų pasaulio galybių;
Ir garbė Tėvui ir meilės Dvasiai
Per amžių amžius. Amen.

Apie naują šventės kryptį liudija ne vienas kitas svarbus pakeitimas šios šventės naujųjų Mišių liturgijoje, visur tendencija ta pati – nebeminimas Kristaus viešpatavimas valstybėms, tautoms, valdytojams. Įdomu, kad nuorodos, kuriomis remiantis Dievo kulto kongregacija rekomenduoja šventės metu mokyti tikinčiuosius, nukreipia į septyniolika Katekizmo straipsnių, kurių tik vienas eksplicitiškai patvirtina Kristaus karališkumą žmonių visuomenėms (2105), o kiti kalba apie Kristų kaip „kosmoso ir istorijos“ Viešpatį (668-672) ar tai, kad mes dalyvaujam Kristaus Karalystėje ne pritaikydami valstybių įstatymus prie Dievo tvarkos, bet tarnaudami vargšams (786). Nors naujosios šventės liturgijoje išlieka šiokių tokių socialinio elemento likučių (pvz., A ciklo Evangelija), bet jie pasireiškia ne Kristaus socialinio karališkumo, o socialinio teisingumo forma.

Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai akto apkarpymas

Įvesdamas Kristaus Karaliaus šventę, Pijus XI nurodė šią dieną kalbėti Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą, kurį 1899 m., paaukodamas pasaulį Švč. Jėzaus Širdžiai, sukūrė Leonas XIII, o šv. Pijus X nurodė atnaujinti kasmet. Už šio akto kalbėjimą, įvykdę įprastas sąlygas, tikintieji gali gauti visuotinius atlaidus. Aktas per naująją Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę kalbamas ir dabar, bet pakeistas taip, kad labiau atitiktų politkorektišką mūsų dienų Bažnyčios laikyseną.

Naujasis tekstas didžiąja dalimi labai panašus į senąjį, bet jame ištrinti tokie „nepatogūs“ žodžiai: „Būk Karalius visų tų, kurie dar tebeklaidžioja stabmeldystės ar islamo tamsybėse, nedelsk ir juos išvaduoti savo šviesos karalystei. Galiausiai pažvelk gailestingomis akimis ir į vaikus tos tautos, kuri taip ilgai yra buvusi išrinktoji, ir Kraujas, kurio jie kitados ant savęs šaukėsi, tenužengia dabar ant jų kaip atpirkimo ir gyvybės srovė.“

Senasis tekstas kalba apie Kristaus Karalystę visiems – po Kristaus vėliava turi nusilenkti ir pagonys, ir musulmonai, ir žydai. „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“, – liepė Kristus. Nors naujasis tekstas sako: „Būki Karalius, Viešpatie, ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko; padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nemirtų iš skurdo ir alkio“, vis dėlto nutyli konkretybes. Negalima sakyti, kad naujasis tekstas, kaip ir naujoji šventė, yra blogi ar talpinantys kokių klaidų, tačiau jie pritaikyti prie moderniosios Bažnyčios linijos, kur apie socialinį Kristaus karališkumą kalbėti šiukštu negalima.

Ne perkelta, o pakeista

Kaip pripažino pats popiežius Paulius VI, Kristaus Karaliaus šventė buvo ne pakeista ar tik perkelta į kitą datą. Ji buvo sukurta iš naujo. Calendarium Romanum, dokumente, paskelbusiame ir paaiškinusiame naująjį kalendorių, Paulius VI rašė:

„Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė randasi paskutiniame liturginių metų sekmadienyje vietoj šventės, įvestos popiežiaus Pijaus XI 1925 m. ir priskirtos paskutiniam spalio sekmadieniui. Taip aiškesnėje šviesoje atskleidžiama šio sekmadienio eschatologinė svarba.“

Popiežius nepasakė, kad šventė perkeliama į kitą dieną, kaip kad apibūdino Šventosios Šeimos ar Kristaus Kūno švenčių perkėlimą. Naujoji šventė, pasak jo, atsiranda „vietoj“ buvusios šventės.

Pijus XI norėjo, kad ši šventė taptų dvasiniu kvietimu ginkluotis ir stoti po Kristaus Karaliaus vėliava. Tuo metu Rusijoje triumfavo komunizmas, paneigęs Dievą ir viską, kas šventa, Meksikoje kairieji nuožmiai persekiojo Bažnyčią, o Vokietijoje kilo nacionalsocializmo ideologija. Šiame kontekste Pijus XI kviečia katalikus telktis po Taikos kunigaikščio jungu, pripažinti Jo socialinį karališkumą, įgyvendinti Bažnyčios socialinį mokymą, be baimės viešai išpažinti katalikų tikėjimą. Pijus XI tarsi kviečia katalikus vėl pakilti ir apginti Dievo garbę prieš bedieviškas ideologijas.

Paklauskime savęs, ar tos esminės tiesos, kurias Pijus XI priminė įvesdamas Kristaus Karaliaus šventę, vis dar skelbiamos iš sakyklų? Ar šias tiesas atspindi katalikiškų organizacijų veiklos programos? O gal veikiau į visa tai žvelgiama kaip į praeities atgyveną? Deja, naujoji šventė prarado savo pirminę prasmę ir nebegaivina mūsų socialinės realybės.

Akivaizdu, kad Pauliui VI, Bugniniui ir 1960-ųjų bei 1970-ųjų progresyvistams ši šventė buvo didelė kliūtis, kuria reikėjo atsikratyti. Iš to, kaip ji pertvarkyta, kad nebetektų pirminės prasmės, akivaizdu, kad ši šventė naujajame kalendoriuje nieko neprideda, ji visai nėra būtina. Ir be jos būtų kalbama apie Antrąjį Kristaus atėjimą. Būtent tai, ką ji vertingo pridėjo prie liturginio kalendoriaus, yra pašalinta. Progresyvistams būtų buvę geriau, jeigu šios šventės Pijus XI nebūtų įvedęs. Bet kai jau įvedė, visai išbraukti nebebuvo galima. Teko suteikti jai naują prasmę, nieko vertingo nepridedančią liturginiams metams, bet ir nemaišančią.

Marius Parčiauskas

Parengta pagal dr. Peterio Kwasniewskio ir dr. Michaelo P. Foley straipsnius.

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Visų šventųjų šventė

Čia pateikiame ištrauką iš kun. Leonardo Goffine knygos „Bažnyčios metai“ su paaiškinimu apie Visų šventųjų šventę ir aštuonis palaiminimus.

Kodėl Bažnyčia įsteigė šią šventę?

1. Kad pašlovintų Dievą Jo šventuosiuose (101 psalmė) ir kad suteiktų patiems šventiesiems garbę, kurią jie pelnė savo gyvenimą paskirdami Dievo garbei.

2. Kad gyvai primintų mums, jog esame nariai Katalikų Bažnyčios, tikinčios šventųjų bendravimu, t. y. bendravimu visų tikrų krikščionių, priklausančių arba triumfuojančiai Bažnyčiai danguje, arba kenčiančiai Bažnyčiai skaistykloje, arba kovojančiai Bažnyčiai žemėje; o ypač ‒ kad paskatintų mus apmąstyti dangaus šventųjų bendravimą su mumis, vis dar kovojančiais šioje žemėje.

3. Kad paskatintų mus, ypač šią dieną, pakelti savo akis ir širdis į dangų, kur prieš Dievo sostą susirinkusi nesuskaičiuojama daugybė visų šalių, epochų, tautybių ir luomo šventųjų, ištikimai sekusių Kristų ir palikusių mums šlovingų dorybės pavyzdžių. Mes galime jais sekti, nes šventieji irgi buvo silpni žmonės, kovoję prieš savo ydas ir nugalėję jas tik padedami Dievo malonės, kuri nebus atsakyta nė mums.

4. Kad pagerbtume tuos šventuosius, kuriems Bažnyčia liturginiuose metuose nėra skyrusi atskiros šventės. Galiausiai, kad atsižvelgdamas į tiek daug užtarėjų Dievas suteiktų mums visišką atleidimą, leistų dalytis jų nuopelnais ir duotų malonę vieną dieną kartu su jais džiaugtis dangaus palaima.

Kas įsteigė šią šventę?

610 m. popiežius Bonifacas IV įsakė, kad Panteonas, pagoniška visoms dievybėms skirta Romos šventykla, būtų paversta krikščioniška bažnyčia ir kad šventųjų relikvijos, išsibarsčiusios po įvairias Romos kapines, būtų surinktos ir padėtos ten. Tada popiežius pašventino bažnyčią Švč. Mergelės Marijos ir visų kankinių garbei ir pirmą kartą šventė Visų Šventųjų šventę. Jis liepė nuo šiol ją švęsti Romoje kiekvienais metais. Popiežius Grigalius IV įsakė ją švęsti visai Katalikų Bažnyčiai ir paskyrė tam dieną ‒ lapkričio 1-ąją.

Per INTROITĄ Bažnyčia gieda:

Džiaukimės visi Viešpatyje, švęsdami šventę visų Šventųjų garbei; jų iškilme džiaugiasi Angelai ir drauge garbina Dievo Sūnų.
Ps 32, 1. Džiūgaukite, teisieji Viešpatyje: dera, kad dorieji jį šlovintų.

KOLEKTA:

Visagali amžinasis Dieve, kuris visų Šventųjų nuopelnus liepei minėti viena iškilme, meldžiame Tave, kad daugelio užtarimu suteiktumei mums trokštamą savo gailestingumo gausybę. Per mūsų Viešpatį…

SKAITINYS:

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jono Apreiškimo knygos. (Apr 7, 2–12)

Anomis dienomis: Aš, Jonas, išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių: šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių: Iš Judo giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų, iš Rubeno giminės dvylika tūkstančių, iš Gado giminės dvylika tūkstančių, iš Asero giminės dvylika tūkstančių, iš Netfalio giminės dvylika tūkstančių, iš Manaso giminės dvylika tūkstančių, iš Simeono giminės dvylika tūkstančių, iš Levio giminės dvylika tūkstančių, iš Isacharo giminės dvylika tūkstančių, iš Zabulono giminės dvylika tūkstančių, iš Juozapo giminės dvylika tūkstančių, iš Benjamino giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų. Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: „Išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!

PAAIŠKINIMAS:

Šis skaitinys tiesiogiai kalba apie Dievo bausmę Jeruzalei ir žydų tautai ‒ taip, kaip tai buvo apreikšta Jonui. Tačiau gilesne, netiesiogine prasme jis kalba apie Paskutinį teismą. Tame teisme bus išrinktųjų iš visų dvylikos Izraelio giminių. Tačiau kad nebūtų pagalvota, jog išrinktieji bus tik krikščionių atsivertėliai iš judaizmo, šv. Jonui buvo parodyta nesuskaičiuojama minia krikščionių iš pagoniškų šalių, taip duodant suprasti, kad Kristaus Bažnyčią danguje daugiausia užpildys ne žydai.

Ši daugybė palaimintųjų, apsirengusių baltais drabužiais ir rankose laikančių palmių šakeles, stovi priešais Dievo sostą ir priešais Avinėlį, t. y. Kristų. Balti apsiaustai simbolizuoja jų skaistybę; palmių šakos reiškia jų šlovę ir pergalę prieš kūno, pasaulio bei velnio pagundas. Jie adoruos Dievą ir kartu su visomis dangiškomis dvasiomis per amžius giedos jam garbės giesmę, dėkodami Jam už tą galią ir šlovę, kurią Jis jiems suteikė.

Stenkimės gyventi taip, kad vieną dieną būtume tarp šių išrinktųjų.

GRADUALAS:

Ps 33, 10 ir 11. Bijokite Viešpaties, visi jo šventieji, nes nėra stokos tiems, kurie jo bijo. Ieškantiems gi Viešpaties nestinga jokio gerumo.

ALELIUJA

Aleliuja, aleliuja.

Mt 11, 28. V. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Aleliuja.

EVANGELIJA

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 5, 1–12)

Anuo metu: Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Kodėl šią dieną skaitoma Evangelija apie aštuonis palaiminimus?

Nes jie yra lyg laiptai, kuriais šventieji drąsiai užlipa į dangų.

Jei nori būti kartu su šventaisiais danguje, turi irgi kantriai bei ryžtingai kopti šiais laiptais, o Dievo ranka tikrai tau padės.

Aštuonių palaiminimų paaiškinimas

1. Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.

Vargdienio dvasią turi tie, kurie, kaip apaštalai, dėl Kristaus palieka visus žemiškus dalykus ir tampa vargšai; tie, kurie dėl nelaimės ar neteisingumo prarado savo nuosavybę, bet kantriai ir atsidavę Dievo valiai kenčia šią stoką; tie, kurie pasitenkina savo vargana ir kuklia padėtimi gyvenime, nesiekia didesnių turtų ar aukštų pareigų ir yra pasirengę verčiau kentėti skurdą nei praturtėti neteisėtomis priemonėmis; tie, kurie būdami turtingi nemyli savo turto ir nėra prie jo prisirišę, bet naudoja jį vargšų labui; o ypač tie, kurie yra nusižeminę, kurie nemano pernelyg gerai apie save, bet puikiai suvokia savo silpnumą ir dvasinį skurdą, kurie menkai vertina save, visada jaučia dvasinį nepriteklių ir todėl kaip elgetos nuolat meldžia Dievą Jo malonės ir pagalbos.

2. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.

Čia minimi liūdintys yra ne tie, kurie verkia ir sielvartauja dėl savo artimųjų ar draugų mirties, ne tie, kurie sielojasi ištikus nesėkmei ar netekę laikinų gėrybių, bet tie, kurie liūdi, kad Dievas yra taip dažnai įžeidžiamas, taip mažai žmonių mylimas ir gerbiamas, kad pražūva tiek daug brangiuoju Kristaus krauju atpirktų sielų. Tarp šių liūdinčiųjų yra ir tie, kurie gyvena griežtą atgailos gyvenimą ir kantriai pakenčia vargą, nes nuodėmė yra vienintelis blogis, vienintelis dalykas, dėl kurio reikia verkti. Tik tos ašaros, kurios išliejamos dėl padarytų nuodėmių, yra naudingos ašaros. Už jas bus atlyginta amžinu džiaugsmu ir nesibaigiančia paguoda.

3. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Romus yra tas, kuris užgniaužia bet kokį kylantį pykčio, nekantrumo ar keršto jausmą ir mielai priima visa, ką Dievas, norėdamas jį išmėginti, pasiunčia ar leidžia nutikti. Tas, kas save valdo, yra lyg rami, lygi jūra, kurioje nuolat atsispindi dieviškoji Saulė ir kurios nesudrumsčia aistrų bangos. Tas, kas nugali save, yra galingesnis už tą, kuris užkariauja stiprius, įtvirtintus miestus (Pat 16, 32). Jis neabejotinai paveldės dangų bei žemę ir amžinai džiaugsis ramybe, kuria mėgaujasi jau šiame gyvenime (Ps 36, 11).

4. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti.

Alkis ir troškulys čia reiškia karštą troškimą tų dorybių, kurios sudaro krikščionišką tobulumą. Tas, kas nuoširdžiai ir rimtai siekia šio tobulumo, bus pasotintas, t. y. bus Dievo papuoštas nuostabiausiomis dorybėmis ir gausiai apdovanotas danguje.

5. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Gailestingieji yra tie, kurie pagal išgales padeda vargšams, kurie atlieka dvasinius ir kūniškus gailestingumo darbus, kurie kiek įmanoma kantriai pakenčia kitų ydas, visada stengiasi juos pateisinti ir noriai atleidžia patirtas nuoskaudas. Ypač tie yra gailestingi, kurie atleidžia savo priešams ir daro jiems gera, kaip yra parašyta: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus.“ (Mt 5, 44) Gailiaširdžiams pažadėtas didžiulis atlygis, o negailestingųjų laukia griežtas teismas.

6. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Tyraširdžiai yra tie, kurie rūpestingai saugo per Krikštą gautą sielos nekaltybę; kurie stengiasi išlaikyti savo širdį nesuteptą, o sąžinę ‒ švarią; kurie vengia ne tik bet kokių nuodėmingų darbų bei žodžių, bet ir visokių blogų minčių bei troškimų; kurie visais savo veiksmais siekia tik gėrio. Jie jau šioje žemėje regi Dievą visuose Jo darbuose ir kūriniuose, o kitame pasaulyje regės Jį veidas į veidą. Ši kontempliacija teiks jiems ypatingą malonumą, skirtą tik tyroms sieloms, nes kaip akis turi būti švari, kad aiškiai matytų, taip ir sielos turi būti nesuteptos jokia dėmele, jei nori regėti Dievą.

7. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.

Taikdariai yra tie, kurie pažaboja savo netinkamus troškimus, kurie gyvena taikoje su savo sąžine ir visada siekia išsaugoti vidinę ramybę, kurie nesikivirčija su savo artimu ir noriai paklūsta Dievo valiai. Jie vadinami Dievo vaikais, nes seka ramybės Dievu (Rom 15, 33), kuris netgi atsidavė savo Sūnų, kad susitaikytų su pasauliu, ir siunčia į žemę ramybę, kurios pasaulis nežino ir negali duoti (Lk 2, 14; Jn 14, 27).

8. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.

Tie yra persekiojami dėl teisumo, kurie savo žodžiais, raštais ar gyvenimu gina tiesą, tikėjimą ir krikščioniškas dorybes; kurie tvirtai laikosi Dievo ir niekada nebėga nuo pareigos išpažinti krikščionių tikėjimą ir laikytis savo šventos religijos, nors dėl to iš pasaulio patiria neapykantą, panieką, negarbę, įžeidimus ar neteisybę. Jeigu jie visa tai ištvers kantriai ir ištvermingai ar net, kaip šventieji, džiaugsmingai, patys taps šventi ir gaus dangišką karūną. Jei norime su jais karaliauti, turime su jais kentėti: „Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.“ (2 Tim 3, 12)

OFERTORIJUS

Išm 3, 1, 2 ir 3. Teisiųjų sielos Dievo rankoje ir jų nepaliečia mirties kančios. Neišmintingųjų akims jie rodosi mirštą, tuo tarpu jie yra ramybėje, aleliuja.

SEKRETA

Mes Tau, Viešpatie, atnašaujame savo pamaldumo dovanas, ir tebūna jos Tau malonios visų teisiųjų garbei, o mums dėl Tavo gerumo išganingos. Per mūsų Viešpatį…

PREFACIJA

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, kad mes Tau visuomet ir visur dėkotume, Viešpatie, šventasis Tėve, visagali Dieve, per Kristų mūsų Viešpatį. Per Jį Tavo didybę šlovina angelai, garbina viešpatystės, dreba galybės. Dangūs ir dangiškosios kariaunos, taip pat ir palaimintieji serafimai vieningu džiūgavimu drauge aukština. Prašome, liepk, kad į jų tarpą būtų priimti ir mūsų balsai, su nuolankiu išpažinimu tariantys: Sanctus.

KOMUNIJA

Mt 5, 8–10. Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė.

POSTKOMUNIJA

Meldžiame Tave, Viešpatie, leisk ištikimoms Tau tautoms nuolatos linksmintis minint visus Šventuosius ir gauti paramos iš jų nuolatinio užtarimo. Per mūsų Viešpatį…

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

Kristaus Visatos Valdovo šventė, kuri pagal dabartinį liturginį kalendorių tenka paskutiniam lapkričio mėnesio sekmadieniui, ne visada turėjo šį vardą ir ne visada buvo švenčiama šią dieną.

Kaip ir daugelyje kitų Bažnyčios teologijos ar liturgijos sričių, šis pokytis įvyko po Vatikano II Susirinkimo.

Tačiau formaliai ji neturėjo jokio ryšio su Vatikano II Susirinkimu, kuris šio klausimo apskritai nesvarstė.

1969 m. balandžio 28 d. išleidus naująjį liturginį kalendorių, popiežius Paulius VI leido šią šventę švęsti paskutinį lapkričio sekmadienį ir pakeitė jos pavadinimą: iš Kristaus Karaliaus šventės į Kristaus Visatos Valdovo šventę.

Vėlesniuose darbuose katalikų teologai teigė, kad tokiu pakeitimu siekta pabrėžti eschatologinį šios šventės pobūdį, kad Kristaus viešpatavimas yra visuotinis ir absoliutus Visatoje, tačiau viršija žemiškąją tikrovę ir įvyks tik po antrojo Išganytojo atėjimo.

Tačiau aprašant pirminę šios šventės idėją, buvo minima ir Kristaus žemiškojo viešpatavimo idėja. Apie tai, kad per tikrą Kristaus Viešpaties intronizaciją šeimose, bendruomenėse ir valstybėse būtų galima įveikti socialinius konfliktus, atkurti valdžios autoritetą ir įtvirtinti socialinę taiką žemėje.

Šventės teologinis šaltinis buvo enciklika “Quas Primas”, kurioje popiežius Pijus XI, viena vertus, pabrėžia eschatologinį Kristaus valdžios pobūdį, bet kartu įspėja, kad būtų klaidinga neigti Kristaus valdžią žemėje:

“Tačiau ši karalystė pirmiausia yra dvasinė ir daugiausia susijusi su dvasiniais dalykais, ką labai aiškiai parodo ir mūsų cituoti Šventojo Rašto žodžiai, o Kristus Viešpats patvirtina savo elgesiu. Kai žydai ir net patys apaštalai klaidingai manė, kad Mesijas atkurs laisvę ir prikels Izraelio karalystę, Jis sugriovė šį jų tuščias įsivaizdavimą ir atėmė iš jų viltį; kai aplinkiniai ir susižavėjusi minia norėjo Jį paskelbti karaliumi, Jis pabėgo ir pasislėpė, nes nenorėjo karališkojo vardo ir garbės; Romos Vyresniojo akivaizdoje Jis pareiškė, kad Jo karalystė ne iš šio pasaulio”.

Tačiau kartu:

“Be to, labai klystų tas, kuris neigtų Kristaus, kaip Žmogaus, valdžią bet kokiems laikiniems reikalams, nes Kristus iš Tėvo gavo neribotą teisę į visa, kas sukurta, todėl viskas pavaldžiai Jo valiai… Todėl, jei žmonės privačiai ir viešai pripažintų Kristaus karališkąją valdžią jiems, tuomet visą visuomenę apimtų neregėti palaiminimai, tokie kaip derama laisvė, tvarka ir ramybė, santarvė ir taika. Nes kaip karališkasis mūsų Viešpaties orumas žemiškųjų kunigaikščių ir valdovų orumą apgaubia tam tikra religine pagarba, taip jis sustiprina ir piliečių pareigas bei paklusnumą. “

Kadangi šis Kristaus Karaliaus viešpatavimas turės ir žemiškąjį matmenį, ši šventė švenčiama paskutinį spalio sekmadienį, prieš pat Visų Šventųjų šventę, kuri taip pat puikiai iliustruoja Kristaus viešpatavimą žemėje ir danguje, kuriam šie šventieji buvo parengti dar žemėje.

Laiko atstumas iki liturginių metų pabaigos žymi būtent šį, nors ir trumpą, bet vis dėlto esamą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus viešpatavimo žemiškoje tikrovėje aspektą.

Po Vatikano II Susirinkimo įvykdyta reforma, perkėlusi šią šventę į liturginių metų pabaigą, teologiškai visiškai pašalino šį žemiškąjį aspektą. Iš katalikų nebesitikima, kad jie šeimose, bendruomenėse ir valstybėse įtvirtins Kristų Karalių, bet tik laukiama Jo viešpatavimo amžinybėje.

Akivaizdu, kad šio žemiškojo aspekto eliminavimas kenkia tikinčiųjų sieloms, nes nemotyvuoja jų atpažinti to, kas iš tikrųjų egzistuoja, būtent gebėjimo, kurį neabejotinai turi Viešpats Dievas, – gebėjimo viešpatauti ir čia, žemėje. Iš tikrųjų tai žmogaus supratimu susiaurina ir apriboja Viešpaties Dievo visagalybę ir de facto yra mūsų silpstančio tikėjimo įrodymas.

Aleksandras Stralcou

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šventasis Jonas iš Kapistrano – kryžiaus žygis ir schizmatikų atsivertimo pamokslininkas

Gimė 1385 m. Kapistrane, Sulmonos vyskupijoje, Italijoje; mirė 1456 m. spalio 23 d. Jo tėvas atvyko į Neapolį Liudviko Anžu traukiniu, todėl manoma, kad buvo prancūziško kraujo, nors kai kurie teigia, kad jis buvo vokiečių kilmės. Anksti mirus tėvui, Jono išsilavinimą įgijo motina. Iš pradžių ji jį mokė namuose, o paskui išsiuntė studijuoti teisės į Perudžą, kur jam puikiai sekėsi pas žymų teisininką Pietro de Ubaldis.

1412 m. Neapolio karalius Ladislovas, kuris tuo metu valdė šį Šventojo Sosto miestą, paskyrė jį Perudžos gubernatoriumi. Būdamas gubernatoriumi, jis kovojo su pilietine korupcija ir kyšininkavimu. 1416 m. prasidėjo karas tarp Perudžos ir Malatestos. Jonas buvo pasiųstas kaip ambasadorius pasiūlyti taikos Malatestai, tačiau šis jį įmetė į kalėjimą. Būtent kalinimo metu jis pradėjo rimčiau mąstyti apie savo sielą. Galiausiai jis nusprendė atsisakyti pasaulio ir tapti pranciškonų vienuoliu dėl sapno, kuriame matė šventąjį Pranciškų ir buvo jo įspėtas stoti į pranciškonų ordiną. Prieš pat prasidedant karui Jonas vedė turtingą ponią iš Perudžos, bet kadangi santuoka nebuvo sudaryta, jis gavo leidimą įstoti į vienuolyną, ką ir padarė 1416 m. spalio 4 d.

Davęs įžadus, jis pateko į šventojo Bernardino iš Sienos įtaką, kuris jį mokė teologijos: jo bendramokslis buvo šv. Bernardino pamokslavimo kelionėse, kad išstudijuotų jo metodus, o 1420 m., dar būdamas diakonu, pats gavo leidimą pamokslauti. Tačiau jo apaštališkasis gyvenimas prasidėjo 1425 m., jau priėmus kunigystės šventimus. Nuo to laiko iki pat mirties jis nepaliaujamai dirbo dėl sielų išganymo.

Jis apkeliavo visą Italiją; jo klausytis ateidavo tokios didelės minios žmonių, kad dažnai tekdavo pamokslauti viešose aikštėse. Jo pamokslavimo metu visi verslai sustodavo. Vieną kartą Brešos mieste jis pamokslavo šimto dvidešimt šešių tūkstančių žmonių miniai, atvykusiai iš visų kaimyninių provincijų. Kitą kartą per misiją pas jį buvo atvesta daugiau kaip du tūkstančiai ligonių, kad jis juos paženklintų kryžiaus ženklu – tokia didelė buvo jo, kaip ligonių gydytojo, šlovė.

Kaip ir šventasis Bernardinas Sienietis, jis labai propagavo pamaldumą į šventąjį Jėzaus vardą ir kartu su šiuo šventuoju dėl šio pamaldumo buvo apkaltintas erezija. Šitaip vykdydamas savo apaštališkąjį darbą, jis aktyviai talkino šventajam bernardinui reformuojant pranciškonų ordiną. 1429 m. Jonas kartu su kitais observantų broliais buvo iškviestas į Romą dėl kaltinimo erezija, o jo bendražygiai pasirinko jį ginti jų bylą; kardinolų komisija brolius išteisino.

Po to popiežius Martynas V sumanė suvienyti Mažesniuosius brolius konventualus ir observantus. 1430 m. Asyžiuje buvo sušaukta abiejų pranciškonų ordinų generalinė kapitula. Susivienijimas įvyko, tačiau jis truko neilgai. Kitais metais Bolonijoje įvyko observantų kapitula, kuriai vadovavo Jonas. Pasak Gonzagos, maždaug tuo metu Jonas buvo paskirtas observantų generaliniu komisaru, tačiau Holzapfelio sąraše (Manuale Hist. Ord. FF. Min., 624-5) jo pavardė tarp komisarų ir vikarų iki 1443 m. nefigūruoja. Tačiau būtent jo dėka 1438 m. generaliniu vikaru buvo paskirtas bernardinas. Netrukus po to, lankydamasis Prancūzijoje, jis susipažino su šventuoju Koletu, Antrojo pranciškonų arba klarisių ordino reformatoriumi, kurio pastangoms visiškai pritarė. Jis dažnai dirbo Šventojo Sosto ambasadose.

1439 m. jis buvo pasiųstas legatu į Milaną ir Burgundiją, kad pasipriešintų antipopiežiaus Felikso V pretenzijoms; 1446 m. buvo išvykęs su misija pas Prancūzijos karalių; 1451 m. imperatoriaus prašymu išvyko apaštališkuoju nuncijumi į Austriją. Per savo nunciatūros laikotarpį Jonas lankėsi visose imperijos dalyse, pamokslaudamas ir kovodamas su husitų erezija; jis taip pat lankėsi Lenkijoje Kazimiero IV-ojo, kaip Lenkijos karaliaus, I-ojo, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio, prašymu.

1454 m. jis buvo pakviestas į Frankfurto seimą, kad padėtų šiam susirinkimui svarstyti kryžiaus žygio prieš turkus Vengrijai gelbėti klausimą; ir čia jis taip pat buvo pagrindinis veikėjas. Kai kryžiaus žygis iš tikrųjų vyko, Jonas lydėjo garsųjį Hunyadį per visą kampaniją: dalyvavo Belgrado mūšyje ir vadovavo kairiajam krikščionių kariuomenės sparnui prieš turkus.

1694 m. jis buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1724 m. kanonizuotas. Parašė daug knygų, daugiausia nukreiptų prieš to meto erezijas.

Belgrado apgultis

Tačiau dar nespėjus surinkti šių pajėgų, į Belgradą atvyko Mehmedo II invazinė kariuomenė (ankstyvaisiais duomenimis, 160 000 vyrų, naujesniais tyrimais – 60-70 000). 1456 m. liepos 4 d. prasidėjo apgultis. Szilágyi galėjo pasikliauti tik 5-7 tūkst. vyrų pajėgomis pilyje. Mehmedas apgultį įrengė ant kyšulio kaklo ir birželio 29 d. pradėjo apšaudyti sienas. Jis išdėstė savo vyrus trimis dalimis. Rumelijos (t. y. Europos) korpusas turėjo didžiąją dalį iš jo 300 patrankų, o likusią dalį – jo laivynas, kurį sudarė apie 200 upių laivų.

Rumelijos kariai buvo išdėstyti dešiniajame sparne, o Anatolijos korpusas – kairiajame. Viduryje buvo sultono asmens sargybiniai, janičarai ir jo vadavietė. Anatolijos korpusas ir džanisarai buvo sunkiosios pėstininkų kariuomenės. Mehmedas savo upių laivus daugiausia išdėstė į šiaurės vakarus nuo miesto, kad patruliuotų pelkėse ir užtikrintų, jog tvirtovė nebūtų sustiprinta. Jie taip pat stebėjo Savą pietvakariuose, kad pėstininkai nepersekiotų Hunyadi kariuomenės. Dunojų rytuose saugojo sultono lengvosios kavalerijos korpusas spahi, kad būtų išvengta apsupimo iš dešinės.

Kai Hunyadi apie tai sužinojo, jis Vengrijos pietuose rinko papildomus lengvosios kavalerijos būrius kariuomenei, su kuria ketino nutraukti apgultį. Nors palyginti nedaug jo bičiulių kilmingųjų buvo pasirengę suteikti darbo jėgos, valstiečiai tai padaryti buvo pasirengę su kaupu. Joną Kapistraną Vatikanas pasiuntė į Vengriją pamokslauti prieš eretikus, pavyzdžiui, graikų ortodoksus, ir skelbti kryžiaus žygio prieš osmanus. Jam pavyko surinkti didelę, nors ir prastai apmokytą bei aprūpintą valstiečių kariuomenę, su kuria jis išvyko į Belgradą. Jis ir Hunyadi keliavo kartu, bet vadovavo atskirai. Tarp jųdviejų buvo maždaug 40 000-50 000 vyrų.

Gynėjų persvara daugiausia rėmėsi grėsmingos Belgrado pilies, kuri tuo metu buvo viena geriausiai įrengtų Balkanuose, tvirtumu. Kadangi po Angoros mūšio 1404 m. despotas Stefanas Lazarevičius Belgradą paskyrė Serbijos despotijos sostine, buvo atlikti dideli darbai, kad nedidelė sena bizantiška pilis taptų atsparesne tvirtove. Kadangi tikėtasi osmanų antpuolių po to, kai jie atsigavo po didelių pralaimėjimų prieš mongolus, buvo panaudotos pažangios bizantiškų ir arabiškų tvirtovių statybos technologijos, išmoktos seldžiukų ir osmanų karinių konfliktų laikotarpiu nuo XI a. vidurio.

Pilis buvo suprojektuota sudėtingos formos su trimis gynybos linijomis: vidinė pilis su rūmais ir didžiuliu donžonu, aukštutinis miestas su pagrindinėmis karinėmis stovyklomis su keturiais vartais ir dviguba siena ir žemutinis miestas su katedra miesto centre ir uostu prie Dunojaus. Ši statybų pastanga buvo vienas sudėtingiausių viduramžių karinės architektūros pasiekimų. Po apgulties vengrai sutvirtino šiaurinę ir rytinę pusę papildomais vartais ir keliais bokštais, iš kurių vienas, Nebojsos bokštas, buvo skirtas artilerijai.

1456 m. liepos 14 d. Hunyadi su savo flotile Dunojumi atplaukė į visiškai apsuptą miestą, o Osmanų laivynas stovėjo prie Dunojaus upės. Liepos 14 d. jis pralaužė laivyno blokadą, nuskandindamas tris dideles osmanų galeras ir paimdamas į nelaisvę keturis didelius ir 20 mažesnių laivų. Sunaikinęs sultono laivyną, Hunyadi galėjo gabenti į miestą savo karius ir labai reikalingą maistą. Taip pat buvo sustiprinta tvirtovės gynyba.

Tačiau Mehmedas II nenorėjo nutraukti apgulties ir po savaitę trukusio smarkaus artilerijos bombardavimo tvirtovės sienos keliose vietose buvo pralaužtos. Liepos 21 d. Mehmedas II įsakė surengti plataus masto puolimą, kuris prasidėjo saulėkaitoje ir tęsėsi visą naktį. Apsiautusi kariuomenė užtvindė miestą, o tada pradėjo tvirtovės puolimą. Kadangi tai buvo lemiamas apgulties momentas, Hunyadi įsakė gynėjams mėtyti dervą ir kitas degias medžiagas, o paskui jas padegti. Netrukus liepsnų siena atskyrė mieste kovojusius janičarus nuo jų bendražygių, bandžiusių prasiveržti pro spragas į viršutinį miestą.

Įnirtingas mūšis tarp apsuptų janičarų ir Szilágyi karių viršutiniame mieste pakrypo krikščionių naudai, ir vengrams pavyko atremti nuožmų puolimą iš už sienų. Miesto viduje likę janičarai buvo išžudyti, o osmanų kariai, bandę prasiveržti į viršutinį miestą, patyrė didelių nuostolių. Kai vienam osmanų kareiviui beveik pavyko užkelti sultono vėliavą ant bastiono viršaus, vengrų riteris jį sugriebė ir jie kartu nusirito nuo sienos.

Kitą dieną įvyko kai kas netikėto. Kai kuriais duomenimis, valstiečiai kryžiuočiai pradėjo spontanišką akciją ir privertė Kapistraną ir Hunyadį pasinaudoti susidariusia padėtimi. Nepaisant Hunyadi įsakymų gynėjams nebandyti plėšti osmanų pozicijų, kai kurie daliniai išlindo iš nugriautų pylimų, užėmė pozicijas priešais osmanų liniją ir ėmė persekioti priešo karius. Osmanų speigai (provincijos kavalerija) nesėkmingai bandė išsklaidyti persekiojančias pajėgas. Prie už sienos esančiųjų tuojau pat prisijungė daugiau krikščionių. Tai, kas prasidėjo kaip pavienis incidentas, greitai peraugo į plataus masto mūšį.

Jonas Kapistrano iš pradžių bandė įsakyti savo vyrams grįžti į sienos vidų, bet netrukus atsidūrė maždaug 2 000 kryžiuočių apsuptyje. Tada jis ėmė juos vesti link osmanų linijų, šaukdamas: “Viešpats, kuris padarė pradžią, pasirūpins ir pabaiga!”

Kapistranas vedė savo kryžininkus į osmanų užnugarį per Savos upę. Tuo pat metu Hunyadi pradėjo desperatišką puolimą iš forto, kad užimtų patrankų pozicijas osmanų stovykloje.

Nustebinti šio keisto įvykių posūkio ir, kai kurių kronikininkų teigimu, paralyžiuoti kažkokios nepaaiškinamos baimės, osmanai puolė bėgti. Sultono asmens sargybiniai, kuriuos sudarė apie 5 000 janičarų, desperatiškai bandė sustabdyti paniką ir atgauti stovyklą, tačiau tuo metu į neplanuotą mūšį įsitraukė ir Hunyadi armija, ir osmanų pastangos tapo beviltiškos. Pats sultonas įsitraukė į kovą ir viename mūšyje nukovė riterį, bet paskui gavo strėlę į šlaunį ir neteko sąmonės. Po mūšio vengrų raitininkams buvo įsakyta praleisti naktį už tvirtovės sienų ir budėti, kad mūšis galėtų būti atnaujintas, tačiau osmanų kontrataka taip ir neįvyko.

Tamsos apgaubti osmanai skubiai atsitraukė, 140 vežimų gabendami sužeistuosius. Jie pasitraukė į Konstantinopolį.

Tačiau vengrai turėjo brangiai sumokėti už šią pergalę, nes stovykloje prasidėjo maras, nuo kurio po trijų savaičių (1456 m. rugpjūčio 11 d.) mirė pats Jonas Hunyadi. Jis buvo palaidotas Transilvanijos sostinės Gyulafehervaro (dabar Alba Julija) katedroje.

Kadangi apgulties metu tvirtovės konstrukcija pasiteisino, vengrai papildomai sustiprino tvirtovę. Silpnesnės rytinės sienos, pro kurias osmanai prasiveržė į viršutinį miestą, buvo sustiprintos Zindano vartais ir sunkiuoju Nebojsos bokštu. Tai buvo paskutiniai didieji tvirtovės pakeitimai iki 1521 m., kai sultonas Süleymanas galiausiai ją užėmė.

Popiežius Kalikstas III įsakė kasdien vidurdienį skambinti visų Europos bažnyčių varpais, taip ragindamas tikinčiuosius melstis už miesto gynėjus. Vidurdienio varpų skambėjimo praktika tradiciškai siejama su tarptautiniu Belgrado pergalės minėjimu ir popiežiaus Kaliksto III įsakymu. Tačiau daugelyje šalių (pavyzdžiui, Anglijoje ir Ispanijos karalystėse) žinia apie pergalę pasiekė anksčiau nei įsakymas, todėl bažnyčių varpų skambinimas vidurdienį virto pergalės minėjimu. Popiežius įsakymo neatšaukė, ir katalikų bažnyčios iki šiol skambina vidurdienio varpais.

Ši pergalė 70 metų sustabdė osmanų veržimąsi į katalikiškąją Europą, nors jie vykdė ir kitus įsiveržimus, pavyzdžiui, 1480-1481 m. užėmė Otranto miestą, o 1493 m. surengė žygį į Kroatiją ir Štiriją. Belgradas ir toliau saugojo Vengriją nuo osmanų antpuolių, kol 1521 m. tvirtovė atiteko osmanams.

Belgrado apgultis sustabdė Mehmedo II veržimąsi į Vidurio Europą, Serbija ir Bosnija buvo prijungtos prie imperijos. Dėl stipraus karinio pasipriešinimo Mehmedo užkariavimo bandymams Valachija, Krymo totorių chanatas ir galiausiai Moldavija buvo paverstos vasalinėmis valstybėmis. Buvo kelios priežastys, kodėl sultonas tiesiogiai nepuolė Vengrijos ir kodėl po nesėkmingos Belgrado apgulties atsisakė minties žengti šia kryptimi. Nesėkmė prie Belgrado rodė, kad imperija negalės toliau plėstis, kol Serbija ir Bosnija nebus paverstos saugia operacijų baze.

Be to, neabejotinai tam įtakos turėjo ir didelė politinė bei karinė Vengrijos galia valdant Matui Korvinui. Be to, Mehmedo dėmesį blaškė dviejų pusiau nepriklausomų vasalų į šiaurę nuo Dunojaus, kuriems jis bandė suteikti didesnę valdžią, pasipriešinimas.

Nors dėl Hunyadi pergalės prie Belgrado ir ilgalaikio jo politinių sprendimų palikimo (valdant Hunyadi į valdžią atėjo Vladas III Impaleris ir Steponas III, o jis dėjo daug pastangų, kad į sostą būtų pasodintas jo sūnus Matijas) drąsus Mehmedas II tapo kur kas mažesne grėsme krikščionybei, jo pagrindinė svajonė – krikščioniškai užkariauti Konstantinopolį – taip ir liko neįgyvendinta.

Hunyadi nusprendė nedalyvauti Konstantinopolio apgulties operacijoje, nes tuo metu buvo kariškai nepasirengęs kovoti su galinga Mehmedo kariuomene, o pasirinko ginti Vengriją ir stiprinti Balkanus. Matijas nepritarė didžiojo karo su osmanais koncepcijai ir buvo pernelyg įsitraukęs į politinius ginčus su Šventąja Romos imperija į Vakarus, kad galėtų būti toks agresyvus karys, koks buvo jo tėvas, todėl jo vaidmuo daugiausia apsiribojo savo teritorijos gynyba ir leido Balkanų lyderiams prisiimti pagrindinę kovos su Osmanų imperija naštą.

Nors įnirtingas pasipriešinimas ir veiksmingas Hunyadi vadovavimas užtikrino, kad drąsus ir ambicingas Mehmedas Užkariautojas į Europą pateks tik iki Balkanų, sultonas jau spėjo Osmanų imperiją paversti viena iš labiausiai baimę keliančių galybių Europoje (taip pat Azijoje) ilgus šimtmečius. Didžioji Vengrijos dalis galiausiai buvo užkariauta 1526 m. Mohačo mūšyje. Osmanų ekspansija į Europą grėsmingai tęsėsi iki Vienos apgulties 1529 m., o Osmanų valdžia Europoje išliko stipri ir kartais vis dar kėlė grėsmę Vidurio Europai iki Vienos mūšio 1683 m.

JŠ pagal Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Istorijos pamokos mums: kaip Rusiją grąžinti į katalikybę?

Rusijos grąžinimas į katalikų tikėjimą turėtų būti vienas svarbiausių Bažnyčios hierarchų ir viso pasaulio katalikų uždavinių. Kaip paskelbė 1917 m. Fatimoje apsireiškusi Dievo Motina, Rusijos atsivertimas neatskiriamai susijęs su Nekaltosios Marijos Širdies triumfu ir taikos visame pasaulyje laikotarpiu.

Rusijos atsivertimo svarbos tema buvo paliesta ankstesniuose mano straipsniuose šia tema bei kitų autorių darbuose[1] ir bus detaliau nagrinėjama vėlesniuose ciklo straipsniuose.

Šiame straipsnyje aptarsiu dalį principų, kuriais turėtų remtis Rusijos atvertimo darbas. Nemažai tokių principų jau aptariau anksčiau, kuomet išsamiai aprašiau sėkmingas ir sektinas palaimintojo egzarcho Leonido Fiodorovo pastangas atversti Rusiją į katalikų tikėjimą nesulotyninant jos apeigų ir papročių. Šį kartą aprašysiu skirtingus Florencijos unijos įgyvendinimo modelius ir kurį iš jų vertėtų rinktis misijoms Rusijoje.

Florencijos unija – receptas atversti Rusijai ir Rytams?

Senovės Rusia katalikų tikėjimą priėmė per savo krikštą 988 m. ir praktiškai liko jam ištikima iki pat to meto, kai ji buvo užkariauta mongolų 1236-1240 m., bet įvairūs faktai rodo, kad net ir po to Rusia „neskubėjo“ nusikratyti katalikybe. LDK atkūrė tikrąją – katalikišką Rusią. Senovės Rusios katalikiškumą pagrindėme faktais ankstesniuose ciklo straipsniuose su nuorodomis į daugybę vertingų faktų pateikiančias rusų tyrinėtojų studijas[2].

Ateities Rusijos ir visų Rusios šalių atvertimo darbe būtinai reikia naudoti tinkamiausią ir sėkmingiausią Rusios patirtį – palaimintojo egzarcho Leonido Fiodorovo misijos ir, žinoma, LDK patirtį. Egz. Fiodorovas kritikavo kai kurias Lietuvos Brastos (Bresto) bažnytinės unijos (1596 m.) klaidas – dalinę graikų apeigų lotynizaciją, neužkirtimą kelio masiniam (ypač elito – bajorų) rusinų perėjimui iš graikų į Romos apeigas ir t. t.

Tuo tarpu paties egz. Fiodorovo XX a. misija Rusijoje – priešingai – labiau priminė 1439 m. Florencijos unijos (kartais vadinama Feraros-Florencijos unija) modelį, kuris buvo realizuojamas LDK XV ir (iš dalies) XVI amžiuje, kai didelė LDK Rusios dalis linko į graikų apeigų katalikybę, nes Visos Rusios metropolitas ir hierarchai grįžo į Katalikų Bažnyčios vienybę. Tai buvo labiau visuotinė nei Bresto unija, nes siekė grąžinti į vienybę ne tik Rusios, bet ir kitas Rytų Bažnyčias ir sugebėjo atversti kai kuriuos Konstantinopolio patriarchus, tapusius katalikais. Patriarchai – jau kaip katalikai – įšventindavo visos Rusios metropolitus. Be to, Florencijos unijos laikais rusiškos apeigos nebuvo lotyninamos, kaip, deja, tai buvo daroma (ne dėl Romos paliepimo, o „dėl vietinių piktnaudžiavimų“) Bresto unijos laikais.

Tad, siekdami nustatyti principus, kuriais turėtų remtis efektyvus Rusijos grąžinimo į katalikybę darbas, turime studijuoti ne tik sėkmingiausią kiekybiškai ir nuo 1596 iki pat 1839 m. išlikusią Bresto bažnytinę uniją, bet ir LDK vykusio katalikiškos Rusios atstatymo darbo ankstesnį etapą Florencijos unijos laikais – XV–XVI a.

Du Florencijos unijos įgyvendinimo modeliai

Senovės Rusia katalikų tikėjimą priėmė per savo krikštą 988 m. ir praktiškai liko jam ištikima iki pat to meto, kai ji buvo užkariauta mongolų 1236-1240 m., bet įvairūs faktai rodo, kad net ir po to Rusia „neskubėjo“ nusikratyti katalikybe. LDK atkūrė tikrąją – katalikišką Rusią. Senovės Rusios katalikiškumą pagrindėme faktais ankstesniuose ciklo straipsniuose su nuorodomis į daugybę vertingų faktų pateikiančias rusų tyrinėtojų studijas[2].

Ateities Rusijos ir visų Rusios šalių atvertimo darbe būtinai reikia naudoti tinkamiausią ir sėkmingiausią Rusios patirtį – palaimintojo egzarcho Leonido Fiodorovo misijos ir, žinoma, LDK patirtį. Egz. Fiodorovas kritikavo kai kurias Lietuvos Brastos (Bresto) bažnytinės unijos (1596 m.) klaidas – dalinę graikų apeigų lotynizaciją, neužkirtimą kelio masiniam (ypač elito – bajorų) rusinų perėjimui iš graikų į Romos apeigas ir t. t.

Dešinėje: Igorio Sendlerio pieštos freskos šioje kolegijoje. Russicum kolegijos, įkurtos 1929 m., uždavinys ir įkurimo tikslas buvo grąžinti Rusiją katalikybėn. Russicum rengė graikų apeigų katalikų kunigus dirbti Rusijoje, ją rėmė nemažai XX a. pradžios katalikų veikėjų, tarp jų jėzuitų generolas Vlodzimiežas Leduchovskis, pal. Jurgis Matulaitis ir kiti.
Deja, dėl moderniojo ekumenizmo dvasios kolegijos misija dabar visiškai pasikeitusi. Idėjos atversti Rusiją į katalikybę nebėra, kolegijoje mokosi stačiatikiai, gavę Rusijos stačiatikių bažnyčios leidimą studijuoti Romoje. Jiems nepamokslaujama, jie lanko ne katalikų, o stačiatikių pamaldas.
Kairėje: pal. Rusijos graikų apeigų katalikų egzarcho Leonido Fiodorovo ikona Popiežiškojoje Russicum kolegijoje (lot. Pontificium Collegium Russicum).

Tuo tarpu paties egz. Fiodorovo XX a. misija Rusijoje – priešingai – labiau priminė 1439 m. Florencijos unijos (kartais vadinama Feraros-Florencijos unija) modelį, kuris buvo realizuojamas LDK XV ir (iš dalies) XVI amžiuje, kai didelė LDK Rusios dalis linko į graikų apeigų katalikybę, nes Visos Rusios metropolitas ir hierarchai grįžo į Katalikų Bažnyčios vienybę. Tai buvo labiau visuotinė nei Bresto unija, nes siekė grąžinti į vienybę ne tik Rusios, bet ir kitas Rytų Bažnyčias ir sugebėjo atversti kai kuriuos Konstantinopolio patriarchus, tapusius katalikais. Patriarchai – jau kaip katalikai – įšventindavo visos Rusios metropolitus. Be to, Florencijos unijos laikais rusiškos apeigos nebuvo lotyninamos, kaip, deja, tai buvo daroma (ne dėl Romos paliepimo, o „dėl vietinių piktnaudžiavimų“) Bresto unijos laikais.

Tad, siekdami nustatyti principus, kuriais turėtų remtis efektyvus Rusijos grąžinimo į katalikybę darbas, turime studijuoti ne tik sėkmingiausią kiekybiškai ir nuo 1596 iki pat 1839 m. išlikusią Bresto bažnytinę uniją, bet ir LDK vykusio katalikiškos Rusios atstatymo darbo ankstesnį etapą Florencijos unijos laikais – XV–XVI a.

Florencijos unija

Du Florencijos unijos įgyvendinimo modeliai

Istorikė Genutė Kirkienė išskiria, kad bažnytinės unijos darbas vyko pagal du skirtingus modelius, kuriuos – žinoma, sąlyginai – būtų galima pavadinti Sapiegų ir Chodkevičių modeliais, nes kiekviena giminė rėmė skirtingą unijos modelį. Jau vien šių giminių dalyvavimas – gražus pavyzdys, kai į Rytų grąžinimo Katalikų Bažnyčion darbą įtraukiami LDK tolimiausių Rusios kampelių rusinai.

Pirmasis modelis – graikų apeigų katalikų „lotynizavimas“

Pirmasis unijos modelis labai susijęs su Sapiegų gimine. Sapiegos kilo iš Smolensko žemės – vieno iš tolimesnių baltų žemių pakraščių iki slavų kolonizacijos. Būtent Smolensko žemę, jau linkstančią į Lietuvą, nuo Aukso Ordos gynė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kariai. Smolenskas net 4 kartus ėjo iš rankų į rankas – jį valdė tai LDK, tai Maskva, tai buvo simbolinė tvirtovė vartai į katalikišką krikščioniją. Prie Smolensko ėjo Kijevo ir Visos Rusios graikų apeigų katalikų metropolijos rytinė riba – nuo pat Filipinų ir Čilės iki Smolensko nusidriekusios katalikiškos civilizacijos riba. Ir ta metropolija ir mūsų civilizacija tai apimdavo Smolensko žemę, tai vėl būdavo iš jos išmušama – kartu su maskvėnų ginklu keliskart išvejama Lietuvos valdžia.

Būtent Smolensko vyskupas Gerasimas 1431 m. paskirtas Visos Rusios metropolitu ir tapo vienu pirmųjų bažnytinės unijos veikėjų LDK Rusioje. Paskutinis Romos apeigų katalikų Smolensko vyskupas – mūsų Gediminaičių kilmės Jeronimas Vladislovas Sanguška. Būtent jo rūmuose (testamentu užrašytuose bernardinams, o jų – Radviloms, o šių – misionieriams) ir aplink formuosis Vilniaus Misionierių kongregacijos vienuolynas su bažnyčia – bene gražiausiu lieknabokščio Vilniaus baroko pavyzdžiu.

1491 m. į Florenciją nuvyko Jonas (Ivanas) Sapiega, kur su popiežiumi Aleksandru VI derėjosi dėl Florencijos unijos įgyvendinimo. Sapiega čia pasisakė už tai, kad grįžtančių į Katalikų Bažnyčią graikų apeigų katalikų vietinė Bažnyčia Rusioje būtų pavaldi Romos apeigų katalikų Vilniaus vyskupui. Kai kurie autoriai vadino šį unijos modelį „dviejų konfesinių bendruomenių Bažnyčia“. Reikėtų pakoreguoti tą netikslų ir neobjektyvų apibrėžimą. LDK atkuriamoje katalikiškoje Rusioje nebuvo jokių dviejų skirtingų konfesijų (t. y. tikėjimų) – juk Ivanas Sapiega ir kiti rusinai jau grįžo į Katalikų Bažnyčios ir tikėjimo vienybę. Buvo tik dviejų apeigų – lotynų ir graikų, bet vieno tikėjimo katalikai.

Tie, kurie dar negrįžo vienybėn, žinoma, buvo stačiatikiai, bet buvo planuojama, kad ir jie grįžtų į Katalikų Bažnyčią, kaip buvo Kijevo Rusioje, o ne į „dviejų konfesijų bendruomenių Bažnyčią“. Problematiška net ir rasti (tikslia termino prasme) stačiatikių XV a. II pusės LDK – tokiais galėjo būti tik tie, kurie neklausė katalikybėn grįžusių hierarchų. Bet ar tokių nepaklusniųjų buvo? Jei taip, tai kiek? Reikia ieškoti tikslių kriterijų tam nustatyti.

Toks unijos modelis, pasiūlytas Jono (Ivano) Sapiegos, buvo „uždelsto veikimo bomba“, nes naikino graikų apeigų Bažnyčios ir Visos Rusios metropolito teisinę autonomiją – ateityje ji galėjo „išsprogti“ religiniais bei politiniais konfliktais ir pasmerkti uniją nesėkmei. Tą patvirtina ir XX a. sėkmingos katalikiškos Rusijos misijos patirtis:

„Visuose mūsų susitikimuose su kunigais ir viešumoje svarbiausi buvo (…) du klausimai: ar Rusijos žmonės gaus garantijas, kad bus apsaugoti nuo lotynizacijos, ir kokį rangą Katalikų Bažnyčios hierarchijoje užims [Maskvos] Patriarchas?“ – rašo egz. Fiodorovas[3].

Egz. Fiodorovas taip pat griežtai kritikavo Rusijai skirtą vad. biritualizmo (dviejų apeigų) planą, pasiūlytą garsiojo arkivyskupo barono Eduardo M. J. M. von der Roppo, garsaus Livonijos riterių palikuonio Lietuvos bajoro, Vilniaus vyskupo (1903-1917), Mogiliovo arkivyskupo (1917-1926), Lietuvos visuomenės veikėjo, įkūrusio Lietuvos ir Baltarusijos konstitucinę katalikų partiją.

Vysk. E. von der Roppas siūlė, kad XX a. I p. Rusijoje veikę lotynų apeigų katalikų kunigai misionieriai išmoktų aukoti ir graikų apeigų katalikų šv. Mišias ir tokiu būdu teiktų sakramentus graikų katalikams. Prieš šį planą Fiodorovas pateikė daug argumentų[4], bet juos gali susumuoti aukščiau pateikta jo citata, perduodanti rusų lūkesčius – jiems grįžus į Katalikų Bažnyčią neturėjo būti jokios apeigų lotynizacijos ir garbingas Maskvos patriarcho statusas bei plati vietinės Rusijos bažnyčios teisinė autonomija – taigi jokio „graikų“ teisinio pajungimo „lotynų“ hierarchams.

Šv. Kotrynos Aleksandrietės Romos apeigų katalikų bažnyčia Sankt Peterburge (tada – Petrograde). Prie šios šventovės 1917–1919 m. gyveno ir aukojo graikų apeigų šv. Mišias palaimintasis Rusijos graikų apeigų katalikų egzarchas Leonidas Fiodorovas.

Gali kilti įtarimų ir kad vysk. E. von der Roppo planas buvo ne tik neišmintingas ir kenksmingas galinčiai Rusiją veiksmingiausiai grąžinti į katalikybę graikų apeigų misijai, bet gal ir tyčia skirtas jai sugriauti. Kaip ten bebūtų, tokią versiją galėtų paremti svarbus vysk. E. von der Roppo biografijos faktas. 1900 m. Paryžiuje per pasaulinę parodą posėdžiavo ne tik Tarptautinis socialistų kongresas, Pasaulinis Taikos kongresas, bet ir masonai – Prancūzijos Didieji Rytai, sušaukę įvairių šalių masoniškų organizacijų pasitarimą glaudinti jų ryšiams. Istoriografijoje esama nuomonių, kad nuo 1822 m. Rusijos imperijoje uždrausta masonerija atgimė būtent apie 1900 metus. Lietuvą ir visą Rusijos valdytą erdvę vėl užplūdo šios satanistinės organizacijos skleidžiamų įvairių pakraipų liberalizmo nuodų banga (daugiau apie tai anksčiau rašytame mano straipsnyje).

Šiuos faktus sugretinęs D. Staliūnas pabrėžia, jog „vargu, ar galima pavadinti atsitiktinumu“, kad panašiu metu – 1899 m. – masonų ložes atgaivinęs T. Vrublevskis įsteigia Neošubravcų ložę (nauja 1817–1822 veikusių šubravcų – „nenaudėlių“ atmaina, gyvavusi 1899–1914 m. Vilniuje). Jis buvo ir XX a. pr. atgaivintos Vilniaus ložės „Litwa“ narys. Ložėse ieškojo sąlyčio įvairiausi Lietuvos lietuviakalbių ir lenkakalbių lietuvių politikai – nuo socialistų iki tautininkų (lenkiškai narodovcų)[5]. 1914 m. neošubravcams užsidarius, Vrublevskis „nenuleido rankų“ – nuo 1921 m. jis jau „Tomo Zano“ ložės narys.

Deja, tarp gausių Neošubravcų ložės svečių buvo ir Vilniaus vyskupas E. von der Roppas. 1908 m. iš tremties rašytame laiške masonų vadui T. Vrublevskiui jis apgailestauja, kad negalėjo dažniau lankytis neošubravcų susirinkimuose. D. Staliūnas dokumentais pagrindžia tai, kad jau nuo 1905 m. – Rusijos revoliucijos metų – gausius ryšius su ta lože palaikė vysk. E. von der Roppas, o prieš tai – jo pirmtakas Vilniaus vyskupas Zvierovičius[6].

Bažnyčios priešų sunaikinta katalikiškos Rusijos atkūrimo misija… Pirmoji didelė graikų ir Romos apeigų katalikų procesija 1917 m. birželio 2 d. (15 d.), įsiterpusi tarp dviejų masonų organizuotų kruvinų Rusijos revoliucijų. Iki tol katalikų misiją Rusijoje draudė caro valdžia, po to – komunistai. Centre su mitra pal. L. Fiodorovas.

Deja, versiją, kad egz. Fiodorovo Rusijos grąžinimo į katalikybę misija buvo sunaikinta Bažnyčios priešų ne tik iš išorės (komunistų), bet ir iš jos vidaus, patvirtina ir tą graikų apeigų katalikų misiją tiesiog suardžiusio vyskupo Michel-Josepho Bourguignono d‘Herbigny veikla. Šis Romos 1926 m. pasiųstas į komunistinę Rusiją Popiežiškosios komisijos Rusijai pirmininkas (irgi nuo 1926 m.) pats bendradarbiavo su komunistais ir sugriovė graikų apeigų katalikų misiją – o tai pradėta nuo jų teisinės autonomijos griovimo. Vyskupo d‘Herbigny palankumą sovietų komunizmui giria net ir šiuolaikiniai Meksikos komunistai, puolantys katalikiškos valstybės atkūrimo idėjas, už kurias 1926 m. mirė Meksikos Cristeros sukilėliai[7]. Ta paini vysk. d‘Herbigny istorija ateityje reikalauja platesnio aptarimo.

Graikų apeigų katalikų pajungimas Romos apeigų hierarchijai ne tik kenksmingas Rusijos katalikiškai misijai, bet ir Bažnyčios priešų sugalvotas ar bent jau jų naudojamas ginklas tai misijai griauti. Taip pat labai kenksminga tyčinė ar netyčinė Rytų apeigų lotynizacija, praeityje atnešusi daug blogybių. Todėl ateities Rusijos misijoje to reikia vengti kaip ugnies.

Antrasis modelis – graikų apeigų autonomijos išlaikymas

Minėtų įžvalgų šviesoje dar labiau sužėri Supraslio vienuolyno brangakmenis. Geresnis, perspektyvesnis buvo kitas LDK veikęs unijos modelis, kuomet visa graikų apeigų katalikų struktūra LDK pavaldi ne Romos apeigų katalikų Vilniaus vyskupui, o Vilniuje rezidavusiam graikų apeigų katalikų Kijevo ir Visos Rusios metropolitui. Jį ypač stipriai įgyvendino metropolitas (1498–1501) Juozapas Bulgarinovičius ir rėmė kita LDK rusinų giminė, greičiausiai turinti nemažai ir baltų kraujo (nes buvo iš kadaise jotvingių ir etninių lietuvių mišriai su rusinais apgyvendintos Palenkės) – Chodkevičiai.

Šis unijos modelis panašus į XX a. pr. popiežiaus Šv. Pijaus X, metr. A. Šeptickio ir egz. L. Fiodorovo sėkmingiausią katalikiškos Rusijos misijos modelį, nes abiem kartais buvo kuriama Romos apeigų hierarchams tiesiogiai nepavaldi graikų apeigų katalikų vietos Bažnyčia su plačia teisine autonomija.

Tačiau netikslus ir neobjektyvus vis dar kai kur istorikų naudojamas įvardinimas, kad tai esą buvo „LDK stačiatikių autokefalinė bažnyčia“. Juk autokefalinė Bažnyčia – tai savarankiška Stačiatikių bažnyčia, kuri nebūna pavaldi Popiežiui. Ne, LDK buvo atkuriama Katalikų Bažnyčios dalis – ecclesia sui iuris – savos teisės vietinė Rusios katalikų bažnyčia su sava graikų-slavų liturgija ir kanonų teise, numatyta Kanonų teisės kodekse[8]. Ko gero, pasirodys taikli G. Kirkienės prielaida, kad metr. J. Bulgarinovičius kūrė tokią struktūrą jau ir de jure, o jo pirmtakai metropolitai jau seniai – nuo 1458 m. – buvo pradėję ją kurti de facto. Nors gali atsitikti, kad jos juridinio įteisinimo faktų nauji tyrimai atras ir iki J. Bulgarinovičiaus.

Iš Florencijos unijos įgyvendinimo patirties ateities katalikiškos Rusijos atkūrimo misijai galime pasisemti tęsdami pirmiausia didelės teisinės autonomijos savos teisės (sui iuris) vietinės graikų-rusų apeigų katalikų Bažnyčios tradiciją, kurią rėmė Visos Rusios metropolitas J. Bulgarinovičius ir Chodkevičiai, fundavę Supraslio ir kitas graikų apeigų katalikų cerkves. Visa tai būtina sujungti su patirtimi, kurią sukaupė sėkmingiausia Rusijos atvertimo misija – pradėta popiežiaus Šv. Pijaus X, garbingojo Dievo tarno metropolito A. Šeptickio ir palaimintojo egzarcho Leonido Fiodorovo – išlaikant nepakeistas, nesulotynintas graikų-slavų apeigas, kurios ir dabar švenčiamos Rusijoje – tik įtraukiant maldas už Popiežių, tęsiant misiją rusiškoje rytietiškoje dvasioje, vartojant patraukiančią rusus rytietišką terminologiją – katalikiška ortodoksija (katoličeskoje pravoslavije) ortodoksai-katalikai ir t. t.

LDK rusinų graikų apeigų liturgija, oficialiai Katalikų Bažnyčios vadinama „ritus ruthenicus“ (rutenų ritas), nors tikslia prasme tai nėra atskiras ritas (apeigos), tai – graikų (Konstantinopolio) rito atmaina su dar senovės Rusioje organiškai išsivysčiusiomis kiek skirtingomis nuo graikų, slaviškomis, liturgijos ypatybėmis bei, ATR rusinams grįžus į Katalikų Bažnyčią 1596 m. su Brastos unija, pridėtais 1720 m. Zamostjės sinodo mažais pakeitimais, siekiant pabrėžti, kad rusinai yra vieno tikėjimo su Romos apeigų katalikais. Nors Rusijoje tai užsipuolama kaip „lotynizacija“, tačiau Zamostjės sinodas praktiškai nei trupučio nesulotynino liturgijos.
Tikra dalies ATR rusinų apeigų (ypač Vakarų Ukrainoje) lotynizacija iš tiesų vyko po Zamostjės sinodo, bet ne dėl jo nutarimų – tai buvo vietinių kunigų piktnaudžiavimai – įvestas „lotyniškas“ klūpėjimas, klauptai, skambinimas varpeliais ir kt.

Apie tai verta pamąstyti ir Tradicijai ištikimiems katalikams, kurių dalis mąstydami apie ateities katalikiškos misijos Rusijoje modelį pasiduoda „lotynizacijos pagundai“. Nepasitikėkime net ir, atrodytų, pagrįstais išvedžiojimais – kad rusai suluošinti komunizmo, ateistai, nepraktikuojantys stačiatikiai, kad jie sueuropėję (ar tikrai sueuropėję? Kaip jie giliai skiriasi nuo europiečių, parodė jų pradėtas Ukrainos karas…), kad jiems nesvarbu, kokias apeigas priimti. Turint omenyje gilų antieuropietiškumą, kurį rodo dauguma gyventojų, bet kokie lotynizacijos siūlymai tik dar labiau įlietų alyvos į ugnį. Siūlyti lotynizaciją pavojinga visai Rusijos graikų apeigų katalikų misijai.

Bet svarbiausia ne šis pavojus, o tai, kad tyčinė lotynizacija prieštarauja Bažnyčios dvasiai – Bažnyčia per šimtus metų priimamais Šv. Sosto dokumentais saugo bei gerbia įvairias Rytų apeigas ir gina jų grynumą nuo lotynizatorių. Įvairios apeigos išauga organiškai, žmones veikiant Šventajai Dvasiai ir per šimtus metų. Skirtinga nuo Rusijos – Ukraina, kur lotyniški elementai įaugo į dalies ukrainiečių religinį gyvenimą lėtai per šimtmečius. Todėl ten tikslinga palikti kažkiek sulotynėjusias apeigas Vakarų Ukrainoje – tik ten, kur jos istoriškai išplito ir tik tiems, kas jų nori. Bet ir ten yra dalis ukrainiečių, kurie priešinasi bet kokiai apeigų lotynizacijai. O Rusijoje ne tik kad negalima leisti lotynizacijos, bet ir viešai nereikėtų svarstyti jos galimybės. Kaip rodo istorija ir egz. Fiodorovo sėkminga veikla, Rytų misija – be galo jautri ir subtili misija, tad reikia kreipti dėmesį į subtiliausius niuansus.

Nemaža dalis ankstesnių misionierių, gyvenusių iki L. Fiodorovo, smerkdavo visą stačiatikybę nedarydami skirtumų, manė, kad visa Rusijos kultūra yra žemo lygio ir ją reikia pakelti naudojant lotynizavimą. Jie tik toleravo bizantinę liturgiją kaip „neišvengiamą blogį“, tapatindami katalikybę su „latinitas“. O kun. Fiodorovas pabrėžė graikų ir lotynų apeigų lygiateisiškumą, teigė, kad misija neturi būti puolamojo pobūdžio, turi nepastebimai išaugti grynai rusiškoje dirvoje[9]. Natūralu, kad tokia koncepcija buvo priimtinesnė rusams, nes puikiai atitiko jų mentalitetą.

Puolamiems „lotynizavimo pagundos“ katalikams galima pasiūlyti apmąstyti Fiodorovo misijos kunigų mintis, kurioms antrino netgi juos persekioję komunistai. Kai Julija Nikolajevna Danzas, artima egz. Fiodorovo bendražygė, norėjusi tapti graikų apeigų seserimi vienuole, prašė Petrogrado sovieto sekretoriaus nelikviduoti graikų apeigų katalikų Bažnyčios, komunistas kaltino, kad visi katalikai yra lenkų agentai.

J. N. Danzas atsakė: „Tuo labiau, rusams reikia suteikti galimybę eiti ne į lenkų bažnyčią (kostiol), o į rusų [katalikų] cerkvę.“ Sekretorius po ilgų diskusijų padarė išvadą: „Sulenkės tūkstantis, na dešimt tūkstančių žmonių. O į niekingą fiodoroviškąją bažnyčią eis milijonai. Ji įsijungs į tarptautinę katalikų organizaciją. Neprašykite, klausimas išspręstas. Bažnyčia bus likviduota.“[10] Komunistai suprato, kaip arti egz. Fiodorovo pasirinkta strategija buvo prie milijonų rusų grąžinimo į katalikybę. Būtent šiuo modeliu turi remtis ir ateities misijos į Rusiją.

Šarūnas Pusčius

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

[1] Įvairių straipsnių apie Fatimos apsireiškimus ir Rusijos atvertimo svarbą galima rasti šiame straipsnių cikle: https://katalikutradicija.lt/visi/straipsniu-ciklai/fatima ir šioje paieškoje: https://fsspx.lt/search/node/fatimos 

[2] Pagrįsdami gausiais šaltiniais, dar detaliau Senovės Rusios katalikiškumą neatremiamai įrodo, pvz., rusai tyrėjai: profesorius Michailas Taube bei graikų-slavų apeigų katalikų kunigas, kunigaikštis Aleksandras Volkonskis: М. Таубе, „Рим и Русь в до-монгольский период“, Католический временник, книга вторая, Париж, 1928, http://www.unavoce.ru/library/taube_premongol.html#a10; Князь А. М. Волконский, Католичество и Священное Предание Востока, Париж, 1933, https://www.apologia.ru/articles/15.

[3]  Диaкoн Bacилий чсв, Леoнид Федopoв. Жизнь и деятeльнocть. (Diaconus Basilius OSB. Leonidas Fiodoroff. De vita et operibus enarratio) // Publicationes scientificae et litterariae ,,Studion“ monasteriorum studitarum №, III-IV, Romae 1966, II leidimas: лвiв 1993, p. 470. 

[4] Диaкoн Bacилий чсв, Леoнид Федopoв… p. 480 – 484. 

[5] Staliūnas D., Arkivyskupo Roppo veiklos pėdsakais (1903–1907) // Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 7. Vilnius, 1994, p. 162.

[6] Ten pat, p. 165–166.

[7]  Xóchitl Patricia Campos Lopez, Diego Martín Velázquez Caballero, Samuel Schmidt Nedvedovich. Intermarium: The Anti-Communist Catholic Strategy in Twentieth-Century México: https://www.derechos.org/nizkor/biblio/intermarium.html#N_1_ 

[8]  Plg. Codex canonum ecclesiarum orientalium. http://www.intratext.com/X/LAT0758.HTM 

[9] Диaкoн Bacилий чсв, Леoнид Федopoв…, p. 476.

[10] Диaкoн Bacилий чсв, Леoнид Федopoв…, p. 574.

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Prisijunkime prie rožančiaus kryžiaus žygio „Už Tikėjimą ir Tėvynę”

VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas spalio 7 d. – Rožinio Dievo Motinos šventės dieną – kviečia prisijungti prie Rožinio kryžiaus žygio „Už Tikėjimą ir Tėvynę”. Kryžiaus žygis truks iki šių metų pabaigos, tad prisijungti dar nevėlu.

Daugelio šventųjų raštai pabrėžia didelę Rožančiaus maldos reikšmę. Jau nuo XV amžiaus popiežiai ragino tikinčiuosius kalbėti tą stebuklingą maldą, o Rožančiaus brolijų ypač daug susikurdavo sunkiausių Bažnyčios išbandymų laikais.

„Veiksmingiausias Nekaltai Pradėtosios riterio ginklas yra Rožančiaus maldų kulkos, kuriomis jis apšaudo sielų priešus, kol jie atsivers“, sakydavo šv. Maksimilijonas Kolbė.

Todėl kviečiame dalyvauti Rožančiaus kryžiaus žygyje.

Tikslas: surinkti 50 000 Rožančių.

Maldų intencijos.

1917 m. Fatimoje Dievo Motina apreiškė, kad Jos Sūnus trokšta išplėsti pasaulyje Jos Nekaltosios Širdies garbinimą. Todėl kviečiame kasdien pavieniui ar šeimose kalbėti šv. Rožančių:

I. kaip atsilyginimą už piktžodžiavimus prieš Dievo Motiną,
II. prašydami Nekaltosios Marijos Širdies ir katalikų tikėjimo triumfo atėjimo Lietuvoje,
III. už popiežių bei visus Katalikų Bažnyčios vyskupus.

Kviečiame Jus į šias lenteles (galima įkelti iš čia) kasdien užrašyti sukalbėtų Rožančiaus paslapčių.

Iki 2023 m. gruodžio 31 dienos atsiųskite šį lapą į el.pašta: epeticijos@kki.lt arba užpildykite internetu pateikiamą formą: https://kontrastas.lt/eikime-i-kryziaus-zygi/

Jonas Šaulys

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Margaritos Marijos Alacoque šventė

XVII a. prancūzė vienuolė, suvaidinusi svarbų vaidmenį populiarinant pamaldumą į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Jos religiniai išgyvenimai, įskaitant Kristaus vizijas, skatino gilų ryšį su Švenčiausiąja Širdimi, simbolizuojančia Jėzaus meilę ir užuojautą. Per mistinius susitikimus ji gaudavo pranešimus, kuriuose pabrėždavo šio pamaldumo svarbą, ragindavo atgailauti ir garbinti.

Jos regėjimuose Jėzus atskleidė savo sužeistą širdį, simbolizuojančią dieviškąją meilę ir atpirkimą. Šventoji Margarita Marija savo gyvenimą paskyrė šio pamaldumo sklaidai, pabrėždama nuoširdžios atgailos, bendrystės ir gilaus santykio su Jėzumi poreikį. Jos nenuilstamos pastangos lėmė Švenčiausiosios Širdies šventės įsteigimą ir platų šio pamaldumo pripažinimą Šventojoje Katalikų Bažnyčioje. Šiandien gerbiame Švenčiausiąją Širdį, ieškodami paguodos ir įkvėpimo jos gilioje meilės ir gailestingumo žinutėje.

„Priimkite ir tyliai kentėkite viską, ką jums siunčia mūsų dieviškasis Mokytojas, ir niekada nesakykite, kad gana, kad ir kokį didelį pasibjaurėjimą jaustų gamta. Tai ir yra viskas. Reikia tik vieno dalyko: tyros Dievo meilės, sujungtos su mūsų pasibjaurėjimo meile.”

⚜ Šventoji Mergelė Marija Alacoque,
laiškas seseriai Félice- Madeleine de la Barge,
Moulins, 1689 m. birželio mėn.

Daugiau apie apsireiškimus ir Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kultą rasite šiose nuorodose:

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Kaip vieno žmogaus blogi veiksmai paveikė Fatimos Saulės stebuklą

Užsisakykite šią knygą jau šiandien!

1917 m. gegužės 13 d. Fatimoje (Portugalija) trims vaikams apsireiškė Dievo Motina ir paprašė jų sugrįžti tryliktą dieną per ateinančius penkis mėnesius. Tačiau rugpjūčio 13 d. Liucijai, Jacintai ir Pranciškui nepavyko nuvykti į apsireiškimo vietą, nes netoliese esančio Ouremo meras juos suėmė ir uždarė į kalėjimą, grasindamas išvirti aliejuje. Galiausiai jie buvo paleisti.

Mergelė Marija vaikams pasirodė vėliau, devynioliktą to paties mėnesio dieną.

Per šį trumpą apsireiškimą Dievo Motina pasakė kai ką labai svarbaus. Jos veidas pasidarė rimtas ir net nusiminęs. Tada Dievo Motina užsiminė apie būsimą stebuklą, kurį ji turėjo padaryti spalio mėnesį, sakydama: „Jei jie nebūtų išvežę jūsų į Ouremą, stebuklas būtų buvęs dar didesnis”.

„Saulės stebuklas” įvyko spalio mėnesį ir visus apstulbino savo antgamtiškumu bei monumentaliais saulės judesiais. Jis pranoko visus įsivaizdavimus. Jis buvo bauginantis, tačiau didingas. Stebuklo liudininkai patyrė ypatingų malonių, išgydymų ir atsivertimų – net ir būdami už daugelio mylių.

Kad ir koks didingas buvo šis stebuklas, jis turėjo būti dar didingesnis. Tačiau dėl Ouremo mero ir jo bendrininkų veiksmų stebuklas sumenko.

Taigi daug stebuklingų išgydymų ir atsivertimų neįvyko dėl šio vyro kaltės. Vieno ar kelių asmenų veiksmai gali turėti įtakos tam, ką Dievo Motina nuspręs padaryti. Kai nusidedame, įžeidžiame Dievą, kuris gali nuspręsti nesuteikti pasauliui savo malonių.

Jei vienintelis blogas Ouremo mero veiksmas turėjo tokį poveikį dangui, galime įsivaizduoti, kokią įtaką dangui turės šventvagystė, piktžodžiavimas, kontracepcija, abortai, svetimavimas, ištvirkavimas, homoseksualumas ir tos pačios lyties asmenų „santuokos”.

Kiekviena nuodėmė įžeidžia Dievą, tačiau turime atsižvelgti ir į milijardus sunkių mirtinų nuodėmių, mestų Dievui į veidą. Šie nusikaltimai nusipelno neįsivaizduojamų bausmių, atitinkančių atitinkamą proporciją.

Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad Dievo Motina skundėsi dėl XX a. pradžios nuodėmių. Tuo metu santuokos ir šeimos vis dar buvo beveik nepažeistos. Skyrybos, abortai, ištvirkavimas, sodomija ir kitos ydos tuomet buvo neteisėtos. Tačiau Dievo Motiną vis tiek nepaprastai liūdino to meto nuodėmės. Šiandien Ji turi liūdėti daug labiau.

Tokios didelės nuodėmės akivaizdoje galime daug ką padaryti. Galime garbinti Dievą ir melstis. Galime atlyginti už savo ir pasaulio nuodėmes. Taip pat turime veikti protestuodami prieš tiek daug viešojoje erdvėje daromų nedorybių. Mūsų protestas, atgaila ir maldos taip pat turi būti atliekami viešai. Tokia drąsi vieša pozicija yra mūsų meilės Dievui išraiška.

Tokie veiksmai taip pat rodo mūsų uolumą dėl nusidėjėlių atsivertimo ir išgelbėjimo. Mūsų drąsūs veiksmai gali dar labiau paskatinti Dievo Motiną padauginti nuolankius mūsų pastangų nuopelnus. Dėl to Ji gali neproporcingai daug suteikti atsivertimo ir atgailos malonių.

Be to, tie, kurie veikia dabar, gali tikėtis Dievo Motinos pagalbos bausmių ir išbandymų metu. Būkime kaip Fatimos vaikai, o ne kaip Ouremo meras.

Jonas Šaulys pagal www.tfp.org

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Fatima: Šeštasis ir paskutinysis apsireiškimas: 1917 m. spalio 13 d.

Užsisakykite šią knygą jau šiandien!

Saulės stebuklo aprašymas. Kaip ir ankstesniais atvejais, regėtojai pamatė stiprią šviesą, po to virš žalio ąžuoliuko pasirodė Dievo Motina.

LIUCIJA: Ko Jūs iš manęs norite, Ponia?
DIEVO MOTINA: Noriu tau pasakyti, kad šioje vietoje Mano garbei būtų pastatyta koplyčia. Aš esu Rožančiaus Karalienė, kuriai jūs turite kasdien kalbėti rožančių. Karas baigsis ir kariaujantys sugrįš į namus.

LIUCIJA: Man reikia daug ko Jūsų paprašyti: išgydyti ligonius, atversti nusidėjėlius…
DIEVO MOTINA: Vieniems – taip, kitiems – ne. Reikia, kad jie patys pasitaisytų ir išprašytų atleidimo už savo nuodėmes. Ir su liūdna išraiška pridūrė: Kad jie daugiau neįžeistų Dievo, mūsų Viešpaties, kuris jau prisikentėjo tiek įžeidimų.

Po to, išskleidusi rankas į dangų, Švenčiausioji Mergelė Marija pradėjo kilti, Jos spinduliavimas buvo ryškesnis už saulę.

Ir tada Liucija sušuko: Pažvelkite i saulę!

Vos tik Dievo Motina išnyko dangaus tolybėse, prieš regėtojų akis
vienas po kito atsivėrė trys regėjimai, simbolizuojantys tris Rožančiaus
Paslaptis: pirmasis – skausmingąsias, antrasis – džiaugsmingąsias, o
trečiasis – garbingąsias Paslaptis (Liucija matė visus juos visus, Pranciškus ir Jacinta – tik pirmąjį).

Jie pamatė, kaip šalia saulės pasirodė Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi ir Rožančiaus Dievo Motina. Tai buvo Šventoji Šeima. Marija vilkėjo baltą rūbą su melsvu apsiaustu. Šv. Juozapas taip pat vilkėjo baltais
rūbais, o Kūdikėlis Jėzus – šviesiai raudonais. Šv. Juozapas laimindamas tris kartus peržegnojo minią. Kūdikėlis Jėzus padarė tą patį.

Po to sekė Sopulingosios Dievo Motinos ir Viešpaties, skausmo prislėgto Kalvarijos kelyje, vaizdas. Viešpats kryžiaus ženklu palaimino
minią. Dievo Motinos krūtinė nebuvo perverta durtuvu. Liucija matė
tik viršutinę Viešpaties kūno dalį.

Galiausiai garbingoje vizijoje kaip Dangaus ir Žemės Karalienė pasirodė Karmelio kalno Dievo Motina su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų.

Tuo pačiu metu, kai prieš regėtojų akis rodėsi šios vizijos, didelė minia iš 50 ar 70 tūkstančių žmonių stebėjo saulės stebuklą.

Viso apsireiškimo metu lijo. Pasibaigus Liucijos pokalbiui su Dievo Motina, tuo metu, kai Švenčiausioji Mergelė kilo į padanges, ir Liucija sušuko „Pažvelkite į saulę!“, prasivėrė debesys ir saulė sutvisko tarytum didelis rutulys. Ji spindėjo nepaprastai stipriai, bet neakino. Tai truko vieną akimirksnį, po kurio didžiulis rutulys ėmė suptis. Kaip gigantiškas ugnies ratas saulė sukosi nepaprastai greitai. Akimirką sustojusi, tuoj ėmė apie save suktis svaiginančiu greičiu. Vėliau jos kraštai paraudonavo ir tartum verpetas ji slydo dangumi sklaidydama raudonus ugnies liežuvius. Jos šviesa atsispindėjo ant žemės, medžių, krūmų ir net ant žmonių veidų bei rūbų, nudažydama blizgančiais atspindžiais ir įvairiomis spalvomis. Atrodė, kad tris kartus apsukęs ratą, ugnies rutulys sudrebėjo tarsi ruošdamasis kristi ant išsigandusios minios.

Tai tęsėsi apie 10 minučių. Saulė zigzagais grįžo į tą pačią vietą, iš
kurios buvo kritusi, toliau skleisdama savo kasdienį ramų pirmykštį spindėjimą.

Daugelis žmonių pastebėjo, kad jų sušlapę nuo lietaus drabužiai
staiga išdžiūvo.

Šį saulės stebuklą matė ir daugelis kitų žmonių, buvusių net už keturiasdešimties kilometrų nuo įvykio vietos.

JŠ pagal „FATIMA: tragedijos ar vilties pranašystės?”/Antonio Augusto Borelli Machado

Užsisakykite šią knygą jau šiandien!

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Spalio 7 d. minime žymiosios jungtinio katalikų laivyno pergalės prieš turkų laivyną prie Lepanto metines. Lepanto mūšis krikščioniškai Europai tapo civilizacijos gynimo simboliu, įkvėpusiu daugybę krikščionių kartų. Šis mūšis įdomus bent dviem labai svarbiais aspektais: 1) kaip krikščioniškos ir islamiškos civilizacijų susidūrimas ir svarbi krikščionių pergalė stabdant musulmonų ekspansiją į Europą; 2) kaip pamoka, kad dvasinius dalykus reikia saugoti ir materialiomis kovomis, o materialios kovos tėra dvasinių kovų atspindys.

Galerų mūšis prie Lepanto

Nuo XIII a. pab., iškilus galingai ir gerai organizuotai turkų Osmanų imperijai, musulmonų invazijos į krikščionišką Europą grėsmė stipriai išaugo ir praktiškai pasiekė VIII a. lygį, kuomet musulmonams užkariavus krikščionišką šiaurės Afriką ir Pirėnų pusiasalį, islamo invazija buvo sustabdyta tik Prancūzijoje, žymiajame Puatjė mūšyje, vadovaujant būsimo Europos statytojo Karolio Didžiojo seneliui Karoliui Marteliui.

Osmanų imperijos galybė augo, ir galiausiai ji sugebėjo užimti net Bizantijos imperijos ir Rytų krikščionijos dvasinį ir politinį simbolį Konstantinopolį (1453 m.). Konstantinopolio griūtis lėmė, kad krikščionys prarado svarbių Viduržemio jūros prekybinių kelių į Rytus kontrolę. Būtent šie prekybos keliai sukūrė vieną didžiausių Europos kultūros ir meno centrų – Venecijos respubliką, kuri iš prekybos finansavo tai, ką dabar kasmet lanko milijonai turistų. Venecijos galybė po truputį pradėjo braškėti, ir situacija dar labiau pablogėjo, kai 1522 m. turkams pavyko užimti strateginę Rodo salą.

1560-aisiais Osmanai atnaujino Viduržemio jūros užkariavimo kampaniją ir greitai užkariavo didžiąją dalį šios jūros rytuose esančių salų. 1570 m. užkariauta ir Kipro sala, tuo metu valdyta Venecijos respublikos. Turkai neslėpė savo tolesnių tikslų pulti Veneciją ir jai priklausiančias žemes bei Popiežiaus valstybę ir Romą. Kritus Kipro salai, Venecija 1570 m. kreipėsi pagalbos į popiežių Pijų V. Šventasis popiežius Pijus V, gerai suprasdamas gresiantį pavojų visai krikščionijai, tais pačiais metais kreipėsi į katalikus Europos valdovus, kviesdamas po ilgos pertraukos (nuo Kryžiaus žygių epochos) ir vėl susivienyti prieš bendrą priešą. Deja, skirtingai nei Kryžiaus žygių atveju, kvietimas nepasiekė didelių rezultatų. Europa buvo suskaldyta ir draskoma protestantų revoliucijos, o žvelgiant į ilgesnę perspektyvą – nuvarginta maro epidemijų ir Šimtamečio karo bei užsiėmusi naujai atrastomis žemėmis. Susitelkimas ties vidinėmis problemomis lėmė, kad Europos lyderiai Osmanų užkariavimuose neįžvelgė sau didelės grėsmės. Ispanija labiausiai rūpinosi savo naujosiomis žemėmis Amerikoje ir konkurencija su Anglija, o Prancūziją tuo metu valdė silpnos sveikatos ir valios karalius Karolis IX, net sudaręs trapų aljansą su turkais.

Ispanijos karalius Pilypas II vis dėlto atsakė į popiežiaus kvietimą ir pasiuntė savo brolį Chuaną Austrą bei skyrė keliasdešimt laivų. Chuanui Austrui, prisidedant ir kitoms Viduržemio valstybėms, pavyko suburti 208 galeras (žmonių irkluojamus laivus) ir 6 venecijiečių sukonstruotus didesnius laivus – galeasus. Ši sąjunga pavadinta Šventąją lyga, o ją sudarė Ispanija, Venecijos respublika, Popiežiaus valstybė, Genuja, Maltos ordinas, Toskana ir kai kurios kitos Italijos valstybėlės.

1571 m. spalio 7 d., ankstyvą sekmadienio rytą, Šventosios lygos ir Osmanų imperijos laivynai atsidūrė vienas prieš kitą į pietus nuo Lepanto miesto (dabartinis Naupaktas, Graikija). Šventosios lygos laivyną sudarė apie 214 laivų, o turkų laivyną – beveik 300 laivų; karių skaičius buvo panašus ir siekė po 25-30 tūkst. abiejose pusėse (nors kai kuriuose šaltiniuose nurodomi žymiai didesni karių skaičiai ir didesnis turkų pranašumas). Mūšis truko beveik visą dieną ir buvo kruvinas – sakoma, kad jūra raudonavo dar daug kilometrų nuo mūšio vietos. Nors ryte vėjas buvo palankus turkams, dienos eigoje jis staiga pakeitė kryptį ir tapo palankus krikščionims. Šventoji lyga laimėjo ir neteko apie 8-9 tūkst. karių, bet prarado tik apie 12 laivų. Tuo tarpu pralaimėjęs turkų laivynas neteko panašaus skaičiaus karių, bet dar tūkstančiai jų pateko į nelaisvę; be to, nuskandinta apie 50 turkų laivų ir dar daugiau nei 100 laivų perimti krikščionių. Nors krikščionims mūšis pareikalavo daug aukų, mūšio metu apie 10 tūkst. krikščionių buvo išlaisvinti iš vergijos turkų galerose.

Popiežius Pijus V apie pergalę sužinojo daug anksčiau, nei žinios apie ją galėjo pasiekti Romą, ir apie tai paskelbė viešai. Spalio 7 dienos vakare, susitikęs su savo iždininku, šventasis popiežius staiga pakilo nuo kėdės, pažvelgė pro langą ir tarė: „Dabar ne metas piniginių reikalų aptarinėjimui; skubėkime padėkoti Dievui, nes mūsų laivynas šią akimirką laimėjo pergalę prieš turkus.“

1573 m. turkams vis tik buvo perleistas Kipras, Venecijai ir Osmanų imperijai pasirašius taikos sutartį ir taip užbaigus 1570-1573 m. trukusį Kipro karą. Tad Kipras, dėl kurio formaliai įsiplieskė Lepanto mūšis, galiausiai atiteko turkams. Vis dėlto Lepanto mūšis buvo pirmoji didelė krikščionių laivyno pergalė prieš turkų laivyną ir turėjo toli siekiančių padarinių. Pralaimėtas mūšis sudavė smūgį turkų dominavimui Viduržemio jūroje ir neleido jiems čia galutinai įsigalėti. Be to – ir tai daug svarbiau – Lepanto mūšis palaidojo bet kokias turkų viltis tęsti invaziją į Europą iš pietų. Kaip žinome, Osmanų imperija vėliau bandė tai daryti kitu keliu – iš rytų, bet šiuos ketinimus sustabdė 1683 m. laimėta dar viena didi pergalė prie Vienos. Daugybės istorikų manymu, jeigu pergalę prie Lepanto būtų išplėšę turkai, jie būtų puolę toliau ir nuniokoję Europą.

Ši didi pergalė paliko atgarsį literatūroje ir dailėje. Pavyzdžiui, garsusis Migelis de Servantesas, sužeistas besikaudamas Lepanto mūšyje, buvo taip įkvėptas šios pergalės, kad mūšio elementus inkorporavo į savo literatūrinį šedevrą „Don Kichotas“. Vienas garsiausių anglų katalikų rašytojų G. K. Čestertonas 1915 m. sukūrė baladę apie Lepanto mūšį, o dailėje mūšį įamžino daugybė garsių dailininkų, iš kurių žymiausi yra Venecijos mokyklai atstovaujantys Ticianas, Tintoretas ir Paolas Veronezė.

Grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet už kūną ir kraują

„Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. […] O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais.“ (Ef 6, 12-18)

1571 m. birželio 11 d. Markas Antonijus Kolona, Popiežiaus valstybės laivyno vadas, prieš išvykdamas į mūšį, popiežiaus koplyčioje davė ypatingą priesaiką ir iš šventojo popiežiaus rankų gavo raudono šilko vėliavą. Ant šios vėliavos buvo išsiuvinėtas Kristus, nukryžiuotas tarp apaštalų kunigaikščių Petro ir Pauliaus, o vėliavos apačioje buvo Pijaus V herbas ir toks šūkis: „In hoc signo vinces“ (šie žodžiai „su šiuo ženklu užkariausi“ kartu su kryžiaus ženklu prieš vieną mūšį buvo apreikšti Romos imperatoriui Konstantinui Didžiajam ir lėmė jo vėlesnį atsivertimą).

Savo ruožtu Genujos admirolas Giovanni Andrea, prieš išplaukdamas į mūšį, ant savo laivo stiebo pakabino vėliavą su Gvadelupės Dievo Motinos atvaizdu, kuri prieš tai buvo priliesta prie originalaus Gvadelupės Dievo Motinos atvaizdo. Laivynui pajudėjus iš Mesinos uosto rugsėjo 16 d., visi kariai su savimi turėjo rožančius. Žinoma, ne tik turėjo, bet ir kartu meldėsi Rožančių – net ir paskutinę naktį prieš mūšį, o, pasak kai kurių liudijimų, ritmingą maldą kartojo ir prieš pat laivų susidūrimą, kas išgąsdino turkus. Tuo tarpu Romoje likęs popiežius, kartu su miesto tikinčiaisiais, žygiavo Rožančiaus procesijoje, prašydamas Švč. Mergelės Marijos vadovauti krikščionių laivynui ir pelnyti pergalę Kristui. Popiežius taip pat pakvietė Rožančių melstis visus tikinčiuosius; šie išgirdo kvietimą ir mūšio dieną rinkosi į Europos miestų bei kaimų bažnyčias bendrai Rožančiaus maldai.

Šv. Pijus V, gavęs stebuklingą apreiškimą apie laimėtą pergalę, netruko ją priskirti ne vien krikščionių karių narsai (nors ja tikrai neabejojo), o pirmiausia Švč. Mergelei Marijai. Tais pačiais metais popiežius, siekdamas pagerbti stebuklingą pergalę, į katalikų kalendorių spalio 7 d. įvedė Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos šventę, taip pat į Loreto Švč. Mergelės Marijos litaniją įterpė naują titulą – Krikščionių Pagalba. Praėjus dviems metams, popiežius Grigalius XIII šventę pervadino Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Lietuvoje liaudyje vadinamos Rožančine) vardu. Nuo 1716 m. Romos kalendoriuje ji buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau popiežius šv. Pijus X, siekdamas išsaugoti Lepanto mūšio ir Švč. Mergelės Marijos laimėtos pergalės atminimą, sugrąžino šventę į jos pirminę datą: spalio 7 dieną. Įdomu, kad Lepanto mūšio ilgalaikės pasekmės buvo ne vien karinės ar politinės. Dažnai pamirštama, jog būtent po Lepanto mūšio galutinai išpopuliarėjo šv. Rožančiaus malda, įvesta Rožančinės šventė, o spalio mėnuo paskirtas Rožančiui. Lepanto mūšis Dievui tapo įrankiu įtvirtinti Rožančių kaip efektyviausią paprastų tikinčiųjų dvasinį ginklą.

Pergalę Švč. Mergelei Marijai priskirti netruko ir pasaulietinė valdžia: ant Venecijos respublikos Senato pastato užrašyti tokie žodžiai: „Ne narsa, ne kariuomenės, ne vadai, o Švč. Rožančiaus Karalienė atnešė mums pergalę.“ Žinoma, kariai ir jūreiviai turėjo remtis ir savo ištverme, jėga bei sumanumu, bet lemiamą reikšmę turėjo dvasiniai ginklai. Tai sugrąžina mus prie apaštalo Pauliaus žodžių: „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.“ Tikroji kova vyksta dvasinėje plotmėje, o kova šioje žemėje yra tik tos kovos atspindys. Tai reiškia, kad norėdami pasiekti fizinių pergalių šiame pasaulyje, turime kovoti ir dvasinę kovą, naudoti ir dvasinius ginklus. Tai labai svarbu atsiminti krikščionims politikams, aktyvistams, menininkams ir visiems, kovojantiems už tradicinių principų išsaugojimą. „Kaip danguje, taip ir žemėje.“

Mūsų dienomis katalikai kviečiami į kitokio pobūdžio kovą nei XVI a., bet tai taip pat yra kova už katalikišką civilizaciją. Galbūt, skirtingai nei XVI a., dabar jau kovojame nebe už katalikiškos civilizacijos, o greičiau už jos likučių išsaugojimą. Be to, išgyvename situaciją, kai pats Šventasis Tėvas kviečia ne į kovą, o į susitaikymą su pralaimėjimu ir persiėmimą pasaulio dvasia. Ar verta kovoti už tuos katalikiškos civilizacijos likučius, iš pirmo žvilgsnio tik išorinius jos atributus, galbūt nesudarančius katalikybės esmės?

Vatikano I Susirinkimas kaip mūsų tikėjimo tiesą apibrėžė tokį teiginį: „Žmogaus protui įmanoma įsisąmoninti Dievo egzistavimą ir Juo įtikėti einant keliu, kuris veda nuo sukurtųjų dalykų prie Dievo, kaip teigia šv. Paulius: „Jo neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių.“ (Rom 1, 20)

Žymus Bažnyčios istorikas ir teologas Roberto de Mattei išveda tokią analogiją: „Žmogaus siela turi galimybę pažinti ir pamilti Bažnyčią per jos darbus, per krikščionišką civilizaciją, kurios Motina ji yra. Katedros grožio kontempliavimas, grigališkojo choralo ar polifoninės muzikos klausymasis, tokio šedevro, kaip „Dieviškoji komedija“, skaitymas į mūsų sielas įlieja galimybę suprasti, kad visas istorijoje žmonių sukurtas grožis, gėris ir tiesa antgamtiškai kyla iš Bažnyčios, kurią popiežius Pijus XII apibrėžė kaip „svarbiausią žmogiškosios visuomenės pagrindą“.

Vienas žymiausių XX a. katalikų autorių ir aktyvistų Plinio Corrêa de Oliveira savo veikale „Revoliucija ir Kontrrevoliucija“ teigia, jog mūsų civilizaciją griaunanti Revoliucija, prasidėjusi protestantizmo sukilimu, vėliau sukėlusi Prancūzų revoliuciją ir bolševikų siautėjimą, pirmiausia taikosi į ryšį, siejantį Bažnyčią su jos civilizacija. Pasak jo, Revoliucija yra procesas, siekiantis sunaikinti krikščionišką materialią tvarką, kad tokiu būdu suduotų mirtiną smūgį Bažnyčiai, kuri yra šios krikščioniškos tvarkos siela. Jo teigimu, Revoliucija stengiasi sutrukdyti Bažnyčiai vykdyti savo sielų išganymo misiją, kurią ji vykdo ne tik per savo tiesioginius dvasinius įrankius, bet ir netiesioginius materialius įrankius.

Didysis šventasis Pijus V ir Lepanto mūšio didvyriai suprato, kokią grėsmę pačiai Bažnyčiai kėlė musulmonų siekis sugriauti Bažnyčios kūną – krikščionišką civilizaciją. Lygiai taip mūsų dienomis kova už laikinuosius krikščionybės sukurtus gėrius reiškia kovą už pačią Bažnyčią ir sielų išganymą, nes kaip žmogų sudaro kūnas ir siela, taip Bažnyčia, būdama pirmiausia Mistinis Kristaus Kūnas, yra ir regima šio pasaulio institucija, besinaudojanti visais jai prieinamais laikinaisiais ginklais, kad nugalėtų savo priešus ir kuo daugiau žmonių atvestų prie Kristaus.

„Jeigu Revoliucija yra netvarka, tai Kontrrevoliucija yra tvarkos atstatymas. Sakydami „tvarka“, turime omenyje Kristaus taiką Kristaus Karalystėje, t. y. krikščionišką civilizaciją: asketišką ir hierarchišką, fundamentaliai šventą, antiegalitarinę ir antiliberalią“, – teigia Plinio Corrêa de Oliveira. Popiežius šv. Pijus X enciklikoje „Il fermo proposito“ prideda: „Viską atnaujinti Kristuje reiškia atnaujinti ne tik Bažnyčios dieviškąją misiją vesti sielas pas Dievą, bet ir tai, kas spontaniškai kyla iš šios dieviškosios misijos: krikščionišką civilizaciją su visais ją sudarančiais sudėtingais ar paprastais elementais.“

„Su visais ją sudarančiais elementais“ – reiškia, ginti reikia net katalikiškos civilizacijos likučius, o gal dėl to, kad tai yra likučiai, ginti ir išsaugoti juos reikia dar labiau. Pagalvokime, kodėl Katalikų Bažnyčiai mūsų dienomis taip sunkiai sekasi būti išgirstai, sudominti, atversti? Esu įsitikinęs, kad ne dėl to, jog Bažnyčia neranda modernių būdų komunikuoti ar per mažai prisitaiko prie šio pasaulio. Greičiau atvirkščiai – Bažnyčia nesaugo ir nenaudoja įrankių, kurie gali pakylėti sielas Dievop, o bando naudoti įrankius, kurie simbolizuoja ne katalikiškos civilizacijos Tvarką, o Revoliucijos Netvarką. Tokie ginklai negali pakylėti sielų, o tik jas apakinti. Šių laikų žmonės, savo kasdienybėje beveik nebematydami katalikiškos Tvarkos elementų, praranda tarpininką, visais amžiais vertusį susimąstyti apie dvasinius dalykus.

Keli pavyzdžiai. Architektūra: kokios bažnyčios statomos, ar jos statomos remiantis tūkstantmete Bažnyčios Tradicija ir Tvarka, ar perimant pačias blogiausias Revoliucijos primestas ideologines klišes? Ar moderniose bažnyčiose randame Grožį – vieną iš trijų (kartu su Gėriu ir Tiesa) dieviškų elementų? Dailė: ar ir koks menas remiamas Bažnyčios, koks randasi bažnyčiose, krikščionių namuose? Ar ne toks pats, koks eksponuojamas Šiuolaikinio meno centre? Politika: ar remiamasi prigimtine žmogaus ir jo teisių samprata bei palaikoma bendrojo gėrio idėja, ar verčiau perimami Revoliucijos primesti emocingi ir sentimentalūs argumentai bei individualistinis žvilgsnis į žmogų ir žmonių bendruomenę?

Pagrindinis mitas, įsivyravęs Europoje po Antrojo pasaulinio karo – tai nuolatinio progreso ir susitaikymo su juo mitas. Deja, ši klaidinga idėja modernizmo pavidalu atsidūrė ir Bažnyčioje. Atrodo, primiršti du fundamentalūs katalikų tikėjimo dalykai, kuriuos primena Lepanto mūšio metinės. Pirma, grumiamės ne su kūnu ir krauju, tad turime pasikliauti ne šio pasaulio įrankiais ir vyraujančiomis madomis, o dvasiniais ginklais ir jų organiškai išaugintais materialiais vaisiais. Akivaizdžiausias pavyzdys – turint nepajudinamą sielos tikėjimą realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje gimsta nuostabios katedros, nes kūnas valingai tarnauja kaip pamaldžios sielos įrankis. Į centrą čia pastatomas dvasinis sakramentas, tačiau pamaldžios sielos padaro viską, kad parodytų kuo didesnę pagarbą šiam sakramentui ir apvilktų jį jam deramu materialiu grožiu. Ir tai natūraliai veda prie antrojo dalyko, kurį mums primena Lepanto mūšis – turime grumtis dėl katalikybės kūno ir kraujo. Dvasiniai ginklai sukuria regimą katalikišką civilizaciją kaip savo ramstį, vedantį prie jų, todėl išlaikydami šį materialų ramstį taip pat dirbame sielų išganymo darbą. Bet, norėdami išlaikyti šį ramstį, turime naudotis dvasiniais ginklais. Kaip žmogus yra ir kūnas, ir siela, taip dvasiniai dalykai negali gyvuoti be regimos katalikiškos tvarkos visuomenėje, o katalikiška tvarka negali būti sukurta ar išsaugota pamirštant dvasinę kovą.

Marius Parčiauskas

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Pirmieji mėnesių penktadieniai

Jėzaus Širdis – tai tikra, gyva Širdis, kuri mylėjo ir kentėjo, kuri Jo gyvenime tokia svarbi, kaip ir mūsų širdis – mūsų gyvenime. Ši Širdis buvo ir yra neatsiejama gailestingumo ir meilės pilno gyvenimo dalis.

Atkreipdami savo žvilgsnį į mylinčiąją Jėzaus Širdį, randame visa tai, kas Jėzuje yra susiję su meile. Ar ne dėl šios meilės Kristus gyveno ir kentėjo? Ar ne šios meilės buvo kupinas Jo vidinis gyvenimas, net daugiau, nei išorinis? Pamaldumas Švč. Širdžiai, nukreiptas į gyvą Jėzaus Širdį, padeda mums geriau pažinti vidinį Mokytojo gyvenimą, visas jo dorybes ir jautrumą, pažinti Jėzų kaip begaliniai mylintį ir mielą.

Pasišvęsdami mylinčiam ir mielam Jėzui, negalime nepastebėti, kad Jo meilė yra atstumta. Dievas nuolat tuo skundžiasi Šventajame Rašte; ir šventieji jaučia savo širdyse skausmą dėl to, kad Viešpats nesulaukia atsako į savo meilę.

Iš tiesų vienas iš esminių šio pamaldumo bruožų yra pripažinimas, kad Jėzaus meilė yra niekinama, nevertinama. Jis pats dėl to su kartėliu skundėsi šventajai Marijai Margaritai Alakok (Alacoque).

Meilę matome pačiame Jėzuje ir visame Jo gyvenime. Tik ji viena gali paaiškinti Jį, Jo žodžius, Jo veiksmus. Ji ypač suspindi slėpiniuose, kuriuose Jėzus dosniausiai mums ją dalija, kuriuose visiškai dovanoja save – Įsikūnijime, Kančioje ir Eucharistijoje. Šie slėpiniai turi ypatingą vietą Švč. Širdies pamaldume. Ieškantys Jėzaus ir Jo meilės bei malonės ženklų, jų šiame pamaldume randa daugiau, nei kituose.

Švč. Širdies pamaldumas yra, anot šv. Marijos Margaritos pacituotų Jo paties žodžių, pirmiausia skirtas „Širdžiai, kuri taip mylėjo žmonės“.

Prancūzijoje šv. Jonas Eudas (1602–1680 m.) šį asmeninio pobūdžio pamaldumą pavertė viešu ir pagerbdamas jį įvedė šventę. Tėvas Eudas visų pirma buvo Marijos Širdies apaštalas, tačiau jo Skaisčiausiosios Širdies pamaldume svarbi buvo ir Jėzaus Širdis. Palaipsniui Švč. Širdies pamaldumas buvo atskirtas ir 1670 m. rugpjūčio 31 d. Didžiojoje Reno seminarijoje Prancūzijoje pirmą kartą labai iškilmingai buvo švenčiama Švenčiausiosios Širdies diena. Šventė greitai išplito po kitas Prancūzijos vyskupijas, pamaldumą perėmė įvairios religinės bendruomenės.

Šv. Marijai Margaritai Alakok (Alacoque) (1647–1690), kukliai vizitiečių vienuolei iš Paray le Monial buvo skirta ypatinga misija – Kristus jai atskleidė savo Širdies troškimus ir patikėjo atnaujinti šį pamaldumą XVII amžiaus Prancūzijoje. Tuo metu žmonių tikėjimas buvo pakirstas, prieš Bažnyčią buvo maištaujama, nepaisoma jos mokymo. Šimtmečius kurtą Bažnyčios struktūrą ardė stiprėjantis protestantizmas, jansenizmo erezijos, racionalizmas.

Šv. Marija Margarita Alakok

Nėra jokių duomenų, rodančių, kad ši vienuolė būtų ką nors žinojusi apie šį pamaldumą iki apreiškimo ar kad būtų atkreipusį į jį dėmesį.

Apreiškimų būta daug ir jie buvo ypatingi:

1. apreiškimas, įvykęs per šv. Jono šventę, kai Jėzus leido Marijai Margaritai, kaip kažkada šv. Gertrūdai, priglausti galvą prie Jo Širdies ir atskleidė jai savo meilės stebuklus, sakydamas, kaip Jis trokšta, kad visa žmonija apie tai sužinotų, kad Jo gerumo lobiai pasklistų, ir kad šiam darbui Jis išsirinko ją (gruodžio 27 d., turbūt 1673 m.);

2. apreiškimas, kuriame Jis paprašė, kad būtų pagerbtas per Jo Širdį; apreiškimo metu Jis pasirodė švytintis meile ir paprašė pamaldumo atpirkimo meilei dažnai priimant Komuniją (tais laikais Komuniją priimdavo tik kartą per metus), taip pat priimant Komuniją kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį ir laikytis Šventosios valandos (turbūt 1674 m. birželį ar liepą);

3. apreiškimas vadinamas „didžiuoju“, įvykęs per Kristaus Kūno oktavą 1675 m., turbūt birželio 16 d., kai Jis pasakė:

„Štai Širdis, kuri taip mylėjo žmones … vietoj padėkos iš didesnės (žmonijos) dalies susilaukiu tik nedėkingumo…”

ir paprašė Marijos Margaritos atsilyginimo šventės penktadienį po Kristaus Kūno oktavos, liepdamas jai pasitarti su tėvu Klodu de la Kolombjeru, kuris tuo metu buvo nedidelių jėzuitų namų Paray miestelyje vyresnysis;

4. pagaliau apreiškimai, per kuriuos Marija Margarita buvo paprašyta, kad Švč. Širdį iškilmingai pagerbtų ir Prancūzijos karalius, o naujojo pamaldumo skleidimas buvo patikėtas vizitėms bei Jėzaus draugijos kunigams.

Praėjus kelioms dienoms po „didžiojo apreiškimo“ 1675 m. birželį, Marija Margarita visa papasakojo tėvui de la Kolombjerui, kuris, atpažinęs Dievo Dvasios veikimą, pasišventė Švenčiausiajai Širdžiai. Jis paliepė šventajai aprašyti apreiškimą ir išsiuntinėjo jos pasakojimą po visą Prancūziją ir Angliją.

Jam mirus 1682 m. vasario 15 d., jo dvasiniame dienoraštyje buvo rasta jo paties ranka perrašyta Marijos Margaritos pasakojimo kopija ir jo mintys apie pamaldumo naudą. Dienoraštis kartu su pasakojimu ir išsamiu pamaldumo paaiškinimu buvo išleistas Lijone 1684 m. Nedidelė knygelė buvo labai populiari, taip pat ir Paray vienuolyne – didžiuliam Marijos Margaritos sumišimui. Nepaisydama to, šventoji pasiryžo tai išnaudoti ir knygelės padedama skleidė jos širdžiai brangų pamaldumą. Prie jos prisijungė ir vienuolyno seserys, iš pradžių buvusios nusiteikę priešiškai.

Per apreiškimą 1674 m. Marijai Margaritai buvo parodyta Švč. Širdis liepsnose, akinanti labiau už saulę ir skaidri kaip krištolas, su garbinama žaizda. Širdį juosė erškėčių vainikas, simbolizuojantis žmonių nuodėmių sukeltas kančias. O ant Širdies uždėtas kryžius, reiškia, jog nuo pat pirmosios Įsikūnijimo akimirkos, nuo tos akimirkos, kai susiformavo Švč. Širdis, ant jos buvo uždėtas Kryžius.

Pagal šią viziją Marija Margarita nupiešė atvaizdą – liepsną, erškėčių vainiką ir Kryžių.

Ženkle, deganti liepsnose Širdis rodo didžiulę begalinę Jėzaus meilę mums. Viešpats nori aiškiai parodyti mums Jo meilės intensyvumą. Kartu Dievas ir žmogus, Jėzus turi širdį tokią kaip mūsų, jaučiančią meilę, džiaugsmą ir liūdesį, lygiai kaip ir mes galime, tik daug didesniu lygmeniu.

Jo meilė mums nesulyginama su niekuo kitu šiame pasaulyje – visa tai išlieta ant kryžiaus.

Šv.Paulius liudija: ” 7 Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. 8 O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.” Rom 5:7-8

Širdis taip pat yra ir Jo kančios simbolis: kryžius kaip Širdies karūna ir erškėčių vainikas gaubiantis ją. Erškėčių vainikas taip pat simbolizuoja Kristaus sielvartą dėl viso žmonijos nedėkingumo už jo kančią ir atpirkimą. Jo nukryžiuotojo Švč. Širdis taip pat buvo perverta ir ietimi.

Ir vis gi, tai yra ir Jo triumfo ženklas. Kryžius yra Kristaus pergalės nugalint mirtį ir nuodėmę ženklas. Aplink Širdį šviečia akinamos šviesos spinduliai – Dievo meilės, ramybės ir džiaugsmo spinduliai.

Tačiau kukliai vienuolei Margaritai Marijai Alakok, besimeldžiančiai už savo vienuolyno klauzūros, buvo patikėta atlikti dar vieną svarbią misiją. 1689 m. ji patyrė apsireiškimą, per kurį Jėzus paprašė jos perduoti karaliui Liudvikui XIV norą: kad jis pašvęstų Prancūziją ir visą savo šeimą Jo Švenčiausiajai Širdžiai.

Karalius taip pat turėjo pastatyti bažnyčią pagal šį paliepimą, skleisti pamaldumą Švenčiausiajai Širdžiai tarp kariuomenės ir papuošti karališkąsias vėliavas degančios Jėzaus Širdies ženklu. Prancūzija turėjo skleisti Švenčiausiosios Širdies kultą visame pasaulyje, o Viešpats Dievas pažadėjo ją remti visose jos pastangose ir apdovanoti visomis reikalingomis malonėmis. Deja, karalius, vadinamas Saule, valdęs galingiausią to meto Europos šalį, neklausė šventosios Margaritos Marijos Alakok perduoto Dievo balso.

Tuo metu Prancūzijoje ėmė dygti antikrikščioniškos intelektualinės srovės, kurios vėliau iškilo su didžiule jėga, atvirai priešindamosi Dievui, Bažnyčiai ir katalikiškam savo tėvynės paveldui. Praėjus lygiai šimtui metų po šio apreiškimo, kilo žiauri revoliucija, paskandinusi kraujyje ne tik aristokratus ir su valdžia susijusius žmones, bet ir prasidėjo negailestingas dvasininkų bei vienuolių persekiojimas.

Šešiolika Compiegne karmeličių vienuolių, kurios pasiaukojo, kad sustabdytų terorą, patyrė kankinystę ant ešafoto. Nusikalstamą Saulės karaliaus dvasinį aklumą ištaisė jo vaikaitis Liudvikas XVI. Būdamas įkalintas Templės tvirtovėje, jis paaukojo Prancūziją Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Tačiau, kaip Dievo Motina pasakė Liucijai, vieninteliam Fatimos vaikui, sulaukusiam pilnametystės, – buvo per vėlu.

Prancūzija ne tik nesugebėjo paskleisti Švenčiausiosios Širdies kulto, bet, atvirkščiai, užnuodijo pasaulį visomis pagoniškosios (anti)prancūzų revoliucijos klaidomis. Šios klaidos lėmė vėlesnę bolševikų revoliuciją, kurios padariniai jaučiami ir šiandien.

Viešpats Jėzus, norėdamas, kad plačiau pasklistų Jo Švenčiausiosios Širdies garbinimas, vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok perdavė daug pažadų visiems Jo Švč. Širdies garbintojams. 1863 m. šie pažadai buvo išdėstyti dvylikoje punktų, taip juos išvardina ir popiežius Benediktas XV Margaritos Marijos kanonizacijos bulėje 1920 05 13.

Jėzaus pažadai Jo Švč. Širdies garbintojams

1. Aš duosiu jiems visų malonių, reikalingų jų gyvenime.
2. Aš suteiksiu ramybę jų šeimoms.
3. Aš paguosiu juos visuose jų varguose.
4. Aš būsiu jiems saugus prieglobstis jų gyvenime ir ypač jiems mirštant.
5. Aš išliesiu gausių palaiminimų visiems jų sumanymams.
6. Nusidėjėliai ras mano Širdyje gailestingumo šaltinį ir begalinį jo vandenyną.
7. Atšalusios sielos taps uolios.
8. Uolios sielos greitai pakils iki didžio tobulumo.
9. Aš laiminsiu tas vietas, kuriose bus išstatytas ir garbinamas mano Švenčiausiosios Širdies atvaizdas.
10. Aš suteiksiu kunigams galią sujaudinti net labiausiai užkietėjusias širdis.
11. Vardai tų, kurie platins šį pamaldumą, bus įrašyti mano Širdyje ir nebus iš jos ištrinti.

Didysis pažadas:
12. Iš savo Širdies gailestingumo pertekliaus, Aš tau pažadu, kad Mano visagalė meilė suteiks galutinės atgailos malonę visiems, kurie devynis kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priims šv. Komuniją: Jie nemirs mano nemalonėje ar nepriėmę sakramentų, o mano Širdis bus jiems užtikrinta prieglauda tą paskutinę valandą.

Dvyliktąjį, „Didįjį pažadą“ Viešpats apreiškė šventajai 1688 metais. Jėzus žada, kad tie, kas atliks šv. Komuniją pirmuosius 9 penktadienius, prieš mirtį gaus nuoširdaus gailesčio už savo nuodėmes malonę, turės galimybę priimti šv. sakramentus: išpažintį, Paskutinį patepimą bei Viatiką (šv. Komuniją mirštančiajam) ir taip pasieks išganymą.

Norint gauti šią didžiulę malonę, reikia:

  • „Devynis kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priimti šv. Komuniją“.
    Šv. Komunija turi būti priimama būtinai pirmaisiais penktadieniais, o ne kitomis dienomis. Tai reikia atlikti devynis kartus be pertraukos – dėl kokių nors priežasčių praleidus Komuniją, reikia pradėti skaičiuoti iš naujo.
  • Šv. Komuniją reikia priimti neturint sąžinėje neišpažintos mirtinos nuodėmės ir pamaldžiai.
    Jei suvokiame, kad mirtinai nusidėjome, reikia tuojau sužadinti tobulą gailestį, tačiau jo neužtenka norint priimti šv. Komuniją – būtina atlikti sakramentinę išpažintį kunigui. Jei sunkių nuodėmių nepadaryta, išpažintis nebūtina prieš kiekvieną pirmojo penktadienio šv. Komuniją.
  • Nors tai neminima Didžiajame pažade, bet Viešpats nuolat ragindavo šv. Margaritą Mariją ypatingai aukoti pirmųjų penktadienių šv. Komunijas kaip atsiteisimą už žmonių abejingumą bei įžeidimus, daromus Jo Švč. Širdžiai Švč. Sakramente.

Jonas Šaulys pagal www.melskis.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Spalis – rožančiaus mėnuo. Rožančiaus istorija.

Pirmoji rožė

Rožančiaus maldos 

Rožančių sudaro du dalykai: malda mintyse ir žodinė malda. Šventojo Rožančiaus mintinė malda – ne kas kita kaip meditacija apie Jėzaus Kristaus ir Jo Šventosios Motinos gyvenimo, mirties ir šlovės paslaptis. Žodinė malda – tai penkiolikos dešimčių „Sveika, Marija“ kalbėjimas, prieš kiekvieną dešimtį sukalbant „Tėve mūsų“. Kalbant medituojama ir kontempliuojama apie penkiolika pagrindinių Jėzaus ir Marijos dorybių, kurias jiedu praktikavo penkiolikoje šventojo Rožančiaus paslapčių.

Pirmose penkiose dešimtyse turime pagerbti džiaugsmingąsias paslaptis ir jas apmąstyti; antrose penkiose dešimtyse – skausmingąsias, o trečioje penkių paslapčių grupėje – šlovingąsias paslaptis. Taigi, Rožančius yra palaimingas mintinės ir žodinės maldos derinys, kuriuo pagerbiame Jėzaus ir Marijos gyvenimo, mirties, kančios ir šlovės paslaptis bei dorybes ir mokomės jomis sekti.

Antroji rožė

Kilmė

Kadangi šventasis Rožančius sudarytas daugiausia iš Kristaus maldos ir Angelo pasveikinimo, t. y. „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“, jis be abejonės yra pagrindinė tikinčiųjų malda ir atsidavimo Dievui išraiška. Savo esme jis buvo naudojamas ilgus amžius, nuo apaštalų bei Kristaus mokinių laikų iki dabar.

Tačiau tik 1214 m. šventoji Motina Bažnyčia gavo Rožančių dabartiniu jo pavidalu ir vartojamą tokiu būdu, kaip dabar. Rožančių Bažnyčiai perdavė šventasis Dominykas,[2] gavęs jį iš Švenčiausiosios Mergelės kaip galingą priemonę atversti albigiečiams ir kitiems nusidėjėliams.

Aš jums papasakosiu Rožančiaus gavimo istoriją, aprašytą plačiai žinomoje palaimintojo Alano de la Roche[3] knygoje „De Dignitate Psalterii“ (Apie Psalmyno kilnumą). Matydamas, kad žmonių nuodėmių našta trukdo albigiečiams atsiversti, šventasis Dominykas pasitraukė į mišką netoli Tulūzos – ten tris dienas ir tris naktis be paliovos meldėsi. Visą tą laiką jis nieko daugiau nedarė, tik verkė ir griežtai atgailavo, norėdamas nuraminti visagalio Dievo pyktį. Jis taip smarkiai plakė save disciplina, kad sužalojo kūną ir galop prarado sąmonę.

Tuo metu, trijų angelų lydima, jam pasirodė Dievo Motina ir tarė: „Mielas Dominykai, ar žinai, kokį ginklą Švenčiausioji Trejybė nori panaudoti pasaulio pataisymui?“

„O, mano Valdove, – atsakė Dominykas, – Tu daug geriau už mane tai žinai, nes šalia savo Sūnaus Jėzaus Kristaus visada buvai pagrindinis mūsų išganymo įrankis.“

Tada Dievo Motina jam paaiškino: „Noriu, kad žinotum, jog šioje kovoje mūrdaužiu visad buvo Angelo pasveikinimas, Naujojo Testamento pamatinis akmuo. Todėl, jeigu nori pasiekti šias užkietėjusias žmonių širdis ir palenkti Dievo pusėn, skelbk mano Psalmyną.“

Nuramintas Dominykas pakilo ir, degdamas troškimu atversti tos apylinkės žmones, patraukė tiesiai į katedrą. Tuojau pat nematomi angelai, skambindami varpais, surinko žmones, ir Dominykas pradėjo sakyti pamokslą. Vos prasidėjus pamokslui, kilo baisi audra, ėmė drebėti žemė, aptemo saulė, ir tiek įsisiautėjo perkūnija su žaibais, kad visus apėmė baimė. Jie dar labiau persigando, kai, žvelgdami į gerai matomoje vietoje esantį Dievo Motinos paveikslą, pamatė, kaip ji tris kartus iškėlė į dangų rankas, šaukdamasi jiems Dievo keršto, jeigu jie neatsiverstų, nepakeistų savo gyvenimo ir neprašytų Šventosios Dievo Motinos užtarimo.

Šiais antgamtiniais reiškiniais Dievas norėjo išplatinti naują šventojo Rožančiaus maldą ir padaryti ją plačiai žinoma. Galų gale, šventajam Dominykui meldžiantis, audra nurimo, ir jis tęsė pamokslą. Jis taip karštai ir įtikinamai aiškino šventojo Rožančiaus reikšmę ir vertę, kad beveik visi Tulūzos gyventojai priėmė Rožančių ir atsižadėjo klaidingų įsitikinimų. Netrukus miestas ėmė keistis į gera, žmonės pradėjo krikščioniškai gyventi ir metė ankstesnius blogus įpročius.

Trečioji rožė

Šventasis Dominykas

Šis stebuklingas šventojo Rožančiaus maldos įsteigimo būdas kiek panašus į tą, kuriuo visagalis Dievas ant Sinajaus kalno perdavė pasauliui savo Įstatymą, o tai be abejo patvirtina Rožančiaus vertę ir svarbą.

Įkvėptas Šventosios Dvasios, pamokytas Švenčiausiosios Mergelės, o taip pat savo patirties, šventasis Dominykas skelbė šventąjį Rožančių visą likusį gyvenimą. Skelbė ir mokė jo savo pavyzdžiu bei pamokslais miestuose ir kaimo vietovėse, aiškino aukštos ir žemos padėties žmonėms, išsimokslinusiems ir bemoksliams, katalikams ir eretikams. Šventasis Rožančius, kurį jis kalbėdavo kiekvieną dieną, buvo jo pasirengimas pamokslui ir trumpas susitikimas su Dievo Motina po pamokslo.

Vieną dieną, o tai buvo šv. Jono Evangelisto šventė, jis turėjo sakyti pamokslą Dievo Motinos katedroje Paryžiuje. Mažoje koplytėlėje už pagrindinio altoriaus jis maldingai ruošėsi pamokslui, kaip visada kalbėdamas Rožančių. Staiga jam pasirodė Dievo Motina ir tarė: „Dominykai, nors galbūt pamokslas, kurį numatei pasakyti, labai geras, aš tau duosiu daug geresnį.“

Šventasis Dominykas paėmė į rankas Dievo Motinos pasiūlytą knygą, atidžiai perskaitė tą pamokslą ir, įsigilinęs ir apmąstęs jį, padėkojo Švenčiausiajai Motinai. Atėjus laikui, jis užlipo į sakyklą ir, nepaisydamas šventinės dienos, šventąjį Joną paminėjo vos keliais žodžiais – kad šis pasirodė esąs vertas būti Dangaus Karalienės globėju. Auditoriją sudarė teologai ir kiti žymūs žmonės, įpratę klausytis nepaprastų ir rafinuotų kalbų, tačiau šv. Dominykas juos perspėjo neketinąs skaityti mokslinės paskaitos, išmintingos pasaulio akyse, bet kalbėsiąs su Šventosios Dvasios paprastumu ir įtaigumu.

Taigi, jis pradėjo skelbti šventąjį Rožančių ir paaiškino maldą „Sveika, Marija“ žodis po žodžio, tarsi aiškintų grupei vaikų, panaudodamas labai paprastus pavyzdžius, kuriuos rado Dievo Motinos duotoje knygoje.

Didysis mokslininkas Carthagena, cituodamas palaimintojo Alano de la Roche knygą „De Dignitate Psalterii“, aprašo, kaip tai vyko:

„Palaimintasis Alanas rašo, kad vieną dieną tėvas Dominykas per regėjimą jį perspėjo: ‚Mano sūnau, gera pamokslauti, tačiau šioje veikloje visad slypi pavojus laukti pagyrimo užuot siekus sielų išgelbėjimo. Atidžiai išklausyk, kas man atsitiko Paryžiuje, kad galėtum pasisaugoti ir nepadaryti tokios klaidos.

Turėjau sakyti pamokslą didelėje bažnyčioje, pašvęstoje Švenčiausiajai Mergelei Marijai, ir man labai rūpėjo pasakyti puikų pamokslą, ne iš puikybės, bet dėl aukšto intelektualinio susirinkusiųjų lygio. Valandą prieš pamokslą, kai medituodamas kalbėjau Rožančių – kaip visuomet darydavau prieš sakydamas pamokslą – netikėtai patyriau ekstazę. Pamačiau savo mylimą draugę Dievo Motiną einančią prie manęs su knyga rankoje. ‚Dominykai, – tarė ji, – tavo pamokslas galbūt iš tikro labai geras, bet, kad ir koks geras jis būtų, aš atnešiau tokį, kuris daug geresnis.‘

Aš, žinoma, be galo nudžiugau, paėmiau knygą ir viską iki paskutinio žodžio perskaičiau. Kaip sakė Dievo Motina, ten radau tiksliai tai, ką man reikia pasakyti per pamokslą. Todėl padėkojau jai iš visos širdies. Kai atėjo laikas pradėti, pamačiau, kad susirinko visas Paryžiaus universitetas ir daug miesto diduomenės. Visi jie buvo matę ar girdėję tuos nuostabius dalykus, kuriuos gerasis Viešpats darė per mane. Ir štai įlipau į sakyklą. Ta diena buvo šv. apaštalo Jono šventė, tačiau apie jį tepasakiau, kad jis buvo vertas tapti Dangaus Karalienės globėju. Paskui taip kreipiausi į susirinkusius:

‚Mano ponai ir įžymieji universiteto daktarai, jūs įpratę klausytis mokslingų pamokslų, tinkančių jūsų estetiniam skoniui. Šiuo metu nenoriu kalbėti scholastine žmogiškosios išminties kalba, bet priešingai, noriu jums parodyti Dievo Dvasią ir Jo Didybę.“

Čia baigiasi citata iš palaimintojo Alano knygos, po kurios Carthagena tęsia pasakojimą savais žodžiais: „Tada šventasis Dominykas išaiškino jiems Angelo pasveikinimą, naudodamas paprastus palyginimus ir pavyzdžius iš kasdienio gyvenimo.“

Pasak Carthagenos, palaimintasis Alanas paminėjo keletą kitų kartų, kai mūsų Viešpats ir Dievo Motina pasirodė šv. Dominykui, norėdami jį paraginti ir įkvėpti vis daugiau skelbti žmonėms Rožančių, kad būtų išnaikinta nuodėmė ir atversti nusidėjėliai bei eretikai.

Kitoje ištraukoje Carthagena teigia: „Palaimintasis Alanas sakė, kad Dievo Motina jam atskleidusi, jog po jos pasirodymo Dominykui jam apsireiškė ir jos Šlovingasis Sūnus, kuris tarė: ‚Dominykai, džiaugiuosi matydamas, kad nepasikliauji savo paties protu ir užuot siekęs tuščios žmonių pagyros, nusižeminęs dirbi dėl sielų išgelbėjimo. Tačiau daugelis kunigų nori nuo pat pradžių griausmingai pamokslauti prieš baisiausias nuodėmes, bet nesuvokia, jog prieš duodant sergančiam asmeniui karčių vaistų, reikia jį tinkamai nuteikti, kad šis tikrai turėtų iš to naudos. Štai kodėl, prieš ką nors darydami, kunigai turėtų pasistengti uždegti žmonių širdyse maldos meilę ir ypač meilę mano Angelo pasveikinimui. Jeigu tik jie visi imtų jį kalbėti ir iš tikrųjų atkakliai kartotų, gailestingasis Dievas vargu ar galėtų atsakyti jiems savo malonę. Todėl noriu, kad skelbtumėte mano Rožančių.‘“

Kitoje vietoje Palaimintasis Alanas dėsto: „Visi kunigai prieš pamokslą kalba su tikinčiaisiais ‚Sveika, Marija‘, prašydami Dievo malonės. Jie tai daro dėl apreiškimo, kurį šv. Dominykas gavo iš Dievo Motinos. ‚Mano sūnau, – tarė ji vieną dieną, – nesistebėk, kad tavo pamokslai neduoda tokių vaisių, kokių tikėjaisi. Tu stengiesi įdirbti žemės sklypą, negavusį lietaus. Dabar, kai Visagalis Dievas sumanė atnaujinti žemę, Jis pirmiausia pasiuntė iš dangaus lietų – tai buvo Angelo pasveikinimas. Taip Dievas perkeitė pasaulį. Todėl, kai sakai pamokslą, ragink žmones kalbėti mano Rožančių, tokiu būdu tavo žodžiai duos sieloms daug naudos.‘ Šventasis Dominykas negaišdamas pakluso ir nuo tada savo pamokslais darė didelę įtaką.“

Ši paskutinė citata yra iš „Šventojo Rožančiaus stebuklų knygos“ (parašytos itališkai), be to, ją galima rasti Justino veikaluose (143 pamokslas). (…)

Kol kunigai sekė šv. Dominyko pavyzdžiu ir mokė atsidavimo šventajam Rožančiui, krikščionių pasaulyje ir tuose vienuolių ordinuose, kurie puoselėjo Rožančiaus maldą, pamaldumas ir karšta dvasia tik augo. Tačiau kai žmonės apleido šią dangaus dovaną, visur ėmė sklisti visokiausios nuodėmės ir netvarka.

Ketvirtoji rožė

Palaimintasis Alanas de la Rošas

Visiems dalykams, net švenčiausiems, tenka keistis, ypač tada, kai jie priklauso nuo žmogaus valios. Todėl vargu ar reikia stebėtis, kad Šventojo Rožančiaus brolija su įkarščiu veikė tik vieną šimtmetį po to, kai šv. Dominykas ją įsteigė. Paskui ji buvo lyg palaidota ir užmiršta. Be abejonės, nedori šėtono sumanymai ir pavydas buvo vienas svarbiausių veiksnių, paskatinusių žmones apleisti šventąjį Rožančių ir taip užtverti kelią Dievo malonei, kurią jis traukė į pasaulį.

Ir štai 1349 metais Dievas nubaudė visą Europą: pasiuntė į jos šalis siaubingą iki šiol neregėto stiprumo marą. Pirmiausia jis prasidėjo Rytuose ir išplito po Italiją, Vokietiją, Prancūziją, Lenkiją ir Vengriją, visur palikdamas dykumą – iš šimto žmonių išlikdavo vos vienas liudininkas. Dideli miestai ir miesteliai, kaimai ir vienuolynai per trejus epidemijos metus buvo visiškai apleisti. Netrukus po šios Dievo rykštės sekė dar dvi: flagelantų erezija ir tragiškoji 1376 metų schizma.

Vėliau, pasibaigus šiems išmėginimams, Dievo malonės dėka Dievo Motina paliepė palaimintajam Alanui atgaivinti senąją Švenčiausiojo Rožančiaus broliją. Palaimintasis Alanas buvo vienas iš dominikonų tėvų Dinano vienuolyne Bretanėje. Jis buvo žymus teologas ir garsėjo savo pamokslais. Dievo Motina jį pasirinko todėl, kad Brolija pirmiausia buvo pradėta šioje provincijoje, taigi derėjo, kad tos pat provincijos dominikonui tektų garbė ją atkurti.

Šį didį darbą palaimintasis Alanas pradėjo 1460 m., gavęs iš mūsų Viešpaties ypatingą perspėjimą. Štai kaip, pasak jo paties, jis gavo skubų Viešpaties pavedimą.

Vieną dieną jam aukojant Mišias, mūsų Viešpats, norėdamas jį paraginti skelbti šventąjį Rožančių, prakalbo iš šventosios Ostijos: „Kaip tu gali vėl Mane kryžiuoti?“ – tarė Jėzus. „Ką Tu sakai, Viešpatie?“ – išsigandęs paklausė palaimintasis Alanas. „Anksčiau Mane kryžiavai savo nuodėmėmis, kurias buvai įpratęs daryti,“ – atsakė Jėzus, – „ir verčiau sutikčiau būti dar kartą nukryžiuotas, negu leisti, kad Mano Tėvą įžeistų tavo padarytos nuodėmės. Dabar vėl Mane kryžiuoji, nes turi visas reikiamas žinias ir supratimą Mano Motinos Rožančiui skelbti, bet to nedarai. Jeigu tik tai darytum, galėtum išmokyti daugelį žmonių pasirinkti teisingą kelią ir nukreipti juos nuo nuodėmės – tačiau to nedarai, vadinasi pats esi kaltas dėl nuodėmių, kurias jie daro.“

Šis baisus priekaištas privertė palaimintąjį Alaną iškilmingai nuspręsti nuolatos skelbti Rožančių.

Dievo Motina irgi vieną dieną kreipėsi į jį, norėdama įkvėpti jį vis labiau skelbti šventąjį Rožančių: „Jaunystėje buvai didelis nusidėjėlis, – kalbėjo ji, – tačiau iš savo Sūnaus gavau tau atsivertimo malonę. Jeigu būtų įmanoma, aš būčiau noriai ištvėrusi įvairias kančias, kad tave išgelbėčiau, nes atsivertę nusidėjėliai yra mano garbė. Būčiau kentėjusi ir dėl to, kad padaryčiau tave vertu visur skelbti mano Rožančių.“

Šventasis Dominykas taip pat pasirodė palaimintajam Alanui ir papasakojo jam apie puikius savo tarnystės rezultatus. Jis be paliovos skelbęs šventąjį Rožančių, jo pamokslai davę nuostabių vaisių, ir per jo misijas buvo atversta daugybė žmonių. Jis pasakė palaimintajam Alanui: „Pažiūrėk, kokių nuostabių rezultatų pasiekiau pamokslaudamas apie šventąjį Rožančių! Tu ir visi mylintieji Dievo Motiną turi daryti tą patį, kad per šią šventąją Rožančiaus praktiką galėtumėte patraukti visus žmones prie tikrojo dorybių mokslo.“

Taigi tokia yra istorija, kaip šventasis Dominykas įvedė šventąjį Rožančių ir kaip palaimintasis Alanas de la Roche jį atkūrė.

Penktoji rožė

Brolija

Griežtai kalbant, gali būti tik vienos rūšies Rožančiaus brolija – tokia, kurios nariai sutinka kiekvieną dieną kalbėti visą šimto penkiasdešimties „Sveika, Marija“ Rožančių. Tačiau, atsižvelgdami į ją kalbančiųjų užsidegimą, galime skirti tris rūšis: paprasta narystė, reiškianti viso Rožančiaus kalbėjimą kartą per savaitę, nuolatinė narystė, reikalaujanti jį kalbėti tik kartą per metus, ir kasdieninė narystė įpareigojanti kasdien kalbėti jį visą, tai yra, penkiolika dešimčių, iš viso šimtą penkiasdešimt „Sveika, Marija“.

Nė viena iš šių Rožančiaus narysčių neįpareigoja grasindamos nuodėmės užsitraukimu. Šios pareigos neatlikimas nelaikomas net lengvąja nuodėme, nes toks įsipareigojimas – visiškai savanoriškas ir papildomas. Nereikia nė sakyti, kad žmonės neturėtų stoti į Broliją, jeigu neketina pildyti savo įsipareigojimo kalbėti Rožančių taip dažnai, kaip reikalaujama, žinoma, neapleisdami savo luomo pareigų. Todėl kai Rožančiaus kalbėjimas ima nesiderinti su asmens gyvenimo padėtimi, nors Rožančius ir šventas, žmogus turi teikti pirmenybę pareigos atlikimui. Panašiai ir ligoniai neįpareigoti kalbėti visą Rožančių ar net jo dalį, jeigu ši pastanga galėtų juos nuvarginti ar pabloginti sveikatos būklę.

Jeigu negalėjote sukalbėti Rožančiaus dėl kokios nors pareigos, kurią reikėjo atlikti iš paklusnumo, ar todėl, kad iš tikro pamiršote, arba dėl kokio nors neatidėliotino reikalo, tada nepadarėte net lengvosios nuodėmės. Tuo atveju vis tiek gausite naudos iš Brolijos, dalyvaudami malonėse ir nuopelnuose savo brolių bei seserų, kalbančių šv. Rožančių visame pasaulyje. Brangūs katalikai, net jei nesukalbate Rožančiaus vien iš nerūpestingumo ar tingumo, jeigu tik kaip nors formaliai jo nepaniekinote, iš esmės nenusidedate – tačiau šiuo atveju netenkate dalyvavimo Brolijos maldose, geruose darbuose bei nuopelnuose. Be to, kadangi nebuvote ištikimas nežymiuose ar papildomuose dalykuose, beveik to nesuvokdami galite įprasti nepaisyti svarbių dalykų, kurių nevykdymas gresia nuodėmės užsitraukimu. Nes, „kas niekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus“ (Sir 19, 1).

Šeštoji rožė

Marijos Psalmynas

Nuo tada, kai šventasis Dominykas įsteigė šventojo Rožančiaus kalbėjimą, iki to laiko, kai palaimintasis Alanas de la Roche jį atkūrė 1460 m., jis visada buvo vadinamas Jėzaus ir Marijos Psalmynu, nes turi tiek pat Angelo pasveikinimų, kiek psalmių yra Dovydo Psalmių knygoje. Kadangi paprasti ir nemokyti žmonės negali kalbėti Dovydo psalmių, manoma, kad jiems Rožančius yra toks pat naudingas, kaip kitiems Dovydo Psalmynas.

Tačiau Rožančių galima laikyti net vertingesniu už pastarąjį dėl šių trijų priežasčių:

– Pirma, todėl, kad Angelo pasveikinimas išreiškia kilnesnį vaisių – įsikūnijusį Žodį, o Dovydo Psalmynas tik apie jį pranašauja.

– Antra, kaip tikras dalykas svarbesnis nei jo pirmavaizdis ir kaip kūnas svarbesnis už savo šešėlį, taip pat ir Dievo Motinos Psalmynas didingesnis už Dovydo Psalmyną, kuris jį tik pranašauja.

– Ir trečia, Dievo Motinos Psalmynas (arba Rožančius, sudarytas iš „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“) yra tiesioginis Švenčiausiosios Trejybės darbas, o ne žmogaus sukurta priemonė.

Dievo Motinos Psalmynas arba Rožančius susideda iš trijų dalių po penkias dešimtis, ir tai dėl šių ypatingų priežasčių:

– Kad būtų pagerbti trys Švenčiausiosios Trejybės Asmenys;

– Kad būtų pagerbtas Jėzaus Kristaus gyvenimas, mirtis ir šlovė;

– Kad padėtų sekti triumfuojančia Bažnyčia, pagelbėtų kovojančios Bažnyčios nariams ir sumažintų kenčiančios Bažnyčios skausmus.

– Kad būtų pavaizduotos trys grupės, į kurias skirstomos psalmės: pirmoji skirta apvalymo gyvenimui, antroji – apšvietimo, trečioji – susivienijimo gyvenimui.

– Ir galiausiai, kad mūsų gyvenime suteiktų mums gausių malonių, mums mirštant – ramybę, o amžinybėje – šlovę.

Septintoji rožė

Rožių karūna

Nuo tada, kai palaimintasis Alanas de la Roche atkūrė šios maldos kalbėjimą, liaudies balsas, tai yra paties Dievo balsas, pavadino ją Rožančiumi. Žodis Rožančius reiškia „Rožių karūna“, kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai žmonės nuoširdžiai kalba Rožinį, jie ant Jėzaus ir Marijos galvų uždeda šimto penkiasdešimt trijų raudonų ir šešiolikos baltų rožių vainiką. Kadangi šios rožės yra dangiškos gėlės, jos niekad nenuvys ir nepraras savo rinktinio grožio.

Dievo Motina parodė, kad visiškai pritaria Rožančiaus vardui. Keliems žmonėms ji apreiškė, kad kiekvieną kartą, kai jie sukalba „Sveika Marija“, įteikia jai puikią rožę ir kad kiekvienas baigtas Rožančius jai supina rožių vainiką.

Įžymus jėzuitas, brolis Alfonsas Rodriguezas, su tokiu įkarščiu kalbėdavo Rožančių, kad dažnai su kiekvienu „Tėve Mūsų“ pamatydavo iš savo burnos išsiskleidžiančią raudoną rožę, o su kiekviena „Sveika, Marija“ – baltą. Raudona ir balta rožės buvo vienodai gražios ir kvapnios, skyrėsi tik spalva.

Šventojo Pranciškaus metraštininkai pasakoja apie jauną vienuolį, turėjusį pagirtiną įprotį kasdien prieš pietus sukalbėti Dievo Motinos Karūną (Rožančių). Vieną dieną dėl tam tikros priežasties negalėjo to padaryti. Jau suskambus valgyklos varpeliui, jis paprašė vienuolyno vyresnįjį, kad leistų jam prieš einant prie stalo sukalbėti Rožančių, ir gavęs leidimą, pasitraukė į celę melstis.

Ilgą laiką jam nepasirodant, vyresnysis pasiuntė kitą vienuolį, kad jį atvestų. Tasai rado jį kambaryje, užlietame dangiškos šviesos, klūpantį priešais Dievo Motiną su dviem angelais. Sulig kiekviena „Sveika, Marija“ iš jo burnos iškildavo nuostabios rožės. Angelai jas po vieną ėmė ir dėjo Dievo Motinai ant galvos, o ji šypsodamasi jas priimdavo. Galų gale dar du vienuoliai, pasiųsti sužinoti, kas atsitiko aniems, išvydo tą pačią žavingą sceną, o Dievo Motina neišėjo tol, kol nebuvo sukalbėtas visas Rožančius.

Taigi, visas Rožančius – tai didelė rožių karūna, o penkių dešimčių Rožančius – mažas gėlių vainikėlis arba maža dangiškų rožių karūna, kurią uždedame ant Jėzaus ir Marijos galvų. Rožė – gėlių karalienė, todėl pats Rožančius yra visų maldų rožė, pats svarbiausias pamaldumas.

Aštuntoji rožė

Rožančiaus stebuklai

Vargu, ar įmanoma apsakyti, kiek daug Dievo Motina galvoja apie šventąjį Rožančių ir kiek jis jai mielesnis už visas kitas maldas. Trūksta žodžių išreikšti ir tai, kaip didžiai ji apdovanoja tuos, kurie triūsia skelbdami šį pamaldumą, stengdamiesi jį įdiegti ir paskleisti, ir antra vertus, kaip griežtai ji baudžia tuos, kurie veikia prieš Rožančių.

Visą gyvenimą šventasis Dominykas buvo atsidavęs vien Dievo Motinos garbinimui, skelbė jos didingumą, įkvėpdamas žmones pagerbti ją Rožančiaus kalbėjimu. Kaip atlygį jis gavo iš jos daugybę malonių. Naudodamasi didžia savo – Dangaus Karalienės – galia, ji apvainikavo šventojo darbus daugybe stebuklų ir nuostabių ženklų. Visagalis Dievas visada tenkino jo prašymus, siunčiamus per Dievo Motiną. Visų nuostabiausias apdovanojimas buvo tai, kad ji padėjo jam sugniuždyti albigiečių ereziją ir padarė jį didelio vienuolių ordino įsteigėju bei patriarchu.

Palaimintasis Alanas de la Roche, atgaivinęs Rožančiaus maldos kalbėjimą, taip pat gavo iš Dievo Motinos daug dovanų: keletą kartų ji maloningai jam pasirodė, mokydama, kaip pasiekti išganymą, tapti geru kunigu bei tobulu vienuoliu ir kaip save tobulinti mūsų Viešpaties pavyzdžiu. Jį siaubingai gundė ir persekiojo velniai, paskui užgulė gilus liūdesys, o kartais jis net puldavo į neviltį – tačiau Dievo Motina visad jį paguosdavo savo mielu buvimu, kuris išvarydavo iš jo sielos tamsos debesis. Ji pamokė jį, kaip kalbėti Rožančių, paaiškino jo vertę ir teikiamą naudą, taip pat suteikė jam didelę ir šlovingą privilegiją: garbę vadintis jos nauju sužadėtiniu. Savo tyros meilės ženklan užmovė jam ant piršto žiedą, ant kaklo uždėjo vėrinį iš savo plaukų ir įteikė rožančių. Tėvas Triteme, Carthagena bei Martinas Navarietis (abu pastarieji labai išsimokslinę vyrai) ir kiti kalbėjo apie jį negailėdami didžiausių pagyrimų. Palaimintasis Alanas mirė Zunolle‘ėje, Flandrijoje 1475 rugsėjo 8 d., patraukęs į Broliją daugiau kaip šimtą tūkstančių žmonių.

Palaimintasis Tomas iš Sen Žano garsėjo savo pamokslais apie šventąjį Rožančių. Šėtonas, pavydėdamas jam sėkmės patraukiant sielas, taip jį kankino, kad jis susirgo ir ilgai nepasveiko. Gydytojai jau buvo netekę vilties. Vieną naktį, kai jis iš tikrųjų manė mirsiąs, priešais jį pasirodė šėtonas siaubingiausiu pavidalu, kokį tik galima įsivaizduoti. Šalia lovos kabėjo Dievo Motinos paveikslas. Jis pažvelgė į paveikslą ir iš visos širdies, visomis sielos jėgomis sušuko: „Padėk, išgelbėk mane, mano mylimoji, malonioji Motina!“ Vos tik jis tai ištarė, paveikslas, atrodo, atgijo, o Dievo Motina, ištiesusi ranką, paėmė jį už peties ir tarė: „Nebijok, Tomai, mano sūnau, štai aš, pasiruošusi tave išgelbėti. Dabar kelkis ir toliau skelbk, kaip skelbęs, mano Rožančių. Pažadu tave apsaugoti nuo priešų.“ Dievo Motinai ištarus šiuos žodžius, velnias pabėgo, o šventasis Tomas atsikėlė, jausdamasis visiškai sveikas. Su džiaugsmo ašaromis jis padėkojo Švenčiausiajai Motinai. Tuomet atnaujino Rožančiaus apaštalavimą, ir jo pamokslai turėjo nuostabų pasisekimą.

Dievo Motina ne tik laimina tuos, kurie skelbia jos Rožančių, bet ir dosniai apdovanoja tuos, kurie savo pavyzdžiu paskatina kitus jį kalbėti.

Leono ir Galicijos karalius Alfonsas labai norėjo, kad visi jo tarnai garbintų Švenčiausiąją Mergelę kalbėdami Rožančių. Todėl jis prisikabino prie diržo didelį rožančių ir visada jį nešiojosi, deja, niekuomet pats juo nesimeldė. Tačiau vien tai, kad jis nešiojo rožančių, paskatino dvariškius labai pamaldžiai jį kalbėti.

Vieną dieną karalius sunkiai susirgo, ir kai gydytojai paliko jį mirčiai, per regėjimą jis pasijuto stovįs prieš mūsų Viešpaties teismą. Ten daugybė velnių kaltino jį dėl visų jo padarytų nuodėmių, ir mūsų Viešpats, kaip Aukščiausiasis Teisėjas, buvo bepasmerkiąs jį pragarui. Tada pasirodė Dievo Motina, kad jį užtartų. Ji paprašė atnešti svarstykles, sukrauti jo nuodėmes ant vienos lėkštės, o ant kitos padėjo rožančių, kurį jis visada nešiojo, sykiu su visais Rožančiais, sukalbėtais tokio pavyzdžio dėka. Paaiškėjo, kad tie Rožančiai sveria daugiau negu jo nuodėmės.

Maloningai žvelgdama į jį, Dievo Motina pasakė: „Kaip atlygį už šią nedidelę pagarbą, kurią man parodei, nešiodamasis mano rožančių, iš savo Sūnaus gavau tau didelę malonę. Tau dar leista gyventi kelerius metus. Pasistenk išmintingai panaudoti šiuos metus ir daryk atgailą.“

Atgavęs sąmonę, karalius sušuko: „Garbė Švenčiausiosios Mergelės Marijos Rožančiui, per kurį buvau išvaduotas nuo amžino prakeikimo!“ Kai jis pasveiko, likusį gyvenimą praleido skleisdamas šventojo Rožančiaus maldą ir pats kasdien ją kalbėjo.

Žmonės, mylintys Švenčiausiąją Mergelę, turi sekti karaliaus Alfonso ir mano minėtų šventųjų pavyzdžiu, kad ir galėtų laimėti kitus žmones šventojo Rožančiaus brolijai. Tada jie gaus didelių malonių žemėje, o vėliau – amžinąjį gyvenimą. „Tie, kurie mane aiškina, turės amžinąjį gyvenimą“ (Sir 24, 31).

Devintoji rožė

Priešai

Tikrai labai nedora ir neteisinga kitų sielų atžvilgiu trukdyti Šventojo Rožančiaus brolijos augimą. Visagalis Dievas griežtai nubaudė daug tokių, kurie protui aptemus, ėmė niekinti Broliją ir siekė ją sunaikinti.

Nepaisant to, kad Dievas daugeliu stebuklų uždėjo patvirtinantį antspaudą šventajam Rožančiui ir kad parašyta ne viena jam pritarianti popiežiaus bulė, mūsų laikais daug žmonių nusiteikę prieš jį. Šie laisvamaniai ir religijos niekintojai smerkia Rožančių arba mėgina kitus nuo jo atitraukti.

Nesunku suprasti, kad jie persiėmę pragaro nuodais ir yra velnio įkvėpti – juk niekas negali pasmerkti atsidavimo šventajam Rožančiui, kartu nepasmerkdamas visko, kas katalikų tikėjime švenčiausia, pavyzdžiui, Viešpaties maldos, Angelo pasveikinimo, taip pat Jėzaus Kristaus bei Jo šventosios Motinos gyvenimo, mirties ir šlovės paslapčių.

Tie laisvamaniai, kurie negali pakęsti, kad kiti kalba Rožančių, dažnai pereina į tikrai eretišką nusistatymą – dažnai to patys nesuvokdami atmeta ne vien Rožančių, bet ir jo šventąsias paslaptis.

Neapykanta Brolijoms reiškia atsiskyrimą nuo Dievo ir tikrojo pamaldumo, nes pats mūsų Viešpats mums pasakė, jog Jis visada yra tarp tų, kurie susirinkę Jo vardu. Geras katalikas neturi pamiršti tų daugelio didžių atlaidų, kuriuos šventoji Motina Bažnyčia suteikė Brolijoms. Galų gale, kas įtikinėja kitus, kad nestotų į Rožančiaus broliją, tas yra sielų priešas, nes Rožančius yra patikimiausia priemonė nuodėmei atsikratyti ir pradėti krikščionišką gyvenimą. Šventasis Bonaventūras (savo Psalmyne) teigia, kad kas nepaiso Dievo Motinos, pražus savo nuodėmėse ir bus pasmerktas: „Kas jos nepaiso, numirs savo nuodėmėse“. Jeigu tokia yra bausmė už jos nepaisymą, kokia bausmė laukia tų, kurie iš tikrųjų nukreipia kitus nuo pamaldumo!

Dešimtoji rožė

Stebuklai

Kai šventasis Dominykas Karkasonėje pamokslavo apie Rožančių, vienas eretikas šaipėsi iš šventojo Rožančiaus stebuklų ir penkiolikos paslapčių, o tai trukdė atversti kitus eretikus. Bausdamas tą žmogų, Dievas leido penkiolikai tūkstančių velnių įeiti į jo kūną.

Jo tėvai nuvedė jį pas tėvą Dominyką, kad išvaduotų nuo piktųjų dvasių. Dominykas pradėjo melstis ir paprašė visus ten esančius garsiai kalbėti su juo Rožančių. Sulig kiekviena „Sveika Marija“ Dievo Motina išvarydavo iš eretiko kūno šimtą velnių, ir jie išlėkdavo raudonai įkaitusių anglių pavidalu. Išvaduotas eretikas išsižadėjo ankstesnių savo paklydimų, atsivertė ir įstojo į Rožančiaus broliją. Tą patį padarė keletas jo bendrininkų, didžiai sujaudinti jo bausmės ir Rožančiaus galios.

Mokslingasis pranciškonas Carthagena ir keli kiti autoriai pasakoja, kad 1482 metais atsitiko nepaprastas įvykis. Garbusis Jokūbas Sprengeris[4] ir kiti jo ordino vienuoliai uoliai darbavosi, norėdami atkurti šventojo Rožančiaus pamaldumą ir įsteigti jo Broliją Kelno mieste. Nelaimei, du kunigai, pasižymėję gebėjimu pamokslauti, pavydėjo didžiulės įtakos, kurią turėjo vienuolių pamokslai apie Rožančių. Todėl šiedu kunigai kiekviena proga pasisakė prieš tą pamaldumą, o kadangi buvo labai iškalbingi ir buvo labai gerbiami, sugebėjo įtikinti daugelį žmonių nestoti į Broliją.

Vienas iš jų, įsipareigojęs ir pasiryžęs pasiekti savo nedorą tikslą, parašė Rožančiui priešišką pamokslą ir ketino jį sakyti ateinantį sekmadienį. Tačiau, atėjus pamokslo laikui, jis nepasirodė, kiek palaukus, kažkas nuėjo jo atsivesti, tačiau rado mirusį. Matyt, kad jis numirė visiškai vienas, nesulaukęs niekieno pagalbos ir sakramentų. Įtikinęs save, kad ta mirtis įvyko dėl natūralių priežasčių, kitas kunigas nusprendė įvykdyti savo draugo planą ir kitą dieną pasakyti panašų pamokslą. Taip tikėjosi padarysiąs galą Rožančiaus brolijai. Tačiau tą dieną, kai reikėjo sakyti pamokslą, atėjus sutartai valandai, Dievas jį nubaudė, ištikęs paralyžiumi: jis prarado gebėjimą valdyti galūnes ir kalbėti.

Galiausiai jis išpažino savo nuodėmę, taip pat ir draugo nuodėmę ir nedelsdamas širdies gilumoje tylomis maldavo Dievo Motinos jam pagelbėti. Jai pažadėjo, kad jeigu tik jį išgydys, jis skelbs Rožančių taip pat aistringai, kaip anksčiau prieš jį kovojo. Dėl šio tikslo maldavo atstatyti jam sveikatą bei kalbą, ir ji tą padarė. Pasijutęs akimirksniu pagydytas, jis pakilo kaip antrasis Saulius – šventojo Rožančiaus persekiotojas virto jo gynėju. Jis viešai išpažino ankstesnį savo paklydimą ir po to laiko visada karštai ir iškalbiai skelbė nuostabius švenčiausiojo Rožančiaus stebuklus.

Esu visiškai tikras, kad šių laikų laisvamaniai ir pernelyg kritiški žmonės abejos šios knygelės istorijų tiesa taip pat, kaip nuolat abejoja dauguma dalykų, tačiau aš tik nurašiau juos iš labai gerų to meto rašytojų veikalų ir dalinai iš visai nesenai parašytos garbiojo Antonino Thomaso O.P. knygos „Mistinis rožių medis“.

Visi žino, kad yra trys skirtingos rūšys tikėjimo, kuriuo tikime įvairiais pasakojimais:

– Šventojo Rašto pasakojimus turime priimti dieviškuoju tikėjimu;

– Istorijas nereliginėmis temomis, kurios neprieštarauja sveikam protui ir parašytos pasitikėjimo vertų autorių, galime priimti žmogišku tikėjimu;

– Pasakojimus apie šventus dalykus, kuriuos dėsto geri autoriai ir kurie nė trupučio neprieštarauja sveikam protui, tikėjimui arba moralės normoms (nors kartais gali būti susiję su įvykiais, nuklystančiais nuo įprastinės įvykių eigos), priimame pamaldžiu tikėjimu.

Sutinku, kad neturime būti nei per daug patiklūs, nei per daug kritiški ir kad reikėtų atsiminti, jog „dorybė pasirenka vidurio kelią“ – visuose dalykuose reikia laikytis deramo vidurio, kad išsiaiškintume, kur slypi tiesa ir dorybė. Antra vertus, taip pat gerai žinau, kad meilė lengvai paskatina mus tikėti viskuo, kas neprieštarauja tikėjimui ar dorovei: „meilė viskuo tiki…“ (1 Kor 13, 7). Panašiai išdidumas ragina abejoti net gerai pagrįstais pasakojimais, esą jie neparemti Biblija. Tai vieni iš velnio spąstų, į juos įkliūdavo praeities eretikai, neigę Tradiciją, į juos patenka ir pernelyg kritiški mūsų dienų žmonės, net to nesuvokdami. Tokie žmonės tiesiog dėl išdidumo ir nepriklausomumo dvasios atsisako patikėti tuo, ko patys nesupranta ar kas neatitinka jų skonio.

Versta iš St. Louis de Montfort, „The Secret of the Rosary“, Montfortan Publications, New York, 1954, p.17-32.

[1] Šv. Louis Grignion de Montfort (1673–1716) – liaudies misionierius, dviejų kongregacijų įkūrėjas, žymių dvasinių veikalų apie Švč. M. Mariją autorius.

[2] Šv. Dominykas Guzmanas (1170–1221) – dominikonų ordino įkūrėjas. Naujausi tyrimai (pvz., Fr. Nicholas Mary C.SS.R.) rodo, kad jis pats (o ne Alanas de la Roche, kaip iki šiol manyta) įvedė Rožančių su 15 paslapčių.

[3] Alain de la Roche (1428–1475) – dominikonų teologas, ordino reformų šalininkas, vienas didžiausių Rožančiaus propaguotojų. Garbinamas kaip palaimintasis, nors jo kultas dar nėra patvirtintas.

[4] Jakob Sprenger (1436–1495) – dominikonų teologas, ordino Vokietijos provincijolas, ordino reformuotojas, inkvizitorius. Kelne įkūrė pirmąją Rožančiaus broliją Vokietijoje. Vienas iš veikalo „Raganų kūjis“ autorių.

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

APIE MARIJOS GIMIMĄ

Marija gimė šventąja, ir didžia šventąja; nes didi buvo malonė, kuria Dievas praturtino ją iš pat pradžių, ir didi ištikimybė, su kuria Marija iš karto į ją atsakė.

Paprastai žmonės savo vaikų gimimą švenčia džiaugsmingai ir iškilmingai, bet verčiau jie jų gailėtų ir verktų iš liūdesio, prisimindami, kad jų atžalos gimė ne tik be malonės ir proto, bet dar blogiau – užsikrėtę nuodėme ir rūstybės vaikai, taigi pasmerkti vargui ir mirčiai. Tačiau visiškai pagrįstai mes su džiaugsmu ir visuotinėmis iškilmėmis švenčiame Marijos gimimą, nes, nors ji į šį pasaulį atėjo būdama maža amžiumi, bet didi nuopelnais ir dorybe. Marija gimė šventąja ir didžia šventąja. Tačiau norėdami suvokti jos šventumo didybę, netgi šiame ankstyvame amžiuje, pirmiausia turime prisiminti, kokia didi buvo malonė, kuria Dievas praturtino Mariją, o antra – su kokia didžia ištikimybe Marija iš karto atsakė Dievui.

I

Neabejotina, kad Marijos siela buvo pati gražiausia, kokią tik Dievas kada nors buvo sukūręs; maža to, išskyrus Žodžio įsikūnijimą, tai buvo didingiausias ir paties Kūrėjo verčiausias veiksmas, kurį Visagalis Dievas padarė šiame pasaulyje – darbas, kurį, kaip teigia šv. Petras Damijonas, pranoksta tik pats Dievas. Dieviškoji malonė ant Marijos nusileido ne lašeliais, kaip ant kitų šventųjų, bet, Dovydo žodžiais, kaip „lietus ant vilnos“ (Ps 71, 6). Marijos siela buvo lyg vilna, kuri noriai sugėrė visą didelį malonių lietų, neprarasdama nė lašo. Šventoji Mergelė, sako šv. Bazilijus, suėmė į save visas Šventosios Dvasios malones. Tai ji pati ištarė Siracido lūpomis: „Mano buveinė yra šventųjų pilnatvėje“. Šiuos žodžius šv. Bonaventūra aiškina taip: aš turiu pilnutinai viską, ką kiti šventieji turi tik dalinai; o šv. Vincentas Fereras, ypač kalbėdamas apie Marijos šventumą prieš jos gimimą, pasakė, kad „dar savo motinos įsčiose šventumu ji pranoko visus šventuosius ir angelus“.

Šv. Mergelė Marija savo malone pranoko ne tik kiekvieno šventojo malonę atskirai, bet visų šventųjų ir angelų malonę kartu, kaip įrodinėja mokytasis Jėzaus draugijos tėvas Pranciškus Pepe savo puikiame veikale apie Jėzaus ir Marijos didybę. Jis tvirtina, kad ši nuomonė, teikianti didžią garbę mūsų karalienei, dabar yra visų pripažįstama ir jos laikosi tokie modernieji teologai, kaip Kartagena, Suaresas, Spineli, Rekupito, Guera ir kiti, išnagrinėję ją taip išsamiai, kaip niekada nėra padarę senovės teologai. Toliau jis pasakoja, kad dieviškoji Motina pasiuntė tėvą Martiną Gutjeresą jos vardu padėkoti tėvui Suaresui už tai, kad jis taip drąsiai apgynė šią itin tikėtiną nuomonę, kurią, kaip tėvas Senjeris tvirtina savo veikale, pavadintame „Marijos tarnas“, vėliau gynė Salamankos universitetas.

Jei ši nuomonė yra visuotinė ir neabejotina, kita nuomonė taip pat yra labai tikėtina, būtent: šią malonę, viršijančią visų šventųjų ir angelų kartu, Marija gavo nuo pirmosios savo Nekaltojo prasidėjimo akimirkos. Tai ryžtingai gina tas pats tėvas Suaresas, juo seka tėvas Spineli, Rekupito ir Kolumbjeras. Tačiau be šių teologų autoriteto egzistuoja dvi rimtos ir įtikinamos priežastys, kurių pakanka įrodyti čia paminėtą nuomonę.

Pirmoji priežastis yra ta, kad Mariją Dievas išrinko būti dieviškojo Žodžio Motina; taigi, kaip sako pal. Denisas Kartūzas, būdama išrinkta tvarkai, pranokstančiai visus kūrinius (nes tam tikra prasme Dievo Motinos orumas, kaip tvirtina tėvas Suarezas, priklauso hipostatinės vienybės tvarkai), ji teisėtai gavo aukštesnės tvarkos dovanas nuo pat savo gyvenimo pradžios; todėl jos malonės žymiai pranoko visų kitų tvarinių malones. Ir iš tiesų negalima abejoti, kad tuo pačiu metu, kai pagal dieviškus potvarkius amžinojo Žodžio asmeniui buvo nulemta tapti žmogumi, jam taip pat buvo paskirta ir motina, iš kurios jis turėjo gauti žmogišką prigimtį. Šv. Tomas moko, kad Viešpats kiekvienam duoda malonę priklausomai nuo jam skiriamo orumo. Šv. Paulius teigia tą patį sakydamas: „…Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais Naujosios Sandoros“, tai yra, apaštalai iš Dievo gavo dovanas, proporcingas didžiai tarnystei, kuriai buvo išrinkti. Šv. Bernardas Sienietis priduria: „Teologijoje egzistuoja akivaizdi tiesa, kad kai žmogus išrenkamas kokiam nors luomui, jis ne tik gauna tam reikalingą polinkį, bet ir dovanas, reikalingas tai tarnystei deramai atlikti.“ Tad jeigu Marija buvo išrinkta būti Dievo Motina, derėjo, kad Dievas nuo pirmos akimirkos papuoštų ją didžia malone, kuri būtų aukštesnės tvarkos nei visų kitų žmonių ir angelų: ši malonė turėjo atitikti tą aukščiausią ir begalinį orumą, į kurį Dievas ją iškėlė. Šiuo klausimu visi teologai sutinka su šv. Tomu, teigiančiu, jog „Mergelė buvo išrinkta būti Dievo Motina, todėl negali būti abejonės, kad Dievas savo malone padarė ją tam tinkamą.“ Tad Marija prieš tapdama Dievo Motina buvo papuošta tobulu šventumu, dėl kurio ji tapo verta šio didžio prakilnumo.

Šv. Tomas taip pat pažymėjo, kad Marija buvo malonės pilnoji ne dėl pačios malonės – Švč. Mergelė neturėjo jos pačiu aukščiausiu laipsniu, nes netgi pašvenčiamoji Jėzaus Kristaus malonė (kaip sako tas pats daktaras) nebuvo tokia didi, kad Dievas savo absoliučia galia negalėtų jos dar padidinti; tai buvo malonė, pakankama tam tikslui, kuris buvo dieviškosios Išminties skirtas Jo žmogystei, būtent: susivienyti su Amžinojo Žodžio asmeniu. Nors Dieviškoji galia gali sukurti kai ką dar didingesnio ir tobulesnio nei pašvenčiamoji Kristaus malonė, ji negalėjo sukurti nieko, kas būtų skirta didingesniam tikslui nei hipostatinė unija su Tėvo vienatiniu Sūnumi. Pagal Dieviškosios Išminties nustatytą ribą, toks malonės laipsnis šiam tikslui buvo pakankamas.

Tas pats Angeliškasis daktaras moko, kad dieviškoji galybė yra tokia didi, jog kad ir kiek ji duotų, visada gali duoti dar daugiau; ir nors kūrinių prigimtinis pajėgumas priimti [malonę] yra ribotas ir gali būti visiškai pripildytas, jų paklusnumo Dieviškajai Valiai galia yra neribota, ir Dievas visada gali juos dar labiau pripildyti, padarydamas juos pajėgesnius priimti. „Kūrinio prigimtinė galia [lot. potentia] priimti gali būti pripildyta, bet jo galia paklusti negali būti pripildyta.“[1] Ir štai, šv. Tomas teigia, kad Švenčiausioji Mergelė buvo malonės pilnoji ne malonės, kaip tokios, atžvilgiu, o savo pačios atžvilgiu, nes ji turėjo didžiulę, bet pakankamą malonę, atitinkančią jos didį orumą ir darančią ją tinkamą tapti Dievo Motina. Todėl palaimintasis Fernandesas sako, kad matas, kuriuo galime išmatuoti Marijai suteiktos malonės dydį yra jos, kaip Dievo motinos, prakilnumas.

Vadinasi, teisingai Dovydas sako, kad Dievo miesto, kuris yra Marija, pamatai turi būti padėti ant kalnų viršūnių: „Jo pamatai šventuosiuose kalnuose.“ (Ps 86, 1.) Iš to turime suprasti, kad Marijos gyvenimo pradžia buvo labiau išaukštinta nei visų šventųjų gyvenimo pabaiga kartu paėmus. „Viešpats myli Siono vartus, – tęsia pranašas, – labiau už visas Jokūbo padangtes.“ Karalius Dovydas paaiškina, kodėl Dievas taip ją myli: nes Jis rengėsi tapti žmogumi jos mergeliškose įsčiose: „Žmogus gimė joje“. Todėl derėjo Dievui duoti šiai Mergelei nuo pat pirmos jos sukūrimo akimirkos malonę, atitinkančią jos prakilnumą būti Dievo Motina.

Izaijas tą patį išpranašavo sakydamas, kad ateityje Viešpaties namų kalnas, Švč. Mergelės simbolis, turėtų iškilti ant visų kitų kalnų viršūnės, ir visos tautos turi skubėti prie to kalno, norėdamos gauti dieviškų malonių: „Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui.“ (Iz 2, 2.) Šv. Grigalius, komentuodamas šią ištrauką, sako: „Taip, kalnas ant kalnų viršūnės, nes Marijos garbė švietė labiau nei visų šventųjų.“ O šv. Jonas Damaskietis priduria: „Kalnas, kuriame Dievui patiko gyventi.“ Todėl Marija buvo vadinama ne šiaip kiparisu, o Siono kalno kiparisu; ne šiaip kedru, o Libano kedru; ne šiaip alyvmedžiu, o gražiu alyvmedžiu; ne šiaip skaisčia, o skaisčia kaip saulė, nes, pasak šv. Petro Damijono, kaip saulė savo šviesa taip nustelbia visą žvaigždžių grožybę, jog jų nebesimato jai pasirodžius, taip Mergelė Marija savo šventumu viršija viso dangiškojo dvaro nuopelnus.  Ir šv. Bernardas gražiai pastebi, kad Marijos šventumas buvo toks didis, jog „jokia kita motina išskyrus Mariją nebuvo tinkama Dievui ir joks kitas sūnus išskyrus Dievą nebuvo tinkamas Marijai“.

Antrasis argumentas, įrodantis, kad Marija nuo pirmos savo gyvenimo akimirkos buvo šventesnė už visus šventuosius kartu paėmus, yra paremtas didinga pasiuntinybe, kurią ji turėjo nuo pradžios – būti žmonių tarpininke. Tam buvo reikalinga, kad ji turėtų didesnį malonės lobį negu visa žmonija kartu. Labai gerai žinoma, kaip vieningai teologai ir Šventieji Tėvai taiko Marijai šį Tarpininkės titulą, nes savo galingu tarpininkavimu ir „deramais“ [lot. de congruo] nuopelnais ji gavo išganymą visiems, šitaip įgydama pasauliui didį atpirkimo palaiminimą. Sakau „deramais“ nuopelnais, nes vien Jėzus Kristus yra mūsų Tarpininkas pagal teisingumą – kaip sako scholastikai, dėl savo „vertų“ [lot. de condigno] nuopelnų, kuriuos Jis dėl mūsų išganymo paaukojo amžinajam Tėvui. O Marija yra malonių tarpininkė dėl savo užtarimo ir „deramumo“ nuopelnų: ji paaukojo Dievui savo nuopelnus visų žmonių išganymui, ir Dievas vien iš savo gerumo juos priėmė kartu su Jėzaus Kristaus nuopelnais. Todėl Arnoldas Šartrietis sako: „Ji įvykdė mūsų išganymą išvien su Kristumi.“ Ričardas Viktorietis priduria: „Ji troško, siekė ir gavo išganymą visiems; maža to, visų išganymas buvo pasiektas per ją.“ Tad kiekvienas palaiminimas ir kiekviena amžinojo gyvenimo dovana, kurią kiekvienas šventasis yra gavęs iš Dievo, buvo išgauta jiems Marijos.

Ir Šventoji Bažnyčia trokšta, kad mes tai suprastume – šiuo tikslu ji, pagerbdama Dieviškąją Motiną, taiko jai šiuos Siracido žodžius: „Manyje yra visa kelio ir tiesos malonė; manyje visa gyvenimo ir dorybės viltis.“ (Sir 24, 25.) „Kelio“, nes per Mariją visos malonės dalinamos tiems, kurie tebėra kelyje į dangų; „tiesos“, nes per Mariją yra duota tiesos šviesa; „gyvenimo“, nes per Mariją mes tikimės pasiekti malonės gyvenimą žemėje ir šlovės gyvenimą danguje; „dorybės“, nes per Mariją įgyjama dorybė, ypač teologinės dorybės, būdingos šventiesiems. „Aš esu gražios meilės, baimės, pažinimo ir šventosios vilties motina.“ (Ten pat, 24.) Marija savo tarpininkavimu įgyja savo tarnams dieviškosios meilės, šventos baimės, dangiškos šviesos ir švento pasitikėjimo dovanų. Iš to šv. Bernardas daro išvadą, kad Bažnyčia moko, jog Marija yra visapusiška mūsų išganymo tarpininkė. Jis rašo: „Garbink Malonės radėją, Išganymo tarpininkę ir Amžių atstatytoją. Taip Bažnyčia man apie ją gieda ir išmokė mane giedoti tą patį.“

Todėl, kaip tvirtina Jeruzalės patriarchas šv. Sofronijus, arkangelas Gabrielius pavadino ją malonės pilnąja: „Sveika, malonės pilnoji.“ Jei kitiems buvo duota ribota malonė, Marijai buvo duota visa malonės pilnatvė. Šv. Bazilijus iš Seleukijos teigia, jog ji gavo malonės pilnatvę tam, kad galėtų tapti verta tarpininke tarp Dievo ir žmonių: „Sveika, malonės pilnoji, Tarpininke tarp Dievo ir žmonių, per kurią dangus ir žemė susijungia ir susivienija.“ „Antra vertus, – sako šv. Laurynas Justinijonas, – jei Mergelė nebūtų buvusi pilna malonės, kaip ji būtų galėjusi tapti Dangaus Kopėčiomis, Pasaulio Apgynėja ir tikrąja Tarpininke tarp Dievo ir žmonių?“

Taigi antrasis argumentas tampa visiškai aiškus: jeigu Marija, kaip paskirtoji Atpirkėjo Motina, nuo pat pradžių gavo visų žmonių ir visų šventųjų tarpininkės tarnystę, reikėjo, kad ji nuo pradžios turėtų didesnę malonę negu visi šventieji, kuriuos ji turėjo užtarti. Pasakysiu paprasčiau: jeigu per Mariją visi žmonės turėjo pasidaryti brangūs Dievui, Marija turėjo būti šventesnė ir brangesnė Dievui negu visi žmonės kartu. Antraip kaip ji būtų galėjusi užtarti visus žmones? Kad tarpininkas galėtų išprašyti iš savo valdovo malonę visiems jo pavaldiniams, buvo absoliučiai būtina, kad jis būtų brangesnis monarchui nei visi kiti pavaldiniai. Todėl Marija, kaip padaro išvadą šv. Anzelmas, nusipelnė būti verta sugriauto pasaulio atstatytoja, nes ji buvo švenčiausia ir tyriausia iš visų tvarinių: „Dėl tyro savo širdies šventumo, viršijančio visų kitų kūrinių tyrumą ir šventumą, ji nusipelnė tapti pražuvusio pasaulio atstatytoja.“

Vadinasi, Marija yra žmonių tarpininkė pas Dievą. Bet kas nors paklaus, ar ji gali būti vadinama angelų tarpininke. Daugelis teologų laikosi nuomonės, kad Jėzus Kristus savo nuopelnais nupelnė angelams ištvermės malonę; taigi, kaip Jėzus Kristus buvo jų tarpininkas de condigno, Marija taip pat gali būti vadinama jų tarpininke de congruo, savo maldomis pagreitinusi Atpirkėjo atėjimą. Bent jau de congruo nusipelniusi būti Mesijo motina, ji nupelnė angelams malonę užimti sostus, kurios prarado demonai. Taigi ji nupelnė jiems bent šią neesminę garbę. Ričardas Viktorietis sako: „Per ją atstatoma kiekviena būtybė; per ją atitaisomas angelų nuopuolis; per ją sutaikoma žmogiška prigimtis.“ Panašiai anksčiau yra kalbėjęs šv. Anzelmas: „Per šią Mergelę visi dalykai yra atkuriami ir grąžinami į savo pirmapradį tyrumą.“

Taigi, kadangi mūsų dangiškajam kūdikiui buvo skirta tapti Pasaulio Tarpininke ir Atpirkėjo Motina, nuo pirmos savo gyvenimo akimirkos jis gavo didesnę malonę negu visų šventųjų malonė kartu paėmus. Tad koks nuostabus reginys dangui ir žemei turėjo būti graži šio laimingo, nors dar ir tebesančio motinos įsčiose, vaiko siela! Ji buvo pats mylimiausias kūrinys Dievo akyse, nes jau buvo pilna malonės bei nuopelnų ir galėjo sakyti: „Kai buvau mažas vaikas, patikau Aukščiausiajam.“ (Offic. B. V. Resp. 2.) Kartu ji buvo būtybė, mylinti Dievą labiau nei visos kitos, iki šiol gimusios pasaulyje. Ir jeigu Marija būtų gimusi iškart po savo Nekaltojo Prasidėjimo, ji būtų atėjusi į pasaulį turtingesnė nuopelnų ir daug šventesnė, nei visi šventieji kartu paėmus. Tad pamėginkime įsivaizduoti jos šventumą gimimo metu, kai ji atėjo į šį pasaulį su nuopelnais, sukauptais per tuos devynis mėnesius motinos įsčiose.

II

Dabar apsvarstykime antrąjį punktą, būtent: kokia didelė buvo ištikimybė, su kuria Marija iš karto atsiliepė į dieviškąją malonę.

Tai nėra kieno nors asmeninė nuomonė, sako tėvas Kolombjeras, o viso pasaulio nuomonė, kad šventasis kūdikis, gavęs pašvenčiamąją malonę šv. Onos įsčiose, tuo pačiu metu gavo malonę tobulai naudotis protu ir buvo dieviškai apšviestas tiek, kiek leido ją praturtinusi malonė. Tad mes galime tikėti, kad nuo tos akimirkos, kai jos nuostabi siela susijungė su tyriausiu jos kūnu, ji, apšviesta dieviškosios išminties, pažino amžinąsias tiesas, dorybės grožį, o svarbiausia – begalinį Dievo gerumą ir tai, kaip labai Jis vertas visų žmonių meilės; ypač jos meilės dėl ypatingų malonių, kuriomis Jis ją išpuošė ir išskyrė iš visų būtybių, apsaugodamas nuo gimtosios nuodėmės sutepties, suteikdamas jai tokią gausią malonę ir paskirdamas ją Žodžio Motina bei Visatos Karaliene.[2]

Tad nuo pirmos savo egzistencijos minutės Marija, būdama dėkinga Dievui, ėmė daryti viską ką galėjo, ištikimai naudodama visą tą didžiulį malonės turtą, kurį buvo gavusi, ir uoliai stengdamasi patenkinti ir mylėti dieviškąjį gerumą. Nuo tos akimirkos ji mylėjo Jį visomis jėgomis ir nenustojo Jo mylėti visus tuos devynis mėnesius, kuriuos ji praleido prieš savo gimimą, kiekvieną akimirką vienydamasi su Dievu karštais meilės aktais. Ji buvo laisva nuo gimtosios nuodėmės ir todėl laisva nuo bet kokio žemiško prisirišimo, nuo bet kokio netvarkingo polinkio, nuo bet kokio išsiblaškymo, nuo bet kokio pojūčių priešinimosi, kuris būtų galėjęs jai sutrukdyti nuolat augti dieviškoje meilėje. Visi jos pojūčiai išvien su palaimintąja jos dvasia linko prie Dievo. Todėl jos siela, laisva nuo bet kokio trukdymo, niekada nesvyravo, bet nuolat kilo į Dievą, visada Jį mylėjo ir augo Jo meilėje.

Dėl šios priežasties ji vadino save klevalapiu platanu, pasodintu prie vandenų: „Kaip klevas prie vandens pakelėje.“ (Sir 24, 19.) Ji tikrai buvo tas kilnus Dievo medis, visada augantis prie dieviškosios malonės versmės. Ji taip pat save vadino vynmedžiu: „Kaip vynmedis aš kroviau žiedus su skaniu kvapu“ (Ten pat, 23) – ne tik todėl, kad buvo nuolanki pasaulio akyse, bet ir todėl, kad kaip vynmedis niekada nesiliovė augti. „Vynmedis niekada nesustoja augti“, – byloja sena patarlė. Kiti medžiai: apelsinas, šilkmedis, kriaušė ir t. t. liaujasi augti pasiekę tam tikrą aukštį, bet vynmedis auga visada; jis auga tol, kol pasiekia medžio, prie kurio yra prisirišęs, viršūnę. Lygiai taip pat Švenčiausioji Mergelė visada augo tobulume. „Būk pasveikintas, o nuolatos augantis vynmedi!“ – taria jai šv. Grigalius Stebukladarys; nes ji visada buvo susijungusi su savo Dievu, vieninteliu jos ramsčiu. Tad jai buvo skirti šie Šventosios Dvasios žodžiai: „Kas yra toji, kuri ateina iš dykumos, kupina džiaugsmo, pasirėmusi į savo mylimąjį?“ (Gg 8, 5.) Komentuodamas šiuos žodžius, šv. Ambraziejus sako: „Kas yra ta, kuri, lydima dieviškojo Žodžio, auga kaip vynmedis, atsirėmęs į didingą medį?“

Daug mokytų teologų sako, kad kokį nors dorą įprotį turinčios sielos veiksmai – su sąlyga, kad ji ištikimai bendradarbiauja su iš Dievo gautomis veikiančiosiomis malonėmis – visada intensyvumu prilygsta tai jos turimai dorybei; todėl kiekvieną kartą ji įgyja naują, dvigubą nuopelną, lygų visų anksčiau įgytų nuopelnų sumai. Tokio pagausėjimo galimybė, teigia jie, buvo suteikta angelams per jų išbandymą. Jeigu ji buvo duota angelams, kas paneigs, kad ji taip pat buvo suteikta Dieviškajai Motinai, kai ji gyveno šioje žemėje – ypač mūsų aptariamu laiku, kuomet ji, būdama dar motinos įsčiose, ištikimiau bendradarbiavo su malone negu angelai? Tad Marija visą tą laiką, kiekvieną sekundę dvigubino tą didžią malonę, kurią turėjo nuo pirmos akimirkos. Atitinkamai ji, iš visų jėgų bendradarbiaudama su ta malone ir tobulai atlikdama kiekvieną valios veiksmą, kas sekundę dvigubino ir savo nuopelnus. Tad jeigu tarsime, kad pirmąją akimirką ji gavo tūkstančio laipsnių malonę, antrąją ji turėjo jau dviejų tūkstančių, trečiąją – keturių tūkstančių, ketvirtąją – aštuonių tūkstančių, penktąją – šešiolikos tūkstančių, šeštąją – trisdešimt dviejų tūkstančių laipsnių malonę. Ir čia mes priėjome tik šeštąją akimirką… Padauginkite tuo būdu visos dienos akimirkas, po to padauginkite šį skaičių iš devynių mėnesių ir apsvarstykite, kokį malonės, nuopelnų ir šventumo lobį Marija atsinešė į pasaulį gimimo metu.

Todėl džiūgaukime kartu su savo kūdikiu, kuris gimė toks šventas, toks brangus Dievui ir toks pilnas malonės; džiūgaukime ne tik dėl jo, bet ir dėl savęs, nes jis atėjo į pasaulį pilnas malonės ne tik savo šlovei, bet ir mūsų gerovei. Šv. Tomas sako, kad švenčiausioji Mergelė buvo pilna malonės trejopai: pirma, ji buvo pilna malonės siela, tad nuo pat pradžių jos šventa siela priklausė vien Dievui. Antra, ji buvo pilna malonės kūnu, todėl nusipelnė duoti amžinajam Žodžiui savo tyrą kūną. Trečia, ji buvo pilna malonės visų labui, kad visi žmonės galėtų juo dalytis. Kai kurie šventieji, priduria Angeliškasis Daktaras, turi tiek daug malonės, kad jos užtenka ne tik jiems patiems, bet ir kitų išgelbėjimui, nors ir ne visų. Tik Jėzui Kristui ir Marijai buvo duota tokia didi malonė, kad jos užteko išgelbėti visus žmones. „Jeigu kas nors turėtų tiek malonės, kad jos pakaktų visiems išgelbėti, ji būtų pati didžiausia; būtent tokią turėjo Jėzus Kristus ir Švenčiausioji Mergelė“, – rašo šv. Tomas. Tai, ką šv. Jonas pasakė apie Jėzų – „iš jo pilnatvės visi esame gavę“, – šventieji sako apie Mariją. Šv. Tomas Vilanovietis sako: „Pilna malonės, iš kurios pilnatvės visi gauname.“ Šv. Anzelmas netgi teigia, kad „nėra nė vieno, kuris neturėtų dalies Marijos malonėje“. Ar yra nors vienas pasaulyje, kuriam Marija nėra gailestinga ar kuriam ji nesuteikia kokios nors malonės?

Tiesa, iš Jėzaus mes gauname malonę kaip iš malonės teikėjo, o iš Marijos – kaip iš tarpininkės; iš Jėzaus – kaip iš Išganytojo, iš Marijos – kaip iš Užtarėjos; iš Jėzaus – kaip iš šaltinio, iš Marijos – kaip iš kanalo. Todėl šv. Bernardas sako, kad Dievas paskyrė Mariją būti malonių, kurias Jis nori išdalyti žmonėms, kanalu ir pripildė ją malonės, kad kiekvienas galėtų gauti dalį iš jos pilnatvės: „Pilnu kanalu, kad visi galėtų gauti dalį iš jos pilnatvės, bet ne pačią pilnatvę.“ Todėl šventieji ragina mus pamąstyti apie tai, su kokia meile Dievas nori, kad mes gerbtume šią didžią Mergelę, į kurią Jis sudėjo visą savo palaiminimų lobį. Kad ir kiek turime vilties, malonės ir išganymo, už viską turime dėkoti savo mieliausiai Karalienei, nes visai tai mums ateina per jos rankas ir jos užtarimu.

Vargšė yra ta siela, kuri uždaro sau šį malonės šaltinį nesistengdama pasivesti Marijai! Kai Holofernas norėjo tapti Betulijos miesto šeimininku, jis įsakė užgrobti šaltinius, tiekiančius miestui vandenį. (Jdt 7, 6.). Taip pat daro ir velnias, kai nori tapti sielos šeimininku. Jis priverčia ją apleisti pamaldumą Švenčiausiajai Marijai. Kai šis kanalas uždaromas, siela iš karto netenka šviesos, Dievo baimės ir pagaliau amžinojo išganymo. Pateiksime pavyzdį, kuris parodys, kokia didi Marijos širdies užuojauta ir į kokią pražūtį patenka žmogus, uždarantis šį kanalą ir atsisakantis pamaldumo šiai Dangaus Karalienei.

PAVYZDYS

Tritemijus, Kanizijus ir kiti pasakoja, kad Magdeburge, Saksonijos mieste, gyveno žmogus, vardu Udas, kuris nuo pat jaunystės buvo toks negabus, jog tapo visų savo bendramokslių pajuokos objektu. Vieną dieną, būdamas labiau nei įprasta nuliūdęs, jis nuėjo melstis švenčiausiajai Mergelei Marijai prieš jos paveikslą. Vėliau jam sapne pasirodė Marija ir pasakė: Udai, aš tave paguosiu ir ne tik gausiu tau iš Dievo gabumų, kurie tave apgins nuo pajuokos, bet netgi talentų, dėl kurių tavimi žavėsis; be to, pažadu, kad po vyskupo mirties būsi išrinktas į jo vietą.“ Taip Marija pasakė, ir taip įvyko. Udas padarė didelę pažangą moksluose ir gavo vyskupystę tame mieste. Bet jis buvo toks nedėkingas Dievui ir savo geradarei už šias malones, jog atmetė savo religines pareigas ir tapo vietos papiktinimu. Vieną naktį jam gulint lovoje su nedora moterimi jis išgirdo balsą: „Udai, atsisakyk šios nuodėmingos pramogos, tu jau pakankamai nusidėjai.“ Pradžioje jis susierzino dėl šių žodžių, galvodamas, kad taip jam kažkas priekaištauja, bet išgirdęs tą patį antrą ir trečią kartą jis sudrebėjo, bijodamas, kad tai nebūtų balsas iš dangaus. Vis dėlto jis ir toliau gyveno savo nedorybėje. Tačiau po trijų mėnesių, Dievo duotų atgailai, atėjo bausmė! Vieną vakarą pamaldus kanauninkas Frydrichas šv. Moriso bažnyčioje meldė Dievo pašalinti Udo sukeltą papiktinimą. Staiga bažnyčios durys atsidarė nuo stipraus vėjo. Įėjo du jaunuoliai su degančiais žibintais rankose ir atsistojo abiejose altoriaus pusėse. Tada iš paskos atėjo dar du ir patiesė prieš altorių kilimą, ant kurio pastatė du aukso sostus. Dar vienas jaunuolis karine uniforma įėjo su kardu rankoje ir sustojęs bažnyčios viduryje sušuko: „O jūs, dangaus šventieji, kurių relikvijos saugomos šioje bažnyčioje, ateikite ir dalyvaukite didingame teismo nuosprendyje, kurį vienvaldis Teisėjas ruošiasi įvykdyti.“ Sulig šiais žodžiais pasirodė daug šventųjų ir dvylika apaštalų, pagalbininkų šiame teisme. Pagaliau įėjo Jėzus Kristus ir atsisėdo į vieną iš šių sostų. Po to pasirodė Marija, lydima daugybės šventų mergelių, ir atsisėdo į kitą sostą šalia savo Sūnaus. Teisėjas paliepė, kad būtų įvestas kaltininkas ir tai buvo vargšas Udas. Šv. Morisas prabilo Udo papiktintų žmonių vardu ir pareikalavo teisingumo jo negarbingam gyvenimui. Visi ten buvusieji pakėlė balsus ir tarė: „O, Viešpatie, jis nusipelno mirties“. „Tegul miršta“, – pasakė amžinasis Teisėjas. Bet dar neįvykdžius nuosprendžio (žiūrėk, koks didelis Marijos gailestingumas), geroji Motina išėjo iš bažnyčios, kad nedalyvautų šiame baisiame teisingumo akte. Tada dangiškasis ministras, įėjęs tarp pirmųjų su kardu rankose, prisiartino prie Udo ir vienu kirčiu nukirto galvą nuo kūno. Vizija išnyko. Bažnyčioje pasidarė tamsu. Kanauninkas drebėdamas nuėjo ieškoti žibinto ir sugrįžęs pamatė Udo kūną nukirsta galva ir slenkstį, nutaškytą krauju. Išaušus dienai, minia žmonių užplūdo bažnyčią, o kanauninkas papasakojo visą regėjimą ir šios bauginančios tragedijos aplinkybes. Tą pačią dieną vargšas Udas, buvęs pasmerktas į pragarą, pasirodė vienam iš kapelionų, nieko nežinojusiam apie tai, kas nutiko bažnyčioje. Udo kūnas buvo įmestas į pelkę, o jo kraujas buvo paliktas kaip atminimas ant ano slenksčio, kuris nuo šiol visada buvo uždengtas kilimu. Nuo to laiko atsirado paprotys atidengti kilimą, kai naujas vyskupas perimdavo bažnyčią, kad regėdamas tokią bausmę jis nepamirštų dorai gyventi ir būti dėkingas už Viešpaties ir Jo švenčiausios Motinos malones.

Malda

O šventas ir dangiškas kūdiki Marija! Tu, kuri esi paskirta būti Atpirkėjo Motina ir didi vargšų nusidėjėlių Užtarėja, pasigailėk manęs. Štai prie Tavo kojų dar viena nedėkinga būtybė, besišaukianti Tavęs ir maldaujanti tavo gailestingumo. Tiesa, dėl savo nedėkingumo Dievui ir Tau nusipelniau, kad Dievas ir Tu mane apleistum. Bet tikiu, žinodamas, koks didis tavo gailestingumas ir kad neatsisakysi padėti tam, kuris su pasitikėjimu į tave kreipsis. Tu esi labiausiai išaukštinta iš visų būtybių, ir nėra nieko aukštesnio už tave, tik Dievas. Palyginti su tavimi, didžiausieji danguje yra tik menki tvariniai. O šventųjų šventoji, o Marija, malonės bedugne, pilna malonės, padėk vargingam nusidėjėliui, praradusiam malonę per savo kaltę. Žinau, kad esi brangi Dievui ir kad Jis negali tau nieko atsakyti. Taip pat žinau, jog Tu džiūgauji galėdama panaudoti savo didybę tam, kad nuramintum liūdintį. O Marija, parodyk, kokia didi Tavo malonė pas Dievą ir išmelsk man dieviškos šviesos ir tokios galingos ugnies, kad ji mane iš nusidėjėlio padaryti šventuoju ir, atitraukdama nuo manęs kiekvieną žemišką prisirišimą, šventai uždegtų mane dieviška meile. Padaryk tai, o šv. Mergele, nes Tu gali tai padaryti; padaryk tai iš meilės Dievui, kuris padarė Tave tokią didingą, galingą ir gailestingą. To viliuosi. Amen.

Iš šv. Alfonso Liguorio knygos „Marijos šlovė“

JŠ pagal www.fsspx.lt


[1] De Veritate, Q. 20, a. 3, ad 3.

[2] Kaip paaiškėja iš kitų autoriaus teiginių, Švč. Mergelė pradžioje neturėjo aiškaus žinojimo apie savo didingą paskirtį.

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?

Kodėl gerasis Viešpats Dievas siunčia žmonijai bausmes nelaimių, epidemijų ir karų pavidalu? Apie tai skaitykite knygoje „Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?”

Tebūnie pagarbintas Jėzus Kristus ir visada Mergelė Marija!

Gerbiamieji, 

norime Jums pristatyti pasaulinio garso knygą – Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?

Knygos autorius – Antonio A. Borelli – aukščiausio lygio šios srities ekspertas, žinomas visame pasaulyje.

Knygoje priimtinai ir paprastai aprašyti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Fatimoje 1917 m. Marijos apsireiškimai palietė visą pasaulį. Marijos atskleista žinia Fatimoje šialis laikais yra daug aktualesnė, nes mes esame gyvi liudininkai visų Jos pranašysčių, su kaupu išsipildžiusių XX amžiuje.

Jau daugiau nei 100-tas metų nuo pasaulį nustebinusio ir nuostabiausiu XX a. antgamtiniu reiškiniu tapusio įvykio, kurio metu Marija, Dievo ir visų mūsų Motina, pakvietė atsiverti Jos motiniškai meilei per Dievišką Gailestingumą.

Labai svarbu perskaityti šios knygos turinį būtent mūsų laikais. Karo prie Lietuvos sienų sukeltas neramumas turėtų dar labiau paskatinti mus pažinti Dievo valią, kurią Viešpats Dievas panorėjo paskelbti per Dievo Motiną – Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Labai dažnai nesuprantame, kodėl Viešpats Dievas siunčia į Žemę vienokias ar kitokias bausmes nelaimių, epidemijų ir karų pavidalu. Būtent tam, kad tai geriau suprastume platesniame nei vien asmeniniame kontekste, reikėtų perskaityti šią knygą.

Knyga isversta į 18 kalbų ir išplatinta daugiau kasp 4,7 milijonų kopijų tiražu. Išsamiai dokumentuota, sulaukusi pagyrimų iš gausybės kardinolų ir vyskupų, mielai skaitoma ir mūsų tautiečių.

Knyga turi daugiau kaip 100 puslapių ir daugybę iliustracijų, o jos parengimo ir platinimo išlaidos – tik 5 Eurai.

Užsisakykite knygą jau šiandien!

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Roberto de Mattei: Ginkime Vakarus. Mūsų civilizacija gali atsigauti!

Vakarai yra erdvėje ir laike įsišaknijusi civilizacija, besiskirianti nuo visų kitų dėl savo universalaus pašaukimo. Vakarai serga, bet jie nėra blogi. Jie gali atsigauti nuo patologinės būklės, kurioje yra atsidūrę. Gydymas – tai grįžimas į sveiką būseną, kurią jie patyrė savo istorijos aušroje, kai gimė krikščioniškoji Europa. Dievui viskas įmanoma (Mt 19, 26), – rašo profesorius Roberto de Mattei.

Lėktuvo, kuriuo keliavo “Wagner Group” vadovas Jevgenijus Prigožinas, sunaikinimas pasaulio žiniasklaidoje sukėlė beveik tiek pat triukšmo, kiek prieš du mėnesius bandymas sukilti prieš V. Putiną. Abiem atvejais įvykiui paaiškinti buvo iškeltos pačios išradingiausios hipotezės. Yra tokių, kurie lėktuvo susprogdinimą priskiria ne rusams, o ukrainiečiams arba amerikiečiams. Kiti įsitikinę, kad lėktuve buvo Prigožino antrininkas, o pats Prigožinas tebėra gyvas Afrikoje. Yra ir tokių, kurie abejoja sprogimu, teigdami, kad viskas buvo surežisuota taip, kad Prigožinas dingtų, o Putinas galėtų pademonstruoti savo galią. Pasaulyje, kuriame ant tikrovės uždedami skirtingi pasakojimai, sukuriantys niūraus netikrumo atmosferą, kur nieko negalima aiškiai ir galutinai teigti, hipotezė, kad Prigožiną nužudė Putinas iš keršto, atrodo pernelyg akivaizdi ir normali. Mes taip pripratome prie to, kas “nenormalu”, kad tai, kas “normalu”, mums atrodo pernelyg banalu. Dažnai todėl, kad įvykiai mums atrodo prieštaringi, chaotiški.

Šiandien Rusijoje ir pasaulyje loginė tvarka pasikeitė. Neracionalumas triumfuoja, kaip matėme birželio mėnesį V. Prigožino mestame iššūkyje V. Putinui – taip pat ir tame, kaip V. Putinas norėjo nubausti savo oponentą. V. Putinas patvirtino, kad Vakarų viešosios nuomonės akyse jis yra negailestingas diktatorius – dar daugiau, jis pažeidė pusiau diktatūros, kurios dalimi yra, taisykles.

Rusijoje vyksta konfliktas, kurį toks mokslininkas kaip O. Stefano Caprio vadina gopnikų, gatvės banditų, kaip sakydavo sovietmečio mafijos žargonu, karu. Pusiau raštingi žmonės sutinka su žmogžudyste, bet ne su tam tikro žodžio, kuris laikomas šventu, pažeidimu. Pasak kitos politologės Nonos Michelidzės, razborka (gaujų karas), kurioje Putinas yra vienas iš veikėjų, nusprendė atleisti Prigožinui. Atrodo, kad šeimininkas Kremliuje nesilaikė duoto žodžio, pažeisdamas žaidimo sąlygas. O kadangi Rusiją valdo nusikalstamo pasaulio įstatymai, tai šalyje sukels naują chaosą ir konfliktą.

Putinas turėjo pasiųsti žinią – ne tiek Vakarams, kiek BRICS šalių (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrikos Respublika) aukščiausiojo lygio susitikimui, kuris prasidėjo Johanesburge rugpjūčio 23 d., išpuolio dieną. Aukščiausiojo lygio susitikime turėjo būti nuspręsta, ką įsileisti į klubą. BRICS yra tarptautinė organizacija, kurioje dominuoja Rusija ir Kinija, siekianti sukurti ekonominę ir politinę galią, kuri būtų opozicija Vakarams. V. Putinas negalėjo asmeniškai dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo išduoto arešto orderio. Todėl jis nusiuntė pranešimą, kuriame karą Ukrainoje apibūdino kaip neokolonializmo išraišką, taip kalbėdamas apie Vakarus, o ne apie Rusijos invaziją. Atrodo, kad logika čia visiškai priešinga. Daniel Hannan rugpjūčio 26 d. laikraštyje “Telegraph” priminė, kad 1916 m. Vladimiras Leninas parašė garsųjį pamfletą “Imperializmas kaip aukščiausia kapitalizmo stadija”, kuriame išdėstė socialinę ir politinę viziją, kuri, atrodo, įkvėpė BRICS grupę. Leninui imperializmas – tai kapitalizmas, pasiekęs tokią raidos stadiją, kai įsitvirtino monopolijų ir finansinio kapitalo dominavimas, kai pasaulis pradėtas dalyti tarptautiniams trestams ir kai visas žemės plotas padalytas didžiosioms kapitalistinėms šalims. Lenino politinė filosofija, apibendrinusi ir išpopuliarinusi K. Marksą, paplito visame pasaulyje, o Rusijoje ir kitur jos laikosi tie, kurie Vladimirą Putiną laiko kovos su globaliais ir imperialistiniais Vakarais didvyriu.

Tuo tarpu politinis, ekonominis ir karinis Vakarų žlugimas būtų didesnė katastrofa nei Romos imperijos žlugimas. Tada Bažnyčia sukrikščionino barbarų tautas ir taip davė pradžią viduramžių krikščioniškajai civilizacijai. Šiandien pati Bažnyčios vadovybė prisideda prie visuomenių nukrikščioninimo darbo. Tai, kas pasirodys horizonte, nesvarbu, ar tai bus Eurabija, ar Eurazija, bus susiję su nacionalinių valstybių pabaiga, Katalikų Bažnyčios išnykimu, visų civilizacijos pėdsakų ištrynimu ir pasaulio nugrimzdimu į barbarizmą, daug žiauresnį už bet kokį istorijoje žinomą barbarizmą.

Štai kodėl Putino ir Xi Jinpingo raginimai sukurti naują pasaulio tvarką turi būti atmesti. Jų tikslas – ne daugiapolis pasaulis, o Rusijos ir Kinijos hegemonija kultūriškai ir materialiai pažeistų Vakarų atžvilgiu. Didžiausi Vakarų priešai yra tie, kurie pasiduoda šioms paskatoms, “hibridinio karo”, dėl kurio žmonės praranda realybės jausmą, aukos.

Vakarai nėra globalistinis elitas ar anglakalbis lobizmas. Tai erdvėje ir laike įsišaknijusi civilizacija, kuri skiriasi nuo visų kitų dėl savo universalaus pašaukimo. Vakarų ir Europos pavyzdžiai yra jų įkūrėjai: Prancūzijos karalius šventasis Liudvikas, Kastilijos šventasis Ferdinandas, Portugalijos šventoji Elžbieta, Anglijos šventasis Edvardas, Škotijos šventoji Margaretė, imperatorius Henrikas, Vengrijos šventieji Stefanas ir Elžbieta, Šv. Vaclovas Bohemijos, šventasis Erikas Švedijos, šventasis Olafas Norvegijos, šventasis Vladimiras Kijevo ir daugelis kitų krikščionių kunigaikščių, kurie savo tautoms troško ne tik materialinių, bet ir antgamtinių gėrybių, paklusdami Dievo ir Bažnyčios įstatymams.

Visa viduramžių visuomenė darniai derinosi prie natūralios tvarkos, kurią Dievas parengė kurdamas visatą, ir prie antgamtinės tvarkos, prasidėjusios su Atpirkimu ir inicijuotos Bažnyčios. Tai buvo didinga civilizacija, lėtai, bet galingai iškilusi iš barbariškojo amžiaus griuvėsių, veikiama prigimtinių ir antgamtinių jėgų, kurias veikė pakrikštyti ir Kristui atsidavę žmonės. Vakarai buvo Vakarai prieš revoliuciją, nes humanizmas ir protestantizmas pradėjo savo sugedimo darbą. Negalima painioti su jo dekadansu, krize, kultūriniu ir moraliniu silpnumu.

Vakarai serga, bet jie nėra blogi. Jis gali atsigauti nuo patologinės būklės, kurioje yra atsidūręs. Gydymas – tai grįžimas į sveiką būseną, kurią jis patyrė savo istorijos aušroje, kai gimė krikščioniškoji Europa. Dievui viskas įmanoma (Mt 19, 26). Chaoso laikais užteks tik nedaugelio žmonių, kurie visiškai atsilieps į Dievo malonės veikimą, kad atgimtų niekada neišnykusi civilizacija, kad svajonė taptų tikrove.

Roberto de Mattei

JS pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Tridentinės Mišių reikšmė

Tradicinėse lotyniškose Mišiose kiekvienas kunigo žodis ir veiksmas turi savo reikšmę. Nėra nė vieno žodžio ar frazės, nė vieno celebranto veiksmo ar altoriaus papuošimo, kuris neturėtų reikšmės. Iš tiesų tradicinės Mišios puikiai perteikia visą Atpirkimo istoriją.

Pavyzdžiui, kai daromi 33 kryžiaus ženklai, taip paminimas mūsų Viešpaties gyvenimo žemėje metų skaičius. Kai kunigas, kalbėdamas “Hanc Igitur”, ištiesia rankas virš taurės, jis atkartoja žydų vyriausiojo kunigo veiksmą, kai jis uždėdavo rankas ant aukojamo ožio, kad perkeltų ant jo žmonių nuodėmes. Kristaus pirmavaizdis atpirkimo ožys buvo papuoštas raudonu kaspinu, nes Kristus per savo teismą buvo pašaipiai pridengtas raudonu apsiaustu.

Kai kunigas aukojimo metu yra atsisukęs veidu į altorių, taip yra todėl, kad tai yra Tekančios saulės, kuri kaip “pasaulio šviesa” simbolizuoja mūsų Viešpatį, kuris yra tikroji “pasaulio šviesa”, kryptis.
Altorius, kaip žinome iš Tradicinės katalikiškos altoriaus pašventinimo apeigos, yra susijęs su Mozės ir Jokūbo altoriumi (Jokūbo pagalve). Pats amžinasis altorius yra Kristaus kūnas, kuris yra padėtas axis mundi (pasaulio centre), todėl visa kūrinija yra tarsi “amžinųjų” Mišių periferija ir todėl gali būti integruota dieviškuoju veikimu.

Per didžiąsias Mišias naudojamos 6 žvakės reiškia žydų Menoros, arba septynių šakų žvakidės, integraciją į Kristaus Auką, kurioje mūsų Viešpats yra ir pakeičia centrinę arba septintąją žvakę.
Kai kunigas apsirengęs karališkais drabužiais, taip yra todėl, kad jis atstovauja Kristui Karaliui. Tada kunigas nebėra individas.

Jis yra alter Christus – kitas Kristus.
Nė vienas iš šių veiksmų nėra žmonių išradimas.
Šios apeigos siekia Apaštalų laikus”.

Ir nors kartais į Tradicines Mišias būdavo įtraukiamos tam tikros maldos, gerai žinoma, kad jų centrinė šerdis, arba “kanonas”, nuo pat pirmųjų dienų išliko pastovus ir nepakitęs.
Tiesą sakant, istoriniai tiek katalikų, tiek protestantų tyrimai parodė, kad Tradicinės Mišios atsirado bent jau IV amžiuje. (Iki to laiko Bažnyčia buvo smarkiai persekiojama, todėl istorinių duomenų yra nedaug). Nuo to laiko iki 1962 m., kai popiežius Jonas XXIII į Mišių kanoną įtraukė šventojo Juozapo vardą, popiežiai Leonas (440-461 m.) ir Grigalius Didysis (590-604 m.) į Tradicinį kanoną iš viso įtraukė 26 žodžius. Taigi, kaip tiksliai teigia Tridento Susirinkimas, Kanonas “sudarytas iš pačių Viešpaties žodžių, Apaštalų tradicijos ir šventųjų pontifikų pamaldžių institucijų”.

Taigi tai yra Tradicinės Mišios.
Tai yra “visų laikų Mišios”.
“Gražiausias dalykas šioje dangaus pusėje”.

Tai yra Mišios, kurios buvo “paskelbtos” (arba “kodifikuotos”) popiežiaus šventojo Pijaus V 1570 m. po Tridento Susirinkimo. Tai Mišios, kurias saugo Apaštališkoji Bulė Quo Primum.

JŠ pagal www.facebook.com

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Vyskupas Athanasius Schneider: Malda už katalikų tikėjimo triumfą!

Visagali amžinasis Dieve, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, atsiklaupę prieš Tavo Didybę, iš visos širdies dėkojame Tau už neįkainojamą katalikų tikėjimo dovaną, kurią Tu panorėjai mums apreikšti per Jėzų Kristų, tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmogų. Šią dieviškąją šviesą gavome per Krikštą ir pasižadėjome Tau išlaikyti šį tikėjimą nepaliestą iki pat mirties.

Padaugink mumyse katalikų tikėjimo dovaną. Tegul jis būna sustiprintas ir patvirtintas Tavo malonės. Kasdien gilink mumyse katalikų tikėjimo grožio ir gelmės pažinimą, kad gyventume giliame Tavo dieviškosios Tiesos džiaugsme ir būtume pasirengę paaukoti viską, jei tik nesileisime į kompromisus ar neišduosime šio tikėjimo. Suteik mums malonę būti pasiryžusiems kentėti tūkstanteriopą mirtį nors už vieną Tikėjimo išpažinimo straipsnį.

Maloningai priimk mūsų nuolankios atgailos aktą už visas nuodėmes, kurias katalikų tikėjimui padarė pasauliečiai ir dvasininkai, ypač aukšto rango dvasininkai, kurie, priešingai savo iškilmingam šventimų metu duotam pasižadėjimui būti katalikų tikėjimo vientisumo mokytojais ir gynėjais, tapo erezijos šalininkais, taip užnuodydami jiems patikėtą kaimenę ir sunkiai įžeisdami Jėzaus Kristaus, Įsikūnijusios Tiesos, dieviškąją didybę.

Suteik mums malonę antgamtinėje tikėjimo šviesoje suvokti visus mūsų gyvenimo įvykius ir didžiulius išbandymus, kuriuos šiuo metu patiria mūsų šventoji Motina Bažnyčia. Padaryk, kad tikėtume, jog iš beribės mūsų laikų dvasinės dykumos Tu išauginsi naują tikėjimo žydėjimą, kuris papuoš Bažnyčios sodą naujais tikėjimo darbais ir pradės naują tikėjimo epochą.

Tvirtai tikime, kad katalikų tikėjimas yra vienintelis tikrasis tikėjimas ir religija, į kurią Tu kvieti kiekvieną žmogų savanoriškai įsitraukti. Tegul šventasis, katalikiškasis ir apaštališkasis tikėjimas vėl triumfuoja Bažnyčioje ir pasaulyje, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, visų erezijų žudikei, didiesiems kankiniams ir tikėjimo išpažinėjams, kad nė viena siela nenueitų į pražūtį, veikiau, teisingu tikėjimu ir teisingu gyvenimu pasiekusios Jėzaus Kristaus, vienintelio žmonijos Gelbėtojo, pažinimą, pasiektų amžinąją palaimą Tavyje, Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia. Tau visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.

+ Athanasius Schneider, Astanos Švenčiausiosios Mergelės Marijos arkivyskupijos pagalbinis vyskupasupas

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šv. Onos laimė, šventumas ir garbė

Kadangi žmogus po mirties danguje pjauna tai, ką čia, žemėje, pasėja, kadangi šiame gyvenime gautos Dievo malonės yra pomirtinės Dievo garbės saikas, todėl gali aiškiai matyti, kokia didelė laimė buvo suteikta šv. Onai.

I. Jos laimė

Dievo apvaizda padarė šv. Oną laimingą, duodama jai vyrą šv. Joakimą ir apdovanodama tokia nepaprasta dukterimi, kokia buvo Švenčiausioji Mergelė Marija, būsimoji Dievo Motina. Iš tų dviejų ypatingų malonių paskui išplaukia daugybė visokių šventosios kūno ir dvasios pareigų. Galima būti visiškai įsitikinusiam, jog šventoji, taip gausiai apdovanota Dievo apvaizdos rankos, mokėjo tinkamai už tai atidėkoti Dievui. Jos dėkingumą liudija dorybės, kuriomis ji papuošė savo gyvenimą. Apmąstyk, koks turi būti tavo dėkingumas Viešpačiui Dievui, kuris be jokio tavo gero darbo, dažniausiai ir be jokio prašymo, yra taip gausiai tau suteikęs savo malonių? Štai, pavyzdžiui, Dievas be tavo prašymo tave sutvėrė, atpirko, šventu Krikštu nuplovė tavo kaltes ir suteikė daugybę kitų savo malonių. O ar esi tinkamai už tai atsidėkojęs Dievui? Gal visai užmiršai Dievo malones. O mano nedėkingoji širdie, ką tu Dievui atiduosi už tai, ką Dievas yra tau suteikęs?

II. Jos šventumas

Šv. Ona turėjo būti apdovanota angelų dorybėmis, kad tinkamai išauklėtų Mariją, angelų Karalienę. Ir iš tikrųjų, jos nekaltybė, tikėjimas, meilė viršijo visas Senojo Įstatymo teisingiausiųjų vyrų dorybes. Koks jos karštumas maldoje, koks atsidavimas Dievo valiai, koks dosnumas dalijant beturčiams išmaldą? Tačiau šventoji nesididžiavo tomis dorybėmis, neniekino kitų, buvo ištikima savo vyrui šv. Joakimui. Taip gyvenant reikėjo, kad ir mirtis būtų šventa ir laiminga. Taip ir buvo. Ar tu, kuris neturi jokių nuopelnų, gali tikėtis sulauksiąs panašios laimingos mirties? Dėl ko gi neseki prakilniu šventųjų gyvenimu? Teisingai tave gali imti baimė, kad neidamas šventųjų pėdomis, gali būti nepriskirtas prie dangaus gyventojų.

III. Jos garbė

Kadangi žmogus po mirties danguje pjauna tai, ką čia, žemėje, pasėja, kadangi šiame gyvenime gautos Dievo malonės yra pomirtinės Dievo garbės saikas, todėl gali aiškiai matyti, kokia didelė laimė buvo suteikta šv. Onai. Dar viena ypatybė išskiria šv. Oną iš kitų šventųjų: ji yra Marijos motina. Kokia motinos laimė matyti šalia savęs dukterį, būsimąją dangaus Karalienę ir Galingiausiojo Dievo Motiną? Kiek turėjo garbės Marija, tiek ji atsispindi ir Onos gyvenime. O garbingoji motina, dabar suprantu, jog tik per tave galiu prieiti prie tavo dukters, taip, kaip prie Išganytojo galiu prisiartinti tik per Jo Motiną.

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Vieša rožančiaus malda Vilniuje

Liepos 19 d. Vilniuje vyko akcijos „Lietuva meldžiasi” organizuota vieša rožančiaus malda. Rožančiaus maldoje dalyvavo devyni žmonės. Malda prasidėjo prie Šv. Stanislovo katedros. Paskui maldininkų grupė praėjo Vilniaus centro gatvėmis iki Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

Kviečiame į kitus viešus akcijos „Lietuva meldžiasi” rožančius.

KADA: Paprastai trečiadieniais 18 val.

KUR: Norime melstis ne tik namie ar bažnyčioje, bet ypatingai viešose vietose visuose miestuose ir kaimuose

KAS: Visi, kuriems rūpi Lietuvos gerovė. Prašome pakviesti draugus, kaimynus ir pradėkime melstis! Atsineškite žibintų ir žvakių.

KAIP: Meldžiamės rožančių ir giedame giesmes; trukmė apie 30 minučių.

KIEK ILGAI: Tol kol mūsų šalis, kaip ir daug kitų, yra krizėje, viešai melsimės mūsų tėvynės intencijomis ir pašysime Mergelės Marijos užtarti pas Jos Dieviškąjį Sūnų. Po to toliau melsimės rožančių, kaip prieš mus gyvenę kartos.

Atsispausdinkite ir dalinkitės skrajutėmis.

Su akcijos organizatoriais galite susisiekti el. paštu lietuva.meldziasi@gmail.com.

Taip pat galite prisijungti prie Telegram kanalo @maldauzlietuva.

Jonas Šaulys

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Akcija „Lietuva meldžiasi“

Akcija „Lietuva meldžiasi“ – vieša Rožančiaus malda už mūsų Tėvynę. Šiuo metu daugybė įvairių pasaulio valstybių tikinčiųjų jungiasi į maldos grupes ir renkasi prie miestų, miestelių, bažnyčių ar kryžių viešai melstis Rožančių už savo valstybes ir katalikų tikėjimo išsaugojimą.

Sekdami jų pavyzdžiu, organizuojame akciją „Lietuva meldžiasi“, kurios metu kviečiame jungtis į viešą Rožančiaus maldą.

KODĖL: Kad pašvęstume mūsų šalį Dievo Motinai prašydami visiems piliečiams vienybės ir taikos.

KADA: Paprastai trečiadieniais 18 val.

KUR: Norime melstis ne tik namie ar bažnyčioje, bet ypatingai viešose vietose visuose miestuose ir kaimuose

KAS: Visi, kuriems rūpi Lietuvos gerovė. Prašome pakviesti draugus, kaimynus ir pradėkime melstis! Atsineškite žibintų ir žvakių.

KAIP: Meldžiamės rožančių ir giedame giesmes; trukmė apie 30 minučių.

KIEK ILGAI: Tol kol mūsų šalis, kaip ir daug kitų, yra krizėje, viešai melsimės mūsų tėvynės intencijomis ir pašysime Mergelės Marijos užtarti pas Jos Dieviškąjį Sūnų. Po to toliau melsimės rožančių, kaip prieš mus gyvenę kartos.

Atsispausdinkite ir dalinkitės skrajutėmis.

Su akcijos organizatoriais galite susisiekti el. paštu lietuva.meldziasi@gmail.com.

Taip pat galite prisijungti prie Telegram kanalo @maldauzlietuva.

Pagal www.rozancius.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Karmelio Švč. M. Marijos škaplierius

1251 metais anglų karmelitui šv. Simonui Stockui apsireiškė Marija su būriu šventųjų ir perdavė rudos gelumbės škaplierių kaip ypatingos malonės ženklą bei pažadėjo, kad kas mirs jį dėvėdamas, bus apsaugotas nuo pragaro liepsnų.

Nuo to laiko šią „Marijos riterio uniformą“ karmelitai išplatino tikinčiųjų tarpe. Įprasta šį škaplierių gauti pirmosios šv. Komunijos dieną kaip pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai ženklą (taip škaplierių pavadino popiežius Pijus XII).

Fatimoje Dievo Motina nurodė pamaldumą Jos Nekaltajai Širdžiai ir rožančių kaip paskutinį išsigelbėjimą nuodėmėse žūstančiam šiuolaikiniam pasauliui. Fatimos regėtojai ses. Liucijai Dievo Motina pasakė norinti, kad visi nešiotų škaplierių, kuris neatskiriamas nuo rožančiaus. Ne veltui paskutinį kartą (1917 m. spalio 13 d.) Švč. Mergelė Fatimoje pasirodė kaip Karmelio Dievo Motina.

1322 metais popiežiui Jonui XXII apsireiškusi Marija pažadėjo ateiti pas škaplierių dėvėjusius mirusius pirmąjį šeštadienį po mirties ir išvaduoti iš skaistyklos kančių. Šią „Šeštadienio privilegiją“ (Privilegium sabbatinum) vėliau patvirtino dar devyni popiežiai. Tiesa, privilegiją gauna tik tapę škaplieriaus brolijos nariais, t. y. gavę škaplierių iš kunigo tam tikromis apeigomis ir pasižadėję: dėvėti jį nuolat, dieną ir naktį; ypatingai saugoti skaistumą savo luomo sąlygose; kasdien kalbėti Švč. M. Marijos mažąsias valandas (Officium parvum) arba bent vieną rožančiaus dalį. Taip pat rekomenduojama susilaikyti nuo mėsiškų valgių šeštadieniais. Karmelio škaplierius – viena svarbiausių sakramentalijų, jau pačiu savo buvimu primenantis Marijos globą ir saugantis nuo daugelio nuodėmių.

Škaplieriaus palaiminimas ir uždėjimas (trumpoji forma)

Priimantieji škaplierių atsiklaupia. Kunigas kalba:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. R. Et salutáre tuum da nobis. V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.   Orémus. Dómine Iesu Christe, humáni géneris Salvátor, hunc hábitum, quem propter tuum tuǽque Genetrícis Vírginis Maríæ de Monte Carmélo amórem servi tui (ancíllæ tuæ) devóte sunt delatúri (-æ), déxtera tua sanctí+fica, ut eádem Genetríce tua intercedénte, ab hoste malígno defénsi (-æ), in tua grátia usque ad mortem persevérent: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.V. Viešpatie, parodyk mums savo gailestingumą. R. Ir suteik mums savo išganymą. V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia. V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, žmonijos Išganytojau, savo dešine pašven+tink šį rūbą, kurį iš meilės Tau ir Tavo Gimdytojai, Karmelio kalno Mergelei Marijai, Tavo tarnai (tarnaitės) pamaldžiai nešios, kad šiai Tavo Gimdytojai užtariant, būtų apsaugoti (-os) nuo piktojo priešo ir Tavo malonėje ištvertų iki mirties. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Kunigas apšlaksto škaplierius švęstu vandeniu. Po to uždeda juos, duodamas pabučiuoti ir kiekvienam atskirai kalbėdamas:

Accipe hunc hábitum benedíctum précans sanctíssimam Vírginem, ut eius méritis illum perféras sine mácula, et te ab omni adversitáte deféndat, atque ad vitam perdúcat ætérnam. R. Amen.Priimk šį pašventintą rūbą, prašydamas Švenčiausiąją Mergelę, kad jos nuopelnai padėtų tau jį nesuteptą nešioti, gintų tave nuo visokių nelaimų ir nuvestų į amžinąjį gyvenimą. R. Amen.

Po to kalba:

Ego, ex potestáte mihi concéssa, recípio vos ad participatiónem ómnium bonórum spirituálium, quæ, cooperánte misericórdia Iesu Christi, a Religiósis de Monte Carmélo peragúntur. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen. Bene+dícat vos Cónditor cæli et terræ, Deus omnípotens, qui vos cooptáre dignátus est in Confraternitátem beátæ Maríæ Vírginis de Monte Carmélo: quam exorámus, ut in hora óbitus vestri cónterat caput serpéntis antíqui, atque palmam et corónam sempitérnæ hereditátis tandem consequámini. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Man suteikta galia aš priimu jus dalininkais visų dvasinių gėrybių, kurias, Jėzui Kristui gailestingai padedant, pelno Karmelio kalno vienuoliai. Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. R. Amen.   Tepalai+mina jus dangaus ir žemės Sutvėrėjas, visagalis Dievas, kuris teikėsi jus priimti į Karmelio kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos broliją. Meldžiame ją, kad jūsų mirties valandą sutraiškytų senojo žalčio galvą ir padėtų laimėti palmę bei amžinojo paveldo vainiką. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto priėmusius švęstu vandeniu, tardamas:

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat semper. R. Amen.Visagalio Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaima tenužengia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

Malda į Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją

Švenčiausioji Dievo Motina, Karmelio karaliene ir papuošale, pažvelk į mus, vargšus nusidėjėlius, kurie, apsaugoti Tavo škaplieriaus rūbu, su viltimi slepiamės po Tavosios globos apsiaustu. Mūsų Motina, Tu matai, kokie mes vargšai, kiek priešų tyko mūsų sielos, kaip sunkiai kovojame su pagundomis, kokie esame silpni, akli ir palinkę į bloga. Mūsų laukia baisi pražūtis, bet Tu, nusidėjėlių gynėja, puolusiųjų viltie, paskubėk mums į pagalbą, apgink mus nuo visų pagundų bei pavojų ir saugiai vesk mus išganymo keliu. Saugok mus nuo visokio blogio, stiprink dorybę visų tų, kuriuos apvilkai šiuo savo malonės drabužiu ir padėk jiems ištverti ligi galo. Gelbėk mus mirties valandą, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, sutrumpink skaistyklos kančias ir dėl Tavųjų nuopelnų kuo greičiau nuvesk į amžinąją garbę, kur visą amžinybę galėsime šlovinti Dievą ir Tave, maloningoji Motina, bei Tau už visas malones dėkoti.

Pasiaukojimas gavus škaplierių

Šlovingoji Mergele Marija, šventojo škaplieriaus Motina! Štai aš, nevertas vadintis Tavo tarnu, Tavojo gerumo padrąsintas, renkuosi Tave savo vienintele Motina ir Globėja. Švenčiausiosios Trejybės, mano šventųjų Globėjų ir mano Angelo Sargo akivaizdoje aš pasišvenčiu Tau, švenčiausioji Karmelio Karaliene. Aš trokštu ištikimai ir uoliai tarnauti Tau ir Tavo dieviškajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Dėkoju Tau, kad išsirinkai mane savo globotiniu ir įskaitei mane į būrį savo mylimųjų vaikų, kurie vilki Tavo škaplieriaus rūbą. Prisiekiu būti klusniu Tavo vaiku, visa širdimi Tave mylėti ir sekti Tavo dorybėmis bei Dievo meile. Maloningoji Motina, priimk šį mano pasiaukojimą ir duok, kad šventasis škaplierius, kurį nešioju, būtų ypatingos Tavo globos ženklu, patikima apsauga nuo pagundų, skydu nuo priešo puolimų, pagalba ugdant dorybes ir amžinojo išganymo laidu. To prašau per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA LIETUVOS ISTORIJA

Priešingai įvairiems teiginiams, Mindaugas liko katalikas!

Krikščionybės įvedimas Lietuvoje sutapo ir su Lietuvos valstybės organizavimo pradžia. Dėl to Mindaugo rūpesčiai buvo dvejopi: stiprinti kirkščionybę ir pačiam išsilaikyti savo pozicijoje. Tada, be abejo, nestigo konkurentų, nenorinčių jam paklusti. Prie politinių jo priešų jungėsi ir užsikirtę senojo tikėjimo šalininkai. Be to, ir kalavijuočiai su kryžiuočiais nenustojo puldinėti Lietuvos.

Prieš 700 metų, 1251 metų pradžioje, Lietuvos valstybės kūrėjas didysis jos kunigaikštis Mindaugas apsikrikštijo su savo šeima ir dideliu lietuvių būru. Popiežius Inocentas IV savo bulėje nurodo, kad krikštą priėmė didelė daugybė lietuvių pagonių (numerosa multitudo paganorum).      

Apie savo krikštą Mindaugas painformavo popiežių, pasiųsdamas delegaciją ir prašydamas priimti jį bei visą lietuvių tautą į savo globą. Popiežius Inocentas IV 1251 metų liepos mėn 17 dienos raštu pareiškė, kad jis su džiaugsmu sutinka globoti Mindaugą ir visus jo krikščionis. Popiežius kreipėsi ir į kaimyninius vyskupus, kad jie paremtų Mndaugo pradėtą Lietuvos krikščioninimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vyskupu buvo paskirtas vokietis Kristijonas, o jam talkininkavo pranciškonai ir domininkonai. Maždaug tuo pačiu laiku buvo paskirtas ir kitas vyskupas domininkonas Vitas, kurį įšventino Gniezno arkivyskupas. Pirmoji vyskupija buvo įkurta Žemaitijoje Raseinių ir Betygalos srityse, o antroji pietinėje Lietuvoje, jotvingių žemėje, apie Veisiejus.      

Iš abiejų vyskupijų Mindaugas pasiryžo sudaryti Lietuvos bažnytinę provinciją, tiesiog priklausančią nuo šv. Sosto. Inocentas IV šį Mindaugo norą nuoširdžiai parėmė. Vyskupas Kristijonas prisiekė ištikimybę pačiam popiežiui. Popiežius įgaliojo vyskupą Kristijoną vainikuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi. Vainikavimo iškilmės įvyko 1253 metais.      

Šie faktai rodo, kad Lietuvos krikšto klausimas buvo išspręstas iš pačių pagrindų. Priimdamas krikštą ir karūnuodamasis Lietuvos karlium, Mindaugas įsijungė su visa tauta į Katalikų Bažnyčią ir krikščioniškųjų tautų šeimą. Taigi, formaliai viskas buvo atlikta, kad krikščionybė galėtų toliau plėstis Lietuvoje. 

Ar Mindaugas išliko katalikas?      

Krikščionybės įvedimas Lietuvoje sutapo ir su Lietuvos valstybės organizavimo pradžia. Dėl to Mindaugo rūpesčiai buvo dvejopi: stiprinti kirkščionybę ir pačiam išsilaikyti savo pozicijoje. Tada, be abejo, nestigo konkurentų, nenorinčių jam paklusti. Prie politinių jo priešų jungėsi ir užsikirtę senojo tikėjimo šalininkai. Be to, ir kalavijuočiai su kryžiuočiais nenustojo puldinėti Lietuvos.

Mindaugas turėjo grumtis su šiais savo priešais. Kai kurie istorikai mano, kad jis, leisdamasis į kovą su krikščioniškuoju ordinu, atkritęs ir nuo Katalikų Bažnyčios. Bet paskutiniųjų istorijos šaltinių tyrinėjimas tai paneigia. Mindaugas kovojo ir toliau su kryžiuočiais tik kaip su politiniais Lietuvos priešais. Ir nužudytas jis buvo ne tik kaip Lietuvos vienytojas — kas ne visiems patiko — bet ir kaip jos krikštytojas, valdovas katalikas. Po Mindaugo mirties popiežius Klemensas VI vienoje savo bulėje, rašytoje čekų karaliui Otokarui II, prisimena Mindaugą, kaip garbingos atminties Lietuvos karalių ir nurodo, kad jis buvo nužudytas nedorų žmonių. Popiežius ragina Otokarą rūpintis, kad Lietuvoje vėl būtų atstatyta tokia pat padėtis, kokia buvo prie Mindaugo ir kad į sostą, vėl būtų įkeltas karalius katalikas. Nėra jokio abejojimo, kad popiežius taip nebūtų rašęs, jei Mindaugas būtų atkritęs nuo Katalikų Bažnyčios.      

Taip pat ir tvirtas Mindaugo pasiryžimas įkurti nepriklausomą krikščionišką valstybę ir nuo pačios Romos priklausomą bažnytinę provinciją nerodo, kad savo nusistatymą jis būtų taip lengvai kaitaliojęs. Jis norėjo taip sutvarkyti sosto paveldėjimo reikalus, kad ir po jo valstybės priešakyje būtų valdovas katalikas. Tam tikslui jis buvo gavęs 1255 metais popiežiaus bulę, užtikrinančią, kad po jo mirties vienas jo apsikrikštijusių sūnų bus vainikuotas Lievos karalium. Mindaugo apostazijai būtų priešinga ir tai, kad jo žmona karalienė Morta išliko katalikė iki savo mirties. 

Ar krikščionybė nežuvo drauge su Mindaugu?      

Ne tik karalienė Morta liko ištikima savo naujam tikėjimui, bet ir kiti apkrikštytieji. Jų skaičius per dvyliką tolimesnio nekliudomo apaštalavimo metų turėjo išaugti gana didelis. Po Mindaugo mirties sąlygos, be abejo, pasikeitė. Lietuvoje prasidėjo atskirų kunigaikščių kivirčai ir varžytinės dėl sosto. Tose vietose, kur įsigalėjo smarkesni Mindaugo priešai, turėjo būti sukliudytas naujųjų vyskupijų veikimas. O tose srityse, kur vyravo Mindaugo šalininkai, vienuoliai pranciškonai ir domininkonai galėjo savo darbą tęsti toliau. Taigi, katalikų jėgos, mirus Mindaugui, nebuvo visiškai palaužtos. Pavyzdžiui, Mindaugo žudikas kunigaikštis Trainiota, persekiojęs Mindaugo šalininkus ir krikščionis, po dvejų metų pats buvo jų įveiktas ir pašalintas. Vadinas, Mindaugo įvesta tvarka ir krikščionybė stengėsi išsilaikyti.     

Po Mindaugo mirties ir po vidaus kivirčų visi didieji Lietuvos kunigaikščiai, pradedant Traideniu ir baigiant Kęstučiu, nebestatė klausimo, ar krikščionybę įvesti, bet rūpinosi, kaip ją krašte išplėsti. Jie nekovojo su krikščionybe valstybės viduje, priešingai, buvo susirūpinę, kaip gauti kunigų ir vienuolių, kurie skleistų naująjį tikėjimą, nesikėsindami į pačią valstybę, kaip darė kryžiuočiai. Pavyzdžiui, Vytenis po gero puskapio metų nuo Mindaugo mirties prašė ordiną atsiųsti į Lietuvą kunigų, bet šis atsiuntė ne kunigus, o kariuomenę. Maža to, ordinas net suiminėjo kunigus, vykstančius į Lietuvą.      

Naujo krikšto klausimas nebuvo aktualus, nes krikščionybė dar buvo gyva, reikėjo tik ją palaikyti ir plėsti. Bet politinės sąlygos tam buvo labai nepalankios. Net ir Gediminas, kurs rimtai svarstė pravesti Lietuvos krikščioninimą platesniu mastu, pagaliau turėjo nuleisti rankas. Popiežiaus pasiuntiniams jis tik tiek tepasakė, kad Lietuvoje krikščionims yra duota visiška laisvė ir čia yra daug vienuolių pranciškonų bei domininkonų, kurie turi savų bažnyčių ir laisvai skelbia krikščionybę. Jis prašė popiežių ir toliau siųsti į Lietuvą kunigų ir vienuolių, kuriems užtikrina visišką veikimo laisvę. Iš istorijos žinome, kad vienas kitas vienuolis dirbo net didžiųjų Lietuvos kunigaikščių raštinėse.      

Istorikas kan. A. Alekna tvirtina, kad panaši katalikų tikėjimo laisvė buvusi ir Kęstučio — Algirdo laikais. Algirdo didikas lietuvis Goštautas parvežęs iš Lenkijos 12 pranciškonų ir pastatęs jiems Vilniuje vienuolyną. Istorikai šiandien paneigia spėjimą, kad šie pranciškonai būtų buvę pagonių užpulti ir išžudyti. Bendrai apie tokius krikščionių persekiojimus, kokie yra buvę kituose kraštuose, istorijos šaltiniai ir kronikos nieko nesako.      

Tokia krikščionybės padėtis truko iki Vytauto ir Jogailos laikų, kai antrą kartą ir galutinai Lietuva buvo įjungta į Katalikų Bažnyčią. Tai nebuvo naujas krikštas, bet, anot mūsų istoriko Zenono Ivinskio, “antras Lietuvo krikšto etapas”. Tai buvo jau masinis, kiek pavėluotas, bet ne pirmasis tautos krikštas. Pirmasis kryžiaus ženklas lietuvių tautai buvo įspaustas karaliaus Mingo ir niekad jis nebuvo išnaikintas. Jis pasiliko apsikrikštijusių lietuvių sielose iki antrojo krikšto. Dėl to pirmuoju Lietuvos krikštu yra laikytinas Mindaugo krikštas. 

Kitų tautų pavyzdžiai      

Lenkai istorikai vis dar mums pakiša mintį laikyti Lietuvos krikščionybės pradžią nuo lietuvių — lenkų unijos užuomazgos. Bet patys lenkai savo tautos krikščionybės pradžią skaito nuo Mieszko I, apsikrikštijusio 967 metais, nors karaliaus vainiką yra gavę ir bažnytinę administraciją sutvarkę tik jo įpėdiniai. O pagonių kunigaikščių pasipriešinimas buvo įveiktas ir krikščionybė sustiprinta tik maždaug po šimto metų.      

Savo krikštą lenkai gavo iš čekų. Tačiau ir čekų krikščionybė turėjo panašių sunkenybių. Pirmą kartą aštuoniolika jų kunigaikščių su savo tarnais apsikrikštijo Regensburge (Vokietijoje) 845 metais. Šis įvykis laikoma oficialia krikščionybės pradžia čekų tautoje, nors dar turėjo praeiti 150 metų iki buvo įsteigta pirmoji čekų vyskupija Prahoje.      Net toks gerai žinomas Vengrijos karalius šv. Steponas, jų valstybės kūrėjas ir krikštytojas (997) turėjo nepaprastai daug kovoti su kitų kunigaikščių pasipriešinimu ir pagonių reakcija. Jam mirus, karalius Vladislovas I turėjo vėl daug ką pradėti iš naujo, kad krikščionybė galėtų išsilaikyti.      

Panašiai ir Danijos krikštas buvo pradėtas 850 metais vokiečių vyskupo šv. Ansgaro. Šie metai yra laikomi Danijos krikščionybės pradžia, nors antrą kartą teko ją su anglo saksų pagalba gaivinti ir galutinai sustiprinti tik po 185 metų.      Tokių pavyzdžių galima būtų rasti ir daugiau, nes krikščionybės kelias daugelyje tautų buvo panašus. Tai yra visiškai suprantama. Būtų neprotinga norėti, kad krikščionybė, atnešta į pagoniškus kraštus, staiga ir visu platumu išsiskleistų. Neišsiskleidė ji visu platumu ir Lietuvoj net po Vytauto— Jogailos krikšto. Turėjo dar praeiti apie pora šimtų metų iki visa tauta krikščionybę priėmė ir pradėjo su ja susigyventi.    

Kadangi Mindaugo įdiegta krikščionybė nebuvo visai nutraukta, tik įvairių sunkumų kliudoma išsiskleisti, dėl to jos ir nereikėtų mums atsisakyti. Mes turėtume pasekti kitas tautas ir savo krikščionybės pradžią jungti su Lietuvos valstybės pradžia. Reikėtų jungti dėl to, kad pirmasis sujungtos tautos valdovas buvo drauge ir pirmasis lietuvių tautos krikštytojas. 

Tautos krikštas mus įpareigoja      

Šv. Jono Apreiškime yra kalbama apie dideles minias iš visų tautų, giminių ir kalbų, susitelkusias ties Avinėlio sostu, apsivilkusias baltais rūbais ir garbinančias Viešpatį (7,9-10). Mūsų tauta, gavusi tą baltą rūbą Mindaugo laikais ir išnešiojusi jį savo kovose, kančiose ir sielvartuose, jau 700 m. dalyvauja Viešpaties garbinime. Ir lyg kokia milžiniška procesija nuo Mindaugo iki dabar išsitiesia per visą mūsų istoriją, vis gausėdama, vis plačiau išsiliedama. Tačiau jos kelias dažnai yra panašus Kristaus keliui į Kalvarijos kalną. Kankinių kraujas daug kartų laistė mūsų žemę. Pirmasis už katalikiškąjį tikėjimą žuvo pats tautos krikštytojas, du jo sūnūs ir daugelis valstybininkų. Daug kentėti turėjo ir pirmieji du vyskupai ir daugelis tikinčiųjų. Kraujo ir kančios kelias tebesitęsia ir dabar.      

Mes esame tolimi ainiai tos pirmosios mūsų krikščionybės. Esame paženklinti tuo pačiu tikėjimo ženklu ir net ta pačia kančia. Tautos krikštas yra ryšys, kurs jungia lietuvį su lietuviu ir visą lietuvių tautą su Dievu. Tokiu būdu pakrikštytoji tauta tampa nebeatskiriama nuo savo Dievo ir Bažnyčios. Ir dabar su kiekvienu žudomu lietuviu yra žudoma ir pati krikščionybė mūsų tautoje. Tautos krikšto ženklo nebeužtrinsi, jį gali sunaikinti, tik sunaikinęs gyvą tikintį lietuvį.      Mūsų atsakomybė, kurie jaučiame tą gyvą ryšį su krikščionybės pradžia savo tautoje, šiais laikais yra nepaprastai didelė. Nuo mūsų priklauso, ar tą krikščionybę. išlaikysime ir perduosime gyvą, gają ir veiklią tolimesnėms kartoms. Pirmojo tautos krikšto sukaktis mums turėtų priminti šimtmečių kartojamą įpareigojimą tęsti krikščioniškąją kovą toliau, nežiūrint kaip baisūs būtų mūsų priešai ir kaip sunkios kovos sąlygos bei nepalankios aplinkybės, kuriose esame.      

Mūsų parapijos, organizacijos ir laikraščiai neturėtų praleisti šios retos ir gražios sukakties, tinkamai jos nepaminėję.

JŠ pagal www.laiskailietuviams.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

PETICIJA PRIEŠ “CIVILINĖS SĄJUNGOS” ĮSTATYMO PROJEKTĄ! PAREMK VYSKUPUS – PADĖK KOVOTI PRIEŠ GENDERIZMĄ!

Situacija, susidariusi po gegužės mėnesį Seime įvykusio balsavimo dėl vadinamojo “Civilinių sąjungų” projekto, kelia nerimą. Šis įstatymas yra smūgis tradicinei Lietuvos šeimai. Todėl nusprendėme kreiptis į Lietuvos žmonių dvasinius vadovus – Lietuvos vyskupus – su sūnišku prašymu pamokyti Lietuvos politikus.

Paremkime Lietuvos vyskupus ir neleiskime priimti įstatymo projekto dėl vadinamųjų “civilinių sąjungų”!

Peticiją galite pasirašyti žemiau esančioje nuorodoje. Savo parašą taip pat patvirtinkite el. paštu, kuris bus pažymėtas formoje:

PAREMK VYSKUPUS – PADĖK KOVOTI PRIEŠ GENDERIZMĄ!

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Prancūzija – vieta, kur norėjo ateiti Švenčiausioji Jėzaus Širdis!

Šiandien, per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę, verta dar kartą prisiminti šio šlovingo ir visais laikais labai reikalingo kulto ištakas.

Pirmiausia turime grįžti į XVII a., kai dvidešimt ketverių metų notaro duktė šventoji Margarita Marija Alakok įstojo į Vizitiečių vienuolyną Paray-le Monial. Ji buvo viena iš tūkstančių kuklių vienuolių, norinčių savo gyvenimą atiduoti Dievui. Tačiau būtent ji 1673-1675 m. turėjo apsireiškimų, kuriuose Jėzus prašė jos perteikti tiesą apie Jo dieviškąją Širdį pripildžiusią didžiulę deginančią meilę žmonėms.

Išganytojas taip pat pasakė, kaip atlikti pamaldas Jo Širdžiai, pažadėjo daugybę malonių Savo garbintojams ir užtikrino, kad yra pasirengęs atleisti atgailaujančių nusidėjėlių kaltes. Jis taip pat liepė nutapyti paveikslą, vaizduojantį Jo Širdį, apsuptą erškėčiais, vainikuotą liepsna ir su įbestu kryžiumi.

Švenčiausiosios Širdies ir jos atvaizdo kultas sparčiai plito tiek Prancūzijoje, tiek visame katalikiškame pasaulyje, įskaitant Lietuvą, ir visiems laikams tapo savotišku prancūzų katalikybės ženklu.

Tačiau kukliai vienuolei Margaritai Marijai Alakok, besimeldžiančiai už savo vienuolyno klauzūros, buvo patikėta atlikti dar vieną svarbią misiją. 1689 m. ji patyrė apsireiškimą, per kurį Jėzus paprašė jos perduoti karaliui Liudvikui XIV norą: kad jis pašvęstų Prancūziją ir visą savo šeimą Jo Švenčiausiajai Širdžiai.

Karalius taip pat turėjo pastatyti bažnyčią pagal šį paliepimą, skleisti pamaldumą Švenčiausiajai Širdžiai tarp kariuomenės ir papuošti karališkąsias vėliavas degančios Jėzaus Širdies ženklu. Prancūzija turėjo skleisti Švenčiausiosios Širdies kultą visame pasaulyje, o Viešpats Dievas pažadėjo ją remti visose jos pastangose ir apdovanoti visomis reikalingomis malonėmis. Deja, karalius, vadinamas Saule, valdęs galingiausią to meto Europos šalį, neklausė šventosios Margaritos Marijos Alakok perduoto Dievo balso.

Tuo metu Prancūzijoje ėmė dygti antikrikščioniškos intelektualinės srovės, kurios vėliau iškilo su didžiule jėga, atvirai priešindamosi Dievui, Bažnyčiai ir katalikiškam savo tėvynės paveldui. Praėjus lygiai šimtui metų po šio apreiškimo, kilo žiauri revoliucija, paskandinusi kraujyje ne tik aristokratus ir su valdžia susijusius žmones, bet ir prasidėjo negailestingas dvasininkų bei vienuolių persekiojimas.

Šešiolika Compiegne karmeličių vienuolių, kurios pasiaukojo, kad sustabdytų terorą, patyrė kankinystę ant ešafoto. Nusikalstamą Saulės karaliaus dvasinį aklumą ištaisė jo vaikaitis Liudvikas XVI. Būdamas įkalintas Templės tvirtovėje, jis paaukojo Prancūziją Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Tačiau, kaip Dievo Motina pasakė Liucijai, vieninteliam Fatimos vaikui, sulaukusiam pilnametystės, – buvo per vėlu.

Prancūzija ne tik nesugebėjo paskleisti Švenčiausiosios Širdies kulto, bet, atvirkščiai, užnuodijo pasaulį visomis pagoniškosios (anti)prancūzų revoliucijos klaidomis. Šios klaidos lėmė vėlesnę bolševikų revoliuciją, kurios padariniai jaučiami ir šiandien.

Praėjus maždaug šimtmečiui po revoliucijos prancūzų katalikai pastatė Švenčiausiosios Jėzaus Širdies baziliką kaip votyvinę padėką už Paryžiaus išgelbėjimą Prancūzijos-Prūsijos karo metu. Graži intencija ir graži bazilika, bet kaip tai maža, lyginant su tuo, kad visas pasaulis šlovina Jo Švenčiausiąją Širdį?

Jonas Šaulys

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Corpus Christi – tai Viešpats Jėzus pareikalavo įsteigti Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventę!

Dievo Kūno šventė yra viena svarbiausių Katalikų Bažnyčioje švenčiamų švenčių. Nors suvokimas apie nepaprastą stebuklą – konsekruotos duonos ir vyno perkeitimą į tikrąjį Kristaus Kūną ir Kraują – lydėjo tikinčiuosius nuo pat krikščionybės pradžios, prireikė dešimties šimtmečių, kol Bažnyčioje atsirado ir įsitvirtino išorinės šio kulto apraiškos. Tiesioginė Švenčiausiojo Kristaus Kūno iškilmės įsteigimo priežastis buvo apreiškimai, kuriuose to reikalavo pats Viešpats Jėzus.

Kūno šventės šventimo tradicija siekia XIII amžių. To šimtmečio pradžioje – Ketvirtajame Laterano susirinkime (1215 m.) – Katalikų Bažnyčia priėmė transsubstanciacijos dogmą, t. y. duonos ir vyno substancijos virtimą Kristaus Kūnu ir Krauju, išsaugant jų natūralias savybes, tokias kaip skonis, išvaizda, forma ir pan. Tai buvo susiję su didėjančia graikų filosofijos ir scholastinės tradicijos įtaka Vakarų Bažnyčios teologijai.

Paskelbus dogmą, išaugo susidomėjimas Eucharistijos garbinimu, kuri nustojo būti tik liturgijos elementas, bet vis dažniau buvo laikoma nuolatinio Kristaus buvimo žemėje įrodymu. Šiuo laikotarpiu Eucharistijos šventė paprastai būdavo Didžiojo ketvirtadienio diena, per kurią, pasak Evangelijos tradicijos, Jėzus pirmą kartą pavertė duoną ir vyną savo Kūnu ir Krauju.

Tiesioginė Švenčiausiojo Kristaus Kūno iškilmės įsteigimo priežastis buvo palaimintosios Julijonos iš Kornijono apreiškimai. Apie 1207 m., būdama šešiolikmetė, ji patyrė pirmuosius regėjimus, nors jie tebuvo migloti ir nesuprantami. Pasak hagiografinės tradicijos, tik po keliolikos metų, 1245 m., šventajai Julijonai esą apsireiškė Kristus, kuris regėjime pareikalavo įsteigti Eucharistijos šventę pirmąjį ketvirtadienį po Švenčiausiosios Trejybės šventės. Šių regėjimų paveiktas vyskupas Robertas 1246 m. įsteigė Kristaus Kūno šventę, iš pradžių Lježo vyskupijoje, ir pradėjo pirmąją eucharistinę procesiją miesto gatvėmis.

Tačiau netrukus Julijonai imta priekaištauti dėl erezijos ir sprendimas įvesti Kūno šventę Lježo vyskupijoje buvo laikomas per ankstyvu. Dėl šių kaltinimų šventė nustota švęsti.

Tačiau Eucharistijos šventės klausimas nebuvo pamirštas. Šią problemą sprendė vėlesnis Verdeno vyskupas, o nuo 1261 m. – popiežius Urbonas IV. Galutinai pripažinti Kūno šventę visuotine popiežių paskatino 1263 m. Bolsenoje (centrinėje Italijoje) įvykęs eucharistinis stebuklas. Per vienas iš transsubstanciacijos Mišių kunigas esą pastebėjo, kad nuo konsekruotos hostijos ėmė kristi kraujo lašai. Krauju sutepta uždanga buvo nusiųsta popiežiui, kuris tuo metu buvo Orvjete (Umbrijoje). Urbonas IV padėjo relikviją į vietos katedrą ir, susižavėjęs šiuo stebuklu, ėmė aktyviai stengtis įsteigti Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę.

Pasirūpinti liturgija ir per šventę skaitomais tekstais popiežius pavedė pačiam šventajam Tomui Akviniečiui, kuris šiai progai sukūrė vieną gražiausių bažnytinių giesmių „Pange lingua”.

1264 m. rugpjūčio 11 d. Urbonas IV paskelbė bulę „Transiturus de hoc Mundo”, kuria Kristaus Kūno šventė buvo paskelbta visos Bažnyčios švente. Tačiau popiežiaus mirtis sutrukdė bulę paskelbti. Tai padarė popiežius Jonas XXII (1334 m.), o popiežius Bonifacas IX 1391 m. įsakė įvesti Kristaus Kūno šventę visur, kur ji dar nebuvo švenčiama.

Eucharistinės procesijos per Kristaus Kūno šventę buvo įvestos vėliau nei pati šventė. Seniausias jų egzistavimo pėdsakas yra nuoroda į iškilmingą procesiją prieš mišias Kelne 1265-75 m. Procesijos metu buvo nešamas kryžius su Švenčiausiuoju Sakramentu. Taip buvo daroma nuoroda į senovinį paprotį pasiimti Eucharistiją į kelionę, kad ji apsaugotų nuo pavojų.

XV a. eucharistinės procesijos buvo rengiamos visoje Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Šiaurės Italijoje ir Lenkijoje. Vokietijoje Kristaus Kūno šventės procesija buvo derinama su maldavimų procesija už nelaimių išvengimą ir gerą orą, todėl prie keturių altorių buvo giedami įžanginiai Evangelijos tekstai ir teikiamas iškilmingas palaiminimas.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Birželis – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mėnuo

Birželis – tradiciškai Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skirtas mėnuo. Tuomet bažnyčiose susirenkame į birželio pamaldas ir Jėzaus Širdies litaniją. Penktadienį po Kristaus kūno oktavos yra Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė. Istoriškai Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kultas susijęs su Nekaltosios Marijos Širdies kultu.

Šios dvi Širdys susijusios nuo pat Apreiškimo, kai Dievo Motina atsakė arkangelui Gabrieliui: Jis atsakė Elzbietai: „Fiat! Nuo tada Dievo Širdis pradėjo plakti po jos žmogiškąja Širdimi, o jos Sūnaus Širdis – po jos motiniškąja Širdimi. Tėvas Dolindo Ruotolo rašė apie šią unikalią Širdžių sąjungą: Per devynis mėnesius, kol nešiojo Jėzų savo įsčiose, Marija suteikė Jam gyvybę, ir Jis tapo Širdimi iš Jos Širdies, sudarydamas su Ja vienybę.

Taip buvo iki tol, kol Viešpats Jėzus ištarė žodžius ant kryžiaus: Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią! ir skausmo kalavijas pervėrė Marijos Širdį. Mirties akimirką Viešpaties Jėzaus Širdis plyšo iš skausmo, ir netrukus po to kareivis perdūrė Jį ietimi. Koks likimas tada ištiko Jo Motinos Širdį? – Ten, Kalvarijoje, Marija buvo nukryžiuota kartu su Jėzumi – ji patyrė Širdies kankinystę, – į šį klausimą atsako tėvas Dolindo.

Kitam italui – XX a. gyvenusiam vizionieriui t. Giuseppe Tomaselli – Dievo Motina pasakė: „T: – Matydamas pervertą Mano brangiausiojo Sūnaus Širdį, atrodė, tarsi būtų perverta Mano pačios Širdis. Ir pridūrė: – Kai Jėzus buvo paguldytas į kapą, jame buvo įdėtos dvi Širdys: Sūnaus Širdis ir Motinos Širdis, nes kur yra mūsų lobis, ten yra ir mūsų širdis. Tris dienas po Jėzaus mirties mano mintys ir jausmai buvo Jo kape. Pamaldi siela, įsiskverbk į Jėzaus ir mano sielą. Išmatuok, jei gali, liūdesio jūrą, kuri pripildė mano ir mano Sūnaus Širdį. Ar kada nors buvo visuotinesnė, visiškesnė ir tobulesnė auka?

Taigi Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbinimas tęsėsi nuo pat Apreiškimo ir nenutrūko net po Kristaus mirties. Juk pirmoji ir tobuliausia Išganytojo Širdies garbintoja buvo Jo Motina. Po jos prie Švenčiausiosios Širdies garbintojų prisijungė apaštalai ir daugelis palaimintųjų bei šventųjų. Pamažu plėtėsi ir Dievo Motinos Širdies garbinimas, jai pagarbą reiškė daugelis šventųjų.

Jėzaus ir Marijos Širdies liturginio garbinimo pradžia

XVII a., atrodo, buvo lūžis ne tik Jėzaus Širdies, bet ir Jo Motinos Nekaltosios Širdies kultui. Būtent tada Prancūzijoje gyveno ir dirbo šventasis kunigas Jonas Eudas, vėliau pavadintas Jėzaus ir Marijos Širdies liturginio kulto pradininku. Jis platino Jėzaus Širdies ir Marijos Širdies atvaizdus tarp pasauliečių ir dvasininkų, sudarė Mišias ir maldas abiejų Širdžių garbei, įkūrė Jėzaus ir Marijos ordiną.

Tėvas Eudesas savo užrašuose pažymėjo: „Niekada negalima atskirti to, ką Dievas taip tobulai sujungė. Jėzus ir Marija yra taip glaudžiai susiję, kad kas mato Jėzų, mato Mariją; kas myli Jėzų, myli Mariją; kas atiduoda save Jėzui, atiduoda save Marijai. Kunigas, turėjęs didelių nuopelnų skleidžiant Jėzaus ir Marijos Širdžių kultą, 1909 m. buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1925 m. kanonizuotas.

Jėzaus Širdies kulto įtvirtinimas

Tame pačiame XVII a. Viešpats Jėzus pasirodė Mergelės Marijos Apsilankymo seserų kongregacijos (seserų vizitiečių) vienuolei Margaritai Marijai Alacoque. Keliuose apsireiškimuose Viešpats Jėzus įsakė seseriai Margaretai garbinti Jo Širdies atvaizdą, skleisti iš jo sklindančius gailestingumo spindulius, rekomenduoti pamaldas, skirtas atlyginti Jėzaus Širdžiai už žmonių nuodėmes, ir galiausiai pareikalavo, kad pirmąjį penktadienį po Kristaus Kūno oktavos būtų švenčiama šventė Kristaus Širdies garbei, o tuo metu priimta Komunija būtų aukojama už šiai Širdžiai padarytus nusikaltimus. Savo Širdies garbintojams ir pamaldumo Jo Širdžiai skatintojams Viešpats Jėzus pažadėjo įtvirtinti taiką jų šeimose, paguosti juos jų varguose, būti neišsemiama priebėga jų gyvenime, ypač mirties valandą; išeiti iš šio pasaulio su pašvenčiamąja malone, būti palaimintiems jų sumanymuose, atrasti Gailestingumo šaltinį ir vandenyną Kristaus Širdyje, šaltas sielas paversti karštomis, karštas sielas atvesti į šventumą, palaiminti namus, kuriuose garbinamas Jėzaus Širdies atvaizdas, įrašyti į Jėzaus Širdį vardus tų, kurie plėtoja Jo pamaldumą, ir suteikti kunigams dovaną sujaudinti net labiausiai užkietėjusias širdis.

Po 12 metų Šventasis Sostas oficialiai leido garbinti Švenčiausiąją Jėzaus Širdį Prancūzijos Paray-le-Monial vienuolyne, kuriame gyveno sesuo Margaret Alacoque. Netrukus ten buvo pašventinta koplyčia Švenčiausiosios Širdies garbei, o seserų vizitiečių vienuolynas tapo garbinimo centru. Būtent šio ordino seserys sukūrė šiandien mums žinomą litaniją į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Sesuo Margarita mirė 1690 m., 1864 m. buvo paskelbta palaimintąja, o 1920 m. kanonizuota.

Fatima ir Marijos Širdies kultas

Po mažiau nei dviejų dešimtmečių Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams pasirodė Dievo Motina. 1917 m. birželį ji paskelbė regintiems vaikams: – Jėzus įsteigs pasaulyje pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Po mėnesio, parodžiusi vaikams pragaro viziją, Dievo Motina dar kartą paragino pamaldumą Jos Širdžiai, sakydama: – Dievas, norėdamas išgelbėti nusidėjėlių, patenkančių į pragarą, sielas, nori, kad pamaldumas mano Nekaltajai Širdžiai paplistų visame pasaulyje. Ji taip pat paskelbė: – Aš ateisiu prašyti pašvęsti Rusiją savo Nekaltajai Širdžiai.

Šie žodžiai pradėjo pildytis po kelerių metų. 1925 m. gruodžio 10 d. seseriai Liucijai pasirodė Dievo Motina, vienoje rankoje laikydama Kūdikėlį Jėzų, o kitoje – erškėčiais apsuptą Širdį. Tada pats Viešpats Jėzus pasakė regėtojai: – Tavo Švenčiausiosios Motinos Širdies, apsuptos erškėčiais, kuriais nedėkingi žmonės vis iš naujo Ją sužeidžia, ir nėra nė vieno, kuris atgailos aktu pašalintų šiuos erškėčius. Ir Marija tarė: „Tuomet, kai aš atnešiau jums savo širdį, jūs turite būti su ja: – Mano Širdį supa erškėčiai, kuriais nedėkingi žmonės, piktžodžiaudami ir nedėkodami, vis iš naujo Ją sužeidžia. Po to Ji pridūrė: „Tai yra, kad mes esame išsiilgę erškėčių: – Aš pažadu savo mirties valandą ateiti į pagalbą su visomis malonėmis tiems, kurie penkis mėnesius pirmaisiais šeštadieniais eis išpažinties, priims Komuniją, melsis vieną rožinį atgailos intencija ir 15 minučių lydės mane apmąstydami 15 Rožinio paslapčių.

Po ketverių metų, vėl pasirodžiusi seseriai Liucijai, Marija paprašė paaukoti Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai ir paskelbė, kad tai sustabdys tos šalies klaidas ir atves ją į atsivertimą. Tačiau po Fatimos apsireiškimų prireikė daugiau nei 100 metų, kad Rusijos paaukojimo Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai aktas būtų iki galo įvykdytas, ir tai padarė tik popiežius Pranciškus 2022 m. kovo 25 d.

Piktžodžiavimai prieš Jėzaus ir Marijos Širdis

Deja, tai įvyko per vėlai, ir Rusija jau paskleidė savo piktžodžiavimus po visą pasaulį. Naujausias šių piktžodžiavimų apraiškas galime stebėti didžiausių pasaulio miestų gatvėse, o pastaruosius kelerius metus – ir Lenkijoje, vadinamųjų „lygybės eitynių” pavidalu, kurių organizatoriai savo skandalingoms apraiškoms pasirinko birželį – Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skirtą mėnesį. Vis dažniau viešojoje erdvėje galime išgirsti, kad šis mėnuo yra pasididžiavimo mėnuo: žmonės su seksualumo sutrikimais, kurie, užuot slėpę savo nuodėmingus polinkius, atvirkščiai, juos demonstruoja, tuo pačiu skandindami kitus.

Gatvėmis eina spalvingos procesijos, kurių dalyviai nesiliauja įžeidinėti Viešpatį Jėzų ir Jo Motiną. Šioje Lenkijoje gėdingai puolama Marija, įsakiusi vadintis Lenkijos karūnos Karaliene, išniekinami jos atvaizdai. Šių procesijų metu viešai įžeidžiamas Jos Dieviškasis Sūnus: vardan tariamos žodžio laisvės, t. y. laisvės laisvai reikšti savo nuomonę, išniekinama Viešpaties Jėzaus auka ant kryžiaus, išniekinamos Mišios.

Maža to: begėdiška minia ant savo plakatų nešioja Šventojo Rašto citatas, kad pateisintų savo nuodėmingus polinkius ir šauktųsi Dangaus keršto. Švenčiausioji Jėzaus Širdis; Dievo šventykla, Aukščiausiojo tabernakulis, mūsų gyvybė ir prisikėlimas, demonstratyviai įžeidžiama atvirai propaguojant paleistuvystę ir pataikaujant savo nešvariems polinkiams. Be to, vulgariai įžeidžiama nepadoriais grafiniais piešiniais Nekalčiausioji Mergelės Marijos Širdis, tyriausia ir nekalčiausia Motina, garbingoji ir ištikimoji Mergelė, mergelių ir šeimų Karalienė!

Dviejų kultų neatsiejamumas

Ir vis dėlto, kaip kartą apie Nekaltąją Marijos Širdį pasakė šventasis Padre Pio: – Tai vienintelė vieta pasaulyje, kur šėtonas nekėlė kojos ir niekada nekels, kad užgrobtų ten įžengusias sielas. Įeikite ten ir būsite saugūs! Savo ruožtu sesuo Liucija kartą išgirdo iš Dievo Motinos: Mano Nekaltoji Širdis bus jūsų prieglobstis ir kelias, kuris jus nuves pas Dievą.

Galiausiai pacituokime popiežiaus Pijaus XII žodžius, kuris pabrėžė Viešpaties Jėzaus Širdies ir Švenčiausiosios Motinos Širdies ryšį ir joms teikiamos pagarbos iškilmingumą, sakydamas – Kad pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai duotų vaisingiausių vaisių krikščionių šeimoje ir visoje žmonijoje, tegul tikintieji stengiasi jį glaudžiai sujungti su pamaldumu Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai.

Jonušas Komenda

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA Lithuania Catholica TV

Šventasis Andžejus Bobola – taip pat Lietuvos šventasis!

Nors gimė Mažojoje Lenkijoje, šventasis Andriejus Bobola SJ didžiąją savo dvasinės tarnystės dalį atliko buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Todėl jį taip pat galime laikyti Lietuvos žemės šventuoju. Toliau pateikiame įdomų VšĮ „Aktualioji istorija” filmą apie šventojo Andriejaus Bobolos likimą ir jo ryšį su Lietuva.

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šv. Andriejus Bobola – ar tik Lenkijos šventasis?

Šventasis Andžejus Bobola – vienas iš 23 jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. Per 1655 m. kilusį Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva Lietuvoje siautėję kazokai rodė ypatingą neapykantą tam, kas lenkiška/lietuviška ir katalikiška. Apaštalavimu pagarsėjęs tėvas Bobola kazokų buvo užkluptas ir nukankintas , nes atsisakė išsižadėti katalikų tikėjimo. Šv. Andžejus Babola šiuo metu labiau Lenkijoje žinomas šventasis, nors didesnį gyvenimo tarpsnį praleido būtent Vilniuje.

KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ

Kai 1702-ųjų balandžio 18-ąją Pinsko jėzuitų kolegijos rektorius Martynas Godebskis nusileido į bažnyčios kriptą ieškoti visiškai užmiršto tėvo Andriejaus Bobolos karsto, jis nė nenutuokė, kad pradeda ilgą ir kupiną netikėtumų šio jėzuito gerbimo istoriją. Nepraėjus nė dešimtmečiui, 1711-aisiais, Pinsko – Turovo unitų vyskupas Porfirijus Kulčyckis jau ėmėsi rinkti pirmąsias žinias apie Andriaus Bobolos kankinystę, o Lucko katalikų vyskupas Aleksandras Vychovskis 1712 m. pradėjo pirmą informacinį procesą savo vyskupijoje. Jo įpėdinis vysk. Joachimas Prebendovskis 1719 m. Pinske atliko antrąjį informacinį procesą, o įsitikinęs kankinystės tikrumu abiejų procesų aktus nusiuntė Romon.

Gausėjant stebuklams ir tirštėjant piligrimų srautui prie t. Andriaus kapo Pinske, 1720-aisiais į Romą pasipylė prašymai iš Lietuvos ir Lenkijos paskelbti t. Andriejų Bobolą palaimintuoju. 40 prašymų surašė valstybės senatoriai, net du prašymus Romon siuntė Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis, o Lenkijos bajorų vardu peticiją pasirašė LDK kancleris Mykolas Servacas Višnioveckis. 1726 ir 1727 metais prie šių prašymų prisidėjo karalius Augustas II, asmeniškai patyręs šio kankinio globą.

1727 m. Lucko vyskupo Stepono Rupnievskio nurodymu atliktas informacinis procesas Polesės Janove, Bobolos kankinystės vietoje. 104 liudininkų klausymas truko daugiau nei savaitę. Šią medžiagą nusiuntus Romon, Šventųjų Apeigų kongregacija paskyrė specialią komisiją Bobolos reikalui tirti, kuri patvirtino 1727-ųjų procesą ir nurodė atlikti Apaštalų Sosto tyrimą Pinske ir Vilniuje. Šiems procesams (1730-1732) vadovavo Lucko ir Vilniaus vyskupai. Pinske išklausyta 114 liudininkų parodymų, patikrinti dar 192 liudininkų parodymai, apžiūrėti kankinio palaikai. Vilniaus vyskupijos komisija tyrimą pradėjo Gardine, kur vyko seimas, idant čia būtų galima lengviau apklausti suvažiavusius bajorus. Vilniuje apklaustas 31 liudininkas; iš Lietuvos jėzuitų provincijos archyvo surinktos žinios apie Andriaus Bobolos gyvenimą. Nors popiežius Benediktas XIV jau 1755 m. vasario 9 d. patvirtino kankinystės dėl tikėjimo faktą, dėl įvairių priežasčių užsitęsusios beatifikacijos teko laukti ištisą šimtmetį. Tik 1853 m. spalio 30 d. Romoje,Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pijus IX iškilmingai paskelbė Andriejų Bobolą palaimintuoju.

Pal. Andriejaus gerbimą Lenkijoje ypač sustiprino įvykis, 1819-aisiais nutikęs Vilniuje. Vieną vakarą dominikonas Aloyzas Koženieckis netikėtai išvydo Andrių Bobolą savo celės viduryje. Andriejus paliepė atidaryti langą. Pravėręs jį dominikonas išvydo ne vienuolyno kluatrą, o plačiai ligi pat horizonto nusidriekiančią lygumą, kurioje daugybė rusų, turkų, prancūzų, anglų ir kt. tautų batalionų neregėtai atkakliai kovėsi tarpusavyje. „Tai Pinsko apylinkės, kuriose aš buvau nukankintas, – paaiškino reginį Andrius Bobola. – Kai žmonės sulauks tokio karo, stojus taikai bus atkurta Lenkija, o aš būsiu pripažintas jos pagrindiniu globėju.“

Ši pranašystė, papasakota privačiame laiške ir 1855-aisiais pirmąsyk paskelbta viename italų žurnale, išsipildė po Pirmojo pasaulinio karo. Todel jau 1920-aisiais Lenkijos episkopatas kreipėsi į popiežių Benediktą XV, prašydamas pal. Andriejų paskelbti šventuoju ir paskirti pagrindiniu atgimusios Lenkijos globėju. Tų pat metų rugpjūtį, kai bolševikų kariuomenė buvo atsidūrusi prie pat Varšuvos, aidint priešo pabūklams Varšuvos gatvėmis nužygiavo procesija su palaimintojo relikvijomis, o bažnyčiose atlikta novena jo garbei. Pavojus praėjo. Prašydami Palaimintąjį kanonizuoti į popiežių kreipėsi Polesės gyventojai, maršalas Pilsudskis, lenkų jėzuitai.

1922 m. Ida Kopecka nukentėjo nuo pernelyg intensyvaus apšvitinimo Rentgeno spinduliais – išdegė ir smarkiai pūliavo jos pilvo ertmė. Sesuo Aloyza Dobrzyńska, sirgusi kasos vėžiu, 1933 m. buvo ruošiama operacijai, kurios taip ir neprireikė. Abi ligonės staiga ir visiškai pagijo. Kai 1937-aisiais šių stebuklų tikrumas buvo oficialiai patvirtintas, kliūčių kanonizacijai nebeliko. 1938 m. balandžio 17 d., per pačias Velykas, pal. Andriejus Bobola buvo paskelbtas šventuoju.

AR TIK LENKIJOS ŠVENTASIS?

Paradoksas, tačiau šiandien Lenkijoje itin gerbiamas (jo vardu dedikuota daugiau kaip šimtas bažnyčių) šventasis Andriejus savo žemiškąjį gyvenimą buvo labiau susiejęs būtent su Lietuva. Kilęs iš Mažosios Lenkijos, studijas pradėjo Braunsbergo jėzuitų kolegijoje, priklausiusioje Lietuvos jėzuitų provincijai. 1611-aisiais, baigęs kolegiją ir nusprendęs tapti jėzuitu, pasibeldė į Lietuvos provincijos naujokyno Vilniuje prie Šv. Ignaco bažnyčios duris. Visą likusį gyvenimą dirbo įvairiuose Lietuvos jėzuitų provincijos (ji apėmė Prūsiją ir dalį Lenkijos – Mozūriją su Varšuva ir Varmiją) namuose – Vilniuje, Braunsberge, Pultuske, Nesvyžiuje, Bobruiske, Plocke, Varšuvoje, Lomžoje, Pinske ir Polocke. Po mirties pagarsėjo stebuklais LDK pietuose esančiame Pinske, į kurį iš įvairių Lietuvos vietų prie jo kapo traukdavo piligrimai (pvz., jėzuitai iš Vilniaus akademijos).

Vien Vilniuje šventasis Andriejus praleido beveik trečdalį (virš dvidešimties) savo gyvenimo metų: dvejus metus (1611–1613) naujokyno namuose prie Šv. Ignaco bažnyčios, septynerius filosofijos ir teologijos studijų metus Vilniaus akademijoje (1613–1616, 1618–1622), galiausiai net dvylika metų (1624–1630, 1646–1652) Profesų namuose prie Šv. Kazimiero bažnyčios (čia dar sykį apsigyveno 1655-aisiais, tačiau neilgam – bėgti į Pinską privertė prie sostinės artėjanti Maskvos kariuomenė). Profesų namuose tėvas Bobola dirbo pamokslininku, nuodėmklausiu, bažnyčios rektoriumi, namų vyresniojo patarėju, aiškino Šv. Raštą ir tikėjimo tiesas, vadovavo miestiečių Marijos sodalicijai. Būtent Vilniuje 1622 m. kovo 12 d. (tą dieną pirmaisiais jėzuitų šventaisiais Romoje paskelbti Ignacas Lojola ir Pranciškus Ksaveras) vyskupo Eustachijaus Valavičiaus buvo įšventintas kunigu. Šv. Kazimiero bažnyčioje 1630-ųjų birželio 2 d. davė keturis iškilmingus profeso įžadus. Vilniuje profesas tėvas Andriejus trumpam apsilankydavo kas treji metai, dalyvaudamas Lietuvos jėzuitų provincijos kongregacijoje.

Nežinome, kodėl, būdamas lenkas, Andrius Bobola įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją. Galbūt paprasčiausias atsitiktinumas, kurių tais laikais pasitaikydavo itin dažnai. Sunkiau atsakyti, kodėl scholastiko Andriaus giminėms, panūdusiems susigrąžinti jį į Lenkijos jėzuitų provinciją, to padaryti nepavyko. 1621-aisiais, kai Andriejus dar tebestudijavo teologiją Vilniaus akademijoje, jėzuitų generolas Mucijus Vitelleschis giminėms prašant nurodė Lietuvos jėzuitų provincijolui nedelsiant išsiųsti Bobolą į Lenkijos provinciją, „jeigu tam nekliudys kokia nors rimta priežastis“ Matyt, tokios priežasties būta, kadangi Andriejus liko Lietuvos provincijoje visam gyvenimui. Kokia ji, galime tik spėlioti. Galbūt paties Andriejaus Bobolos nenoras?

Nors tėvo Andriejaus Bobolos biografiją dar 1868 m. lietuviškai paskelbė vyskupas Valančius savo „Šventųjų gyvenimuose“, šis šventasis Lietuvoje beveik nežinomas ir šiandien. Jo pėdsakus Vilniuje liudija atminimo lenta bei altoriaus paveikslas jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčioje. Čia per liturginį Šventojo minėjimą (gegužės 16 d.) ir artimiausią sekmadienį pagerbimui išstatoma šv. Andriejaus Bobolos relikvija.

KODĖL ŠVENTASIS?

Šv. Andriejus Bobola – vienas iš 23 jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. Per 1655 m. kilusį Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva Lietuvoje siautėję kazokai rodė ypatingą neapykantą tam, kas lenkiška/lietuviška ir katalikiška. Apaštalavimu pagarsėjęs tėvas Bobola kazokų buvo užkluptas Polesės Janovo apylinkėse, besiruošiantis vežimu trauktis nuo artėjančio priešų būrio. Atsisakęs atsižadėti katalikų tikėjimo, tėvas Bobola, pririštas tarp dviejų arklių, 4 kilometrus varytas į Polesės Janovą, kur egzekucija tęsėsi mėsininko skerdykloje. Paguldžius kankinį ant skerdiko stalo, ant galvos užspaustas jaunų ąžuolo šakelių vainikas. Kūnas svilintas ugnimi, po nagais suvarytos skiedros, nuo delnų peiliu nudirta oda. Tyčiojantis iš kunigo nuo viršugalvio nuluptas tonzūros pavidalo odos gabalas, nuo krūtinės ir nugaros – arnoto formos odos plotas. Nupjauta nosis ir lūpos, išdurta dešinė akis, per gilią skylę sprande ištrauktas liežuvis. Pakabinę kankinį už kojų žemyn galva, žiūrėdami į konvulsijų tampomą kūną, kankintojai juokėsi: „Žiūrėkite, kaip šoka!“ Kankynes užbaigė du mirtini kirčiai į kaklą trečią valandą dienos. Buvo 1657-ųjų gegužės 16-oji, Viešpaties Dangun žengimo šventės išvakarės.

Tėvas Bobola tapo 49-uoju iš eilės jėzuitų kankiniu vadinamojo „tvano“ (1655–61 m. karo su Maskva) metais; tuomet nužudyta daugybė kitų vienuolių, kunigų, pasauliečių. Kodėl iš jų visų tik Andrius Bobola šiandien gerbiamas kaip šventasis? Galbūt atsakymo ieškoti reikia jo žemiškajame gyvenime?
Panašu, kad šiam kankiniui dar esant gyvam niekas nebūtų ryžęsis pranašauti būsimos jo šventumo garbės – tėvas Andriejus visiškai niekuo neišsiskyrė. Niekada nėjo aukštų pareigų. Nepasižymėjo mokslo pasiekimais (neišlaikė baigiamojo teologijos egzamino).

„Vidutiniškumą“ liudija ir dvasinė tėvo Bobolos charakteristika, pateikta jam atlikus tercijatą 1622–23 m. Nesvyžiuje. Rekolekcijas tėvas Andriejus atliko naudingai, nors ir su didelėmis valios pastangomis. Patarnaudamas virtuvėje rodė didelį nuolankumą. Noriai atliko maldingą kelionę elgetaudamas. Katekizmo mokė su vidutinišku užsidegimu, užtat uoliai darbavosi misijose. Pamaldumas, maldos dvasia, nuolankumas, paklusnumas, kuklumas ir taisyklių laikymasis – vidutiniški; čia galima dar daug nuveikti. Neišgyvendintos ydos: lengvi suirzimo protrūkiai, vos vidutiniškai valdomas emocionalumas, per didelis aistringumas, silpnai valdomas liežuvis, per menkas abejingumas vyresniųjų nurodymams. Choleriško-sangviniško temperamento, menkai susivaldąs, bet sykiu labai nuoširdus ir pilnas užsidegimo.
Į klausimą, kodėl Andrius Bobola tapo šventuoju, vienas jo biografas atsako paprastai: nežinau. „Gal to žmogaus širdyje buvo kas nors labai giliai paslėpta ir neregima žmonėms, taip pat nepažeidžiama ydos – koks nors paslapčia švytintis kristalas. O gal nieko tokio ir nebuvo. Gal paprasčiausiai Viešpačiui Dievui patiko išsirinkti vieną iš daugelio, idant Dievo galybė pasirodytų netobulame, neišsiskiriančiame iš daugelio. Manau, kad nedera akiplėšiškai skverbtis į išrinkimo paslaptis. Telieka tai paslėpta ir nežinoma, nes koks gi būtų pasaulis be paslapties?“

REGIMOS PASLAPTYS

Paslaptingas Andriejaus Bobolos atradimas 1702-aisiais akivaizdžiai liudija, kad šventuosius parenka ne žmonės – juos parodo Dievas. Po kuklių laidotuvių (kūnas buvo įdėtas į juodai dažytą karstą su užrašu Pater Andreas Bobola Societatis Jesu („Jėzaus Draugijos tėvas Andrius Bobola“) ir nuleistas į kriptą po didžiuoju altoriumi), tėvas Andrius Bobola nugrimzdo į užmarštį. Kai Pinsko kolegijos rektorius Martynas Godebskis laužė galvą, kaip Šiaurės karo metu nuo priešų armijų apsaugoti kolegiją, į ką kreiptis pagalbos ir užtarimo, jam pasirodė nežinomas jėzuitas, iš kurio mielo ir patrauklaus veido sklido nežemiška šviesa. Nežinomasis papriekaištavo rektoriui, kam jis ieškąs gynėjų ne ten, kur būtų galima juos rasti, ir pažadėjo, kad jis pats, Andrius Bobola, apsaugos kolegiją, jei rektorius atras jo kūną, palaidotą bendroje kriptoje, ir padės atskirai. Po trijų dienų paieškų (nei rektorius, nei kas kitas jau nežinojo, kur palaidotas ir kas buvo Andrius Bobola) suradus karstą aptiktas tarsi vakar palaidotas kūnas. Nepaisant nuolatinės drėgmės ir šalia yrančių kūnų, kankinio palaikai nebuvo suirę, neskleidė jokio kvapo, buvo matyti aiškios kankinimų žymės, nuo sukrešėjusio kraujo raudonavo žaizdos, visos kūno dalys buvo minkštos, lanksčios ir elastingos. Pasklidus žiniai Pinsko ir apylinkių gyventojai ėmė rinktis ir melstis prie langelio kriptos, kurioje tėvo Bobolos palaikai ilsėjosi naujame karste ant pakylos. Kankinys pažadą ištesėjo – plėšikaujančios armijos aplenkė Pinsko kolegiją, o didysis 1709-10 m. maras aplenkė visą Pinsko kraštą. Tėvo Andriaus gerbimas sparčiai išaugo. 1739 m. sudėtas oficijumo tekstas ir litanija tėvo Andriaus Bobolos garbei.

Panaikinus Jėzaus draugiją 1773 m., Pinsko kolegijos bažnyčia 1784 m. perduota unitams kaip vyskupijos katedra, tačiau 1793 m. Rusijos imperatorė Kotryna II panaikino Pinsko unitų vyskupiją ir katedrą atidavė stačiatikių vienuolynui. Vienuoliai gerbė kankinio relikvijas, prie kurių melsdavosi ir vietiniai stačiatikiai, tačiau vėliau sumanyta užkasti stebuklingąjį kūną į žemę Apie tai sužinoję jėzuitai 1808 m. perkėlė kūną į savo bažnyčią Polocke. Ją perdavus stačiatikiams, 1830 m. palaikai darsyk perkelti – šiuokart į Polocko dominikonų bažnyčią.

Po Spalio perversmo į Palaimintojo relikvijas ėmė kėsintis bolševikų valdžia. 1919 m. darbo liaudžiai reikalaujant nesėkmingai norėta atlikti „relikvijų tyrimą“. 1922-ųjų birželį pasirodžius žiniai, kad atidarius Polocke esantį stačiatikių šventosios Eufrozinos relikvijorių buvo rasti tik sudūlėję kaulai, nutarta demaskuoti ir katalikų „prietarus“. Birželio 23 d. atvykusi valdžios komisija nuėmė karsto antspaudus, nuvilko arnotą, albą ir biretą ir nuogą kūną kone vertikalioje padėtyje smarkiai trenkė žemėn. Visų nuostabai palaikai nesubyrėjo; komisija, palikusi kūną atvirame karste, išsinešdino. Vis dėlto, nepaisydama katalikų protestų, valdžia nutarė kūną išgabenti. Liepos 20 d. ginkluoti asmenys įsiveržė į bažnyčią ir pagrobė relikvijas. Palaimintojo kūnas išvežtas į Maskvą ir padėtas Liaudies sveikatos komisariato Higienos muziejuje.

Dėl žemės reformos kilus badui, bolševikų valdžiai humanitarinę pagalbą javais suteikė Apaštalų Sostas. Tuo pat metu popiežius Pijus XI griežtai pareikalavo grąžinti Palaimintojo relikvijas. Valdžia sutiko su sąlyga, kad bus laikomasi didžiausio slaptumo ir kad relikvijos nebus gabenamos per Lenkiją. 1923 m. spalį relikvijorius, rastas muziejaus užkaboriuose, krovininiu geležinkelio vagonu pervežtas į Odesą, o iš ten – laivu į Italiją. Patvirtinus relikvijų autentiškumą, Palaimintojo kūnas padėtas jėzuitų Il Gesu bažnyčioje. 1938 m. Andrių Bobolą paskelbus šventuoju, jo palaikai iškilmingai pervežti į Varšuvą. Relikvijos, pakeliui pagerbtos Liublijanoje, Budapešte, Bratislavoje, birželio 20 d. pasiekė galutinį tikslą – jėzuitų namus Rakowiecka gatvėje nr. 61. Išskyrus trumpą evakuaciją karo metais (1939–1945), ten jos gerbiamos iki šiandien.

JŠ pagal www.sventumogarsas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Fatimos Dievo Motina suteikia vilties šiandienos pasauliui!

Gegužės 13 d. minimos dar vienos Fatimoje įvykusių Dievo Motinos apsireiškimų metinės. Šias metines išgyvename labai neramiais laikais, kai pilno masto karas yra tiesiog „už tvoros”, kai socialiniai ir ekonominiai mechanizmai visame pasaulyje buvo sugriauti arba įtempti dėl „Pandemija” operacijos.

Fatimoje Dievo Motina turėjo žmonijai perduoti mintį, kaip įveikti pasaulines krizes ir dramas, su kuriomis susiduriame.

Ji sakė, kad Dievo bausmės įvyksta tada, kai žmonija nukrypsta nuo Dievo įstatymų.

Prie to galima pridėti Katalikų Bažnyčios katekizmo punktus apie „nuodėmes, šaukiančias Dievo keršto”, kurie dabar minimi labai retai arba visai neminimi. Labai tikėtina, kad būtent šias nuodėmes turėjo omenyje Dievo Motina, kalbėdama vaikams Fatimoje.

Pirmoji tokia nuodėmė yra Homicidium voluntarium – savanoriška, tyčinė žmogžudystė. Dabartiniame mainstreame žmonės tai supranta kaip paprastą žmogžudystę ir dažnai pamiršta, kad tokia pat žmogžudystė yra abortas. Verta prisiminti, kad 2022 m. visame pasaulyje per „abortus” buvo nužudyta daugiau kaip 70 mln. žmonių. Šis rodiklis per vienerius metus viršija mirčių skaičių per visus didžiuosius XX a. karus!

Antrasis yra Peccatum Sodomitarum – sodomijos nuodėmė. Vėlgi ne paslaptis, kad plačiųjų Vakarų šalys, su retomis išimtimis, ne tik įteisina šią nuodėmę kaip įprastą teisinę praktiką, bet ir skatina ar leidžia propaguoti tokį elgesį naudodamosi visomis masinės informacijos priemonėmis, negailėdamos finansinių išteklių įvairioms šia kryptimi veikiančioms agentūroms remti.

Lietuva šiuo metu šioje srityje elgiasi pakankamai santūriai, tačiau tendencija homoseksualius santykius teisiniu požiūriu prilyginti normaliai šeimai akivaizdi ir čia.

Trečiasis – Clamor populi oppressi – paprastai apibūdinamas kaip vargšų, našlių ir našlaičių engimas, nors pažodžiui iš lotynų kalbos jis reiškia „engiamų žmonių šauksmas”. Ši nuodėmė esamuoju laiku gali tiesiogine prasme neatrodyti taip, kaip pateikta jos tiesioginiame aprašyme. Vis dėlto galima matyti, kad 2020-2021 m. vykdyta operacija „Pandemija” turėjo įtakos tam, kad gerokai sumažino viduriniosios klasės turtą ir taip sumažino gyventojų daugumos įtaką valstybėse priimamiems sprendimams.

Ketvirtoji nuodėmė, šaukianti dangaus keršto, yra Iniustitia in mercenarium – pabrėžiant, kad „nemokamas deramas darbo užmokestis darbininkams”. Pažodinis vertimas iš lotynų kalbos yra „neteisingumas prekyboje ar tvarkant reikalus”. Šioje platesnėje sąvokoje nesunku pateikti pavyzdžių. Afera po aferos Rusijoje, JAV ar Europos šalyse.

Verta paminėti, kad Dievo Motina taip pat tiksliai nurodė vadinamąsias „Rusijos klaidas”. Šiandien gali atrodyti, kad šios „klaidos” mus pasiekia iš Vakarų. Tai tiesa, tačiau iš kur šios „klaidos” atsirado Vakaruose? Juk dar XX a. septintajame dešimtmetyje jų ten iš esmės nebuvo. O skyrybos, abortai ir LGBTQ+ – visa tai yra XX a. paskutinio ketvirčio istorija. Priešingai, Rusijoje pirma grožinė apysaka, kurioje pozityviai aprašytas homoseksualumas, pasirodė 1906 m. – Michailo Aleksejevičiaus Kuzmino apsakyme „Krylja”, kuris buvo atviras homoseksualas. Sovietų Rusijoje – pirmojoje pasaulio šalyje – 1920 m. buvo įteisinti abortai. Būtent Rusijoje buvo kuo labiau išgirstas „karo komunizmo ir kolchozų engiamų žmonių balsas”.

Matome, kad nuodėmių, šaukiančių dangaus keršto, vis dar gausu. Dievo Motina mums duoda tokią gelbėjimosi priemonę: „Atgaila! Atgaila! Atgaila!” ir pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumas.

Kad pasuktume istorijos tėkmę, turime atsigręžti į Fatimos Dievo Motiną su rožinio malda ir Komunija pirmaisiais mėnesio šeštadieniais. Pasaulyje nėra tokios problemos, kurios nebūtų galima išspręsti rožinio pagalba. Kreipkimės į savo Motiną, į Nekaltąją, ir nedelskime, juk Lietuva – Marijos Žemė!

Aleksandras Stralcovas

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Tikėjimo krizė šiandieninėje Bažnyčioje

Šiandieninio pasaulio mąstymą formuoja racionalizmo, natūralizmo ir antropocentrizmo doktrinos. Nuo Prancūzų revoliucijos laikų jos užkariavo beveik visas viešojo gyvenimo sferas ir palaipsniui užėmė reikšmingas Bažnyčios gyvenimo sritis. XXI a. pradžioje mes stebime pilietinės visuomenės apostazę, primenančią tiesioginį, kone apokaliptinį maištą prieš patį Dievą ir prieš dieviškai nustatytą prigimtinio įstatymo tvarką.

Ankstesniais laikais tikėjimo krizės, net jei ir paliesdavo visą visuomenę, apsiribodavo kokia nors konkrečia tikėjimo tiesa (kaip, pavyzdžiui, arijonizmas IV amžiuje). Didelių moralinių nusižengimų laikais nuodėmė nebuvo teisinama teoriškai, prisidengiant „sielovadinėmis“ priežastimis ar Dievo gailestingumu, kaip dažnai galima girdėti mūsų dienomis.

Tais laikais visi žinojo, kad nuodėmė yra nuodėmė, ir daiktai buvo vadinami savo tikraisiais vardais. Tačiau mūsų dienomis dogminis, dorovinis ir liturginis reliatyvizmas Bažnyčios viduje pasiekė iki šiol neregėtą mastą. Galbūt todėl kai kurie radikalūs ir aiškūs moderniųjų laikų (XIX–XX a.) popiežių žodžiai šiandien atrodo tikrai pranašiški. Šioje painioje situacijoje, kai dėl savivalės kultūros išplitimo Bažnyčioje tikintieji neretai gauna beskonį dvasinį maistą, tokie moderniųjų laikų popiežių žodžiai veikia kaip sveika, soti kaimiška duona ir gaivaus palengvėjimo atodūsis. Iš tiesų, juose juntama tikra Evangelijos ir apaštalų dvasia, pripildanti mūsų protus bei sielas dangiškos atgaivos ir suteikianti mums antgamtinio tikrumo bei tvirtumo.

Ištraukos iš Vatikano I Susirinkimo

(Dogminė konstitucija „Dei Filius, 4 sk.):

KATALIKŲ TIKĖJIMO NEKINTAMUMAS

„Atsirado ir visame pasaulyje plačiai pasklido racionalizmo ir natūralizmo doktrinos – visiškai priešingos antgamtinei krikščionių religijai. Jų sekėjai deda visas pastangas, kad Kristus, vienintelis mūsų Viešpats ir Išganytojas, būtų pašalintas iš žmonių protų ir moralinio tautų gyvenimo. Taip jie tikisi sukurti tai, ką jie vadina vien proto ar prigimties viešpatavimu. Krikščionių religijos atmetimas ir Dievo bei Jo Kristaus neigimas paskandino daugelio protus panteizmo, materializmo ir ateizmo bedugnėje, dėl to jie stengiasi sunaikinti pačią racionalią prigimtį, paneigti bet kokį teisingumo kriterijų ir sugriauti pačius žmonių visuomenės pamatus.

Šiam bedieviškumui plintant visomis kryptimis, deja, atsitiko taip, kad daug net ir Katalikų Bažnyčios vaikų nuklydo nuo tikrojo pamaldumo kelio, o jų katalikiškas jautrumas nusilpo. Suvedžioti įvairių keistų mokslų (Žyd 13, 9) ir painiodami prigimtį su malone, žmonių žinias su dieviškuoju tikėjimu, jie iškreipia tikrąją dogmų, kurių Šventoji Motina Bažnyčia laikosi ir moko, prasmę ir kelia grėsmę tikėjimo vientisumui bei tikrumui.“

PAKLUSIMAS TIKĖJIMUI

„Kadangi žmonės yra visiškai priklausomi nuo Dievo, kaip savo Kūrėjo ir Viešpaties, o sukurtasis protas yra visiškai pavaldus nesukurtai tiesai, mes privalome tikėjimu visiškai pavesti savo protą ir valią Dievui Apreiškėjui. Šį tikėjimą, žmogaus išganymo pradžią, Katalikų Bažnyčia skelbia esant antgamtine dorybe, dėl kurios mes, Dievo malonės įkvėpti ir padedami, tikime, jog tai, ką Jis apreiškė, yra tiesa – ne todėl, kad mes suvokiame vidinę Apreiškimo tiesą prigimtine proto šviesa, bet dėl paties apreiškiančio Dievo autoriteto, Dievo, kuris negali nei apgauti, nei būti apgautas.

Todėl situacija tų, kurie dangiška tikėjimo dovana priėmė katalikų tiesą, jokiu būdu nėra tokia pati kaip tų, kurie žmonių nuomonių vedami, seka klaidinga religija; nes tie, kurie Bažnyčios vadovaujami priėmė tikėjimą, niekada negali turėti pagrįstos priežasties pakeisti šį tikėjimą arba juo suabejoti.

Taigi visiems ištikimiems krikščionims draudžiama kaip teisėtas mokslo išvadas ginti tas nuomones, kurios aiškiai prieštarauja tikėjimo doktrinai, ypač jeigu jos yra Bažnyčios pasmerktos; maža to, jie yra absoliučiai įpareigoti laikyti jas klaidomis, besidangstančiomis apgaulingu panašumu į tiesą.

Nes Dievo apreikštas tikėjimo mokslas nėra pateiktas kaip koks nors filosofinis atradimas, kurį žmogaus protas galėtų patobulinti, bet kaip dieviškasis lobis, įteiktas Kristaus sutuoktinei, kad būtų ištikimai saugomas ir neklystamai skelbiamas. Todėl ir šventųjų dogmų prasmė, kartą paskelbta Šventosios Motinos Bažnyčios, turi būti išlaikyta ir niekada nekeičiama vardan tariamai gilesnio supratimo. „Todėl ir pavieniuose žmonėse, ir visoje Bažnyčioje turi augti ir daryti kuo didesnės pažangos tiek atskirų dalykų, tiek visumos supratimas, pažinimas ir išmintis – tačiau vien tik savo rūšyje, tai yra toje pačioje dogmoje, viena dvasia ir viena mintimi.“ (Vincentas Lerinietis, „Priminimas“, 28.)

Atlikdami aukščiausią pastoracinę tarnystę, Mes prašome dėl Jėzaus Kristaus meilės ir įsakome autoritetu To, kuris taip pat yra mūsų Dievas ir Gelbėtojas, visiems ištikimiems krikščionims, ypač tiems, kurie vadovauja arba kurie turi pareigą mokyti, kad jie savo uolumu ir darbu stengtųsi pašalinti šias klaidas iš Bažnyčios ir skleistų gryno tikėjimo šviesą.“

Ištraukos iš popiežiaus šv. Pijaus X enciklikos „E supremi apostolatus“ (1903)

„Norėdami pašalinti visas tuščias iliuzijas, Mes pabrėžtinai sakome, kad nenorime būti, ir su Dievo pagalba niekada žmonių visuomenei nebūsime kas nors kitas, o ne Dievo tarnas, turintis Jo įgaliojimus. Dievo interesai bus Mūsų interesai, ir jiems Mes pasiryžę atiduoti visas jėgas ir gyvybę. <…> Šiandien beveik visur siaučia šventvagiškas karas prieš Dievą. „Gentys niršta ir tautos tuščiai maištauja“ (Ps 2, 1) prieš savo Kūrėją; dažnai girdėti Dievo priešų šauksmas: „Atstok nuo mūsų“ (Job 21, 14). Ir, kaip galima tikėtis, pas daugumą žmonių randame išblėsusią bet kokią pagarbą Amžinajam Dievui; nei viešajame, nei privačiame gyvenime nepaisoma Aukščiausiojo Valios – ne, kiekviena pastanga ir kiekviena išmonė yra panaudojama tam, kad visiškai išblėstų Dievo atminimas ir Jo pažinimas.“ (4.)

„Visur rodomas toks įžūlumas ir pyktis persekiojant religiją, kovojant su tikėjimo dogmomis ir begėdiškai stengiantis išrauti ir sunaikinti visus santykius tarp žmogaus ir Dievo! Kita vertus, tai yra skiriamasis Antikristo ženklas (plg. 2 Tes 2, 3): žmogus su begaliniu įžūlumu užėmė Dievo vietą, iškeldamas save virš viso, kas vadinama Dievu. Nors ir negali savyje visiškai sunaikinti visų žinių apie Dievą, jis paniekino Dievo didybę ir tarsi padarė iš visatos šventovę, kurioje pats turi būti garbinamas. „Jis pats sėdasi Dievo šventovėje, dėdamasis Dievu.“ (2 Tes 2, 4) (5.)

„Kad ir kaip stengtumėmės, mums nepavyks sugrąžinti žmonių atgal prie Dievo didybės kitaip, kaip tik per Jėzų Kristų. „Niekas, – įspėja Apaštalas, – negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus.“ (1 Kor 3, 2) Vien tik Kristus… tikras Dievas ir tikras žmogus, be kurio niekas negali pažinti Dievo taip, kad būtų išganytas, nes „niekas nepažįsta Tėvo, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti (Mt 11, 27). Iš to plaukia, kad viską atstatyti Kristuje ir atvesti žmogų atgal į paklusnumą Dievui yra vienas ir tas pats tikslas. Tai turi būti Mūsų rūpestis – parvesti žmoniją atgal į Kristaus viešpatavimą. Sakydami „Dievas“, turime galvoje ne kažkokią pasyvią būtybę, abejingą visiems žmogiškiems dalykams, kaip ją įsivaizduoja materialistai, bet tikrąjį ir gyvąjį Dievą, vienos prigimties trijuose asmenyse, pasaulio Kūrėją, išmintingiausią visų dalykų Tvarkytoją, teisingiausią įstatymų Davėją, baudžiantį nedorėlius ir atlyginantį už dorybę.“ (8.)

„Mums ir visiems vyskupams pavesta pareiga sugrąžinti prie Bažnyčios drausmės žmonių visuomenę. <…> Siekdami šio mūsų troškimo išsipildymo, turime pasinaudoti visomis priemonėmis ir atiduoti visas jėgas tam, kad visiškai išnyktų šis didžiulis ir pasibjaurėtinas nedorumas, toks būdingas mūsų laikams, būtent – žmogaus iškėlimą į Dievo vietą. Tai padarius, beliks grąžinti Švenčiausiuosius įstatymus ir Evangelijos patarimus į jiems nuo senovės priderančią garbingą vietą; garsiai skelbti Bažnyčios tiesas ir jos mokymą apie santuokos šventumą, apie jaunimo švietimą ir drausmę <…> Mes atiduosime visas savo jėgas, kad tai pasiektume.“

„Dėl nepakankamo ir netobulo tikybos mokymo daugelis prarado tikėjimą. Netiesa, kad žinių pažanga užgesina tikėjimą; tai daro neišmanymas; ir kuo didesnis tikėjimo doktrinos neišmanymas, tuo didesnę sumaištį sukelia netikėjimas. Todėl Kristus liepė apaštalams: „Eikite ir mokykite visų tautų žmones.“ (Mt 28, 19) (12.)

„Laikai, kuriais gyvename, reikalauja veikti ­– ištikimai ir uoliai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, nuoširdžiai ir atvirai išpažinti tikėjimą, nesavanaudiškai daryti įvairiausius gerus darbus, neatsižvelgiant į pasaulietišką naudą. Tokie didžiulės Kristaus karių armijos duodami šviesūs pavyzdžiai daug labiau sujaudins ir patrauks žmones, nei žodžiai ir didingiausios disertacijos. <…> O! Kai kiekviename mieste ir kaime bus ištikimai laikomasi Viešpaties įstatymo, kai bus rodoma pagarba šventenybėms, kai sakramentai bus dažnai priimami su teisingu nusiteikimu ir krikščioniškojo gyvenimo potvarkiai vykdomi – tuomet mums nebereikės stengtis viską atstatyti Kristuje <…> Be to, tai labai prisidės prie laikinosios gerovės ir žmonių visuomenės naudos. <…> Visiems bus aišku, kad tokia Bažnyčia, kokią ją įsteigė Kristus, turi džiaugtis pilna ir visiška laisve ir būti nepriklausoma nuo visko, kas jai svetima; reikalaudami tos pačios laisvės, Mes ne tik giname šventas religijos teises, tačiau taip pat patariame, kaip siekti visuotinės gerovės ir tautų saugumo. Nes tebėra teisinga, kad „maldingumas yra naudingas viskam“ (1 Tim 4, 8) Kai jis stiprus ir klestintis, „tauta taikos buveinėje gyvens“ (Iz 32, 18).“ (14.)

Ištraukos iš Popiežiaus Pijaus XII enciklikos „Summi pontificatus“ (1939)

KRISTAUS NUVAINIKAVIMAS

„Kelio, vedančio į mūsų dienų dvasinį ir moralinį bankrotą, priešaky stovi daugelio nuodėmingos pastangos nuvainikuoti Kristų; atsisakymas Jo skelbto tiesos įsakymo ir meilės įstatymo, kuris yra Jo Karalystės gyvybės kvapas.“ (21.)

„Vienintelis būdas išsigelbėti yra Kristaus karališkųjų privilegijų pripažinimas, asmenų ir visuomenės grįžimas prie Jo tiesos ir meilės įstatymo.“ (22.)

MORALINIO ĮSTATYMO PANEIGIMAS GRIAUNA EUROPOS VIENYBĘ

„Šis amžius, praeities doktrininius nukrypimus papildydamas naujomis klaidomis, juos dar labiau radikalizavo, ir tai neišvengiamai atvedė prie chaoso. Visų pirma, akivaizdu, kad esminė ir galutinė blogybių priežastis, kurią Mes smerkiame šiuolaikinėje visuomenėje, yra visuotinės moralės normų tiek individualiame ir visuomeniniam gyvenime, tiek tarptautiniuose santykiuose, paneigimas ir atmetimas; turime omenyje šiandien taip įprastą prigimtinio įstatymo, turinčio savo pagrindą Dievuje, nepaisymą ir užmiršimą <…> Nekenčiant Dievo pakertamas bet koks moralės pagrindas; nutildomas arba bent jau tampa labai silpnas sąžinės balsas, tas balsas, kuris net neraštingas ir necivilizuotas gentis moko, kas gera, o kas bloga, kas teisėta, o kas draudžiama, ir verčia žmones jausti atsakomybę už savo veiksmus prieš Aukščiausiąjį Teisėją.“ (28.)

„Moralės pagrindų neigimas prasidėjo Europoje apleidus krikščionių mokymą, kurio saugotojas ir aiškintojas yra Petro Sostas. Tas mokymas kadaise dvasiškai suvienijo Europą; Kryžiaus išlavinta, sutaurinta ir civilizuota, ji pasiekė tokį pilietinės pažangos laipsnį, kad taptų kitų tautų ir žemynų mokytoja. Bet, atkirsti nuo neklystančio Bažnyčios autoritetonemažai atsiskyrusių broliai nuėjo taip toli, jog atmetė pagrindinę krikščionybės dogmą, Išganytojo dieviškumą, ir taip pagreitino savo dvasinį žlugimą.“ (29.)

DIEVO IŠSTŪMIMAS IŠ VIEŠOJO GYVENIMO

„Šventoji Evangelija pasakoja, kad nukryžiavus Jėzų, „visą žemę apgaubė tamsa“ (Mt 27, 45). Tai bauginantis simbolis to, kas nutiko ir kas vis dar dvasiškai vyksta ten, kur aklam ir išpuikusiam netikėjimui pavyko išstumti Kristų iš šiandieninio, ypač viešojo, gyvenimo, ir kur jis pakirto tikėjimą Dievu ir Kristumi. To pasekmė – nustota laikytis moralinių vertybių, kuriomis kitados buvo matuojamas viešasis ir privatus elgesys. Dėl taip išliaupsintos visuomenės civilizacijos, kuri padarė itin sparčią pažangą, atitraukdama žmogų, šeimą ir valstybę nuo naudingo ir atnaujinančio Dievo idėjos ir Bažnyčios mokymo veikimo, kraštuose, kur daugelį šimtmečių švietė krikščioniškosios civilizacijos grožybės, vis aiškiau, vis labiau neraminančiai vėl pasirodė sugedusios ir tvirkinančios pagonybės ženklai: „Kai jie nukryžiavo Jėzų, buvo tamsu.“ (30.)

„Galbūt daugelis, atsisakydami Kristaus mokymo, ne visiškai suprato, kad yra klaidinami viliojančių frazių miražo, frazių, kurios tokį atsitolinimą skelbė pabėgimu iš vergijos, kurioje jie iki šiol neva buvo laikomi; galbūt jie nenumatė karčių išlaisvinančios tiesos išmainymo į pavergiančią klaidą pasekmių. Jie nesuprato, kad atsisakant be galo išmintingų ir tėviškų Dievo įstatymų ir vienijančių bei pakylėjančių Kristaus meilės doktrinų, jie atsidavė varganos, nepastovios žmogiškosios išminties užgaidoms; jie kalbėjo apie pažangą, o iš tikrųjų grįžo atgal; jie kalbėjo apie pakylėjimą, o iš tikrųjų šliaužiojo žeme; jie kalbėjo žmonijos brandą, o iš tikrųjų tapo vergais. Jie nesuvokė, kad visos žmogiškos pastangos negali pakeisti Kristaus įstatymo kuo nors lygiaverčiu; „Jie tuščiai svarstydami paklydo“ (Rom 1, 21). (31.)

„Nusilpus tikėjimui į Dievą ir į Jėzų Kristų ir susilpnėjus moralinių principų šviesai žmonių protuose, išnyko nepakeičiamas vidinės ir išorinės, privačios ir viešosios tvarkos stabilumo ir ramybės pagrindas, kuris vienintelis gali palaikyti ir apsaugoti valstybių gerovę.“ (32.)

„Katalikų Bažnyčia, Dievo Miestas, kurio karalius yra Tiesa, kurio įstatymas yra meilė ir kurios matas yra amžinybė“ (Šv. Augustinas, EP. 138 „Ad Marcellinum“, 3, 17), bebaimiškai skelbdama visą tiesą apie Kristų ir triūsdama su motinos uolumu, kaip reikalauja Kristaus meilė, stovi kaip palaiminta taikos vizija virš klaidų ir aistrų audros, laukdama tos akimirkos, kai Kristaus Karaliaus visagalė ranka nuramins audrą ir ištrems ją sukėlusias nesantaikos dvasias.“ (110.)

„Ir jūs taip pat melskitės, jūs, kurių drąsus tikėjimo išpažinimas pareikalauja šiandien sunkių, skausmingų ir neretai didvyriškų aukų; melskitės jūs, kenčiantys ir išgyvenantys agoniją Bažnyčios nariai, kai Jėzus ateina jūsų paguosti ir išgydyti jūsų skausmų; ir nepamirškite su tikra apsimarinimo dvasia ir vertinga atgaila padaryti, kad jūsų maldos būtų labiau priimtinos Jo akyse, kad Jis ir Jo malonė sutrumpintų išbandymo dienas ir tokiu būdu pasitvirtintų Psalmininkas žodžiai: „Tada jie, būdami varge, šaukėsi Viešpaties, ir jis išgelbėjo juos iš jų nelaimės“ (Ps 106, 13).“ (113.)

„O jūs, balti vaikų legionai, taip mylimi ir brangūs Jėzui, kai priimsite šventojoje Komunijoje gyvenimo duoną, kelkite aukštyn savo paprastas ir nekaltas maldas ir suvienykite jas su Visuotinės Bažnyčios maldomis. Jus mylinti Jėzaus Širdis neatsilaikys prieš jūsų maldaujantį nekaltumą. Melskitės kiekvienas, melskitės nepaliaudami: „Be paliovos melskitės” (1 Tes 5, 17).“ (114.)  

Didis mūsų laikų vyskupas, garbingasis Dievo tarnas arkivysk. Fultonas Sheenas, pateikė keletą labai stulbinančių pastabų, tobulai patvirtinančių pranašišką Aukščiausiojo magisteriumo balsą XIX a. (Pijus IX ir Vatikano I Susirinkimas) ir XX a. pirmoje pusėje (šv. Pijus X ir Pijus XII).

Ištraukos iš arkivyskupo Fultono Sheeno raštų

„Antikristas nesivadins šiuo vardu, kitaip jis neturėtų pasekėjų. Jis nedėvės raudono triko, nesispjaudys siera, nenešios su savimi trišakio, nemosikuos uodega kaip Mefistofelis iš „Fausto“. Šis maskaradas padėjo velniui įtikinti žmones, kad jis neegzistuoja. Jis turi daugiau galios, kai niekas jo neatpažįsta. Dievas vadino save: „Aš esu tas, kuris esu“, o velnias: „Aš esu tas, kurio nėra“. Šventajame Rašte nerasime jokio pagrindo tikėti populiariu velnio, kaip raudonai apsirengusio juokdario, mitu. Jis veikiau apibūdinamas kaip iš dangaus nupuolęs angelas,  kaip „šio pasaulio kunigaikštis“, kurio tikslas – įtikinti mus, kad nėra kito pasaulio. Jo logika paprasta: jei nėra dangaus, nėra pragaro; jei nėra pragaro, nėra nuodėmės; jei nėra nuodėmės, nėra teisėjo, ir jei nėra teismo, tada blogis yra gėris ir gėris yra blogis. <…> Tačiau visų svarbiausia Antikristo savybė yra ta, kad, pasak Mūsų Viešpaties, jis bus taip panašus į Kristų, kad suvedžios net išrinktuosius – o joks knygų paveikslėliuose vaizduojamas velnias negalėtų suklaidinti išrinktųjų. Kaip jis ateis į šį naująjį amžių laimėti pasekėjų savo religijai? Dar prieš įsigalint komunizmui, Rusijoje buvo paplitusi nuomonė, kad Antikristas ateis užsimaskavęs kaip Didysis humanistas; jis kalbės apie taiką, klestėjimą ir gerovę ne kaip apie priemones, vedančias mus prie Dievo, bet kaip apie tikslus. <…> Trečiasis Kristaus gundymas, kai šėtonas paprašė Viešpaties jį pagarbinti ir už tai pažadėjo visas pasaulio karalystes, taps pagunda turėti naują religiją be Kryžiaus, liturgiją be būsimojo pasaulio, religiją, kuri sunaikintų tikrąją religiją, arba politiką, pavirtusią religija ir priskiriančia ciesoriui tai, kas priklauso Dievui. Nežiūrint visos jo tariamos meilės žmonijai ir gražbyliavimo apie laisvę ir lygybę, jis turės vieną didelę paslaptį, kurios niekam neatskleis: jis netikės į Dievą. Kadangi jo religija bus brolybė be Dievo tėvystės, jis apgaus net išrinktuosius. Jis įkurs antibažnyčią, kuri pamėgdžios tikrąją Bažnyčią, nes jis, velnias, yra Dievo beždžionė. Ji turės visas Bažnyčios savybes, tik atvirkščiai ir be jos dieviškojo turinio. Tai bus mistinis Antikristo kūnas, kuris visais išorės požymiais bus panašus į mistinį Kristaus kūną.“ („Komunizmas ir Vakarų sąžinė“.)

„Jei būčiau ne katalikas ir ieškočiau tikrosios Bažnyčios šiandieniniame pasaulyje, ieškočiau tokios Bažnyčios, kuri nesugyventų su pasauliu; kitaip tariant, ieškočiau Bažnyčios, kurios pasaulis nekenčia. Taip daryčiau dėl to, kad jei Kristus šiandien būtų kurioje nors iš pasaulio bažnyčių, jis turėtų būti nekenčiamas kaip ir tada, kai gyveno žemėje. Jei norite rasti Kristų šiandien, raskite Bažnyčią, kuri nesugyvena su pasauliu. Ieškokite Bažnyčios, kuri buvo nekenčiama pasaulyje taip, kaip Kristus. Ieškokite Bažnyčios, kurią pasaulis atmeta, nes ji skelbiasi esanti neklystanti, kaip Pilotas atmetė Kristų, nes Jis pasivadino Tiesa. Jei Bažnyčia yra nepriimtina pasaulio dvasiai, vadinasi, ji yra nepasaulietiška, o jei ji yra nepasaulietiška, vadinasi, ji yra iš kito pasaulio. Kadangi ji iš kito pasaulio, ji yra be galo mylima ir be galo nekenčiama, kaip Kristus“. (Interviu radijui)

„Pasaulis gali nesutikti su Bažnyčia, bet jis labai aiškiai žino, su kuo nesutinka. Ateityje, kaip ir praeityje, Bažnyčia bus netolerantiška dėl santuokos šventumo, nes tų, kuriuos Dievas sujungė, niekas negali išskirti; ji bus netolerantiška dėl savo tikėjimo ir pasiruošusi mirti už jį, nes ji nebijo tų, kurie žudo kūną, bet tų, kurie turi galią įmesti kūną ir sielą į pragarą.“(„Nuotaikos ir Tiesos“)

„Tolerancija skirta klystantiesiems, netolerancija – klaidai… Architektai netoleruoja smėlio, kaip pamatų dangoraižiams, o gydytojai netoleruoja mikrobų laboratorijoje. Tolerancija netaikoma tiesai ar principams. Šiems dalykams mes turime būti netolerantiški ir būtent šitokios netolerancijos, išvaduojančios mus iš sentimentalumo potvynio, aš prašau. Šitokia netolerancija yra bet kokio stabilumo pagrindas.“  („Senos klaidos ir naujos etiketės”.)

JŠ pagal www.tradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Kinijos katalikai švenčia Marijos mėnesį

Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos misijų žinių agentūra „Fides“ atkreipia dėmesį į liaudies pamaldumo tradicijas Kinijoje, susijusias su Dievo Motinai skirtu gegužės mėnesiu.

Kinijos katalikų gausiai lankomoje Lušano Dievo Motinos šventovėje, esančioje Lušano kalnuose, Dziangsi provincijoje, Kinijos pietrytinėje dalyje, kasmet gegužės pradžioje palaiminamos Švč. M. Marijos statulėlės, kurios po to nešamos į parapijų bažnyčias. Šiomis „kelionėmis“ atkartojama Mergelės Marijos kelionė iš Nazareto pas „Judėjos kalnyno mieste“ gyvenusią jos giminaitę Elzbietą. Pirmąjį gegužės šeštadienį ir sekmadienį Kinijoje taip pat paprastai teikiami diakonato ir kunigystės šventimai.

Svarbiausia Kinijos katalikams Dievo Motinos šventė – tai gegužės 24 d. švenčiama Marijos – Krikščionių pagalbos šventė. Ji minima ne tik Kinijoje, bet ir kitur, kaip viso pasaulio katalikų solidarumo su Kinijos katalikais diena. Šią dieną daug Kinijos katalikų susirenka melstis į pagrindinę Dievo Motinos šventovę – Šešano mažąją baziliką, prie Šanchajaus.

Šešano šventovę maldininkai gausiai lanko visą Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį. Anksčiau Kinijos valdžia leisdavo tik iš Šanchajaus vyskupijos organizuotoms maldininkų grupėms keliauti į Šešano šventovę, tačiau vėliau suvaržymai buvo panaikinti. Tiesa, pastaruoju metu maldininkų kelionės buvo kurį laiką uždraustos ir vėliau ribojamos dėl COVID-19 pandemijos, tačiau dabar ir šie apribojimai jau atšaukti.

Kasmet gegužės 24 d. minimą maldos ir solidarumo su Kinijos katalikais dieną įvedė popiežius Benediktas XVI. 2007 m. jis paskelbė laišką Kinijos katalikams. Reikšdamas visos Bažnyčios solidarumą su katalikais Kinijoje, ta proga popiežius paragino tikinčiuosius visame pasaulyje kasmet gegužės 24 d. melstis už tikėjimo brolius ir seseris Kinijoje.

(jm / Vatican News) JŠ pagal www.budas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Gegužinių pamaldų kilmė ir tradicijos

Gegužės mėnuo tradiciškai skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame asmeniškai praktikuoti šią gražią Dievo Motinos garbinimo tradiciją.

Gegužinių pamaldų ištakos

Gegužinės pamaldos, skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei, turi labai senas religines ištakas. Jau XII amžiuje aptinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. XVIII amžiuje Italijoje atsiranda gegužinės pamaldos, panašios į dabartines mūsiškes. Pradžią joms davė šv. Pilypas Nėris. To amžiaus pabaigoje jos jau gyvavo Prancūzijoje, Ispanijoje, o kiek vėliau – Belgijoje ir Šveicarijoje. Apie 1840 metus įsigalėjo Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba Švč. Mergelės Marijos litaniją ir paragino tikinčiuosius gausiai jose dalyvauti.

Lietuvoje, palyginus su kitais katalikiškais kraštais, gegužinės pamaldos įvestos gana vėlai, apie XIX a., pirmiausia Seinų vyskupijoje. Tos vyskupijos valdytojas prelatas Butkevičius, kilęs iš Kretingos bajorų, ką tik išrinktas šioms pareigoms, buvo nuvykęs į Romą. Ten jis prisižiūrėjo gegužinių pamaldų, laikomų su visu iškilmingumu. Grįžęs 1853 m. spalio mėnesį ir perėmęs vyskupijos valdymą, pirmiausia gegužines pamaldas jis įvedė Seinų katedroje, o netrukus ir visoje vyskupijoje. Žemaičių vyskupiją tuo metu valdė vyskupas Motiejus Valančius, išplatinęs gegužines pamaldas ir savo vyskupijoje.

Gegužinėms pamaldoms nėra nustatyta privalomų maldų. Lietuvoje jos susideda iš skaitomos ar giedamos Švč. Mergelės Marijos litanijos, Šv. Bernardo maldos ir giesmės „Sveika, Marija“. Po jų gali būti giedamos ir kitos Marijos garbei skirtos giesmės. Gegužinės pamaldos vykdavo ne tik bažnyčiose, bet ir laukuose prie kryžių, koplytėlių, privačiuose namuose, kur temstant, suskambinus varpu ar kitu instrumentu, žmonės rinkdavosi giedoti Marijos litanijos ir giesmių. Atokiau gyvenantys pamaldas atlikdavo savo šeimos ratelyje.

Lietuvos kaime tai buvo ypatinga liaudies pamaldumo praktika. Į šias pamaldas įsijungdavo visi: vaikai, rinkdami laukų gėles Marijos paveikslui papuošti, jaunimas, pindamas vainikus ir kitaip puošdamas Marijos altorėlį ar paveikslą. Mergaitės išimdavo iš kraičio skrynių gražiausius savo rankdarbius ir juos meniškai pritaikydavo išpuošti seklyčiai, kurioje būdavo atliekamos gegužinės pamaldos. Moterys sunešdavo vaškines žvakes, vyrai vadovaudavo giedojimui. Tai buvo graži, sava kaimo bendruomenės dvasinio pakilimo šventė. Maldos baigdavosi ir laukais pasklisdavo dainos, armonikos garsai, žemę drebindavo rateliai. Senosios lietuviškos mojavos ypatingos ir tuo, jog šalia maldos būdavo vakarojama.

Tekstas parengtas pagal laikraščio „Voruta“ straipsnį „Gegužinių pamaldų tradicija“.

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Prancūzija: rytoj vyks antikrikščioniškos Paryžiaus komunos aukų beatifikacija

Šeštadienį, balandžio 22 d., planuojama beatifikuoti kunigą Henrį Planšatą (Henri Planchat) ir dar keturis dvasininkus, kuriuos nužudė Paryžiaus komunos dalyviai. 2021 m. Šventasis Sostas pripažino jų kankinystę, nes jie buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui.

Paryžiaus komuna – taip buvo pavadinta Paryžiaus gyventojų revoliucija, kurią išprovokavo kairiosios grupuotės po Prancūzijos kapituliacijos kare su Prūsija. Ji truko nuo 1871 m. kovo 18 d. iki gegužės 28 d. Marksistai ją laikė pirmąja proletariato diktatūra. Ji taip pat buvo antibažnytinio charakterio. Revoliucionieriai, be kita ko, nužudė Paryžiaus arkivyskupą Georgesą Darboy.

Kartu su kunigu Planchatu palaimintaisiais bus paskelbti kunigai Frézalas Tardieu, Marcellinas Rouchouze, Polycarpe’as Tuffieris ir Ladislas Radigue.

Kunigas Henri Planchatas savo gyvenimą paskyrė patiems vargingiausiems iš vargšų. Jis buvo kilęs iš Vandėjos. Būdamas 19 metų, 1843 m. įstojo į Šventojo Vincento Pauliečio labdaros draugiją – pasauliečių grupę, kuri teikė pagalbą vargšams savo parapijose. Būdamas 27 metų jis buvo įšventintas kunigu. Jis buvo Paryžiaus darbininkų pastorius. Jis stengėsi sugrąžinti prie Dievo nuo Jo nutolusius jaunus žmones. 1871 m. Didįjį ketvirtadienį jį suėmė komunarai. Kadangi tuo metu už kiekvieną nužudytą komunarą jie sušaudydavo po tris įkaitus, tų pačių metų gegužės 26 d. jis buvo sušaudytas kartu su dar 50 žmonių. Iš viso tada buvo nužudyta 10 kunigų (tarp jų penki, kurie bus beatifikuoti balandžio 22 d.), 36 žandarai ir keturi civiliai.

Tėvas Planchatas buvo pavyzdinis kunigas, nuolankus, mylintis vargšus: graži figūra, kurios šiandien reikia Bažnyčiai, – pabrėžia beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Yvonas Sabourinas.

Iš 22 kunigų, kuriuos 1871 m. gegužę nužudė komunarai, tik penki buvo įtraukti į 2008 m. pradėtą beatifikacijos procesą. Pasak prancūzų katalikų savaitraščio Le Pèlerin, tai susiję su Paryžiaus Komunos vieta kolektyvinėje prancūzų atmintyje kaip kairiojo mito – neliečiamos, broliškos „revoliucinės utopijos”. Nė žodžiu neužsimenama apie bažnyčių ir kapinių išniekinimą bei dvasininkų žudymą, kurį įvykdė komunarai. Kai 2021 m. viena Paryžiaus parapija surengė procesiją, skirtą pagerbti Komunos laikų kankinius, kairieji aktyvistai užsipuolė dalyvius, keldami tuos pačius revoliucinius šūkius, kaip ir komunistai prieš 150 metų.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šventojo Pijaus X kova už Prancūzijos sielą

Prancūzija. Kaip skaudu matyti trūkstant ryšius, šimtus metų jungusius šią šalį su Apaštalų Sostu. Bedieviškoji Paryžiaus valdžia atšaukė iš Vatikano savo pasiuntinį ir išvijo popiežiaus nuncijų. Už visa tai po mėnesio Pijus iškankintam kraštui kanonizavo pamaldųjį kleboną Joną Vianėjų.

Buvo gili naktis, kai Meris del Val, naujojo popiežiaus paskirtas kardinolas ir valstybės sekretorius, baigė savo pranešimą apie blogą Bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Pijus X klausėsi užsimerkęs ir rankomis tvirtai suspaudęs kryžių, kabojusį ant krūtinės.

‒ Vadinasi, reikalas yra toks, ‒ tarė jis pagaliau, ‒ ar mes pripažįstame masonų valdžios siūlomas religines draugijas ir leidžiame kunigams su jomis bendradarbiauti, ar ne?

‒ Taip, reikalas toks. Reikia padaryti nepaprastai platų sprendimą. Nėra jokios abejonės, kad Prancūzijoje Bažnyčia bus įstumta į skurdą, jei mes uždrausime bendradarbiauti su tomis draugijomis. Jūsų šventenybė žino, kad konsistorijoje pasigirdo svarių balsų, jog reikia gelbėti Prancūzijos kunigus nuo gresiančio didžiulio skurdo. Bažnyčios atsiskyrimas nuo valstybės išplėšė iš Bažnyčios daugiau kaip 44 milijonus frankų metinių pajamų. Jei mes nepritarsime toms religinėms draugijoms, atimsime iš kunigų ir tuos paskutinius šešis milijonus, kuriuos valdžia žada duoti toms draugijoms.

‒ Jūs kalbate apie milijonus frankų, o aš galvoju apie milijonus sielų, kurių išganymui gresia pavojus. Ar žinote, kad pripažindama siūlomas draugijas Bažnyčia turės lankstytis tikėjimą persekiojančiai valstybės valdžiai? Jūs kalbate apie nuolaidas, bet ar žinote, kokiu nedėkingumu Prancūzija atsilygino už Rampolos nuolaidžiavimą politikai?

‒ Kai kas tvirtina, kad Italijos politikoje jūsų šventenybė pasirodė labai nuolaidus.

‒ Eminencija, ‒ nekantriai atsakė Pijus X, ‒ žinote, kad Romoje yra sprendžiamas žemiškojo gėrio klausimas, Bažnyčios valstybės klausimas, o čia žaidžiama nemirtingų sielų išganymu. Aš noriu taikos, noriu susitaikyti su Kvirinalu ir esu pasirengęs padaryti nuolaidų, kiek leidžia mano sąžinė. Tačiau aš nenoriu taikos, perkamos už Jėzaus Krauju nuplautų žmonių sielas. Tai didelis skirtumas, eminencija. Daug kas kalba apie Bažnyčios turtus, o užmiršta patį didžiausiąjį jos lobį ‒ sielų išganymą.

Popiežius uždėjo ranką ant Naujojo Testamento.

‒ Čia yra parašyta: „Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną, ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, taria: „Vis tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ Dabar vėl atėjo panaši valanda, eminencija, išmėginimo valanda. Ar mes turime pasirodyti silpni?

‒ Ar Prancūzijos kunigai pajėgs ištverti tokį bandymą?

‒ Pajėgs, aš tikrai tikiu. Kardinolas Ferata manęs paklausė, kaip Paryžiaus arkivyskupas galėsiąs atlikti savo pareigas, neturėdamas nei namų, nei pajamų, nei bažnyčios. O aš jam atsakiau: jei arkivyskupas negalėsiąs atlikti savo pareigų, aš į jo vietą paskirsiu pranciškoną, jau padariusį visiško neturto įžadą. Tačiau aš be galo pasitikiu prancūzų vyskupais ir kunigais.

‒ Aš jus klausinėju tiktai tam, kad paaiškėtų būsimo sprendimo galutinės išvados, o ne tam, kad jūsų šventenybę paskatinčiau tarti taip ar ne, ‒ atsakė Meris del Val, kuris būkštavo, kad nebūtų Šventojo Tėvo blogai suprastas.

‒ O jei aš dabar paklausiau jūsų nuomonės, kaip teisingiau atsakyti: taip ar ne?

‒ Jei mane, Šventasis Tėve, verčiate atsakyti į šį klausimą, tai aš patariu atsakyti neigiamai. Masonams mes negalime nusileisti nė vieno žingsnio, ‒ atsakė kardinolas, nenoromis sugniauždamas kumštį.

‒ Ačiū jums, eminencija, ‒ susijaudinęs atsakė popiežius. ‒ Ir aš taip manau. O dabar prašau palikti mane vieną. Prieš galutinę nutartį reikia gerai pagalvoti ir pasimelsti.

Meriui del Val išėjus, Pijus X dar ilgai sėdėjo susimąstęs. Trejetą metų jis jau nešė popiežiaus naštą. Jo plaukai pražilo, pavargo širdis. Neseniai jis pajuto mėtų svorį. Jis tikėjosi nugalėsiąs kankinusį tėviškės ilgesį, tačiau atsakomybė kasdien didėjo ir tarsi spaudė jį prie žemės.

Prancūzija. Kaip skaudu matyti trūkstant ryšius, šimtus metų jungusius šią šalį su Apaštalų Sostu. Bedieviškoji Paryžiaus valdžia atšaukė iš Vatikano savo pasiuntinį ir išvijo popiežiaus nuncijų. Už visa tai po mėnesio Pijus iškankintam kraštui kanonizavo pamaldųjį kleboną Joną Vianėjų.

Popiežius ilgai žiūrėjo į didžiojo Arso sielų ganytojo atvaizdą, stovintį ant stalo. „Kaip tu nuspręstumei?“ ‒ šnabždėjo Pijus X. ‒ „Jei tau reiktų pasirinkti Bažnyčios turtus ar jos laisvę, ką tu pasirinktumei? Ne, nereikia tavęs klausti, nes žinau tavo atsakymą. Juk tu atsakytumei: „Pasiimkite viską, ką turiu. Man užteks tik mažo puoduko, kuriame galėčiau išsivirti bulvių. O Bažnyčia turi būti laisva…“

Pijus X atsistojo, praėjo prieškambaryje pro nustebusį adjutantą, paskui koridoriais, laiptais pro sargybinius, atsisakęs palydovo, nuėjo į Šv. Petro baziliką. Ten atsiklaupė ant grindų ir meldė pirmąjį popiežių apšvietimo ir stiprybės.

Bazilikoje buvo tamsu. Tik ant altoriaus spingsėjo raudoni žiburėliai. Sargybiniai šveicarai, popiežiui davus ženklą, pasišalino. Pijus X liko vienas, vienas su savo mintimis ir abejonėmis, kankinančiomis jo širdį.

Jam rodėsi, kad šią valandą jis regi tūkstančius neturtingų kunigų, apsivilkusių nudriskusiomis sutanomis, einančių pas jį ir tiesiančių į jį tuščias rankas. Ar jis gali leisti jiems grimzti į neapsakomą skurdą? Ar tada jis nebus kaltas dėl ją kančių? Ar neįstums jis jų į begalines kankynes? Ar nepražus jie, dėl Dievo tapę elgetomis? Ar jis gali uždėti ant jų pečių tokią kančią?

Bet ar jiems netinka guodžiantys Jėzaus žodžiai: „Aš jums kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Baigėsi trumpa vasaros naktis. Blėso paskutinės žvaigždės. Į bažnyčią jau skverbėsi pirmieji ryto aušros spinduliai. Popiežius tebeklūpojo ir meldėsi. Šv. Petro bazilikos laikrodis išmušė keturias. Pijus atsistojo. Jis šiek tiek sušalo, bet jo širdis buvo rami ir tvirta. Brėkštančios dienos šviesoje sublizgo auksinės raidės ant pirmojo popiežiaus kapo: „Non praevalebunt“ ‒ „Pragaro vartai jos nenugalės“.

‒ Aš jau nusprendžiau, ‒ po keleto valandų tarė jis kardinolui Meriui del Val. ‒ Mano atsakymas yra „ne“.

‒ Deo gratias, ‒ linktelėjo kardinolas, o paskui atsiklaupė ir pabučiavo Šventajam Tėvui ranką.

1906 m. rugpjūčio 10 d. pasirodė enciklika „Gravissimo officii munere“, kuri visam pasauliui paskelbė, jog Bažnyčia nesilankstysianti pasaulinei valdžiai. Prancūzijos vyskupams ir kunigams jis uždraudė bendradarbiauti su valstybinėmis religinėmis draugijomis.

Bažnyčia Prancūzijoje neteko savo turto ir nugrimzdo skurdą, tačiau laisvė buvo išgelbėta. Prancūzijos katalikai karštai pritarė popiežiaus nutarimui. Jie mielai padėjo savo kunigams, ir visi krašto kunigai atsižadėjo žemiškųjų turtų ir ryžosi gyventi iš tikinčiųjų aukų.

Pijus X džiaugsmingai stebėjo didvyrišką persekiojamųjų tvirtumą. Tas džiaugsmas tryško iš kiekvieno jo pasakyto šūkio:

„Aš niekados nesiliausiu dėkoti Dievui, kad Jis mane įkvėpė patarti savo vaikams Prancūzijoje: kentėkite kartu su manimi Man tik rūpi, kad negaliu būti kartu su jumis, kad kartu su jumis kentėčiau ir kartu kovočiau Dievo kovą. Savo broliams vyskupams aš esu pasakęs: „Palikite savo rūmus. Atleiskite iš seminarijų jaunuolius, Bažnyčios viltį. Savo alkiui numalšinti neimkite nei vieno sū iš tų, kurie nori Bažnyčią pavergti.

Ir tie brangūs mano sūnūs, kurie liko ištikimi ir skausme, ir neviltyje, matė, kaip jaunuoliai išėjo iš seminarijų, iš tų maldingumo mokyklų. Jie matė, kaip nuo ligonių lovų buvo nustumtos gailestingosios seserys, kur jos iki tol sėkmingai darbavosi. Jie regėjo, kaip daug jaunuomenės auklėjimui nusipelnę vienuoliai paliko savo tėvynę ir ieškojo prieglaudos užsienyje, nes išsigimėlė motina juos atstūmė.

Jie visa matė ir parodė tokį pavyzdį, kokio nėra buvę per visą Bažnyčios istoriją. Visi vyskupai popiežiaus žodžio paklausė kaip Dievo žodžio. Visi kunigai pagarbiai klausė savo vyskupų. Ir tikintieji visi vienu balsu tvirtino: „Remkitės mūsų jėga ir noru aukotis. Jūs neturėsite puikių rūmų, bet turėsite namus, kur galėsite pailsėti. Jūs neturėsite patogių ir erdvių seminarijų, užtai turėsite kitų vietų, kur galėsite auklėti savo klierikus. Neturėsite vienuolių, bet apaštalaus visi tikintieji. Jūs negausite algų, bet jums niekada netrūks nieko, ko reikia tikėjimo apeigoms.“

Jei su ašaromis kalbėjau „Miserere“ dėl bandymų, užplūdusių Prancūzijos Bažnyčią, ta dabar turiu giedoti „Te Deum“ dėl džiaugsmo, kurį patiriu galvodamas apie aukas, aukojamas Prancūzijos tikinčiųjų iš meilės Bažnyčiai. Aš visą laiką turiu giedoti džiaugsmo ir padėkos giesmę.“

Šventojo Tėvo pasitenkinimas buvo toks didelis, kad jis, nors ir labai užsiėmęs, išmoko prancūzų kalbą, kad Prancūzijos maldininkams galėtų kalbėti jų gimtąja kalba. Kai prancūzai katalikai atvyko į Romą padėkoti popiežiui už Orleano mergelės paskelbimą palaimintąja, popiežius jiems atsakė jų gimtąja kalba, o tai juos labai nudžiugino.

Dar daug kas slėgė Šventojo Tėvo širdį. Jau pirmoje savo kalboje kardinolams jis pareiškė, kad laikantis šūkio „Viską atnaujinti Kristuje“ jam ypač rūpėsią skelbti ir saugoti tiesą. Tuo metu būta silpnadvasių, manančių, jog Kristaus mokslą reikią suderinti su moderniaisiais mokslais. Pritardami liberaliai protestantų teologijai, jie tvirtino, jog tikėjimo dogmos esančios tik simboliai. Jie net nesigėdijo skelbti, kad Jėzų Dievu laikiusios tik susižavėjusios minios, o Jis toks nebuvęs. Jie taip pat neigė Jėzaus stebuklus.

Su dideliu skausmu Pijus X matė, kad tos klaidos, vadinamos modernizmu, brovėsi į kunigų seminarijas, į teologijos fakulteto auditorijas, net į bažnytinę hierarchiją. Ilgiau nebuvo galima tylėti.

1907 m. rugsėjo 8 d. enciklika „Pascendi“ labai griežtai pasmerkė tas klaidas ir pačioje Katalikų Bažnyčioje įsigalėjusiam modernizmui sudavė mirtiną smūgį. Popiežius pasmerkė 65 klaidingus teiginius ir uždraudė juos skelbti, pagrasindamas ekskomunika.

Ne vienam, kas be piktos valios buvo pasidavęs toms klaidoms, tai atvėrė akis, ir tokie rado kelią į tikrąjį tikėjimą.

Taip pat ne vienas profesorius, manęs daug nuveikti nuolaidžiaudamas laiko dvasiai, dabar nuolankiai mušėsi į krūtinę ir nusileido neklaidingam Bažnyčios sprendimui. Kiti, be abejo, liko užsispyrę, ir popiežius, nors ir su skaudama širdimi, turėjo juos ekskomunikuoti. Nepataisomi modernizmo šalininkai, masonai ir laisvamaniai, visokiais būdais reiškė savo neapykantą ir panieką popiežiui ir jo sekretoriui.

Popiežių jie vadino puikiu, bet nieko neišmanančiu kaimo klebonu, kuriam geriau būtų buvę likti pas savo kaimiečius. Jis nieko neišmanąs apie naujųjų amžių mokslus ir jų reikalavimus. Kiti kalbėjo dar šiurkščiau ‒ jį ir Merį del Val vadino fanatikais, norinčiais užgniaužti bet kokią dvasios laisvę.

O dar kiti ėmė tyčiotis iš jo būdo taurumo ir gerumo.

„Pijus yra tik veidmainis, nepaprastas garbėtroška ir barnininkas, jis tariamu nuolankumu pasiekė tokias aukštumas ir dabar nusimetė savo kaukę“, ‒ rašė laikraščiai. Tairelis, Anglijos modernistų vadas, niršdamas rašė: „Modernistų judėjimas pavertė skaisčiomis viltimis daugelį neaiškių svajonių, bet staiga išlindo Pijus X, vienoje rankoje laikydamas skorpioną, o kitoje akmenį.“

Pijus X juokėsi iš visų tų užgauliojimų, jo nė kiek nejaudino nė didžiausi keiksmai, nei bekraštės pagyros. Supykdavo popiežius tik tada, kai kas nors užkabindavo jo valstybės sekretorių.

‒ Aš nepakęsiu tokios neteisybės, ‒ pareiškė jis kardinolui Meriui del Val. ‒ Tegul jie viską prikaišioja man, jeigu jiems patinka. Bet už ką jie turi kaltinti jus?

‒ O, Šventasis Tėve, jei ir į mane pataiko keli akmenys iš tų, kuriuos svaido į jūsų šventenybę, aš didžiuojuosi.

Vatikaną užplūdo šmeižikiškų laiškų tvanas.

‒ Na, ką jie vėl rašo apie mane? ‒ paklausė jis, pastebėjęs, kad mons. Bresanas padėjo į šalį ryšulėlį laiškų.

‒ Juose prirašyta negirdėtų šmeižtų, ‒ atsakė susirūpinęs sekretorius. ‒ Ar jūsų šventenybė norite juos skaityti?

‒ Ne, ne, ‒ pakratė popiežius galvą.

Paskui jis peržegnojo tuos laiškus ir tarė:

‒ Parce sepultis [lot. netrukdyk lavonams ilsėtis].

Nors popiežius griežtai smerkė klaidą, labai gailėjosi klystančiųjų. Jis bausdavo tik tada, kai kitaip pasielgti nebegalėdavo ir kai priešingumai buvo vieši, ir nebūdavo galima jų nepastebėti.

‒ Modernistai patys kasasi duobę, ‒ sakydavo jis.

Jau pirmoje konsistorijoje jis pareiškė:

‒ Nors mus verčia kovoti už tiesą, bet mes su meile apkabiname tiesos priešus, nes mes nepaprastai juos užjaučiame ir pavedame Dievo gailestingumui.

Vieną dieną jis buvo priverstas pasikviesti ir rimtai perspėti kunigą, praradusį bet kokį saiką.

‒ Sukalbėkite, eminencija, už mane „Sveika, Marija“, ‒ paprašė jis Merį del Val, ‒ kad Dievas palaimintų šitą audienciją ir tas vargšas nustotų priešintis, ir neverstų manęs griebtis griežčiausių priemonių.

Kitą rytą jis atėjo į kambarį labai susirūpinęs ir nuvargęs. Rūpestis beveik visą naktį neleido jam užmigti. O po audiencijos jo veidas spindėjo džiaugsmu.

‒ Žinote, eminencija, ‒ tarė jis kardinolui, ‒ viskas praėjo gerai. Vargšas suprato mano žodžių teisingumą. Galėjau jo nepasigailėti, bet jis nusileido. Dabar mes turime pasistengti jam padėti.

Pijui X daug metų nedavė ramybės bažnytinės muzikos reforma. Dievo namai ir šventųjų paslapčių didingumas jam atrodė per kilnūs dalykai, kad prie jų būtų galima šlieti kasdieniškus dalykus arba tokius, kurie tinka tik teatrui. Todėl jis paskelbė laišką motu proprio, kuriame nurodė, kad liturginei muzikai, ypač grigališkajame giedojimui, reikia grąžinti pirmykštį grožį ir didingumą.

„Tarp apaštalavimo uždavinių, ‒ rašė jis, ‒ be abejo, žymią vietą užima pareiga saugoti ir puoselėti Dievo namų, kuriuose atliekamos šventosios mūsų religijos paslaptys, kilnumą. Todėl Dievo namuose neturi būti nieko, kas trukdytų ar nors kiek kliudytų susitelkti, kas nesiderintų su šventųjų veiksmų kilnumu ir didingumu.“

Jis taip pat nurodė gaires, pagal kurias buvo sutvarkyta bažnytinė muzika ir pašalintos negerovės.

Šiame darbe jam daug patarė ir padėjo kompozitorius Perozis.

Wilhelm Hünermann, publikuota iš: Wilhelm Hünermann, Liepsnojanti ugnis (Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992)

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Kaip politikai turime savo gyvenime vadovautis Dekalogu

„Nors visi darome klaidų, kaip politikai ir katalikai turime rodyti pavyzdį ir savo gyvenime vadovautis Dekalogu,” – sako parlamento narė Beata Petkevič, vadovaujanti parlamentinei maldos grupei.

Politika ir tikėjimas – tai klausimai, kuriuos, atrodytų, skiria praraja. Ar politikai turi laiko ar noro melstis?

Manau, kad tikinčiam žmogui noras visada yra. Nors tikėjimas ir politika atrodo sunkiai suderinami dalykai, juos galima suderinti. Jau socialiniame Bažnyčios mokyme sakoma, kad politinė veikla yra viena iš daugelio socialinės veiklos formų. Katalikas privalo dalyvauti šiame socialiniame ir politiniame gyvenime, kitaip jis nebus matomas. Krikščioniškosios vertybės nebus matomos, nebus matomas šiomis vertybėmis grindžiamas troškimas tarnauti visuomenei. Kai kalbame apie krikščioniškąsias vertybes, dažnai manome, kad tai pasaulėžiūriniai klausimai, susiję tik su šeima.

Tačiau Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas sako, kad tai platesnė sąvoka. Ji apima tiesą kaip vertybę, teisingumą, taip pat asmens laisvę ir meilę, suprantamą kaip gėrio darymą. Tai keturios pagrindinės krikščioniškosios vertybės, kuriomis turėtų būti grindžiama valstybės tarnyba, politika. Kaip sakė popiežius Pranciškus, katalikas turi būti matomas socialiniame ir politiniame gyvenime. Esame atsakingi už savo visuomenę ir kitaip negali būti.

Ar Lietuvos Respublikos Seimo nariai noriai naudojasi dalyvavimo maldos grupėje teikiamomis galimybėmis?

Politikas, kuris nori, visada ras tam laiko. Visada susitinkame ryte, kartą per mėnesį, prieš prasidedant darbo dienai. Tie, kurie gali, visada ateina. Tai mus džiugina. Iš 141 Lietuvos Respublikos Seimo nario man pavyko suburti 33 žmonių grupę. Prisijungia ir Seimo kanceliarijos darbuotojai. Jono Pauliaus II salėje susitinkame kartu pasimelsti ir pasikalbėti įvairiais mums svarbiais klausimais. Visada skaitome Šventąjį Raštą, jis yra atramos taškas mums ir mūsų politiniam gyvenimui. Šios gairės, kurių laikomės, yra nepaprastai pamokančios.

Kokios aplinkybės paskatino parlamentinės maldos grupės susikūrimą?

Maldos grupė buvo įkurta 2008 m. iš vidinio kelių parlamento kanceliarijos darbuotojų poreikio, vėliau prie jos prisijungė parlamento nariai. Be to, Prezidento Valdo Adamkaus laikais buvo pradėta nacionalinių maldos pusryčių tradicija – ją dar 1953 m. JAV pradėjo prezidentas Dwightas Eisenhoweris. Ši tradicija rado derlingą dirvą ir Lietuvos Seime.

Kaip Jums kilo pasiūlymas į maldos grupę įtraukti daugiau parlamentarų?

Iš pradžių gavau Astos Kubilienės pasiūlymą imtis vadovauti šiai grupei. Labai noriai sutikau. Iš pradžių nežinojau, kaip jai vadovausiu, bet kreipiausi į kiekvieną Seimo narį, pakviečiau kartu pasimelsti. Tai buvo labai įvairiai priimta. Kažkas iš karto pareiškė esąs netikintis, kažkas dvejojo, o kažkas labai noriai prisijungė.

Man pavyko pradėti tradiciją prieš Kalėdas melstis kartu. Ši malda pasirodė esanti labai reikalinga. Toks bendras susitikimas pirmą kartą įvyko 2021 m., ir iškart po jo sulaukiau tikrai daug padėkų ir labai daug asmeninių apmąstymų. Darbuotojai tai giliai išgyveno. Tai suteikė man jėgų tokį susitikimą organizuoti ir kitais metais, 2022 m. Kai matau, kad žmonėms to reikia, labai džiaugiuosi.

Kas paprastai vadovauja maldos susitikimams Seime?

Tai dominikonas t. Bernardas Verbickas, kurį mums rekomendavo Vilniaus arkivyskupas. Tai labai atsakingas žmogus, jis mus drąsina, motyvuoja ir, nepaisant jauno amžiaus, duoda vertingų patarimų. Džiaugiamės turėdami tokį kunigą, kuris supranta vietos, kurioje meldžiasi, specifiką. Žinome, kad atvykti į tokią vietą kaip Seimas ir duoti patarimų nėra lengva užduotis ir tikrai ne kiekvienas kunigas imtųsi tokios užduoties. Tai sunki misija.

O žvelgiant iš politiko pozicijų – kaip jums pavyksta suderinti politiką ir tikėjimą?

Sunku, esame vieši asmenys. Tai priklauso ir nuo to, kaip norime būti suvokiami. Pasak kai kurių, malda yra intymi ir asmeninė sritis, aš taip visiškai nemanau. Žmonės taip pat atkreipia dėmesį į tai, koks yra politiko dvasinis gyvenimas. Jie tikisi, kad jei politikas yra tikintis žmogus, pavyzdžiui, katalikas, jis savo gyvenime vadovausis krikščioniškais principais. Kartais būna sunku atitikti rinkėjų ar Katalikų Bažnyčios reikalavimus. Nors visi darome klaidų, kaip politikai ir katalikai turime rodyti pavyzdį ir savo gyvenime vadovautis Dekalogu.

Ar savo prisirišimą prie tikėjimo kildinote iš šeimos namų?

Žmogus, kuris mus supažindino su malda ir suvienijo visą mūsų šeimą aplink maldą, buvo mano mirusi močiutė. Būtent ji man ir kitiems šeimos nariams įskiepijo tikėjimo poreikį. Nors močiutės nebėra su mumis, o mes visi užaugome ir sukūrėme savo šeimas, vis dar jaučiame bendrumą.

Anna Pieszko

JŠ pagal www.kurierwilenski.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Dvasinės pratybos liturginiu Velykų metu

Šis šventas laikotarpis turėtų sukelti dvasinį džiaugsmą kiekvienoje su Jėzumi prisikėlusioje sieloje. Šis džiaugsmas yra tarsi amžinosios laimės nuojauta, todėl krikščionis privalo saugoti jį savo sieloje, karštai siekdamas to gyvenimo, kuris slypi mūsų dieviškojoje Galvoje, ir apdairiai saugodamasis mirtinos nuodėmės.

Paskutines devynias savaites mes apgailėjome savo kaltes ir darėme už jas atgailą. Mes sekėme paskui Jėzų į Kalvariją, bet dabar mūsų šventoji Motina Bažnyčia primygtinai ragina mus džiaugtis. Ji pati nustojo liūdėti; jos rauda virto giesme savo maloniajam Sužadėtiniui.

Norėdama perduoti šį džiaugsmą visiems savo vaikams, ji atsižvelgia į jų silpnumą. Priminusi jiems apie būtinybę atsiteisti, ji skyrė jiems keturiasdešimt atgailos dienų. Po to, panaikinusi Gavėnios apsimarinimo suvaržymus, ji veda mus į Velykas, kaip į šalį, kur viešpatauja vien linksmybė, šviesa, gyvenimas, džiaugsmas, ramybė ir saldi nemirtingumo viltis.

Taip ji savo vaikuose, kurių sielos prisirišusios prie žemės, sužadina jausmus, harmoningai derančius su didžia švente, tokius, kokius išgyvena patys tobuliausieji; šitaip visi ‒ ir uolieji, ir drungnieji, vienu balsu gieda tą patį šlovės himną mūsų prisikėlusiam Jėzui.

Didysis XII a. liturgistas abatas Rupertas iš Doico (Deutz) taip kalba apie Bažnyčios naudojamą religinę išmonę Velykų dvasiai sužadinti:

„Esama tokių žemiškų protų, kurie, atrodo, yra nepajėgūs atsiverti dvasiniams dalykams, jeigu nėra apimti kokio nors neįprasto susijaudinimo, todėl Bažnyčia naudojasi tokiomis priemonėmis. Tad Gavėnios pasninkas, kurį aukojame Dievui kaip savo kasmetinę dešimtinę, tęsiasi iki švenčiausios Velykų nakties. Po jos einančios penkiasdešimt dienų praeina kaip viena šventė. Kai kūno apsimarinamas tęsiasi iki pat Velykų nakties, šios šventos nakties nekantriai laukia net žemiškiausiai mąstantys žmonės; jie jos laukia ir įdėmiai skaičiuoja visas keturiasdešimt dienų, kaip pavargęs keliautojas mylias. Todėl ši šventa iškilmė yra visiems maloni, brangi ir visų trokštama, kaip šviesa vaikščiojantiems tamsoje, kaip gaivaus vandens šaltinis ištroškusiems ir kaip „palapinė“, kurią Viešpats pastatė pavargusiems keliauninkams.“ (De divinis oficiis, lib. VI, cap. XXVII)

Kokie buvo laimingi laikai, kai, pasak šv. Bernardo, visoje krikščionių armijoje nebuvo nė vieno, apleidžiančio savo velykinę pareigą, ir kai visi, tiek teisieji, tiek nusidėjėliai, laikėsi Gavėnios reikalavimų! Deja, tos dienos praėjo, ir Velykos nebedaro tokio poveikio mūsų kartos žmonėmis.

Priežastis yra ta, kad patogumų meilė ir klaidinga sąžinė daugelį krikščionių verčia taip abejingai žiūrėti į Gavėnios įstatymą, tarsi jis visai neegzistuotų. Todėl Velykos jiems ateina kaip eilinė šventė – galbūt viena iš didžiausių švenčių, ‒ bet nieko daugiau. Jie beveik nepatiria to jaudinančio džiaugsmo, kuris šiuo laikotarpiu pripildo Bažnyčios širdį ir kuris sklinda iš visų jos veiksmų.

Net jeigu jie jį ir pajustų tą šlovingąją dieną, kaip galima tikėtis, kad jie visas penkiasdešimt dienų išlaikys tą džiaugsmo dvasią, kuri yra pati Velykų esmė? Jie nesilaikė Gavėnios pasninko nei susilaikymo: ta sušvelninta forma, kuria Bažnyčia šiandien liepia savo vaikams jo laikytis, atsižvelgdama į jų silpnumą, jiems buvo per griežta!

Jie siekė būti atleisti nuo šio Gavėnios apsimarinimo reikalavimo arba tiesiog pasinaudojo šia galimybe, ir padarė tai be jokio apgailestavimo ar sąžinės graužimo. Ir štai, „Aleliuja“ grįžta ir neranda atsako jų sielose: kaip galėjo būti kitaip? Atgaila jų neapvalė ir nesudvasino. Tad kaip jie galėjo sekti prisikėlusiu Jėzumi, kurio gyvenimas nuo šiol yra labiau dangiškas negu žemiškas?

Tačiau tokie pamąstymai pernelyg liūdni šiam laikui: maldaukime mūsų prisikėlusį Viešpatį, kad Jis apšviestų šias sielas savo pergale prieš pasaulį bei kūną ir pakeltų juos iki savęs. Ne, niekas dabar nebeturi užtemdyti mūsų džiaugsmo. „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis?“ (Mt 9, 15) Jėzus bus su mumis keturiasdešimt dienų; jis daugiau nebekentės ir nebemirs; tegul mūsų jausmai atitinka Jo begalinę šlovę ir palaimą.

Tiesa, Jis mus paliks, įžengs į Dangų ir atsisės Savo Tėvo dešinėje, tačiau Jis nepaliks mūsų našlaičiais. Jis atsiųs mums Dieviškąjį Guodėją, kuris pasiliks su mumis per amžius (Jn 14, 16). Šie mieli ir guodžiantys žodžiai turi būti mūsų mintyse Velykų laikotarpiu: „Vestuvininkai negali liūdėti, kol su jais yra jaunikis“. Jie yra raktas į visą šio švento laikotarpio liturgiją.

Mes turime nuolat juos prisiminti ir įsitikinsime iš patirties, kad Velykų džiaugsmas yra taip pat išganingas, kaip ir Gavėnios atgaila. Jėzus ant Kryžiaus ir prisikėlęs Jėzus yra visada tas pats Jėzus; bet dabar Jis nori, kad mes būtume drauge su Jo palaimintąja Motina, Jo mokiniais ir Magdaliete, išgyvenančiais susižavėjimo ekstazę dėl Jo triumfo ir pamiršusiais liūdnas Jo kančios dienas.

Tačiau šios mūsų Velykos pasibaigs. Šviesi prisikėlusio Jėzaus vizija pranyks. Mums liks tik Jo neblėstančios šlovės ir nuostabaus Jo artumo prisiminimas. Ką mums daryti, kai Tas, kuris buvo pati mūsų gyvybė ir šviesa, paliks mus ir įžengs į Dangų? Neliūdėkite, krikščionys! Jūs turite laukti kitų Velykų. Kiekvieni metai leis jums vis iš naujo patirti tai, kuo dabar džiaugiatės. Vienas Velykas keis kitos, kol pagaliau nuves jus į dangiškąsias Velykas, kurios niekada nesibaigs ir kurių įžanga yra šios laimingos žemiškosios Velykos.

Bet ir tai dar ne viskas. Klausykite, ką sako Bažnyčia. Vienoje savo maldoje ji atskleidžia mums didžią paslaptį, kaip mes galime amžinai išsaugoti savo Velykas netgi čia, tremtyje. Joje sakoma: „Suteik savo tarnams, Viešpatie, kad jie savo gyvenimu galėtų išsaugoti Paslaptį, kurią gavo tikėjimu!“ Tada Velykų Paslaptis bus visada regima šioje žemėje; mūsų prisikėlęs Viešpats įžengia į Dangų, bet Jis palieka mumyse savo prisikėlimo antspaudą ir mes privalome jį išsaugoti savyje iki to laiko, kai Jis vėl mus aplankys.

Kaip galėtume neišsaugoti šio dieviško antspaudo savyje? Ar ne visos mūsų dieviškojo Mokytojo paslaptys taip pat yra ir mūsų? Nuo pat savo pirmojo atėjimo kūne Jis padarė mus visų savo darbų dalininkais. Jis gimė Betliejuje: mes gimėme kartu su Juo. Jis buvo nukryžiuotas: mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su Juo (Rom 6, 6). Jis buvo palaidotas: mes buvome palaidoti su Juo (Rom 6, 4). Todėl, kai Jis prisikėlė iš kapo, mes taip pat gavome malonę gyventi atnaujintą gyvenimą.

Apaštalas moko: „Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui.“ (Rom 6, 9‒10).  Jis yra mūsų Galva, o mes ‒ Jo nariai: mes esame dalininkai viso, kas Jam priklauso. Vėl mirti dėl nuodėmės ‒ tai Jo išsižadėti, atsiskirti nuo Jo, atsisakyti Jo mirties ir prisikėlimo, kuriuos Jis dėl savo gailestingumo norėjo mums duoti.

Todėl išsaugokime savyje tą gyvybę, kuri yra mūsų Jėzaus gyvybė ir kuri priklauso mums kaip mūsų lobis; nes Jis ją nupelnė, nugalėdamas mirtį ir atidavė mums kartu su kitais savo nuopelnais. Tad jūs, kurie prieš Velykas buvote nusidėjėliai, bet dabar sugrįžote į malonės gyvenimą, žiūrėkite, kad daugiau nebemirtumėte; tegul jūsų veiksmai liudija apie jūsų prisikėlimą. O jūs, kuriems Velykų iškilmė atnešė augimą malonėje, parodykite šio gyvenimo apstumo padidėjimą savo principais ir elgesiu. „Taip visi gyvens atnaujintą gyvenimą.“

Tuo kol kas baigiame Jėzaus prisikėlimo mums duotas pamokas; visa kita paliekame kukliems komentarams, kuriuos turėsime pateikti, kai aptarsime šio švento laikotarpio liturgiją. Tada mes vis aiškiau suprasime ne tik savo pareigą imituoti savo dieviškojo Mokytojo prisikėlimą, bet ir šios didingiausios Dievažmogio paslapties puikumą. Velykos su savo trimis pasigėrėtinais dieviškos meilės ir galios pasireiškimais ‒ Prisikėlimu, Įžengimu į dangų ir Šventosios Dvasios atsiuntimu – yra mūsų Atpirkimo darbo ištobulinimas. Viskas ‒ tiek laiko paskirstymas, tiek liturgijos veikimas ‒ buvo pasiruošimas Velykoms. Keturi tūkstančiai metų, kurie praėjo po mūsų pirmiesiems tėvams Dievo duotų pažadų, buvo apvainikuoti įvykiu, kurį dabar švęsime.

Visa, ką Bažnyčia darė dėl mūsų nuo Advento pradžios, susiję su šiuo šlovingu įvykiu. Dabar, kai jo sulaukėme, mūsų lūkesčiai daugiau nei išsipildė, ir Dievo galybė ir išmintis mums buvo taip aiškiai parodyti, kad mūsų ankstesnis pažinimas atrodo niekis, palyginti su dabartiniu supratimu ir meile. Net angelai yra apstulbinti didingosios Paslapties, kaip sako Bažnyčia viename himne: „Angelai su nuostaba žiūri į žmonijoje įvykusį pasikeitimą: ji buvo kūnas, darantis nuodėmes, o dabar Kūnas panaikina visas nuodėmes, ir Dievas, kuris viešpatauja, yra Dievas, prisiėmęs Kūną“ (Iš rytmetinių Žengimo Dangun maldų himno).

Velykų laikas taip pat priklauso vadinamajam apšvietimo gyvenimui, maža to, jis yra pati svarbiausia to gyvenimo dalis, nes jis ne tik atskleidžia Dievažmogio pažeminimus ir kančias, kaip matėme per paskutinius keturis liturginių metų laikus, bet ir parodo Jį visoje savo didingoje šlovėje. Šis laikas leidžia mums pamatyti, kaip Jis savo šventojoje žmogystėje išreiškia aukščiausią tvarinio virsmo į Dievą laipsnį. Šventosios Dvasios atėjimas padarys šį apšvietimą dar ryškesnį; jis parodo mums sielos ir Trečiojo Švenčiausiosios Trejybės asmens santykius. Čia mes matome ištikimos sielos kelią ir pažangą dvasiniame gyvenime.

Ji tapo Dangiškojo Tėvo įvaikiu; ji įsikūnijusio Žodžio pamokomis ir pavyzdžiais buvo įvesta į visas savo aukšto pašaukimo pareigas ir paslaptis; ji Šventosios Dvasios apsilankymu ir apsigyvenimu buvo ištobulinta. Iš čia išplaukia keletas krikščioniškų pratybų, padedančių jai sekti savo dieviškuoju Pavyzdžiu ir parengiančių ją susivienijimui, į kurią ji yra kviečiama To, kuris visiems, Jį priėmusiems, davė galią tapti Dievo vaikais, „kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, bet iš Dievo užgimę.“

Dom Prosper Gueranger

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Victoria! Victoria! Surrexit nostra Gloria!

Visiems mūsų portalo skaitytojams ir rėmėjams linkime visų Viešpaties malonių Prisikėlimo šventės proga!

Tegul Prisikėlęs Kristus ir Švenčiausioji Mergelė Marija lydi jus visuose mūsų „įdomių” ir sudėtingų laikų rūpesčiuose ir problemose! Tegul Prisikėlusio Kristaus džiaugsmas pripildo mūsų širdis, nepaisant kartais baisių šių „įdomių” laikų aplinkybių!

Portalo „Lituania Catholica” komanda

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Ką Viešpats Jėzus darė „pragaruose”? Prof. Dariuszas Kowalczykas apie Didžiojo šeštadienio paslaptį

Kai Viešpats Jėzus nusileido į pragarą, mirusieji turėjo šaukti iš džiaugsmo: Jėzus Kristus yra Viešpats! Gyvenimo ir mirties Viešpats! Pagaliau atėjo Tas, kuris išplėšė juos iš mirties valdžios. Jis nori visus iš jos išlaisvinti – tai nereiškia, kad pragaras tuščias.

Tomaszas Kolanekas, PCh24.pl: Tikėjimo išpažinime sakome: „Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta”. Kas nutiko Viešpačiui Jėzui per tas tris dienas – nuo mirties ant kryžiaus iki prisikėlimo?

Prof. t. Dariuszas Kowalczykas SJ: Kalbame apie tris dienas, tačiau atkreipkime dėmesį, kad Viešpats Jėzus mirė penktadienio popietę, o Juozapas iš Arimatėjos pradėjo organizuoti laidotuves „į vakarą” (žr. Mt 27, 57), o prisikėlimas įvyko sekmadienio rytą. Trys dienos išplaukia iš to, kad iš tiesų Jėzaus mirtis susijusi su penktadieniu, šeštadieniu ir sekmadieniu, tik jei reikėtų skaičiuoti tiksliau, iš viso būtų apie 35 valandos. Tai, kas vyksta po mirties, išslysta iš mūsų žemiškojo, laiko ir erdvės suvokimo.

Dėl to Kristaus mirtis mums tampa dar didesniu slėpiniu. Vis dėlto reikia pasakyti, kad Jėzus iš tiesų mirė ir Jo kūnas buvo palaidotas. Taigi Kristaus žmogiškasis kūnas lieka kape, o Jėzus „tuo metu” atlieka tai, ką mes vadiname „nužengimu į pragarą”. Šį slėpinį apmąstome Didįjį šeštadienį, kuris labiau nei Didysis penktadienis yra diena be liturgijos. Juk tai, ką mes šnekamojoje kalboje, bet klaidingai, vadiname Didžiojo šeštadienio liturgija, priklauso ne šeštadieniui, bet sekmadieniui. Paschos vigilija prasideda Prisikėlimo sekmadienis. Šeštadienį turėtume išgyventi kapo tylą ir nusileidimo į pragarą slėpinį.

Ar Viešpaties Jėzaus „nužengimas į pragarą” buvo iš anksto paskelbtas?

Jėzus paskelbė apie savo mirtį ir prisikėlimą. Į pranešimą apie Jo mirtį įtrauktas ir pranešimas apie Jo nužengimą į pragarą, arba mirusiųjų šalį, Biblijoje vadinamą Šeolu arba Hadu. 89 psalmėje skaitome: „Ar yra kas, kas norėtų gyventi ir neragauti mirties, kas išplėštų savo gyvybę iš Šeolo valdžios” (49 eilutė).

Jėzus, kuris buvo tikras žmogus, o ne vaidino kokį nors „dievišką” teatrą, taip pat patyrė mirtį ir „Šeolo galybę”, tačiau, kita vertus, Jis nugalėjo mirtį ir išplėšė ne tik save, bet ir kitus iš mirties žemės valdžios. Kai mokiniai išgirdo Jėzų skelbiant apie jo mirtį ant kryžiaus, jiems tai buvo sinonimas nužengimui į pragarą, arba Šeolą.

Ką reiškia, kad Viešpats Jėzus „nusileido į pragarą”? Ar tai reiškia pragarą kaip amžinojo pasmerkimo vietą, ar veikiau kažkokią „mirusiųjų šalį”, į kurią po mirties buvo siunčiami teisieji, gyvenę iki Gelbėtojo atėjimo į pasaulį?

Pragarai, apie kuriuos kalbama posakyje „nusileidimas į pragarą”, nėra pragaras, kaip mes suprantame šį žodį, t. y. amžino, neatšaukiamo pasmerkimo vieta. Jei taip būtų buvę, Jėzus nebūtų nieko iš ten išvedęs. Katalikų Bažnyčios katekizmas, remdamasis įvairiais Bažnyčios magisteriumo nutarimais, tai aiškina taip: „Jėzus nusileido į pragarą ne tam, kad išlaisvintų pasmerktuosius, ir ne tam, kad sunaikintų pasmerktųjų pragarą, bet tam, kad išlaisvintų prieš Jį buvusius teisiuosius” (KBK 633).

Pragaras kaip amžinas pasmerkimas reiškia būseną, kurioje pasmerktieji galutinai atmetė Dievo gailestingumą, o „pragarai”, į kuriuos nusileidžia Jėzus, yra būsena, kurioje mirusieji laukė Gelbėtojo. Romos katekizme (1, 6, 3) skaitome: „Jėzus Kristus, nužengdamas į pragarus, išlaisvino teisiųjų sielas, kurios laukė savo Išlaisvintojo Abraomo glėbyje” (žr. KBK 633).

Atkreipkime dėmesį į dar vieną paradoksą, būtent į tai, kad iš tikrųjų tik po Kristaus galima kalbėti apie pragarą amžinojo pasmerkimo prasme. Juk jame Dievas mums galutinai siūlo savo gailestingumą, todėl tik tie, kurie sąmoningai atmeta Kristų, pasirenka gyvenimą toli nuo Dievo, t. y. pragarą.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Jėzaus prikalimas prie kryžiaus

Sprendžiant pagal saulės padėtį danguje, Jėzų nukryžiavo apie penkiolika minučių po dvyliktos. Kai budeliai ėmė kelti kryžių, iš šventyklos pusės atskambėjo garsus trimitų aidas, kuris reiškė, kad pagaliau paskerstas Velykų avinėlis.

Atitemptas prie kryžiaus, Jėzus, tikras kančios paveikslas, pats ant jo atsisėdo. Nieko nelaukę, budeliai parbloškė jį ant nugaros, čiupo jo dešinę ranką, pritraukė ją prie dešiniajame skersinyje išgręžtos skylės ir tvirtai pririšo.

Tuomet vienas keliais prispaudė jo šventą krūtinę, kitas suėmė pirštus, kad šie nesilenktų, o trečias pridėjo ilgą, storą, aštriai nuzulintą vinį prie jo rankos delno, arčiau riešo, tos rankos, kuri taip gausiai teikdavo palaiminimus, ir iš visų jėgų ėmė ją kalti geležiniu kūju.

Iš Viešpaties lūpų išsprūdo garsi, skausminga dejonė, o jo kraujas aptaškė budelių rankas. Delno raumenys įplyšo, ir triašmenė vinis įtraukė juos su savimi į siaurą skylę. Aš skaičiavau plaktuko smūgius, bet iš didelio sielvarto vėliau pamiršau, kiek jų buvo. Švč. Mergelė tyliai dejavo ir atrodė bealpstanti, o Magdalietė tiesiog ėjo iš proto.

Grąžtai buvo vientisos geležies, lotyniškos T raidės formos. Kūjai kartu su rankenomis taip pat buvo pagaminti iš vientisos geležies. Man jie buvo panašūs į medinius plaktukus, kokius pas mus naudoja staliai, dirbdami su kaltais.

Vinys, kurias pamačius Jėzų nukrėtė šiurpas, buvo tokios ilgos, kad sugniaužus jas į kumštį iš vienos ir iš kitos pusės lieka kyšoti maždaug po colį. Jų galvutė plokščia, maždaug kronentalerio  dydžio, uždengianti didelę dalį delno. Vinys buvo triašmenės, siaurėjančios per visą ilgį, viršuje nykščio storio, apačioje ‒ kaip mažasis pirštas, o pats smaigalys aštriai nuzulintas. Įkalus vinis į kryžių, jų galas šiek tiek išlindo kitoje skersinių pusėje.

Prikalę dešinę ranką, budeliai pamatė, kad kairioji beveik per du colius nesiekia išgręžtos skylės. Taigi jie pririšo virvę prie jo kairiojo riešo ir spirdamiesi kojomis į kryžiaus liemenį ėmė iš visų jėgų ją traukti, kol delnas pasiekė skylę. Nuo baisaus skausmo Jėzus gailiai sudejavo. Jo rankos išniro iš sąnarių, pečiai ištįso ir persikreipė, pažastys įdubo, krūtinė iškilo, o alkūnių vietose matėsi išnirusių kaulų galai. Budeliai vėl prispaudė jo krūtinę ir pečius, pririšo kairę ranką prie kryžiaus ir prikalė ją kita baisiąja vinimi.

Vėl ištryško Jėzaus kraujas, ir vėl pasigirdo jo jausmingas, skardus dejavimas, pertraukiamas sunkaus plaktuko smūgių. Dabar Jėzaus rankos buvo ištemptos tiesia linija, ir jos nebeuždengė įstrižai kylančių kryžiaus skersinių. Tarp jų ir Viešpaties pažastų matėsi tarpas.

Švč. Mergelė jautė visą Jėzaus kančią. Ji išblyško kaip lavonas, tyli skausmo dejonė išsiveržė iš jos lūpų. Tai išgirdę, fariziejai ėmė iš jos tyčiotis ir plūstis, todėl Jėzaus bičiuliai nuvedė ją šiek tiek toliau nuo pylimo, prie kitų šventųjų moterų. Magdalietė atrodė kaip pamišusi. Jos akys ir skruostai buvo pasruvę krauju, nes iš skausmo ji nagais susidraskė sau veidą.

Tuo tarpu budeliai prie kryžiaus liemens, maždaug per trečdalį nuo jo apačios, didele vinimi pritvirtino medinę kaladėlę, prie kurios turėjo prikalti Jėzaus kojas, kad šitaip Išganytojas labiau stovėtų, nei kybotų, antraip jo rankos būtų neatlaikiusios kūno svorio, o ir kojų nebūtų įmanoma prikalti nesutrupinus kaulų. Toje kaladėlėje buvo išgręžta skylė viniai, o medyje išskaptuotos įdubos kulnims.

Apskritai tokių įdubų kryžiaus liemenyje buvo padaryta keletas, kad nuteistasis kuo ilgiau kankintųsi ir kad jo kūnas, trūkus rankų raiščiams, nenukristų ant žemės.

Taip baisiai ištempus Jėzaus rankas dėl per toli išgręžtų skylių, jo kūnas pasikėlė į viršų, o kojos susilenkė per kelius. Budeliai pamėgino jas pririšti prie kryžiaus, bet jo šventos pėdos toli gražu nesiekė kaladėlės. Tai pamatę, budeliai prapliupo keiktis. Vieni manė, kad reikia išgręžti naujas skyles rankoms, nes patraukti kaladėlę aukščiau bus pernelyg sunku, kiti tyčiodamiesi sugalvojo kraupią išeitį: girdi, jei jis nenorįs išsitiesti, jie jam padėsią.

Užnėrę virvę ant dešinės jo kojos, jie su siaubinga jėga patraukė ją link kaladėlės ir tvirtai pririšo prie kryžiaus. Jėzaus kūnas taip baisiai išsitempė, kad net jo krūtinė subraškėjo, o iš lūpų išsiveržė garsus šauksmas: „Dieve! O, Dieve!“ Atrodė, tarsi jo šonkauliai būtų atlūžę nuo krūtinkaulio. Tai buvo siaubinga kančia. Prieš tai budeliai buvo pririšę prie kryžiaus jo krūtinę ir pečius, kad rankos neištrūktų iš vinių.

Lygiai taip pat jie ištempė ir kairiąją koją, tvirtai pririšo ją virš dešinės, o kadangi buvo nepatogu kalti iš karto per abi kojas, jie plonesne vinimi tarsi kokia yla persmeigė kairiosios keltį, padarydami joje skylę. Tuomet budeliai paėmė nepaprastai ilgą, baisią vinį ir su didžia jėga įkalė ją pro kairiosios žaizdą ir per po ja prispaustos dešiniosios pėdą į kaladėlės skylę, o per ją ‒ dar toliau, į kryžiaus liemenį. Aš stovėjau prie kryžiaus ir iš šono mačiau, kaip vinis plėšydama raumenis ir laužydama kaulus pervėrė abi pėdas.

Kojų prikalimas buvo žiauresnė kankynė už visas kitas, ypač dėl to, kad Jėzaus kūnas buvo taip baisiai ištemptas. Iš viso aš suskaičiavau trisdešimt šešis kūjo smūgius, kurie skambėjo pakaitomis su gailia, skardžia, tyra vargšo Išganytojo dejone. Kita vertus, Jėzaus priešų keiksmai ir patyčios mano ausims skambėjo dusliai ir niūriai.

Švč. Mergelė vėl grįžo prie bausmės aikštelės, tačiau išvydusi, kaip budeliai tempia ir kala Jėzaus kojas prie kryžiaus, išgirdusi plaktuko smūgius, kaulų traškėjimą ir gailų savo sūnaus dejavimą, ji, persmelkta begalinės užuojautos, susmuko savo palydovių rankose. Prijoję fariziejai ėmė jas plūsti, todėl draugai vėl ją nunešė toliau. Kalant Jėzų prie kryžiaus, o ir vėliau, keliant kryžių, tai šen, tai ten, ypač tarp moterų pasigirsdavo užuojautos šūksniai: „O, kad šiuos niekšus žemė prarytų arba ugnis iš dangaus sunaikintų!“ Tačiau budeliai tik šaipėsi ir tyčiojosi.

Visos savo kančios metu iki pat mirties Jėzus nepaliaudamas meldėsi, kartodamas atskirus Psalmių posmus ir pranašų žodžius, kurie kaip tik dabar per jį pildėsi. Tik kartais jo maldą pertraukdavo skausminga dejonė. Aš viską girdėjau ir kartu su juo meldžiausi, o ir šiaip, kai kalbu Psalmes, tie posmai man visuomet iškyla atmintyje, tik dabar esu taip sukrėsta savo dangiškojo Sužadėtinio kančios, kad visų jų negalėsiu atkartoti. Šios siaubingos kankynės metu virš Jėzaus vis pasirodydavo verkiantys angelai.

Dar tik pradėjus kryžiuoti romėnų sargybos vadas liepė prie kryžiaus viršaus prikalti lentelę su Piloto užrašu. Pamatę žodžius „Žydų karalius“, Romos kariai ėmė garsiai juoktis, o fariziejai baisiai įniršo. Keletas jų nujojo į miestą dar kartą prašyti Piloto pakeisti užrašą.

Kiti budeliai tuo metu vargo platindami skylę Jėzaus kryžiui, nes ji buvo per maža, o uola ‒ labai kieta. Tie niekšai, kurie išgėrė Jėzui skirtą aromatizuotą Veronikos vyną, visai apgirto. Staiga jie pajuto baisų, deginantį skausmą viduriuose, varantį juos iš proto. Jie ėmė plūsti Jėzų, kad šis juos apkerėjęs, niršo dėl jo kantrybės ir vis bėgo į pakalnę maukti asilės pieno. Mat apačioje stovėjo kelios moterys iš atvykėlių stovyklos su melžiamomis asilėmis. Jos pardavinėjo pieną.

Sprendžiant pagal saulės padėtį danguje, Jėzų nukryžiavo apie penkiolika minučių po dvyliktos. Kai budeliai ėmė kelti kryžių, iš šventyklos pusės atskambėjo garsus trimitų aidas, kuris reiškė, kad pagaliau paskerstas Velykų avinėlis.

Pal. Ona Kotryna Emerich

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Aš esu Mirties jaunikis

Didįjį ketvirtadienį Ispanijos užsienio legionas Malagoje pagerbia nukryžiuotąjį Kristų. Kareiviai žygiuoja su dideliu kryžiumi ir gieda „Soy el novio de la Muerte” – „Aš esu Mirties jaunikis”.

Renginys vadinamas procesija su Gerosios Mirties Kristumi. Statulą XVII a. sukūrė Pedro de Mena. Ji buvo saugoma Švento Dominyko bažnyčioje; procesijos visada buvo labai populiarios, ypač nuo 1921 m., kai Kristus buvo paskelbtas Ispanijos legionierių ir Gerosios Mirties globėju. Skulptūra buvo sunaikinta 1931 m. per pilietinį karą. Išliko tik nedidelis jos fragmentas. Dabartinė kopija buvo pagaminta 1941 m.

Dabartinė Kristaus iš Menos kopija pagaminta 1941 m. Didįjį ketvirtadienį prieš vidurdienį ji įplaukia į Malagos uostą laivu, iš kurio ją išveža legionieriai. Jau išlipę į krantą jie gieda savo garsiąją giesmę „Mirties jaunikis”. Tada jie neša nukryžiuoto Kristaus statulą į koplyčią, iš kurios vakare pajuda kelias valandas trunkanti procesija.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Velykų tridienis

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno slėpinio, mūsų atpirkimo slėpinio, tris atskirus tarpsnius.

Šis trijų dienų laikotarpis dar vadinamas „Velykų tridieniu”. Liturgijoje stengiamasi kiek galint tiksliau sekti tokia istorijos raida, su kokia gali supažindinti sinoptinių evangelijų tradicija.

Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje.

Žinodamas, jog Kančios drama neišvengiama, Jėzus turbūt galėjo keliomis dienomis paankstinti Velykų vakarienę, kurią norėjo valgyti Jeruzalėje su savo mokiniais (tokią išvadą galima padaryti palyginus Evangeliją pagal Joną su sinoptinėmis evangelijomis).

Mišių Evangelijoje primenama, kad vakarienės metu Jėzus mazgojo kojas savo mokiniams ir aiškino, kodėl taip elgiasi: „Jei aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip ai jums dariau”. Todėl pagrindinis celebrantas mazgoja kojas dvylikai dalyvių, taip išreikšdamas pagarbą ir tarnystę. Krikščionims, kaip ir Jėzui, svarbiausia tarnauti bendruomenės bendrajam gėriui. (Palendrių šv. Benedikto vienuolynas).

Didįjį penktadienį niekur pasaulyje nėra aukojamos šv. Mišios, nes Jėzaus Auka yra vienintelė Didžiojo penktadienio centras – popietę ar vakare švenčiamos Viešpaties Kančios pamaldos, kurių metu pagerbiamas kryžius.

Didysis šeštadienis skirtas paminėti Viešpaties kapo tylą, paslaptingą perėjimą iš mirties į prisikėlimą. Velyknakčio šventimas yra Didžiosios savaitės širdis, kuriai visą gavėnią rengėmės ir jos laukėme.

JŠ pagal https://www.facebook.com/vienabaznycia

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Verbų sekmadienis – Gėlių sekmadienis arba Antrasis Viešpaties kančios sekmadienis!

Verbų sekmadienį Katalikų Bažnyčioje prasideda Didžioji savaitė. Šios dienos liturgija primena iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę likus penkioms dienoms iki jo nukryžiavimo.

Pasak evangelistų, tuo metu susirinkusi minia metė ant kelio apsiaustus, alyvmedžių ir palmių šakeles, šaukdama: „Osana Dovydo Sūnui: palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu”.

Verbų sekmadienio liturgija yra ištempta tarp dviejų momentų: džiaugsmingos procesijos su palmėmis ir Viešpaties kančios skaitymo ar giedojimo – kaip Evangelijoje – pasiskirsčius vaidmenimis pagal Matą.

Taip Bažnyčia pabrėžia, kad Kristaus triumfas ir Jo auka yra neatskiriamai susiję. Dalyvavimas Verbų sekmadienio liturgijoje reiškia sutikimą su kryžiumi, kentėti kartu su Kristumi ir su gyvenimo būdu, kurio nėra.

Verbų sekmadienio liturgijos šventimo ištakos siekia Jeruzalę IV amžiuje. Tuo metu buvo stengiamasi kuo tiksliau atkurti Jėzaus gyvenimo scenas. Bėgant metams procesijos darėsi vis dramatiškesnės – Egipte buvo nešamas kryžius, Jeruzalėje Kristų vaizduojantis vyskupas į miestą įvažiuodavo ant asilo.

Buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Verbų sekmadienis taip pat buvo vadinamas Gėlių sekmadieniu, nes paprastai jis būdavo tuo metu, kai pasirodo pirmosios gėlės.

Verbų sekmadienį po mišių bažnyčiose būdavo rengiami Pasijos vaidinimai. Valdant didžiajam kunigaikščiui Žygimantui IV, Lenkijoje jis buvo karalius Žygimantas III, veikė mėgėjų aktorių draugijos, kurios, įsikūnijusios į Kristaus, Kajafo, Piloto, Judo ir kt. vaidmenis, važinėdavo po miestelius ir kaimus ir vaidindavo Pasijos vaidinimą.

Jonas Šaulys

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šiandien yra pirmasis mėnesio šeštadienis! Nekaltoji Marijos Širdis prašo atgailos!

Fatimoje trims piemenėliams – palaimintajai Jacintai, palaimintajam Pranciškui ir Liucijai – apsireiškusi Dievo Motina pasakė, kad mūsų Viešpats Jėzus norėjo pasaulyje įsteigti pamaldumą Jos Nekaltajai Širdžiai, kad žmonės geriau Ją pažintų ir pamiltų.

Šis pamaldumas taip pat yra atpildas Jos Nekaltajai Širdžiai už žmonių padarytus įžeidimus. Tiems, kurie jį praktikuoja su tikėjimu, Marija pažadėjo išgelbėjimą. Šiuo pamaldumu jie gali prisidėti prie daugelio žmonių išgelbėjimo nuo pasmerkimo ir civilizacijos katastrofų, kurias pranašavo Švenčiausioji Motina. Šis pamaldumas sulaukė bažnytinio pritarimo ir nuo to laiko plinta visame pasaulyje.

Fatimos žinia galutinai nesibaigė 1917 m. apsireiškimų ciklu Cova da Iria. 1925 m. gruodžio 10 d. Švenčiausioji Mergelė Marija pasirodė seseriai Liucijai Dorotėjos vienuolyno celėje Pontevedroje, o šalia jos – Kūdikėlis Jėzus, pasilenkęs ant švytinčio debesies. Kūdikis uždėjo jai ranką ant peties, o kitoje rankoje Marija parodė erškėčiais apsuptą Širdį. Rodydamas į ją, Kūdikis pamokė regėtoją šiais žodžiais: –

Pasigailėk savo Švenčiausiosios Motinos Širdies, apsuptos erškėčiais, kuriuos nedėkingi žmonės kiekvieną akimirką įkalina, ir nėra kas tuos erškėčius pašalintų atgailos aktu!

Marija pridūrė:

– Mano dukra, pažvelk į mano Širdį, apsuptą erškėčių, kuriuos nedėkingi žmonės, piktžodžiaudami ir nedėkingi, kiekvieną akimirką įkalina. Tu bent jau paguosk Mane ir pranešk, kad visiems, kurie per penkis mėnesius pirmaisiais šeštadieniais atlieka išpažintį, priima Komuniją, meldžiasi rožinį ir ketvirtį valandos lydi Mane, apmąstydami 15 Rožinio paslapčių, su intencija atsilyginti Man, mirties valandą pažadu ateiti į pagalbą su visomis išganymui reikalingomis malonėmis.

1926 m. vasario 15 d. seseriai Liucijai Pontevedroje iš naujo pasirodė Kūdikėlis Jėzus. Šio apsireiškimo metu sesuo Liucija pristatė Kūdikiui kai kuriuos sunkumus, su kuriais kai kurie žmonės šeštadienį eis išpažinties, ir paprašė, kad per kitas aštuonias dienas išpažintis būtų tokia pat svarbi. Viešpats Jėzus atsakė:

– Taip, išpažintis gali galioti dar daug dienų, jei priimdami Mane jie bus pašvenčiamosios malonės būklėje ir išreikš ketinimą atsilyginti už nusikaltimus Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Toliau sesuo Liucija kėlė klausimą dėl situacijos, kai kas nors išpažinties metu pamiršta suformuluoti intenciją, į kurį Viešpats Jėzus atsakė taip:

– Jie gali tai padaryti kitos išpažinties metu, pasinaudodami pirma pasitaikiusia proga.

1930 m. gegužės 29-30 d. naktį per budėjimą Viešpats Jėzus kalbėjosi su seserimi Liucija, pateikdamas jai kitos problemos sprendimą:

– Šį pamaldumą bus galima praktikuoti ir sekmadienį po pirmojo šeštadienio, jei mano kunigai – dėl pateisinamų priežasčių – tai leis.

Ta pačia proga mūsų Viešpats davė Liucijai atsakymą į dar vieną klausimą: Kodėl penki šeštadieniai, o ne devyni ar septyni Dievo Motinos kančios garbei?

– Mano dukra, priežastis labai paprasta: yra penkios įžeidimų ir piktžodžiavimų prieš Nekaltąją Marijos Širdį rūšys:

1. Piktžodžiavimai prieš Nekaltąjį Prasidėjimą.

2. Prieš Dievo Motinos nekaltybę.

3. Prieš jos dieviškąją motinystę, kartu prieštaraujant jos pripažinimui žmonių giminės Motina.

4. Veiksmai tų, kurie siekia viešai įskiepyti vaikų širdyse abejingumą, panieką ir net neapykantą šiai Nekaltai Pradėtajai Motinai.

5. Veiksmai tų, kurie profanuoja Švenčiausiosios Mergelės atvaizdus.

Pamaldumo elementai

Atgailos išpažintis. Ją reikia atlikti su atgailos intencija pirmąjį mėnesio šeštadienį, prieš jį ar net po jo, jei tik priimama šventoji Komunija pašvenčiamosios malonės būklėje.

Kitus tris šio pamaldumo elementus reikėtų atlikti pirmąjį mėnesio šeštadienį, nors dėl pateisinamų priežasčių išpažinėjas gali leisti juos atlikti sekmadienį po pirmojo šeštadienio.

Šventoji Komunija kaip atgaila

Šventojo rožinio dalis. Penki slėpiniai turėtų būti kalbami atgailos intencija. Galima medituoti bet kurią Rožinio dalį.

Meditacija. Kitas šio pamaldumo elementas – bent 15 minučių medituoti vieną ar kelias rožinio paslaptis. Mergelė Marija šią maldos rūšį vadino „laikydamiesi jos draugijos”, o tai galima suprasti taip, kad turime medituoti kartu su Dievo Motina.

Kaip pagalbinę meditacijos priemonę galima perskaityti Šventojo Rašto ištrauką arba knygą, kuri glaudžiai siejasi su paslaptimi, arba pasiklausyti konferencijos ar pamokslo. Šį meditavimą taip pat turėtų lydėti atgailos intencija.

Švenčiausiosios Motinos pažadai

1.Tiems, kurie praktikuoja šį pamaldumą, pažadu išganymą. Mirties valandą ateisiu su visomis malonėmis, reikalingomis jų amžinajai laimei.

2.Šios sielos bus apdovanotos ypatinga dieviškąja malone; prieš Dievo sostą jas padėsiu kaip gėles.

Praktikuojant penkis šeštadienius, pirmiausia reikėtų pabrėžti atlygio intenciją, o ne asmeninį apsirūpinimą mirties valandą. Kaip ir praktikuojant pirmuosius penktadienius, taip ir pirmuosius šeštadienius, negalima pasitenkinti vien pažodiniu pažado priėmimu, remiantis teiginiu „švęsiu penkis šeštadienius ir esu užtikrintas amžinuoju išganymu”.

Visą likusį gyvenimą turėsime susidurti su pagundomis ir silpnybėmis, stumiančiomis mus iš teisingo kelio, tačiau šis pamaldumas labai padeda pasiekti amžinąją laimę. Norint jį gerai atlikti ir gauti nuolatinės dvasinės naudos, būtina, kad šias praktikas lydėtų nuoširdus troškimas kasdien gyventi pašvenčiamojoje malonėje, globojant Švenčiausiajai Motinai.

Jei į pirmą vietą iškeliame švelnią vaiko meilę, trokštančio numalšinti savo mylimų Tėvo ir Motinos širdies skausmą, skausmą, kurį sukelia abejingumas ir panieka tų, kurie nemyli, – būkime tikri, kad mums netrūks Švenčiausiosios Motinos pagalbos, malonės ir buvimo mirties valandą.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Vyriškumo savybės. Katalikiška perspektyva

Kokios yra vyriškumo savybės? Nurodykime kelias iš jų. Tos savybės yra ar bent jau buvo glaudžiai susiję su dviem vyro pašaukimais – būti kariu ir kunigu. Atidžiau pažvelgus, pamatysime, kad šie pašaukimai yra ne taip jau nutolę vienas nuo kito, kaip gali atrodyti mūsų sugedusiais laikais.

Šio straipsnio autorius to niekad netikrino, tačiau prieš kelis metus vienas žinomas dvasininkas man pasakė, kad velionis Niujorko arkivyskupas kardinolas Francis Spellmanas, kuris taip pat buvo JAV ginkluotųjų pajėgų karo kapelionas, vieną kartą įsakė ištirti kanonizuotų šventųjų kalendorių ir nustatyti pasaulietinius šventųjų pašaukimus. Jo Eminencija turėjo nuojautą, kurią patvirtino šis tyrimas: suskaičiavus karališkų šeimų asmenis, iš tų laikų, kai karališko kraujo žmonės vis dar asmeniškai vesdavo karius į mūšį, taip pat kilminguosius, kurių darbas buvo karas, daugiausiai kanonizuotų vyrų buvo ne kas kitas, o kariai.

Viena savybė, kurią turi turėti vyrai, ir kurios pavyzdį rodo (ar bent turėtų rodyti) kariai ir kunigai, yra tiek moralinė, tiek fizinė drąsa. Moralinė drąsa yra pasiruošimas tvirtai stovėti fizinės ar dvasinės (kuri, žinoma, taip pat yra reali) kovos lauke, iš kur kiti sprunka. Akivaizdu, kad kareiviai turi turėti fizinės drąsos, tačiau kunigams taip pat dažnai jos prireikia. Pagalvokime apie jėzuitus, dirbusius nepaisant persekiojimų karalienės Elzbietos I laikų Anglijoje (XVI a.). Pagalvokime apie šaudančios kareivių rikiuotės nužudytą palaimintąjį kun. Miguelį Pro, iš kurio lūpų mirštant išsiveržė šauksmas „Viva Christo Rey!“ – „Tegyvuoja Kristus Karalius!“ Taip pat prisiminkime Tomą Beketą, kuris buvo toli gražu ne vienintelis vyskupas, atidavęs gyvybę už tikėjimą. 1871 m. Paryžiaus arkivyskupas, pakirstas Paryžiaus Komunos revoliucionierių kulkų, pasitiko tą patį likimą, kaip ir palaimintasis tėvas Pro. Kitas arkivyskupas, rezidavęs Kigali, Ruandoje, užmokėjo savo gyvybe, kadangi tvirtai laikėsi savo pareigų, užuot pabėgęs ir užsitikrinęs saugumą.

Jeigu iš daugelio vyrų daugeliu atvejų ir nebus pareikalauta fizinės drąsos, tai šiais laikais dažnai jiems prireiks parodyti daug moralinės drąsos. Paimkime kad ir paprasčiausią išgyvenimą. Kiek daug šiandien dvasiškai išdžiūsta, patenka į klaidą ar visiškai pražudo savo sielas, kadangi, siekdami „saugumo“, dirba darbus, nevertus žmonių ir vyrų. Visuomenė yra pilna jų.

Kita vyriškumo savybė, kurios pavyzdį rodo karys arba kunigas, tačiau kurią turėtų turėti kiekvienas vyras, yra vidinė drausmė. Tai yra ne tik sau teikiamų malonumų apribojimas. Kunigui įmanomas tik vienas kelias įgyvendinti vidinę drausmę – visada atsisakyti tam tikrų malonumų. Kalbant apie fizinę drąsą, akivaizdu, kad kariui reikia vidinės drausmės. Be jos kariuomenė, kurioje jis tarnauja, tampa palaida minia. Kaip bebūtų, kiekvienas vyras, norintis nueiti į dangų, privalo disciplinuoti save, mažų mažiausiai prisiversdamas kasdien melstis.

„Meilė“ yra žodis, kuris nedingsta nuo šiuolaikinės visuomenės narių lūpų – taip turbūt yra dėl to, kad jie nesuvokia, kas iš tiesų yra meilė. Tą ištižusį jausmą, kurį jie turi omenyje, galima lengvai priskirti kunigams, kadangi daugelis šiuolaikinių kunigų yra dvasine prasme ištižę. Meilę iš pažiūros sunku priskirti kareiviui, nebent kalbėtume apie tikrą jausmą. Tikra meilė leidžia kareiviui atiduoti gyvybę už kovos draugą. Jos vedamas, Jėzus Kristus mirė, kad išgelbėtų visus žmones, visus vyrus. Jėzus Kristus – tikras Vyras ir tikras Dievas – iš tiesų mylėjo.

Meilė savo paprasčiausia forma reiškia norėti gero kam nors kitam. Kitaip sakant, būtent tai kadaise padarė Bažnyčią misionieriška, nešančia Evangeliją visam pasauliui. Ji tapo tokia, nes suprato, kad leisti žmogui likti klaidingoje, ne katalikų religijoje ar visiškoje dvasinėje tamsoje, reiškia jo nemylėti. Dabar įsivaizduojama, kad meilės pasireiškimas yra, pvz., nekalbėti apie pragarą ar bent jau nekalbėti apie jį kaip apie vietą, į kurią kas nors gali patekti.

Meilė mėgsta teisingumą. Kai tėvai dar būdavo pakankamai vyriški, kad baustų savo sūnus, būtent meilė kalbėjo jų lūpomis, kai jie sakydavo: „Ta bausmė žeidžia mane labiau nei tave“.

Kartais meilė įgauna gailestingumo pavidalą. Būtent šiuo vardu mes pažinome Dievo meilę po Adomo ir Ievos nuopuolio.

Bet kuriuo atveju meilė yra tai, ką visi vyrai, jei jie yra tikri vyrai, turi turėti. Yra ir kitų savybių, kurias turi turėti vyrai. Mes jų neišvardintume net ir dvigubai ilgesniame straipsnyje. Vis dėlto, turbūt nei viena iš jų nėra taip būtina, kaip pasiaukojimas. Neverta įrodinėti, kad jis būtinas abiem mūsų pavyzdžiams – kareiviui ir kunigui, tai pakankamai aišku. Likusiai mūsų daliai neturėti šios savybės reiškia pralaimėti ne tik kaip vyrams, – taigi, pralaimėti šiame gyvenime, – bet ir pralaimėti kovą dėl daug didesnio gyvenimo, kuris seks žemiškąjį.

Turbūt kiekvienas vyras, kuris yra tėvas, supranta pasiaukojimo būtinybę, jeigu jis yra sąmoningas tėvas. Dėl ko gi daugiau, jūs manote, „tėvas“ yra titulas, iš kurio pažįstame kunigą? Yra, aišku, ir kitų priežasčių, tačiau pagrindinė jų yra kunigo pareiga aukotis. Šeimos tėvas, kaip „namų bažnyčios“ galva, taip pat turi pareigą aukotis.

Kartais to prireikia mažuose dalykuose, pvz., pasėdėti mašinoje, stebint lietų, laukiant kol vaikas baigs muzikos pamoką. Arba tėvui tenka atsikelti valanda anksčiau nei jam pačiam reikia, kad, pagailėdamas žmonos, paruoštų vaikui gerus pusryčius. Galbūt prireiks visam gyvenimui atsisakyti užjūrio atostogų, kurias gali sau leisti poros be vaikų.

Sąmoningas tėvas noriai daro tokias ir dar didesnes aukas. Jis gali netgi praleisti visą savo brandų gyvenimą dvasiniame varge (mes jau nekalbame apie materialinį vargą). Paimkime kad ir šventojo Gumaro atvejį. VIII amžiaus riteris karaliaus Pipino dvare „vedė moterį tokią neprotingą ir nesugyvenamą, kad jo pastangos išgelbėti santuoką iškėlė jį iki herojiško šventumo laipsnio“ (pagal Coulsono „Biografinį žodyną“, str. „Šventieji“).

Šv. Gumaro gyvenimas ir auka būtų nesuprantami labai daugeliui šiais tikėjimą praradusiais laikais, visuomenėje, kurioje skyrybos tapo tokios įprastos, kad jos tapo kas antros šeimos likimu. Tai būtų nesuprantama, nes kas gi gali būti blogiau šiame gyvenime už blogą santuoką? Tačiau šv. Gumaras ištvėrė joje. Daugelis vyrų nebeištveria, nes jie nebeturi sugebėjimo aukotis.

Mes jau sakėme, kad dėl to jie pralaimi kaip vyrai, bet taip pat jie pralaimi kovą dėl daug didesnio gyvenimo, kuris bus pasibaigus šiam. Šv. Gumaras laimėjo. Toks turi būti ir kiekvienas vyras, kad būtų vyras tikrąja to žodžio prasme, ir kad vieną dieną galėtų pamatyti Dievą, nes joks vyras jo nepamato, išskyrus tą, kuris aukojasi dėl Jo.

Turbūt niekada nebuvo taip sunku būti vyrais kaip dabar, bet tie, kurie tikrai išliks jais, gaus nesuskaičiuojamą atpildą.

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Liturginį Gavėnios laiką pertraukia tik dvi iškilmės – Šventojo Juozapo ir šiandien švenčiama Apreiškimo Mergelei Marijai (Lietuvoje dažniausiai dar ir Šv. Kazimiero). Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad abi šventės labiau tiktų Kalėdų laikui nei Gavėniai, kuri skirta atgailauti, atsiversti bei apmąstyti Kristaus kančią. Dėl šios priežasties, ankstyvaisiais Viduramžiais Ispanijos Bažnyčia Apreiškimo šventę buvo nukėlusi į savaitę prieš Kristaus Gimimą – gruodžio 18 d., tačiau Romos Bažnyčia ją visuomet šventė kovo 25 d.

Ps 44, 13, 15 ir 16. Tau meilinsis visi tautos turtingieji. Paskui ją atvedama Karaliui mergaičių; jos draugės tau atvedamos su linksmybe ir džiaugsmu. Aleliuja, aleliuja.

Ps 44, 2. Iš mano širdies veržiasi geras žodis; aš skiriu savo veikalą Karaliui.

(Introitas)

Kovo 25 diena – tai 9 mėnesiai iki šv. Kalėdų, todėl Apreiškimo šventė ir buvo švenčiama šią dieną. Be to, Bažnyčios Tėvams ir Viduramžių teologams bei rašytojams kovo 25 diena buvo ypač svarbi, nes buvo tikima, kad tai pasaulio sukūrimo (arba pirmojo žmogaus sukūrimo), Izaoko paaukojimo, žydų perėjimo per Raudonąją jūrą, Kristaus pradėjimo diena.

Dievo Dvasia, plevenanti virš bedugnės, pradeda kūrinijos egzistavimą, Šventoji Dvasia plevena virš Marijos ir Jos tyrose įsčiose užsimezga Žodis, tapsiantis Kūnu, o ant Kryžiaus – iš perverto Kristaus šono, gimsta Bažnyčia – kiekvienas iš mūsų.

Apreiškimo Marijai šventė – tai naujos Dievo kūrybos pradžia. Dievas ateina atkurti to, ką mes sugriovėme per nuodėmę. Jo atsakas į blogį – tai dar didesnis gėrio išliejimas. Dievas nekovoja su blogiu jo ginklais, nes taip blogis tik pasidaugina. Blogį galima įveikti tik meile. Neveltui mylimasis mokinys paliudijo: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo Viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 3, 16)

Idant Meilės ugnis pasklistų, jai reikia to, kuris būtų įsimylėjęs Mylintįjį. Ir štai, regime Ją, Viešpaties Tarnaitę, – Malonės ir Meilės pripildytąją ir perpildytą. Jos širdis jau nuo pat prasidėjimo buvo uždegta dieviška meile, tad dabar ji su džiaugsmu sutinka vykdyti savo misiją, – tapti Įsikūnijusios Meilės Tabernakuliu ir Sostu. Nazareto Mergelės TEBŪNIE tikrai tampa visų mūsų, visos kūrinijos linksmybės priežastimi.

Neveltui nuo seniausių laikų krikščioniškoji tauta, pilna nuostabos ir dėkingumo nebijojo Mergelę Mariją vadinti Naująja Ieva, Visų Malonių Tarpininke ir Bendraatpirkėja, nes be Jos „Tebūnie“ mes tebeskendėtume nuodėmės tamsybėse.

Ir mes, Mergelės Motinos pavyzdžio skatinami ir remiami, ryžkimės visuomet laisvu noru bendradarbiauti su Dievo malone ir taip atlikti savo misiją pasaulio Išganymo darbe.

Lk 1, 28 ir 42. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi:
tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įsčių vaisius. Aleliuja.

(Ofertoriumas)

Kun. Robertas Urbonavičius

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Turime pirmuosius Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai vaisius!

Šiandien eina vieneri metai nuo Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai, kurį bendrai atliko popiežius Pranciškus ir visi pasaulio vyskupai.

Apie šio akto veiksmingumo sąlygų įvykdymo klausimus rašėme čia: Sąlygos, kad Rusijos paaukojimas būtų visiškai veiksmingas! ir čia: Ar „suveikė“ atliktas Rusijos paaukojimas Nekaltajai Marijos širdžiai?

Žinome, kad Dievui tūkstantis metų – kaip viena diena, o viena diena – kaip tūkstantis metų, todėl vieneri metai yra pernelyg trumpas laikotarpis, kad būtų galima daryti rimtas išvadas.

Vis dėlto kai kurias galime padaryti. Faktai kalba patys už save: kovo 24 d. rusai paskutinį kartą pabandė apsupti Ukrainos sostinę Kijevą, o kovo 25 d. prasidėjo ukrainiečių kontrpuolimas prie Kijevo.

Atsitiktinumų nėra – yra tik ženklai. Čia pateikiame du žemėlapius – 2022 m. kovo 24 d. ir 2022 m. balandžio 6 d.

Skirtumas akivaizdus. Turime pilną teisę tikėti, kad būtent dėl antgamtinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos įsikišimo Ukrainos kariai laimėjo mūšį prie Kijevo.

O jei taip, tai reiškia, kad Viešpats Dievas panorėjo išgelbėti Ukrainą, kad pažemintų Rusiją. Labai tikėtina, kad Rusijos atsivertimas įvyks po didžiulio Rusijos politinės scenos pertvarkymo, nes dabartinis Rusijos politinis elitas neatsiliepia į Fatimos Dievo Motinos prašymą atsiversti ir tam trukdo.

Žinoma, tai nebūtinai įvyks artimiausiu metu, kova gali užtrukti ilgai. Tačiau įspūdingos Rytų Galijoto pergalės prieš Vakarų Dovydą nebuvimas yra labai aiškus ženklas, kurio negalima nepastebėti.

Baigiant galima pasakyti, kad turime pirmuosius Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai vaisius. Ir mes turėtume su dar didesniu užsidegimu melstis, kad Rusija kuo greičiau atsiverstų.

Todėl siūlome privačiai kalbėti šią maldą, kuri, mūsų manymu, geriausiai atitinka odėl siūlome privačiai sukalbėti šią maldą, kuri, mūsų manymu, geriausiai atitinka tikrąją Švenčiausiosios Mergelės Marijos intenciją:

Suklaupę priešais Tavąjį malonės sostą, šventojo Rožančiaus Karaliene, mes norime, kiek tai nuo mūsų priklauso, išpildyti reikalavimus, kuriuos Tu perdavei, apsireiškusi Fatimoje.

Siaubingos pasaulio nuodėmės, Jėzaus Kristaus Bažnyčios persekiojimai, o dar labiau tautų ir krikščionių sielų atkritimas, daugybei žmonių užmiršus Tavo maloningąją motinystę, perpildė Tavo Sopulingąją ir Nekaltąją Širdį, kurią užuojauta taip artimai susiejo su Švenčiausiosios Tavo dieviškojo Sūnaus Širdies kančia.

Kad būtų atlyginta už tokią gausybę nusikaltimų, Tu nurodei įvesti atgailos Tavo Nekaltajai Širdžiai pamaldumą. Kad būtų sulaikytos Tavo pačios išpranašautos Dievo bausmės, Tu tapai Aukščiausiojo pasiuntine ir pareikalavai, kad Kristaus vietininkas, vienybėje su visais pasaulio vyskupais, paaukotų Rusiją Tavo Nekaltajai Širdžiai. Deja, Tavoji žinia dar nebuvo išgirsta.

Galiausiai, Apreiškimo šventės proga, Aukščiausiasis Ganytojas, vienybėje su viso pasaulio vyskupais ir kunigais, iškilmingai paaukojo Tavo Nekaltajai Širdžiai „save, Bažnyčią ir visą žmoniją, o ypač Rusiją ir Ukrainą”: ir dabar norėtume suvienyti savo balsus šia malda, pakelta į Tavo motiniškos galios didybę.

Priimk, Dievo Motina, pirmiausia iškilmingą atsilyginimą, kurį mes aukojame Tavo Nekaltajai Širdžiai už visus įžeidimus, kuriais nusidėjėliai ir bedieviai perpildė Tavo Širdį kartu su Jėzaus Širdimi.

Antra, mes dovanojame, perduodame ir pašvenčiame, kiek tai nuo mūsų priklauso, Rusiją Tavo Nekaltajai Širdžiai. Mes maldaujame Tave, su motinišku gailestingumu paimk šią tautą į savo galingą apsaugą ir paversk ją savo karalyste, kurioje Tu viešpatautum lyg Karalienė. Padaryk šią persekiojimų šalį Tavo išsirinktu ir palaimintu kraštu. Mes karštai Tave prašome, visiškai užvaldyk šią tautą, kad ji, atversta iš valstybinės bedievystės, taptų nauja mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karalyste, nauju paveldu jo švelniajam skeptrui. Tegul jinai sugrįžta vienybėn iš savo senosios schizmos į amžinojo Ganytojo vienintelę avidę, kad paklusdama Tavo dieviškojo Sūnaus vietininkui, visose žemės tautose taptų uolia Jėzaus Kristaus apaštale, skelbiančia jo karališkumą.

Galiausiai meldžiame Tave, Gailestingumo Motina, kad tokiu visiems matomu savo užtariančios visagalybės stebuklu įrodytum pasauliui, jog esi visų malonių Tarpininkė. Taikos Karaliene, dovanok pasauliui taiką, kurios pasaulis negali duoti, ramybę ginklams ir ramybę sieloms, duok Kristaus taiką Kristaus karalystei ir Kristaus karalystę per Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimą, o Marija. Amen.

Jonas Šaulys

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šv. Juozapas – Visuotinės Bažnyčios Globėjas

Šv. Juozapo garbinimas į Bažnyčios liturgiją buvo įvestas neseniai. Šventę, švenčiamą skirtingu laiku, XV a. pradėta švęsti kovo 19 dieną. Į bendrąjį bažnytinį kalendorių 1691 m. ją įtraukė popiežius Grigalius XV.

Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis ir Kūdikėlio Jėzaus įtėvis, su tikėjimu bei nuolankumu atliko sunkią, bet šlovingą Dievo jam pavestą misiją. Jis tapo pavyzdžiu ne tik šeimos tėvams, bet ir nuolankiai dirbantiems kasdienius darbus, taip pat dvasinio skaistumo sergėtoju ir krikščioniškų šeimų gynėju.

Šv. Juozapo privilegijos

I. Šv. Juozapui garbę suteikia giminystė su švenčiausiais asmenimis

Būti Jėzaus Kristaus globėju ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos sužadėtiniu yra daug garbingesnė nei kraujo giminystė. Toks likimas, t. y. būti Kristaus globėju ir Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu, teko šv. Juozapui. Tai atlyginimas už jo dorybes, jo išaukštinimo pamatas. Jis buvo išaukštintas dėl to, kad buvo šventas. Koks karštas jo tikėjimas! Koks jo šventumas! Koks nusižeminimas? Kokia išmintis nešiojant Kristų ant savo rankų, Jį gerbiant, Jam įsakinėti. Ar galima įsivaizduoti ką kitą, panašų į šv. Juozapą? Evangelija vadina jį teisinguoju, pripažindama teisingiausiu visų dorybių pavyzdžiu. O garbingiausiasis iš visų patriarchų! Priimk mus savo globon. Tu Šventosios Šeimos galva. Jėzus ir Marija nieko tau neatsakys. Todėl išprašyk man tos malonės, kad visuomet būčiau Jėzaus ir Marijos mylimas ir globojamas ir galėčiau sekti tavo dorybėmis.

II. Šv. Juozapas garbinamas už savo darbus

Šv. Juozapas pats savo akyse buvo žemiausias tarnas, gi iš tikrųjų savo darbais ir šventomis pareigomis stovėjo aukščiausioje ir garbingiausioje vietoje. Jam Dievas patikėjo, tarsi į jo rankas sudėjo rūpinimąsi Jėzaus ir Marijos likimu. Šv. Juozapas yra Viešpaties Jėzaus globėjas ir tarsi paties Ganytojo ganytojas. Jis yra Marijos nekaltybės gynėjas. Šv. Juozapas savo, kaip Globėjo ir Šventosios Šeimos galvos, darbais užima garbingiausią vietą tarp šventųjų. Negalima nutylėti apie tą laimę, kurios dalininkas buvo šv. Juozapas, galėjęs dalyvauti pašnekesiuose su Jėzumi ir Marija, sėdėti su jais prie vieno stalo, reikalauti jų meilės ir paklusnumo. Kiek šv. Juozapas galėjo semtis pamokymų iš tokios šventos draugystės? Kiek galėjo gauti naudingų patarimų? Iš šv. Juozapo mokykis eiti savo pašaukimo pareigas, savo darbus nudirbti taip, kad karščiau pamiltum Dievą, trokštum Jo garbės ir pagaliau pasiektum sielos tobulumą ir išganymą.

III. Šv. Juozapas yra garbinamas dėl laimingos ir šventos mirties

O, kokia graži, kokia laiminga mirtis. Niekam kitam, tik šventajam Juozapui buvo leista numirti ant Jėzaus ir Marijos rankų. Jėzus ir Marija buvo jo merdėjimo liudytojai, girdėjo paskutinį jo kvėpavimą, jam mirus užspaudė akis. O, kokia tai malonė! Koks suraminimas mirštančiam! Todėl šv. Juozapas ir yra pripažintas mirštančiųjų globėju. Dėl tos priežasties tavęs, o šv. Juozapai, prašome, būk mūsų gynėju sunkią mirties valandą. Savo užtarimu išprašyk, kad Švč. Sakramentu sustiprinti, glausdami prie širdies nukryžiuotąjį Jėzų, tardami tuos šv. žodžius: „Jėzus, Marija, Juozapas“, būdami Dievo malonėje persiskirtume su šiuo pasauliu ir Dievui atiduotume sielą.

Iš Jean Chapuis S.J., Kiekvienos metų dienos apmąstymai, Kaunas: Laetitia, 2011 

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šventasis Patrikas – dangiškasis Airijos globėjas

Kovo 17 dieną viso pasaulio airiai (ir ne tik airiai) atšventė Šv. Patriko, dangiškojo Airijos globėjo ir krikštytojo, dieną.

Nors Šv. Patriko vardas yra siejamas su Airija, bet jis gimė 389 metais, Anglijos šiaurėje, kilmingo britų kelto Calpurnia šeimoje, kuris buvo ne tik diakonas, bet ir ėjo miesto pareigūno pareigas romėnų tarnyboje.

Iki 410 metų Britanija, kuomet iš ten buvo išvesti romėnų legionai, buvo viena iš Romos imperijos provincijų. Jo motinos vardas buvo Koncessa ir ji buvo artima Martino Tursko giminaitė.

Patriko senelis taip pat buvo kunigas – Poteet. Tiesą sakant, naujagimiui berniukui davė ganą keistą keltišką Sukkato vardą, o jo krikšto vardas buvo lotyniškas – Mahon.

Kartu su dviem seserimis Mahon mokėsi namuose įprastų to meto mokslų – lotynų kalbos, istorijos ir Švento Rašto. Jam negėda buvo prisipažinti, kad būdamas šešiolikos metų, nebuvo labai pamaldus.

405 metais įvyksta tai, kas palaipsniui, bet labai drastiškai, keičia jo visą gyvenimą. Airijos piratai, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo plėšimai ir prekyba vergais, užpuola turtingą Calpurnia vilą, kurios vaikus, įskaitant ir Mahon, plėšikai pagrobia ir išveža į Airiją.

Airijoje Mahon buvo parduotas vienam vietos genčių vadui, kuris, tarsi pasityčiodamasis iš aristokratiškos jaunuolio kilmės, davė jam pravardę Cothrige, kuris vietine tarme reiškia „kilnų žmogų“.

Laikui bėgant, šis pravardė asimiliavosi į lotynišką vardą Patrick (Patricius), nes turėjo tą pačią reikšmę. Patrikas šešerius metus gyveno nelaisvėje. Tačiau jaunuolis, atsidūręs svetimoje šalyje ir dar nelaisvėje, nepalūžo dvasia. Metų išbandymai, praleisti Airijoje, tapo jam dvasinės brandos ir maldos pažinimo metais.

Dievas neapleido jo einant šiuo išbandymo keliu – sapne paslaptingas balsas jam pasakė, kad pakrantėje jo laukia laivas – jaunuoliui šito pakako, jis atsikėlė ir nuėjo ten, kur kvietė balsas. Kur? Jis ir pats turbūt tiksliai nė nežinojo, kur jis eina. Neturėdamas pinigų, nesijausdamas saugus svetimoje šalyje, kurioje, jeigu sugaudavo bėglį vergą, jo laukdavo bausmė, tačiau Patrikas, vedamas Dievo balso, pasuko link jūros, nueidamas pėsčiomis ne vieną šimtą mylių.

Ten, kur jis atėjo, jo iš tikrųjų laukė parengtas kelionei laivas, Tačiau kapitonas kategoriškai atsisakė paimti jį į laivą – Patrikas neturėjo nei vieno cento, kad galėtų sumokėti už kelionę. Bet … argi ne pats Viešpats vedė savo tarną? Karštą jaunuolio maldą Dievas išgirdo – jis sutinka dirbti bet kokį darbą laive ir kapitionas jį paima. Laivas pamažu tolo nuo Airijos krantų, tačiau ši šalis paleido jį tik labai trumpam.

Patrikas atsiduria Galijos žemyne, nuniokotame karų ir maištų. Prasideda naujas jo klajonių metas, toli nuo gimtosios žemės, į kurią sugriš praėjus ilgiems septyneriems metams. Išvaikčiojęs skersai ir išilgai visą Galiją, Patrikas atsiduria Lerín saloje, įsikūrusioje už keletos mylių nuo Kanų miesto centro.

Čia V amžiaus pradžioje buvo įsikūręs garsus vienuolynas, apgyvendintas daugiausia vienuolių-keltų, kur buvo griežtai laikomasi rytų šalių įstatų. Būtent čia apsigyveno šv. Vikentijus Lerinskis (+450 metais), garsus švietėjas ir teologas, kuris, visai tikėtina, galėjo būti Patriko mokytoju.

Po kelerių metų nebuvimo, Patrikas grįžta į Britaniją ir vėl atsiduria tarp savo giminių ir ten, vieną naktį, jis pamato vyro, vardu Viktoras, viziją, tarsi atėjusio iš Airijos ir atnešusio daugybę rankraščių. Vieną iš jų – „Airių balsas“, jis padavė Patrikui. Ir daugybė balsų, atsklindančių iš Vakarų pakrantės, bet susiliejusių į vieną galingą balsą, skelbė jam: „Mes raginame tave, šventas jaunuoli, kad tu ateitum ir vėl būtum su mumis“.

Patrikas nė akimirkos neasuabejojo – jis suprato, Kas ir kur jį kviečia. Nesunku įsivaizduoti, koks sielvartas apėmė artimuosius, kurie net nespėję pasidžiaugti po daugelio metų grįžusiu Patriku, turėjo vėl su juo atsisveikinti. Jis turėjo juos palikti ir sugrįžti ten, iš kur jam vos pavyko pasprukti. Bet atsitiko taip, kaip dažniausiai ir atsitinka šventųjų gyvenime – ko nesupranto artimieji, tą puikiai suprato Patrikas – jis daugiau niekam nepriklausė, išskyrus Dievą.

Neteisinga būtų teigti, kad to meto Airija buvo visiškai pagoniška šalis – kai kuriose provincijose jau buvo įsikūrusios ir krikščionių bendruomenės, ir Evangelijos žodis buvo skelbiamas, tiesa, gal ne taip garsiai, bet jis buvo žinomas. Tačiau visi, kurie išdrįsdavo vykti ten ir skelbti Kristaus žodį, turėjo būti labai stiprūs.

Patrikas ne iš karto sugrįžta į Airiją. Iš pradžių jis užsuka į Galiją, kur Oserro mieste susitinka su šv. Hermanu, vyskupu-misionieriumi, įdėjusiu daug pastangų, krištijant britus. Patrikas kurį laiką pas jį mokėsi, o vėliau buvo įšventintas į diakonus.

Jis skuba kiek galima greičiau pasiekti į Airiją, tačiau bažnyčia nusprendžia kitaip ir į Airiją nusiunčia kitą misionierių – Paladijų, kuris, praėjęs visus mokymus, buvo įšventintas vyskupu. Tačiau jo misija Airijoje buvo trumpa ir nelabai sėkminga. Paladijus suserga ir grįžta į Britaniją, o netrukus ir miršta.

432 metais Patrikas, būdamas vyskupu, pagaliau išvyksta į Airiją. Šalis buvo niokojama ir draskoma nesibaigiančių genčių karų ir nesantaikų, žmonių, vadinusių save karaliais. Visi jie buvo pagonys ir šv. Patrikas, pagaliau pasiekęs Airijos krantus, buvo gana nedraugiškai sutiktas. Tačiau šiek tiek vėliau, nuoširdus jo kreipimasis į Kristų, atkreipė vieno iš vietinių lyderių dėmėsį ir jis padovanojo jam didelį klojimą, kuriame ir buvo įkurta pirmoji bažnyčia.

Po to įvykio šv. Patrikas su savo bendražygiais patraukė į buvusio šeimininko, kuris kažkada jį buvo pavertęs vergu, valdas. Valdovą apėmė siaubinga baimė, nes galvojo, kad šv. Patrikas ateina jam atkeršyti. Pagonių žyniai – druidai – išpranašavo jam, kad šv. Patrikas nugalės, ir jis, pagautas išankstinės baimės, padegė savo namus ir pats žuvo tose liepsnose.

Šv Patriko misija lėtai, bet užtikrintai pradėjo duoti vaisių. Jis pats nei akimirką neabejojo, kad jo gyvenimas ir veikla yra saugomi stiprios Viešpaties rankos, nors gyvenime jo tykojo nemažai pavojų.

Jo misijai atkaliai priešinosi ne tik vietiniai lyderiai-karaliai, bet galinga keltų-druidų kasta. Žyniai-druidai buvo laikomi dvasiniu elitu, keltų civilizacijos aristokratais… Jie turėjo didžiulę galią ir įtaką, jie kovojo su romėnais, dalyvavo sukilimuose ir užėmė aukštus politinius postus.

Druidai Airijoje savo paslaptingus ritualus atlikdavo šventose giraitėse, prie šaltinių. Žynius-druidus vienijo griežta hierarchinė sistema, jie iš tikrųjų turėjo didelę politinę ir dvasinę valdžią. Būtent su tais žmonėmis ir teko susigrumti šv. Patrikui – nuo šios pergalės priklausė visos jo šventos misijos likimas.

Artėjant pirmųjų pamokslavimo metų pabaigai, Velykų išvakarėse, šventasis išvyksta į Tarą – sakralinį Airijos centrą, kur buvo aukščiausiojo karaliaus būstinė ir kuriam paklusdavo visi vadai. Karalius Loegayre, apsuptas karių ir druidų, sutiko šv. Patriką labai priešiškai nusiteikęs.

Padavimas byloja, kad žudikai, atėję nužudyti šventąjį, savo akimis pamatė stebuklą – vos jie priartėjo prie šv. Patriko ir jo aštuonių beginklių palydovų, jis kreipėsi Dangaus pagalbos ir nustebę kariai pamatė, kad prieš juos stovi ne žmonės, o ramiai žingsniuojanti elnių kaimenė.

Šv. Patriko himnas – „Elnio giesmė“ – išliko iki šių dienų. Visi bandymai įbauginti šventąjį buvo beprasmiai – kuklus vyras, kurio rankose tebuvo medinė lazda, kalbėjo su karaliumi drąsiai ir entuziastingai.

Šv Patrikas perspėjo karalių Loegayre, kad jis praras Dievo malonę, jeigu laikysis pagonybės ir priešinsis Evangelijai. Druidai, naudodami visus magiškus kerus, visais būdais bandė trukdyti šventajam, tačiau jie buvo bejėgiai prieš tikruosius stebuklus, kuriuos šv. Patrikas, padedant Šventajai dvasiai, nuolat darydavo.

Pasikartojo Mozės dvasinio smurto istorija, kuomet jis kovėsi prieš Egipto žynius, tačiau šv. Patriko kova su druidais baigėsi absoliučia jo pergale – karaliaus Loegayre ir visa jo šeima priėmė krikštą.

Gyvendamas Airijoje ir atlikdamas čia savo pergalingą žygdarbį, šv. Patrikas yra padaręs daugybę stebuklų. Su juo vardu yra siejama legenda, kuomet jis išvedė iš šalies visas nuodingas gyvates. Apie šį jo stebuklą byloja ir ikonografija.

Misionieriška šventojo veikla Airijoje truko ne vieną dešimtmetį ir per tą laiką jam labai daug pavyko nuveikti. Jis kūrė naujas bendruomenes ir ugdė dvasininkus. Jis palaimino daugybę vyskupų, kurie sėkmingai ėjo tarnystę įvairiose Airijos bažnyčiose.

Krikštą priėmė daug paprastų žmonių ir klanų lyderių. Airija pasipuošė daugybe bažnyčių ir vienuolynų – visa tai suvaidins labai svarbų vaidmenį skleidžiant krikščionybę Europoje. Čia kalbama ne tik apie Vakarų šalis, bet ir Rytų Europos šalis.

Misionierių misijos taps išskirtiniu keltų, o ypač Airijos vienuolių bruožu, kurie, leisdamiesi į piligrimų keliones, atves prie Dievo sosto tūkstančius sielų.

Pėsčiomis, kartais plaukdami mažais savo darbo laiveliais, padarytais iš vytelių ir perpintų oda, kartais irdamiesi žvejų luotais jie pasieks pačius tolimiausius ir atokiausius Europos žemyno kampelius.

JŠ pagal www.lietuvis.ie

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA LIETUVOS ISTORIJA

Šventasis Kazimieras – didžiausias Lietuvos globėjas!

Šiandien švenčiame šventojo Kazimiero – Lietuvos ir Lenkijos, daugelio vyskupijų, miestų, parapijų, mokyklų, visuomeninių organizacijų ir Lietuvos jaunimo globėjo – šventę.

Kazimieras Jogailaitis gimė Krokuvoje, Vavelio karališkojoje pilyje, kaip trečiasis vaikas ir antrasis Kazimiero IV Jogailaičio ir Elžbietos Rakušankos sūnus. Jo, kaip ir kitų brolių, globėjas buvo Janas Długoszas.

Po nesėkmingos karinės-politinės ekspedicijos į Vengriją 1471 m. jis pradėjo ruoštis Lenkijos ir Lietuvos valdovo vaidmeniui. Karalius dalyvavo karūnos tarybos posėdžiuose. 1476 m. jis kartu su tėvu išvyko į Prūsiją. 1478-1481 m. karalius Kazimieras su savo kunigaikščiais Kazimieru ir Janu Olbrachtu gyveno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Beveik dvejus metus kunigaikštis Kazimieras buvo savo tėvo vietininkas Lenkijos karalystėje. Jis turėjo titulą „secundogentis Regis Poloniae” ir rezidavo Radome. Jo trumpą valdymą gerai vertino to meto žmonės.

Kunigaikštį vis dažniau ėmė varginti negalavimai. Paaiškėjo, kad jis sirgo tuberkulioze. Vėlyvą 1483 m. pavasarį jis buvo atšauktas į Vilnių. Nepaisydamas progresuojančios ligos, jis dalyvavo valstybės valdyme.

Iš to laiko yra dokumentai, kuriuos Kazimieras pasirašė vietoj pakanclerio. 1483 m. pabaigoje Kazimieras kartu su tėvu išvyko į Liubliną, kur vyko Lenkijos karalystės bajorų suvažiavimas.

Tačiau dėl sveikatos jis liko Gardine. 1484 m. vasario mėn. gavęs pranešimą apie sūnaus sunkią būklę, karalius nutraukė posėdį ir grįžo į Gardiną. Tėvo akivaizdoje Kazimieras, iš anksto numatęs savo mirties datą, mirė 1484 m. kovo 4 d. Jis buvo palaidotas Vilniaus katedros Šventojo Kazimiero koplyčioje.

Visur buvusiose Lietuvos ir Lenkijos žemėse, taip pat kai kuriuose kituose pasaulio kampeliuose šventojo Kazimiero kultas pasireiškia jo globojamais vyskupijomis, miestais ir bažnyčiomis.

Lietuvoje šventajam Kazimierui skirtų bažnyčių yra beveik visuose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Olitoje, Utenoje ir kt. Įdomu pažymėti, kad egzistuoja pasauliečių Šventojo Kazimiero ordinas, kurio tikslas – daryti gera Lietuvos visuomenei pagal Šventojo Kazimiero pavyzdį. Ordinui suteikiamas Šv. Kazimiero vardas, pagerbiant Gediminaičių dinastijos karalaičio šv. Kazimiero asmenybę, siekiant jo šventų idealų įgyvendinimo Lietuvoje. Ordino įkūrėjai yra senų ir kilmingų Lietuvos giminių palikuonys (bajorai).

Lenkijoje jis yra Balstogės arkivyskupijos, Drohičino ir Radomo vyskupijos, Radomo miesto ir Poznanės Śródkos rajono globėjas. Šventajam Kazimierui skirtų parapijų Lenkijoje yra praktiškai visuose didžiuosiuose miestuose ir nesuskaičiuojamoje daugybėje mažesnių miestelių. Jis taip pat yra Balstogės ir Radomo mokyklų globėjas. Šventasis Kazimieras taip pat yra Lenkijos monarchistų organizacijos iš Vroclavo skiriamo apdovanojimo – „Šventojo Kazimiero Karaliaus kryžiaus” – globėjas.

Istorinėje Lietuvos dalyje – Baltarusijoje – šventasis Kazimieras yra Gardino ir Pinsko vyskupijų, Žlobino, Lohijsko, Lepelio, Lipniškių ir Riasno parapijų globėjas. Istoriškai šventojo Kazimiero parapijų būta ir Lietuvos Brastoje, Bišankovičiuose, Kamene bei Mohyliavoje.

Pasaulyje šventąjį Kazimierą globoja Maltos riterių ordinas, Palermo miestas Italijoje. Jis taip pat globoja Redemptoris Mater vyskupijos misionierių seminariją Nyderlanduose, Haarlemo-Amsterdamo vyskupijoje, Nieuwe-Niedorp miestelyje. Šventasis Kazimieras yra daugybės lietuvių ir lenkų diasporos bažnyčių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio šalyse globėjas.

Aleksandras Strelcovas

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Kovo mėnuo skirtas šv. Juozapui

Kovo mėnuo skirtas šv. Juozapui – kūdikėlio Jėzaus globėjui ir Švč. M. Marijos sužadėtiniui.

Po rožančiaus kovo mėn. kalbama šv. Juozapo litanija ir drauge galima pridėti šv. Juozapo maldą už Bažnyčią (Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami…).

Jis yra paskelbtas visuotinės Bažnyčios globėju, todėl jo įtaka bei užtarimas tiek mums, čia gyvenantiems, kovojantiems ant žemės, tiek prieš mirtį yra labai galingas.

Kas su pasitikėjimu artinasi prie šv. Juozapo, tam dovanojama nepaprastai didelių ir gausių malonių. Šv. Teresė Avilietė yra pasakiusi: „Jei kas nelabai linkęs tuo tikėti, tegul pats pabando ir visiškai tuo įsitikina“.

Patariama kasdienė, trumpa malda į šv. Juozapą:

„O šventasis Juozapai, Jėzaus Kristaus maitintojau ir Dievo Motinos Sužadėtini, melski už mus ir už tuos, kurie šią dieną (naktį) miršta“.

Pagal Katalikų Tradicija

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Lenkijos Seimas svarstys įstatymo projektą “Abortas – tai žmogžudystė”, nukreiptą prieš abortų pogrindį

Parlamentarai svarstys pilietinį projektą “Abortas – tai žmogžudystė”, kurį Seimui pateikė Gyvybės ir šeimos fondas. 

Tikimasi, kad pirmasis projekto, draudžiančio viešai propaguoti abortus, svarstymas įvyks iki kovo 28 d. Iniciatyva yra atsakas į viešojoje erdvėje atvirai propaguojamą informaciją apie tai, kaip įvykdyti nusikaltimą.

Ką apima projektas “Abortas yra žmogžudystė”? Gyvybės gynėjai ketina pakeisti 1993 m. sausio 7 d. įstatymą dėl šeimos planavimo, žmogaus vaisiaus apsaugos ir leistino aborto sąlygų. Jie reikalauja uždrausti: viešą bet kokių veiksmų, susijusių su galimybe nutraukti nėštumą, propagavimą šalyje ir už jos ribų; viešą raginimą nutraukti nėštumą šalyje ir už jos ribų; viešą informaciją apie galimybę nutraukti nėštumą šalyje ir už jos ribų; spaudinių, įrašų ar kitų objektų arba duomenų laikmenų, kurių turinys susijęs su abortais, gamybą, fiksavimą, importą, įsigijimą, saugojimą, laikymą, pateikimą, gabenimą ar perdavimą.

“Abortas yra žmogžudystė” įvedami įstatymo pakeitimai užtikrins, kad bjauri žmogžudystė – abortas – negalėtų būti skatinama, o už padėjimą daryti abortą būtų baudžiama. Tai reiškia, kad bet kokios organizacijos, kurios, apeidamos įstatymą ir tyčiodamosi iš Konstitucinio Tribunolo sprendimo dėl eugeninių abortų, užsiėmė vaikų žudymo skatinimu – negalės to daryti nebaudžiamai. Tai taip pat taikoma visoms abortų karštosioms linijoms ir pagalbai vadinamojo abortų turizmo srityje. – informuoja Gyvybės ir šeimos fondas.

Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad abortų šalininkai organizuoja budinčius telefono skambučius, kurių metu pataria, kaip pasidaryti abortą už šalies ribų arba naudojant į Lenkiją paštu atvežtas ir nėščiosioms išdalytas chemines medžiagas. “Taip pat rengiamos socialinės kampanijos, kuriomis siekiama parodyti negimusio vaiko nužudymą kaip normalų, būtiną veiksmą, priklausantį kiekvienai moteriai (pvz., kampanija “Abortas yra gerai”). Taigi susidaro situacija, kai valstybė toleruoja daugiau ar mažiau formalizuotų grupių, užsiimančių žmonių žudymo įgalinimu, buvimą socialinėje erdvėje ir taip pažeidžia visuotinai galiojančius įstatymus”, – rašoma projekto pagrindimo ištraukoje.

Pataisose numatytos įvairios sankcijos nusikaltėliams. Už abortų propagavimą, įskaitant lankstinukų apie abortus platinimą, projekte numatyta bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Tokia pati bausmė būtų skiriama ir tam, kas “turėdamas tikslą platinti gamina, įtvirtina arba importuoja, įgyja, saugo, laiko, turi, dovanoja, gabena ar perduoda spaudinį, įrašą ar kitą daiktą arba duomenų laikmeną”, kuriame yra už abortą pasisakančio turinio.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Dvasinės kovos pradžia

Įžengėme į atgailos, susikaupimo laiką – Gavėnią, kuomet pasninku, malda ir gerais darbais paruošime savo sielas ir kūnus Išganytojo kančios apmąstymui ir dvasiniam atgimimui Prisikėlimo rytą.

Ps 90, 15 ir 16. Šauksis manęs, ir aš jį išklausysiu; išvaduosiu jį ir garbe apdovanosiu; dienų ilgumo jį pripildysiu.

Ps 90, 1. Kas gyvena Aukščiausiojo padėjimu, tas pasiliks dangaus Dievo globoje.

(Introitas)

Lotyniškas Gavėnios pavadinimas – Quadragesima – reiškia skaičių keturiasdešimt ir taip nurodo ne tik Gavėnios trukmę, bet ir Kristaus buvimo dykumoje laiką. Pirmaisiais amžiais visi Kristų garbinantys tikintieji uoliai laikydavosi pasninko visas Gavėnios dienas, valgydami tik vieną kartą vakare. Deja, dabar, dėl mūsų dvasinio silpnumo ir begalinio išlepimo, Motina Bažnyčia yra ženkliai sumažinus pasninko dienų skaičių, tačiau ir jas mes vos ne vos pakeliame, o atlikę šiuos minimalius reikalavimus, save lyginame su didžiaisiais dykumų asketais. Dažnai mūsų Gavėnia apsiriboja minimaliomis pastangomis, kurių nekursto Kristaus meilė, o vien tradicijos laikymasis, todėl mūsų širdys lieka nepasikeitusios ir drungnos.

Gerai žinodama mūsų tingumą, Motina Bažnyčia šio pirmo Gavėnios sekmadienio kolektoje prašo, kad Viešpats mus apvalytų per šį atgailos laikotarpį ir padėtų gerais darbais gauti tai, ko Gavėnios praktikomis siekiame.

Lekcijoje iš Antrojo laiško korintiečiams Tautų Mokytojas įspėja neimti Dievo malonės veltui, tai yra nesitikėti, kad Dievas viską nuveiks už mus, o mes galėsime gyventi, kaip norime. Viešpats trokšta mūsų dvasinio augimo, mūsų žengimo pirmyn. Jeigu nededame pastangų, jei apsiribojame vien tuo, kas mums patogu, Dievas dažnai atitraukia savo malonę. Gavėnia yra tas palankus metas, toji Apaštalo minima malonės diena, kuomet turime apsiginkluoti Dievo duotais ginklais ir kovoti už savo sielos išganymą: „Jis sako: „Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“ Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena! Mes niekam jokiu atžvilgiu neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai: visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrūs sielvartuose, negandose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose; pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile, tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės.“

Šventoji Evangelija mus įveda į dykumą, kur mūsų Atpirkėjas praleido keturiasdešimt dienų ir naktų pasninkaudamas bei velnio gundomas. Dykumoje Viešpats susidūrė su senąja gyvate, kuri tikėjosi suvilioti Jį, kaip ir pirmuosius Tėvus, tačiau turėjo trauktis šalin sugėdinta.

Viena iš Pelenų dienos apeigų maldų mini, kad Gavėnios metas yra krikščionių karo tarnybos pradžia, – esame kviečiami Išganytojo pavyzdžiu atremti visus piktojo puolimus. Mūsų ginklai yra pasninkas, malda ir išmalda. Šioje kovoje nesame vieni: mus supa angelų ir šventųjų pulkai, galiausiai šiai kovai vadovauja pats Viešpats Jėzus, savo kryžiumi nugalėjęs piktąjį priešą, todėl mes visada laimime, jeigu tik nepabėgame iš mūšio lauko ar nepereiname į priešo pusę.

Savo pečiais uždengs tave Viešpats, 

ir jo sparnų paunksmėje turėsi viltį; 

skydu apsiaus tave jojo tiesa. 

(Ofertorijus)

Kun. Robertas Urbonavičius

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Pasipriešink sinodo revoliucijai!

Jei esi prieš celibato panaikinimą, moterų kunigystę, komuniją išsiskyrusiems ar tos pačios lyties asmenų sąjungų palaiminimą, prisijunk prie sūniškojo prašymo ir kreipkis į vyskupus, kad jie saugotų tikėjimo depozitą!

Peticiją galima pasirašyti čia www.change.org

Sūniškas prašymas Lietuvos vyskupams saugoti tikėjimo depozitą!

Artėjant žemyniniam „Sinodo dėl sinodiškumo” etapui, portalas „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva” kreipiasi į vyskupus, dvasininkus ir tikinčiuosius pasauliečius, ragindamas ginti mūsų tikėjimo pagrindus.

Mūsų sūniškas prašymas ginti katalikų tikėjimo depozitą Bažnyčioje, kurios ypatingi adresatai yra vyskupai: Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmininkas, Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vicepirmininkas, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Jo Ekscelencija Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Jo Ekscelencija Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Jo Ekscelencija Arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Jo Eminencija arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Jo Ekscelencija arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Jo Ekscelencija Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Jo Ekscelencija Vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Mūsų, kaip pasauliečių katalikų organizacijos, tikslas yra įtraukti į diskusiją dėl „Sinodo dėl sinodiškumo” stiprų katalikų tikinčiųjų, besilaikančių tradicinio Bažnyčios mokymo, balsą. Matome, kad nors pats Sinodas dar tebevyksta, pirmieji du jo etapai – vyskupijos ir nacionalinis – parodė Bažnyčios socialinės recepcijos krizę.

Šiandien, artėjant antrajam, žemyniniam „Sinodo dėl sinodiškumo” etapui, kreipiamės į Lietuvos vyskupus, ypač į Jo Ekscelenciją arkivyskupą Gintarą Grušą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką, prašydami ginti katalikų tikėjimo depozitą Bažnyčioje ir siekti, kad Lietuvos katalikų balsas būtų tvirtai girdimas žemyninio Sinodo etapo diskusijose.

Stebėdami pokyčius, vykstančius Visuotinės Bažnyčios organizme kai kurių šalių teritorijoje, Lietuvos katalikai pagrįstai nerimauja, kad nemaža dalis Europos vyskupų siekia radikalių permainų Bažnyčioje – permainų, kurios liečia ir mūsų tikėjimo tiesas.

Kaip žinoma, Vokietijos Bažnyčios struktūrose jau prasidėjęs sinodinis kelias lėmė, kad didelė dalis šios šalies hierarchų nutolo nuo katalikų tikėjimo pagrindų.

Mūsų nuomone, nepriimtina ir kai kurių dvasininkų Vokietijoje pasirinkta kryptis, pavojinga Katalikų Bažnyčios vienybei. Deja, Vokietijos vyskupai nenustojo „kartoti nuvalkiotų šūkių ir standartinių reikalavimų, tokių kaip celibato panaikinimas, moterų kunigystė, komunija išsiskyrusiems ar tos pačios lyties asmenų sąjungų palaiminimas”.

Deja, kai kurių Vokietijos hierarchų Bažnyčios doktrinos peržiūra ir nutolimas nuo Jėzaus Kristaus mokymo daro didžiulę įtaką ir kitų Vakarų Europos šalių dvasininkams.

Nes jie pasidavė pagundai ieškoti tiesos už Evangelijos ribų, pagundai tikėti socialinių mokslų neklystamumu, pagundai gyventi su nepilnavertiškumo kompleksu, verčiančiu juos reliatyvizuoti ar slėpti savo krikščioniškąją tapatybę ir įsitikinimus. Prie to prisideda ir korporatyvinis mąstymas bei pasidavimas spaudimui, kylančiam iš neigiamai Visuotinę Bažnyčią vertinančios aplinkos.

Dėl tokios painiavos, daugelyje nacionalinių sinodų sintezių atsirado pavojingų, šventvagiškų ar net eretiškų postulatų, mums pažįstamų iš Vokietijos sinodo kelio darbų. postulatai, iškreipiantys Bažnyčios mokymą ir krikščioniškąją žmogaus viziją.

Portalo „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva” nuomone, pasidavimas mirties civilizacijos emisarų vykdomai propagandai negali būti vadinamas kompromisu ar aiškinamas socialinio gyvenimo keistenybėmis. Mūsų pareiga yra laikytis nekintančio Gelbėtojo mokymo ir tikėjimo liudijimo.

Todėl tikimės, kad Lietuvos vyskupai laikysis tikėjimo principų, ypač per „Sinodą dėl sinodiškumo”, kuris mums yra išbandymas tuo metu, kai turime gyventi ir išreikšti savo ištikimybę Viešpačiui Dievui.

Užtikriname jus, kad meldžiamės už mūsų hierarchus, kad jie turėtų drąsos ginti mūsų tikėjimo pagrindus.

Taip pat kreipiamės į visus tikinčiuosius pasauliečius, kad šiuo sunkiu Bažnyčiai metu liudytų savo ištikimybę Viešpačiui, nes labiausiai kenkia nedrąsūs katalikai, mažos širdies žmonės, kurie nekursto teisingo ir švento pykčio gindami savo Dievo garbę, neturi uolumo ir stovi kaip paukščių gąsdintojai.

Portalas „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva”

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Šv. Tomo Akviniečio politinė koncepcija

Šiandien prisimindami šventąjį Tomą Akvinietį, Bažnyčios daktarą ir švietimo įstaigų globėją, skelbiame straipsnį, kuriame aprašoma jo politinė koncepcija.

Tomizmo svarba politinei filosofijai

Šventasis Tomas Akvinietis (1225–1274), atlikęs sintezę tarp Aristotelio filosofijos ir krikščioniškosios tradicijos, yra nusipelnęs ir politinės teorijos srityje. Jo politinė koncepcija turėjo įtakos visos katalikiškosios civilizacijos augimui.

Šv. Tomas nepaliko atskiro vieningo darbo apie politiką, kaip, pvz., Aristotelis. Jo veikalas „Apie kunigaikščių valdžią“ (De regimine principum) skirtas valdovo, princo auklėjimui. Tiktai pirmoji ir dalis antrosios knygos gali būti aiškiai priskirta šv. Tomui. Bet tai nemažina jo darbo reikšmės.

Taip pat daug dėmesio politikai skiriama pagrindiniame šventojo veikale –  „Summa theologica“. Politiniai klausimai aptariami ir kūriniuose „Summa contra gentiles“ (III kn. q. 81), Petro Lombardo minčių komentaruose (II kn. dist. 44 q. 2, 3), Aristotelio „Nikomacho etikos“ komentaruose (įvade) ir jo „Politikos“ komentaruose (įvade).

Šv. Tomas tyrinėja politiką dedukciniu metodu, visiškai skirtingu nuo dabartinio empirinio. Jis žiūri į politiką platesniu, pasaulėžiūriniu-filosofiniu rakursu, pradėdamas ne nuo galo – empirinių duomenų, o nuo pradžių – aukščiausių vertybių, gėrio ir blogio standartų: juk „pradžioje buvo žodis“ (Jn 1).

Šv. Tomas, remdamasis krikščioniškąja tradicija, suvokia politiką kaip moralės mokslo, etikos šaką.Politikos mokslą jis priskiria praktinių, o ne spekuliatyviųjų mokslų kategorijai. Šv. Tomas priima aristotelišką nuostatą apie ypatingą politikos svarbumą[1], tačiau parodo Aristotelio ribotumą, papildydamas jį tuo, ko jis dar negalėjo žinoti – žiniomis iš dieviškojo Apreiškimo, paaiškindamas, kokią vietą politika turi užimti krikščioniškoje civilizacijoje. Kad ir kokia svarbi būtų politika, ji nėra aukščiausias ir galutinis žmogaus tikslas.

Toks tikslas yra „perfecta beatitudo“ – tobula palaima, kurią bus galima pasiekti tik būsimame amžinajame gyvenime. Šiame gyvenime dorybės praktikavimas ir bendrumas su žmonėmis tėra tik kelias į minėtą tikslą. Tai užkerta kelią moderniai politikos, kaip kažko atskiro nuo viso likusio krikščioniško moralinio gyvenimo, interpretacijai.Politikos menas jokiu būdu nėra gryna technika. Jis negali būti matuojamas tiktai pasiekimais, efektyvumu, sėkme. Taip yra dėl to, kad politikoje visada turi būti atsakomybė, gera valia.

Todėl politika nėra grynai pragmatinis mokslas, ji yra moralės dalis. Čia nėra moderniesiems laikams būdingo savitikslio politinio vadovavimo aukštinimo, nors žavėjimasis vadovavimu išlieka. Išprusimas be abejonės yra dorybė ir niekur ta dorybė taip ryškiai nešviečia, kaip politikoje. Tačiau politiko patirtis nepateisina bet kokių jo veiksmų. Šv. Tomo ,,politinis išprusimas“ mažai turi bendro su moderniosios vien savo naudos besiekiančios politikos teorijos pradininko – Makiavelio „ragione di stato“ – valstybine racija, protingumu. Ši savybė neatsiejama nuo priemonių pasirinkimo.

Priemonės gi priklauso nuo tikslo, o tikslas yra moralinis – bendras gėris (didesnis ir svarbesnis už asmeninį), kurio pirmiausia ir turi siekti politika. Tačiau prieš aiškindamiesi, kas yra žmonių gėris, turime išsiaiškinti, kaip šv. Tomas atskleidė žmogaus esmę. 

Žmogaus samprata 

Šv. Tomas pritaiko žmogui Aristotelio apibrėžimą „zoon politikon“, vadindamas jį „animal politicum et sociale“ arba „animal civile“ – t. y. politiniu, socialiniu, pilietiniu gyvūnu. Ši, kiek mechaniškai perkelta iš graikų filosofijos (dar aiškiai nežinojusios žmogaus nemirtingos sielos) sąvoka neturėtų būti suprasta supaprastintai.

Šv. Tomas daugelyje vietų krikščioniškai aptaria žmogų kaip „compositum humanum“ – kūno ir sielos vieningą kompoziciją. Žmogus užima žemiausią vietą protingų būtybių hierarchijoje po Dievo ir angelų. Jis niekada tobulai nesužinotų viso, kas susiję su juo, jei jam nepadėtų aukštesnės būtybės. Žmogus tuo pačiu yra aukščiausia kūniška būtybė, valdanti ir naudojanti visas kitas būtybes kaip priemonę savo tikslams (ypač aukščiausiajam tikslui – amžinojo gyvenimo pasiekimui). Taigi visa visata sutvarkyta hierarchiniu principu, ir žmogus joje užima konkrečią vietą.

Šv. Tomas daug kartų pabrėžia politinę žmogaus prigimtį. Jis parodo[2], kad žmogus pavaldus trejopai tvarkai: 1) apreikštam dieviškajam įstatymui; 2) protui (ratio) ir 3) politinei valdžiai. Tam pagrįsti naudojama aristoteliška argumentacija. Jei žmogus būtų savo prigimtimi vienišas gyvūnas, jam pakaktų pirmų dviejų tvarkos rūšių. Bet kadangi jis yra politinė būtybė, pasiekti savo tikriesiems tikslams ir aukščiausioms gyvenimo ir dorybės formoms jam yra būtina dalyvauti politiniame gyvenime ir praktikuoti politines dorybes (čia turimas galvoje gyvenimas bendruomenėje). Valstybė negali būti vien žmogaus valios kūrinys, ji turi būti pagrįsta visuomenės patirtimi, ji yra istorinis produktas, aukščiausia žmonių bendrumo išraiškos forma.

Šv. Tomas, ne taip stipriai, kaip krikščioniškojo platonizmo atstovai, pabrėžia pirmosios nuodėmės padarytą žalą žmogiškoms institucijoms. Jis pasitelkia Aristotelio paaiškinimą, kad valstybė ir socialinės institucijos yra pagrįstos pačia žmogaus prigimtimi. Šv. Tomas neneigia krikščioniškos nuostatos, kad tos institucijos yra nuodėmės rezultatas ir dieviškas vaistas nuo jos. Bet nuodėmė nepažeidė pačių prigimties principų (ipsa principia naturae).

Dėl to jos pasekmės susilpnina tiktai žmogaus pajėgumą pildyti prigimtinės teisės reikalavimus, bet neatima iš jo sugebėjimo pasiekti tos teisės pažinimo. Tos pasekmės nepaneigia grynai natūralių etinių vertybių egzistavimo. Būtent šių vertybių sferoje yra ir valstybės egzistavimo teisė, kylanti, anot šv. Tomo, iš žmogaus prigimties.

Aristotelis aukštino pačią valstybę kaip žmogaus prigimties realizavimą ir galutinį tikslą. Tai jokiu būdu nepriimtina krikščioniškai pasaulėžiūrai, kuri pabrėžia aukštesnių, amžinų ir galutinių vertybių (susijusių su sielos tikslu – amžinuoju gyvenimu) egzistavimą ir grynai žmogiškų priemonių nepakankamumą joms pasiekti. Prigimtinė tvarka ir teisė yra tik aukštesnės už politiką – tai Dievo amžinos tvarkos ir teisės įgyvendinimas bei pritaikymas žemiškajame gyvenime. Prigimtis turi būti patobulinta malonės. Valstybės, kaip prigimtinės tvarkos dalies, veiksmai turi būti suderinti su bendra pasaulio kryptimi į Dievą. Taip šv. Tomas suderino antikinę ir krikščionišką valstybės idėją. 

Politinė pareiga 

Politinė žmogaus prigimtis yra susijusi su politiniu pavaldumu ir pareigomis. Valstybės ir jos tvarkos pateisinimas neturi būti painiojamas su jos kilmės problema. Kadangi politinis ryšys yra natūrali žmogaus būklė, nėra prasmės ginčytis dėl kažkokio numanomo žmogaus sąlygų pasikeitimo priežasčių ir ieškoti jose pateisinimo bei paaiškinimo esamoms institucijoms. Čia nėra vietos kontrastui tarp „prigimties“ ir „sutarties“. Taigi šv. Tomas, kartu instrumentiškai panaudodamas Aristotelio „politinio gyvūno“ sąvoką, išreiškia būdingą krikščionišką mintį, kad nėra reikalo jokiai visa apimančiai „visuomeninei sutarčiai“, kurią pabrėžė Ruso ir moderniosios valstybės apologetai.

Šv. Tomas taip pat sprendžia prigimtinės žmonių būklės ir prigimtinės jų lygybės suderinamumo problemą[3]. Krikščioniškos prigimtinės žmonių lygybės, gautos iš Dievo, idėjos pagrindimą plėtojo Bažnyčios Tėvai. Šv. Augustinas aiškino, kad Dievas padarė žmogų viešpačiu visų kitų būtybių, išskyrus jo artimą, tuo parodydamas, kokia yra tikra gamtos tvarka. Tai jau anksčiau pabrėžė Romos teisininkai (kas vėliau buvo užfiksuota Justiniano kodekse), pabrėždami visų žmonių natūralią laisvę ir lygybę pagal prigimtinę teisę. Šv. Tomas patvirtina, kad visi žmonės sukurti lygūs ir, jeigu jie nebūtų nusidėję, jie nebūtų susiskirstę į ponus ir vergus.

Bet netgi nekaltybės būklėje tarp žmonių egzistuotų skirtumas, nes Aristotelis sako, kad žmonės yra nelygūs. Daug kas paaiškėja, kai šv. Tomas atskiria du pajungimo tipus. Vergija – subjectio servilis, kur žmogus pažeminamas iki instrumento, yra priešinga prigimčiai ir dėl to gali būti aiškinama tik kaip nuodėmės padarinys. Kitas gi tipas – subjectio civilis, žmogaus pilietinis pajungimas žmogui, yra būtinas bendram gėriui. Jis nėra nuodėmės pasekmė, nes jis įrašytas pačioje žmogaus prigimtyje.

Valdžia ir paklusnumas būtų būtini, net jei žmogus būtų likęs nenuodėmingas. Tai išplaukia iš to, kad visuomenė, kaip „politinių gyvūnų“ bendruomenė, būtų neįmanoma be valdžios tų, kurie yra labiau išmintingi ir teisingi už kitus. Nuodėmė paaiškina tik socialines blogybes – vergiją, baudžiamąjį įstatymų pobūdį, blogus valdovus. Ji neaiškina valstybės, nes žmogus neįsivaizduojamas be valstybės ir gali pasiekti tobulybę tik per ją ir joje (autorius čia turi omenyje valstybę pirmiausia kaip krikščionišką bendruomenę).

Šią griežtą aristotelišką nuostatą šv. Tomas švelnina, aptardamas išimtį – atsiskyrėlius ir šventuosius, kurie gali pasiekti aukštesnį tobulumo laipsnį atskirai nuo visuomenės: „Jei… žmogus… yra ne politinė būtybė savo prigimtimi, jis yra arba klastingas…, arba jis turi prigimtį, geresnę nei kitų žmonių, tokią, kad jam galėtų užtekti paties savęs be žmonių draugijos[4]. Žmonės, būdami politiški iš prigimties, gali pilnai ir harmoningai integruoti asmeninį gyvenimą į bendruomenės gyvenimą: kadangi visi žmonės yra miesto dalis, jie negali būti iš tikrųjų geri, jei jie neprisitaiko prie bendrojo gėrio“.

Bendrojo gėrio sąvokai šv. Tomas skiria nemažai dėmesio. Čia verta pasiaiškinti, ar krikščioniškoje visuomenėje valstybė absorbuodavo žmogų ir jo gyvenimą, neleistinai sumažindavo jų reikšmę. Ortodoksinė krikščioniška mintis žmogaus ir visuomenės santykį spręsdavo remdamasi tuo metu vyravusia krikščioniškos visuomenės sandara. Teoriniame lygyje buvo remiamasi organine visuomenės koncepcija. Ją moderni visuomenė įsivaizduoja maždaug taip: bendruomenė, tame tarpe ir valstybė, yra svarbesnė už savo dalis, žmogaus tikslai visiškai pajungti bendruomenės tikslams, atskiras žmogus apskritai neturi savarankiškos vertės, išskyrus jo kaip visumos dalies vertę. Tai klaidingas stereotipas arba bent jau marginalinio reiškinio pateikimas kaip pagrindinio. Istorikai šią mąstymo kryptį vadina politiniu averoizmu. Ji iškreipė krikščionišką visuomenės sampratą ir vėliau atsikartojo T. Hobso ir kitų moderniųjų nekrikščioniškų politinių filosofų darbuose.

Kad susidarytume teisingą vaizdą, turime pasiremti paties šv. Tomo mintimis. Jis aiškino valstybę kaip organizmą, kuriame žmogus pajungtas bendruomenei, o bendras gėris yra aukščiausia vertybė, kuriai visos kitos tarnauja kaip instrumentas[5]. Šeima ir kitos grupės skiriasi nuo valstybės ne tik dydžiu, bet „specifiškai“[6]. Taigi valstybės kaip tobulos bendruomenės gėris yra ypač svarbus. Visumos gėris yra „didesnis ir dieviškesnis“[7], nei pavienio žmogaus. Jie santykiauja kaip visuma ir jos dalis. Visumos vienybė ne besąlygiška, o tvarkos vienybė, kiekviena dalis joje gali turėti veiksmų sferą, atskirą ir skirtingą nuo visumos sferos (pvz., kariai armijoje ar irkluotojai laive). Tuo pat metu visuma turi sferą veiksmo, nepanašaus į nei vienos iš jos dalių veiksmus – laivas juda kitaip nei irkluotojai. Tačiau šis judėjimas yra suderintų irkluotojų veiksmų rezultatas. Savaime aišku, jog norint, kad visumos judėjimas vyktų sklandžiai, reikia, kad dalių veiksmai būtų suderinti.

Šis paaiškinimas neteigia, kad žmonių susibūrimas sukurtų naują ir atskirą būtybę, savo esme skirtingą nuo ją sudarančių dalių. Žmogaus vaidmuo ir reikšmė nei paneigiama, nei sumažinama, ji tiesiog padidinama, iškeliama į aukštesnį planą. Žmogaus integracija į visumą padidina ir praturtina jo asmenybę, o ne degraduoja jį į paprastą socialinę funkciją ar bevertę dalį. Galų gale skirtumai tarp žmogaus ir visuomenės tikslų nereiškia skirtingų tų tikslų vertinimo kriterijų. Tie tikslai iš esmės yra vieni ir tie patys[8].

Žmogaus teisės (ne modernia abstrakčia, o tradicine prasme) yra ginamos konkrečių prigimtinės teisės normų. Valstybė negali padaryti visų žmonių dorų, ji baudžia juos už blogus išorinius veiksmus[9]. Žmogus niekada negali būti absorbuotas valstybės. Tai nulemia žmogaus dalis, skirta aukštesniam tikslui, t. y. amžinajam gyvenimui – siela. Jos vertė pagrįsta atpirkimo kaina[10]. Jokia žmogiška valdžia negali būti absoliučiai saistanti sąžinę. Tokia yra tik valdžia, aukštesnė už valstybės ir bet kokią žemišką valdžią, einanti tiesiai iš Dievo – Bažnyčios valdžia. 

„Mažoji“ ir „didžioji“ valstybė 

Čia prieiname prie vienos svarbiausių temų krikščioniškoje politinėje mintyje – vieningos krikščionijos politinės organizacijos. Šv. Tomas lieka ištikimas krikščioniškai „teokratinės“ pasaulinės Imperijos tradicijai. Kaipgi šv.Tomas apibrėžia valstybę? Jis suderina vieningos vienoje Bažnyčioje ir Imperijoje žmonijos idėją su aristoteliška savarankiškos valstybės idėja. Valstybė yra communitas perfecta, tobula bendruomenė, turinti priverčiamąją galią ir visas gyvenimo būtinybes – Aristotelio autonomijos ir autarkijos atitikmenis. Ji egzistuoja dviem pagrindinėmis formomis – kaip civitas ir kaip regnum (miestas ir karalystė).

Reikia pažymėti, kad šv. Tomas vartoja šias sąvokas gana laisvai, neapibendrindamas jų į abstraktų makiavelišką terminą valstybei pažymėti „stato“. Jis net nebando prieštarauti, kad vienintelė tikra valstybė yra pasaulinė res publica christiana, tęsianti Romos Imperijos tradiciją, o visi mažesni dariniai tėra jos provincijos ir miestai. Autorius kai kur[11] tiesiog ir išskiria dvi tobulos bendruomenės formas – miestą ir provinciją. Valdąs kokią nors iš jų, gali vadintis karaliumi. Tai, kad jis neabejoja vieninga žmonijos valstybe, rodo jo unus populus christianus (vienos krikščioniškos liaudies) koncepcija. Šios vienos liaudies aukščiausia išraiška – mistinis Kristaus kūnas, Bažnyčia. Šv. Tomas niekada nebūtų sutikęs su moderniųjų laikų nepriklausomos teritorinės valstybės idėja. Atrodytų, kad jo teorijos trūkumas, leidęs krikščionijos skaldymą, buvo konkrečių imperatoriaus galių nutylėjimas. Bet kažin, ar nebūtų teisinga prielaida, kad jis atskirai nenagrinėjo tų galių, nes tuo metu vis labiau brendo sąlygos (tiek teorijoje, tiek praktikoje) tobulos popiežiaus viršenybės visoms valdžioms įgyvendinimui (tai aptarsime vėliau). Kad išspręstume šį neaiškumą, turime pasiremti paties šv.Tomo mintimis. 

Dieviškoji ir žemiškoji valdžia 

De regimine principum“ XIV skyriuje[12] dėstoma Tomo Bažnyčios ir valstybės santykio koncepcija. Jis rašo, kad žmogiškoji valdžia – humanum regimen yra netobula ir atbaigiama dieviškosios valdžios – divinum regimen. Šis valdžios dvilypumas atsispindi regnum ir sacerdotium skirtingume. Tokia doktrina išreiškiama popiežiaus Gelazijaus laiške imperatoriui V a. pab. Šv. Tomo indėlis į šią doktriną yra jo atliktas Aristotelio tikslų teorijos išplėtojimas. Plėtotė pradedama nuo paaiškinimo, kad valdyti reiškia vesti tai, kas yra valdoma, į jam paskirtą tikslą. Pvz., laivo vairininko pareiga – ne tik išsaugoti jūreivių vienybę, bet ir nuvairuoti laivą į uostą. Jeigu egzistuotų kažkas, neturintis galutinio tikslo, valdovo uždavinys būtų išsaugoti jį tobulą ir nepažeistą. Bet toks tėra tik Dievas.

Taigi kiekvienas žemiškas kūrinys (tuo labiau aukščiausias jų – žmogus) turi savo paskirtį ir tikslą, panašiai, kaip atskiri jūreiviai laive. Kiekvieno žmogaus pareiga – vykdyti savo paskirtį, siekti sau skirto tikslo (gydytojas siekia pagydyti žmogų ir išlaikyti jį sveiką ir pan.). Visa tai yra pastangos išlaikyti ir pagerinti esamą būklę.Tokių priemonių užtektų, jeigu žmogus neturėtų aukštesnio tikslo. Žmogaus aukščiausias tikslas po šio gyvenimo – galutinė aukščiausia palaima, džiaugimasis Dievu po mirties. Šiai palaimai pasiekti žmogui reikalingi dvasiniai vadovai, galintys nuvesti jį į „amžinojo išgelbėjimo uostą“. Tokie vadovai yra Kristaus Bažnyčios dvasininkai. Tikslų hierarchija egzistuoja ir bendruomenės lygmenyje. Jei bendruomenės tikslas būtų turtų gausumas, valdytų ekonomistai ir pan. Bet taip nėra. Bendruomenės tikslas – gyventi pilną gyvenimą. O pilnas gyvenimas yra tas, kuris yra grįstas dorybe. Taigi bendruomenės tikslas – gyventi dorą gyvenimą. Bendruomenės nariais gali būti tik tie, kurie įsijungia į pilną – dorą jos gyvenimą. Bendruomenę sudaro tie, kurie paklūsta tiems patiems įstatymams ir yra vedami vienos valdžios į tokį pilną gyvenimą.Tačiau bendras tikslas – kartu gyventi dorai – nėra galutinis. Per jį yra pasiekiamas galutinis žmogaus ir bendruomenės tikslas. Žmogus, kuris gyvena dorai, yra skirtas aukščiausiam galutiniam tikslui – amžinam džiaugimuisi Dievu. Galutinis vieno žmogaus tikslas nesiskiria nuo bendruomenės tikslo (nors neištirpsta jame). Jeigu šį tikslą būtų galima pasiekti tik natūralia žmonių dorybe, vesti į jį būtų pasaulietinių valdovų pareiga. Bet jo pasiekti neįmanoma be Dievo malonės. Valdžia yra tuo aukštesnio rango, kuo svarbesniems tikslams ji tarnauja.

Į galutinį tikslą gali nuvesti tik dieviškoji valdžia. Tokia valdžia priklauso Karaliui, kuris yra ir Dievas ir žmogus – Jėzui Kristui, kuris veda žmones į amžiną laimę. Iš Jo kyla karališkoji kunigystė, ir tikintieji, kurie yra Jo nariai, tampa kunigais ir karaliais. Jo karalystės valdžia patikėta ne šios žemės valdovams, o kunigams taip, kad laikini, žemiški reikalai gali likti atskiri nuo dvasinių. Konkrečiai ši valdžia patikėta Aukščiausiam Kunigui (Summus Sacerdos), Petro įpėdiniui, Kristaus vikarui, Romos popiežiui, kuriam visi karaliai turėtų būti pavaldūs kaip pačiam Jėzui Kristui.Pagonių žyniai teisėtai buvo pavaldūs pagonių valdovams, nes jų tikėjimas tebuvo nukreiptas į laikinų žemiškų gėrybių gavimą. Senajame Testamente žmonėms taip pat už tikėjimą buvo žadamos žemiškos gėrybės (nors jas žadėjo jau tikrasis Dievas). ST kunigai taip pat buvo teisėtai pavaldūs karaliams. Bet pagal Naująjį Testamentą įvesta aukštesnė kunigystė, per kurią žmonės yra vedami į dangišką atpildą, todėl pagal Kristaus įstatymą karaliai turi būti pavaldūs kunigams. Šv. Tomas sustiprina savo argumentaciją, primindamas, kad nuostabiu Apvaizdos sutvarkymu Romos mieste, kurį Dievas parinko būti krikščionijos centru, visada visi dalykai, net aukščiausioji valdžia, buvo pajungta religijai.

Veikale „Summa theologica“ autorius taip pat paaiškina dvasinės valdžios galias (q. 60, a. 6)[13]. Jis cituoja šv. Grigalių Nazianzietį, kuris aiškino, kad žemiška valdžia pavaldi dvasinei, kaip kūnas pavaldus sielai. Iš to šv. Tomas daro išvadą, kad jei dvasiškis įsikiša į žemiškus reikalus, kurie priklauso prie tų dalykų, kuriuose žemiška valdžia pavaldi jam arba kurie palikti jam spręsti žemiškos valdžios, tai nebus uzurpacija. Kitoje vietoje pabrėžiama, kad taip pat, kaip valdovai perteikia valdiniams tam tikras nuostatas, egzistuojančias prigimtinėje teisėje, kurios liečia valdinių bendrą gerovę žemiškuose reikaluose, taip ir Bažnyčios dvasininkų sritis yra reguliuoti įsakymais tuos reikalus, kurie liečia žmonių bendrą sielos gerovę.Šv. Tomas jokiu būdu nesuvokia viso šio svarstymo kaip kalbėjimo apie santykį tarp dviejų skirtingų visuomenių – „valstybės“ ir „Bažnyčios“. Tokia nuostata būtų svetima krikščioniškai kultūrai, jos sampratai, kad Bažnyčia yra vieningas ir nedalomas mistinis Kristaus kūnas, apimantis visą visuomenę ir jos organizaciją. Čia kalbama apie vienos ir vieningos visuomenės – Res publica christiana (krikščionių viešojo reikalo, valstybės) – skirtingas, bet glaudžiai susijusias gyvenimo sferas, apie jų funkcijų (gubernationes, regimina, ministeria, potestates) apibrėžimą.

Kad pasaulietinė valdžia turi būti pajungta dvasinei, tuo metu niekas rimtai neabejojo. Tai paprasčiausiai prieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui ir Kristaus apreikštai religijai. Klausimas tėra, kokio gi masto turi būti tas pajungimas. Šv. Tomo raštuose pasisakoma už priskyrimą popiežiui mažesnės galios, nei reikalavo didieji popiežiai, baigiant Bonifacu VIII 1302 m. ir jų rėmėjai. Verta prisiminti šią doktriną. Buvo reikalaujama plentitudo potestatis – tai maždaug būtų galima išversti „valdžios pilnatvė“. Čia popiežiaus valdžia išskiriama iš feodalinės priklausomybės kategorijų. Popiežius turi teisę:1) nušalinti netikusį karalių, nepriklausomai nuo to, ar jis yra popiežiaus vasalas, ar ne;2) tvirtinti ir skelbti valdovų sutartis;3) į išimtinę našlių ir nepilnamečių globą;4) į išimtinę teisę slopinti erezijas, konfiskuoti eretikų turtą, pašalinti juos iš pareigų, bausti valdovus, kurie nesugeba garantuoti Bažnyčios autoriteto tokiais klausimais.

Ši samprata neneigia pasaulietinės valdžios funkcijų skirtingumo, tik dvasinė valdžia tiesiogiai jai vadovauja. Šv. Tomas teigė, kad dvasiškiai gali kištis į tuos žemiškus reikalus, kuriuose žemiška valdžia pavaldi jiems arba kuriuos ji jiems patikėjo. Jis pakartoja krikščionišką nuostatą, kad Bažnyčia turi teisę reguliuoti sritis, kurios liečia sielos gėrį.

Ar katalikiška valstybė netolerantiška

Bažnyčia turi siekti sudaryti sąlygas žmonėms laisvai siekti to gėrio ir nebūti klaidinamiems mokymų, nukreipiančių nuo teisingo (orthodoxa) tikėjimo – kelio jį pasiekti (naudojantis priemonėmis, kurios tėra patikėtos tik Katalikų Bažnyčiai). Taigi šv. Tomas tęsia krikščionišką ortodoksinės valstybės tradiciją. Ši valstybė yra, kaip pasakytų dažnas dabartinis žmogus, netolerantiška.Tačiau jos jokiu būdu negalima tapatinti su totalitarine, nes pačios ortodoksijos apibrėžimo teisė visiškai atimta iš pasauliečių. Pats Dievas patikėjo Bažnyčiai tiesą, įpareigojo ją skelbti, taip vedant jai patikėtas sielas į jų aukščiausią tikslą. Ji ir kartu valstybė negali būti tolerantiška faktoriams, keliantiems pavojų sieloms. Jų tarpe yra ir buvimas krikščioniškoje visuomenėje žmonių, išpažįstančių neteisingą tikėjimą ir galinčių užkrėsti šiuo pavyzdžiu kitus, atimant iš jų priemones, būtinas pasiekti amžinajam gyvenimui.

Šv. Tomas šiuo atžvilgiu yra gana tolerantiškas. Nors tikra visuomenė yra krikščioniška, joje gali egzistuoti ir žmonių, neištikimų Kristui. Jie jokiu būdu nėra tikros visuomenės nariai. Šią koncepciją šv. Tomas plėtoja darbe „De regimine judaeorum[14] ir kitur: ,,Pagonys ir judėjai… jokiu būdu neturėtų būti prievarta verčiami priimti tikėjimą… nes tikėjimas priklauso nuo valios“. Jų apeigos turėtų būti leidžiamos taip, kaip prostitucija – tam, kad būtų išvengta didesnio blogio. Jie turėtų būti verčiami dirbti, užuot krovęsi nepelnytus turtus lupikavimu – pinigų skolinimu už procentus. Jie gali būti ir nekalti dėl savo tikėjimo, nes perėmė jį iš tėvų. Kas kita – eretikai ir atsimetėliai. Jie jau yra laisva valia priėmę tikėjimą visiems laikams. Savo įsipareigojimą gyventi pagal jį jie gali būti verčiami vykdyti jėga. Jei mirtimi teisėtai baudžiami pinigų padirbinėtojai ir kiti nusikaltėliai, tai eretikai turėtų būti taip pat baudžiami. Bet Bažnyčia gailestinga, ji nebaus eretikų, jei jie atsisakys savo klaidų ir net toleruos jų susirinkimus ir apeigas, jei kova su jomis sukeltų neramumų pavojų. Be to, ji naudoja dvasines priemones, o kūniškas bausmes vykdyti palieka valstybei.

Nors Bažnyčia ir užima tokią svarbią vietą, politika turi vertę, nepriklausomą nuo religijos, nes yra prigimtinės tvarkos išraiška. Todėl net nekrikščioniška valstybė turi teigiamos vertės (skirtingai nuo augustiniškos pagonių valstybės kaip nuodėmės padarinio sampratos). Bet, nors pagrįsta pačia žmogaus prigimtimi, politinė pareiga negali būti nepajungta religinei. Tai gerai paaiškina šv. Tomo pabrėžtą principą, kad malonė negadina prigimties, bet atbaigia ją. Nors valdžia priklauso nuo žmogiškos teisės, bet skirtumas tarp ištikimųjų ir netikėlių išplaukia iš dieviškos teisės, kuri yra teisė, gauta per malonę. Netikėlių viešpatavimas tikintiesiems pateisinamas ne savaime, o tuo atveju, jei jis nepaneigiamas Bažnyčios dieviškos valdžios. Ji turi galią atleisti valdinius nuo ištikimybės, kai pavojus gresia religijai. Ypač ši galia stipri, kai tikėjimui grasina valdovas, jau priėmęs tikėjimą. Atsimetėlis skatina nesantaiką. Valdiniai atleidžiami nuo priesaikos iškart, valdovą ekskomunikavus. Iš viso to, kas aptarta, galima matyti, kad šv. Tomo doktrina savo esme panaši į popiežių koncepciją, tik pirmojoje Bažnyčia labiau netiesiogiai, negatyviai vadovauja politinei valdžiai, daugiau teisia, nei įsakinėja. 

Valstybės valdymas ir teisė 

Svarbu parodyti, kaip šv. Tomas integruoja romėnų teisę į krikščionišką santvarką, nepažeisdamas jos. Jis nagrinėja du romėnų principus: „Ką valdovas nusprendžia, turi įstatymo galią“ ir: „Valdovas aukščiau už įstatymą“[15]. Jis (įstatymų skelbėjas) yra aukščiau už įstatymą, nes iš jo viešosios valdžios kyla įstatymo pozityvi priverčiamoji galia, jis įgalina įstatymą veikti. Kalbant apie įstatymo nukreipiančiąją galią, valdovas be abejo pavaldus jam. Jis turi paklusti įstatymui, kurį taiko kitiems. Jo valia turi įstatymo galią tik tiek, kiek yra proto reguliuojama –kiek atitinka pasaulio tvarką.Krikščioniškos valstybės geriausia valdymo forma – monarchija, nes valdžia gali geriausiai įsikomponuoti į aptartą krikščionišką tvarką ir pasiekti savo tikslą – užtikrinti bendrąjį gėrį ir ramybę valdiniams – tik pati būdama vieninga[16]. Tai nereiškia, kad ji yra tironija, nepavaldi teisei.Visa žmonija ir bet kokia jos valdžia yra pavaldi teisei, kuri nėra sukuriama žmonių balsų dauguma, o objektyviai egzistuoja ir yra tapati su Dievo nustatoma pasaulio tvarka. Jos principai tvarko ir persmelkia visą pasaulį. Egzistuoja amžinoji, dieviškoji, prigimtinė, ir žmogiškoji teisė. Tik paskutinė teisės rūšis skirta specialiai žmonėms, nors jiems galioja ir visos kitos. Ji pritaiko žmonėms bendrus pasaulio principus. Patobulinimai ir paaiškinimai jai gali būti priimami tik kai jie įgalina geriau užtikrinti bendrąjį gėrį ir nepažeidžia tradicijos – susiklosčiusios pasaulio tvarkos. Teisė yra ne formuojama visuomenės, o pati formuoja ją ir jos institucijas. 

Šv. Tomas Akviniečio pamokos mums 

Šv. Tomas Akvinietis duoda gerą pamoką dabartiniam pasauliui, vien žmogaus pastangomis ir valia kuriančiam „rojų žemėje“, neatsižvelgiant į Dievo valią, nebandant prisiminti kokios visuomeninės ir politinės tvarkos nori Dievas – tos tvarkos Kūrėjas. Pro pirštus žiūrima į esminį dalyką – kad Dievas nori Ordo christianus, o ne dabartinės liberalios „sucementuotos netvarkos“, atmetančios Dievo žmonėms duotus įstatymus. Pamirštama, kokie yra objektyvūs, Dievo duoti politinės visuomenės tikslai. Politikai palieka dulkėti lentynose daugybę katalikų rašytojų raštų apie tai, kokia turėtų būti Ordo christianus. Tarp tų rašytojų atsidūrė ir iškiliausio iš jų – šv. Tomo Akviniečio raštai. Juos, tiesa, kartais pastudijuoja lotynistai, teologai, geriausiu atveju politologai, tačiau politikai, realiai kuriantys visuomenės santvarką, dažnai veikia priešingai šiam mokymui, šimtmečiais lėmusiam katalikiškos civilizacijos veidą.Normali valstybė negali remti abortų klinikų, homoseksualų „santuokų“ ar jų „teisių“, amoralių pamokų mokyklose, „religijų laisvės“, kai net labiausiai žmogaus žemiškąjį ir juolab amžinąjį likimą žalojančioms sektoms paliekama laisvė viešai piršti žmonėms savo klaidingas doktrinas. Tai popiežiai vadindavo „pražūties laisvėmis“. Kol vešės šios „laisvės“, tol realiai neišspręsime visuomenės problemų, apie kurias rašo visi laikraščiai – skyrybų, tradicinės šeimos griūties, paauglių ir visos visuomenės moralės smukimo, nusivylimo politikais, praradusiais moralę ir t. t.Moderniosios, klaidoms „atviros visuomenės“ kūrėjai neretai šv. Tomo ar panašių mąstytojų filosofiją pavadina „spekuliatyvia“. Tačiau nereikia net būti dideliu intelektualu – net sveiku liaudišku protu galima suvokti, kad bendras visuomenėstikslas yra kartu gyventi dorai, neleidžiant viešai keroti minėtoms „pražūties laisvėms“, kuriant teisėtą žemišką gerovęir taip pasiekti amžinąją laimę. 

Šarūnas Pusčius

Publikuota pagal www.fsspx.lt


[1]Aquinas selected political writings, Oxford, Basil Blackwell, 1965, p. 189–198.[2] Ten pat, p. 108–109.[3] Ten pat, p. 98–107.[4] Ten pat, XVIII.[5] Ten pat, p. 112–113.[6] Ten pat, p. 164–165.[7] Ten pat, XVIII.[8] Ten pat, XIX.[9] Ten pat, p. 132–135, 146–147.[10] Ten pat, p. 108–109.[11] Plg. ten pat, p. 9.[12] Ten pat, p. 72–77.[13] Ten pat, p. 167.[14] Ten pat, p. 85–99.[15] Ten pat, p. 110–111 ir 138–141.[16] Ten pat, p. 12.

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Štai didžiausi nusikaltėliai: 2022 m. abortų atlikėjai nužudė daugiau kaip 70 mln. kūdikių motinų įsčiose. Lietuvos gyventojai dažniausiai pritaria prenatalinio žudymo praktikai

Vaiko nužudymas įsčiose – užmaskuotai vadinamas abortu – sudaro net 40 proc. visų mirčių pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, praėjusiais metais visame pasaulyje taip žuvo net 73 milijonai vaikų.

Pasirodo, 40 proc. visų mirčių pasaulyje sudaro abortai. Tai šokiruojanti informacija. Yra šalių, kuriose niekam nereikalingą vaiką galima nužudyti jo prašymu. Šiuo metu turime būtent tokį matmenį, kuris parodo, kas yra žmogiškumas ir kad vis dėlto tai yra pagrindinis, elementarus mūsų civilizacijos reikalas”, – interviu radijui „Radio Maryja” sako Ewa Kowalewska, organizacijos „Humen Life International” direktorė Lenkijoje.

Šokiruojantis prenatalinių nužudymų skaičius sudaro net 40 proc. visų praėjusių metų mirčių.

Tuo pat metu Lietuvos gyventojai dažniausiai pritaria prenatalinio žudymo praktikai. Net 36,3 proc. lietuvių mano, kad moteris turi teisę pati apsispręsti, ar nutraukti nėštumą, o 48 proc. pateisina abortą tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, dėl asmeninių aplinkybių, motinos sveikatos ar kitų priežasčių.

Per 2021 m. Lietuvoje buvo atlikti 2735 nėštumo nutraukimai, t. y. tokie nužudymai. 2022 m. duomenys dar nežinomi.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Popiežiaus Benedikto XVI dvasinis testamentas

Galiausiai nuolankia prašau: melskitės už mane, kad Viešpats priimtų mane į savo amžinąją buveinę, nepaisydamas mano visų nuodėmių ir trūkumų. Už visus man patikėtus asmenis mano nuoširdi malda skamba kiekvieną dieną.

Kai šią vėlyvą mano gyvenimo valandą žvelgiu į praeities dešimtmečius, per kuriuos ėjau, pirmiausia matau, kiek daug turiu priežasčių būti dėkingas. Labiausiai už viską, dėkoju Dievui, visų gerųjų dovanų davėjui, kuris man padovanojo gyvybę ir vedė mane per visokiausią sumaištį; kuris visuomet mane kėlė, kuomet pradėdavau smukti, kuris visuomet man teikė naują savo paramos šviesą. Retrospektyvoje matau ir suprantu, jog net šio kelio tamsūs ir sunkūs ruožai buvo skirti mano išganymui ir Jis mane gerai vedė per būtent tuos ruožus.

Dėkoju mano tėvams, kurie sunkiais laikais man davė gyvybę ir sukūrė man nuostabius namus su meile, nušviečiančia visas mano dienas šviesiais spinduliais ligi šios dienos.

Mano tėvo įžvalgus tikėjimas išmokė mane su broliais ir seserimis tikėti ir stovėjo tvirtai lyg vadovas mano visų mokslinių žinių viduryje; mano motinos nuoširdus pamaldumas ir didžiulis gerumas išlieka palikimu, už kuri nesugebu pakankamai jai padėkoti. Mano sesuo nesavanaudiškai manimi rūpinosi ilgus dešimtmečius, kupina palankaus rūpesčio; mano brolis visuomet grindė man kelią savo vertinimų aiškumo, tvirto ryžto ir širdies giedrumo dėka — be šio vis iš naujo ėjimo į priekį, nebūčiau sugebėjęs rasti reikiamo kelio.

Iš širdies gelmių dėkoju Viešpačiui už daugelį draugų, vyrų ir moterų, kuriuos Jis visuomet nukreipdavo į mano gyvenimo kelią; už bendradarbius visuose mano kelio ruožuose; už mokytojus ir studentus, kuriuos Jis man davė. Kupinas dėkingumo, juos visus patikiu Jo gerumui. Taip pat norėčiau padėkoti Dievui už mano nuostabius namus Bavarijos Alpių papėdėse, kuriuose turėjau galimybę asmeniškai įžvelgti vėl ir vėl spinduliuojantį Kūrėjo tobulumą.

Dėkoju mano tėviškės žmonėms už tai, jog leido man kaskart patirti tikėjimo grožį.

Meldžiuosi, kad mūsų kraštas išliktų tikėjimo kraštu ir kreipiuosi į jus, brangūs tautiečiai, kad neleistumėte išsklaidyti jūsų tikėjimo.

Galiausiai dėkoju Dievui už visą grožį, kurį galėjau patirti per įvairius mano kelionės etapus, bet ypatingai už tą Romoje ir Italijoje, kurios tapo mano antraisiais namais.

Nuoširdžiai prašau atleidimo visų tų, kurių atžvilgiu kaip nors nusižengiau.

Tą, ką anksčiau pasakiau savo tautiečiams, dabar sakau visiems, kurie buvo man patikėti mano tarnavimui Bažnyčioje: išlikite tvirti Tikėjime! Nepasimeskite!

Dažnai atrodo, jog mokslas — iš vienos pusės, gamtos mokslai; iš kitos, istoriniai tyrinėjimai (ypatingai Šventojo Rašto aiškinimas) — gali pasiūlyti nenuginčijamas įžvalgas, kurios prieštarauja katalikiškajam tikėjimui. Ilgai buvau gamtos mokslų kaitos liudininku ir mačiau, kaip išnykdavo tariamos aksiomos, priešingos tikėjimui, paaiškėjant esančios ne mokslu, o filosofinėmis interpretacijomis, kurios tik apgaulingai priklauso mokslui — o tikėjimas tęsia dialogą su mokslu dėl savo teiginių srities ribų, o tuo pačiu savo specifikos supratimo. Jau šešis dešimtmečius lydžiu teologijos, ypatingai biblistikos kelią, ir mačiau, kaip iš pirmo žvilgsnio nepajudinami teiginiai žlunga kartų kaitos eigoje, pasirodydami esą tik hipotezėmis. Tai patyrė liberalų karta (Harnack, Jülicher ir kt.), egzistencialistų karta (Bultmann ir tt.) ir marksistų karta. Mačiau ir matau, kaip iš hipotezių maišaties išnirdavo ir iš naujo išnyra tikėjimo racionalumas. Jėzus Kristus iš tikrųjų yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas — o Bažnyčia, su visais savo trūkumais, iš tikro yra Jo Kūnas.

Galiausiai nuolankia prašau: melskitės už mane, kad Viešpats priimtų mane į savo amžinąją buveinę, nepaisydamas mano visų nuodėmių ir trūkumų. Už visus man patikėtus asmenis mano nuoširdi malda skamba kiekvieną dieną.

Benediktas XVI

jš pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai): Ateikime Jo pagarbinti!

Mal 3, 1; 1 Kr 29, 12. Štai ateina viešpatautojas Viešpats – karaliaus valdžia jo rankoje, ir galybė, ir viešpatavimas.

Ps 71, 1. Dieve, suteik Karaliui savo teisingumo ir savo teisumo Karaliaus Sūnui.

(Introitas)

Šios dienos šventės pavadinime esantis graikiškos kilmės terminas Epiphania (Apsireiškimas) nurodo ją kilus Rytų Bažnyčioje, kuri šiądien kartu paminėdavo Kristaus Gimimą, Išminčių pagarbinimą bei krikštą Jordane. Romos Bažnyčia nuo seniausių laikų Apsireiškimo šventę laikė kaip Kristaus dievystės atskleidimą pagonims. Turbūt todėl tikinčioje liaudyje ši šventė vadinama Trijų Karalių vardu.

Motina Bažnyčia šiandien kviečia savo dvasia kartu skubėti paskui šventuosius Išminčius prie Evangelijos Šviesos šaltinio, Kolektos maldoje prašydama, kad mums būtų leista regėti visą Viešpaties Didybę Danguje.

Lekcijos skaitinys iš pranašo Izaijo knygos kalba apie būsimą Jeruzalės šlovę: „Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Nors žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet virš tavęs Viešpats šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia. Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai – prie tavojo tekančio spindesio.“ Ši pranašystė išsipildo mūsų Motinoje Katalikų Bažnyčioje. Viešpats Jėzus pasiliko savo Bažnyčioje, kurią padarė Tautų Šviesa, Išganymo Ženklu ir Tiesos Švyturiu. Taip, tikrai nėra išganymo šalia Bažnyčios. Tik mūsų Geroji Maitintoja Motina Bažnyčia mums parodo Viešpatį Kristų kaip kitados Kasparui, Merkeliui ir Baltazarui Jį parodė Motina Mergelė Marija. Likime ištikimi savo Motinai Bažnyčiai, neatsitolinkime nuo Jos, net jei ir atrodytų, jog Ji praradusi savo grožį ir spindesį. Mūsų ištikimybė ir uolumas tenusveria drungnųjų ir nupuolusiųjų išdavystes.

Šventoji Evangelija mums papasakoja išminčių kelionę pas Betliejaus kūdikį. Pagonių tautos atstovai, išvydę naują dangaus ženklą bei perskaitę jo turinį, išsiruošia į ilgą bei pavojingą kelionę, vedini vien pranašystės, astronominių sugebėjimų bei širdies ilgesio.

Juk jie buvo pagonys – garbinantys savus dievus, jie neprivalėjo keliauti pagarbinti žydų Mesijo. Ir vis dėlto. Jie pasiryžo. Jie keliavo. Sekė paskui žvaigždę į nežinomybę. O tu ir aš? Ar turime ryžto kažką padaryti dėl Dievo, dėl Jo Bažnyčios, dėl sielų? Ar mums nėra kartais sunku pakilti nuo sofos ir nueiti į Mišias dažniau nei sekmadienį, nekalbant apie didžiąsias šventes? Ar apsiribodami tik to kas būtina išpildymu, mes netampame vyresniaisiais sūnumis, kurie į tėvą žiūri, kaip samdinys į šeimininką? Padarykime dėl Jo visada daugiau. Troškime daugiau Jam atsiduoti, labiau pažinti, labiau pamilti.

Eikime Jo pagarbinti, – juk mums nereiks įveikti tūkstančių kilometrų, mūsų netyko nežinomi pavojai ir galiausiai mes juk žinome, ką rasime pasislėpusį šventovės tabernakulyje – dvasiniame Betliejuje. Jis visada mūsų laukia ir nereikalauja iš mūsų nei aukso, nei smilkalų, nei miros, – vien mūsų pačių. Nebūkime tingūs kaip Jeruzalės kunigai ir Rašto aiškintojai, ar veidmainiai kaip tironas Erodas, po kurio rūpesčiu dėl gimusio Vaikelio slėpėsi baimė ir pavydas.

Venite, adoremus Dominumǃ

Meldžiame, Viešpatie, maloningai pažvelk į savosios Bažnyčios dovanas,

kuriomis jau nebe auksas, smilkalai ir mira aukojama;

bet tai, kas šiomis dovanomis pateikiama, aukojama ir priimama,

yra Jėzus Kristus Tavo Sūnus mūsų Viešpats.

JŠ pagal www.tradicija.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Bažnyčia atsisveikina su popiežiumi Benediktu XVI – FOTORELIACIJA

120 kardinolų, daugiau kaip 400 vyskupų, 3700 kunigų ir tikinčiųjų iš viso pasaulio Vatikane atsisveikino su mirusiu popiežiumi vyresniuoju Benediktu XVI. Popiežius Ratzingeris mirė 2022 m. gruodžio 31 d. Vatikano soduose esančiame Mater Ecclesiae vienuolyne, sulaukęs 95 metų.

Kategorijos
Bez kategorii KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Ar Benedikto XVI laidotuvių liturgija bus popiežiškoji? Taip, bet „modifikuotas”.

Benedikto XVI laidotuvių ceremonijos liturgija bus panaši į popiežiaus laidotuvių liturgiją, tačiau pakeista dėl besiskiriančios situacijos – tokią žinią antradienį žurnalistams perdavė Vatikano spaudos tarnybos direktorius Matteo Bruni.

Šis pranešimas patvirtina, kad viskas, kas vyksta po atsistatydinusio popiežiaus mirties, yra tokia pati naujovė kaip ir jo atsistatydinimas 2013 m. vasarį. Dabar taip pat viskas turi būti pritaikyta prie šių išskirtinių aplinkybių.

Pirmą kartą istorijoje dabartinis popiežius vadovaus savo pirmtako laidotuvių ceremonijoms. Kaip paaiškino Bruni, liturgijos pagrindas bus Mišios po popiežiaus mirties ir būtent šiose Mišiose bus padaryti pakeitimai. Mišios Šv.Petro aikštėje prasidės ketvirtadienį 9.30 val.

Tačiau Benediktas XVI bus palaidotas kaip ir visi popiežiai. Tai apima tokias detales, kaip monetų ar medalių, pagamintų jo pontifikato laikotarpiu, padėjimas kape. Jis taip pat bus palaidotas su vadinamuoju Rogitum. Tai rašytinė forma, kurioje užrašyti visi svarbiausi jo gyvenimo, o ypač popiežiavimo laikotarpio, įvykiai. Dokumentas bus įdėtas į metalinę kapsulę. Be to, kapavietėje bus saugomos Josepho Ratzingerio, kaip Miuncheno ir Freisingo arkivyskupo bei Romos vyskupo, palaidotos palaikų knygos.

Kaip ir jo pirmtakai, Benediktas taip pat bus paguldytas į tris karstus: du vidiniai karstai pagaminti iš kiparisų medienos ir cinko; jie bus užantspauduoti. Išorinė dalis pagaminta iš ąžuolo.

Pačioje liturgijoje reikia padaryti pakeitimus, kad maldose būtų nurodyta, jog Benediktas XVI mirties metu nebuvo popiežius. Taip pat reikia pažymėti, kad po jo mirties Romos vyskupo sostas nebuvo laisvas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Tomaš Božerocki: „Mane trikdo, kad Vilniuje šventas Mikalojus eina su savo anūke”.

Vilniaus universiteto sociologas ir istorikas Tomaš Božerocki interviu laikraščiui „Kurier Wileński” išsakė savo nuomonę apie vietinius Kalėdų eglutės šventinius papročius ir jų turinį.

Ilona Lewandowska: Savo laidose keliate Mikalojaus klausimą Vilniaus regione informacinio karo kontekste. Kodėl jus domina ši tema?

Tomaš Božerocki: Jau kelerius metus stebiu Kalėdų šventes Vilniaus regione ir turiu prisipažinti, kad mane stebina, kodėl mūsų regione Kalėdų Senelis eina su anūke. Snieguolė, Mikalojaus anūkė, kaip ją bevadintume, pasirodo daugelyje, drįsčiau sakyti, daugumoje kalėdinių vakarėlių Vilniuje. Ar tai yra lenkų katalikų tradicijos dalis? Ar vakarietiškos, komercializuotos šventojo Mikalojaus versijos dalis? Ne, tai rodo, kad Senelis Šaltis, kuris ateina kartu su Snieguole, vis dar gyvas mūsų sąmonėje. Nors sovietiniai laikai praėjo, akivaizdu, kad sovietinė propaganda vis dėlto sėkmingai formavo mūsų kalėdinius ritualus. Kodėl Vilniaus krašto lenkai, deklaruojantys prisirišimą prie katalikiškos tradicijos, taip prisirišo prie Senelio Šalčio? Verta priminti, kad tai pasaulietinis Kalėdų senelio atitikmuo, išpopuliarėjęs stalinizmo laikais Sovietų Sąjungoje. Jis turėjo pakeisti krikščioniškąją Kalėdų tradiciją. Naujųjų metų dieną jis ateidavo su savo anūke Snieguole įteikti vaikams dovanų. Stalinizmo laikais Senelis Šaltis, Snieguolė ir Naujieji metai (vaiko pavidalu) pasirodydavo tipiškose komunistinėse Kalėdų prakartėlėse ir vaidinimuose, kuriuose atlikdavo analogiškus Šventosios šeimos vaidmenis. Tai, kad mūsų kalėdiniuose spektakliuose rodomos snaigės, rodo, jog nesugebame išsilaisvinti nuo sovietinės kultūros ir jos simbolikos. O tai savo ruožtu turi labai rimtą reikšmę dabarčiai. Mūsų tradicijos, papročiai taip pat yra informacinio karo dalis. Per juos esame susiję su Vakarų kultūra, t. y. su lenkų, lietuvių, katalikų ar rusų pasaulėjauta. Šiandien negalima būti abejingam tokiems reiškiniams.

Ar yra kitų tokių reiškinių pavyzdžių?

Man, žinoma, ryškiausia yra vadinamoji Žmogaus diena, švenčiama vasario 23 d., arba Sovietų armijos diena. Kokia prasmė švęsti okupacinės kariuomenės dieną? Žinoma, jų nėra, ir, deja, tai vyksta ir mūsų mokyklose. Pradėjus dirbti mokytoju, man nutiko, kad šią dieną sulaukiau palinkėjimų. Tai rodo, kad dažnai nereflektuojame savo tradicijų. Jei norime prisiminti šią dieną, žinoma, tai galima daryti išmintingai, sąmoningai, nes juk labai daug vilniečių vis dar tarnavo toje sovietų armijoje. Tačiau ar tai yra priežastis švęsti? verčiau apmąstyti mūsų istoriją. Kita tokia šventė, žinoma, yra gegužės 9 d. Ir šiuo atveju švęsdami apibrėžiame, su kuria pasaulio dalimi norime tapatintis.

Jūs dalyvaujate istorinėje atmintyje kaip tyrinėtojas. Ar yra kokių nors tyrimų šia tema, kuriuos verta perskaityti?

Man įdomiausi yra Geerto Hofstede’s atlikti tyrimai. Savo darbuose jis nagrinėja tokius reiškinius kaip pati kultūra, vertybės, normos, simboliai, nacionalinė kultūra, kokios yra praktinės kultūrinių skirtumų pasekmės ir kaip jas įveikti. Remdamasis labai išsamiais tyrimais, jis įrodo, kad kultūra, tradicijos formuoja mūsų tikrovės suvokimą, galima sakyti, programuoja mūsų smegenis. Mūsų tradicijos, tai, kaip švenčiame, yra mūsų tapatybės dalis. Tai, kokias šventes švenčiame, parodo, kas esame. Šiuo aspektu „Snaigė” tampa informacinio karo dalimi, nes parodo skirtumus tarp Rytų ir Vakarų, kuria ryšį su rusų kultūra, kurios dalis ji yra, ir kartu verčia mus jaustis nutolusiais nuo Vakarų kultūros. Kalėdų eglutės vakarėlius paprastai rengia vietinės kultūros organizacijos. Manau, kad galime tikėtis, jog jie tai geriau supras ir ne tik nereflektuotai pakartos modelius.

JŠ pagal www.kurierwilenski.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Paskutinę minutę – nuostabi dovana sau ir artimiesiems!

„365 dienos su Marija” – taip pavadintas unikalus kalendorius, jau ketvirtus metus leidžiamas Lietuvoje ir pasiekiantis net 20 tūkstančių žmonių visoje šalyje.

Šis ypatingas populiariausias Lietuvoje katalikiškas kalendorius! Jame Jūsų laukia:

– visos svarbiausios liturginių metų datos;

– vilties įkvepianti palaimintojo kankinio Teofilio Matulionio gyvenimo istorija;

– Dievo ir žmogaus darbais išgražintos mūsų nuostabios tėvynės Lietuvos gamtos, miestų ir bažnyčių vaizdai.

www.viltieskalendorius.lt

Per 2023-iuosius metus ženkite Marijos globoje ir su tikrąja Viltimi!

Parsineškite šią viltį į savo namus ar padovanokite ją Jums brangiems žmonėms tik už 12 eurų! Perkant 3 ir daugiau, vienas kainuoja tik 10 eurų!

Pirma, tai liturginis kalendorius, kuriame rasite visas svarbiausias metų šventes, minėtinas dienas ir atlaidus, išskirtinį dėmesį skiriant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir su Ja susijusioms datoms.

Antra, kiekvienais metais kalendorius išsamiai, bet paprastai pristato ypatingo žmogaus gyvenimą ir darbus, kuriuose ir šiandien galime rasti pavyzdį ir įkvėpimą. Šių metų kalendorius kviečia per visus 2023-iuosius metus žengti kartu su palaimintuoju arkivyskupu Teofiliu Matulioniu ir jo gyvenimo perteikta vilties žinia.

Trečia, kalendorių puošia mūsų Tėvynės Lietuvos vaizdai, primenantys Dievo sukurto pasaulio grožį ir meilę savo šaliai, jos gamtai, istorijos ir žmonių kūriniams. Į kalendorių lygiomis dalimis sudėti Lietuvos gamtos vaizdai, miestų panoramos ir bažnyčios – krikščioniškos Lietuvos atspindžiai.

2023 metų kalendorius skelbia vilties žinią nuo karo, ekonominės krizės nuojautų ir įtampų pavargusiai Lietuvai. Kaip minėta, vilties žinią palydi istorija žmogaus, savo pavyzdžiu geriausiai liudijusio, kad gyvenimas negali nustoti vilties, o Dievo apvaizda stebi ir saugo kiekviename žingsnyje, nuolat primindama, kad gyvenimo pasirinkimuose renkantis gėrį kiekvieno iš mūsų laukia nuostabiausias atpildas.

Šis žmogus – palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, daugybę metų praleidęs lagerių varguose, tačiau niekada nepalūžęs ir nedvejodamas rinkęsis tiesos ir doros kelią. Prieš penketą metų Lietuva šventė jo paskelbimą palaimintuoju ir geriau pažino šio žmogaus istoriją. Kartu su šiuo kalendoriumi norime Teofiliaus Matulionio gyvenimo liudijimą atnešti ir į Jūsų namus. Testiprina jis Jūsų kasdienius darbus.

Esame tikri, kad šis kalendorius – puiki dovana Jūsų artimiesiems ir draugams, radusiems ar ieškantiems tikėjimo. Tai vienu metu namų puošmena ir praktiškas įrankis, naudingas kiekvieno kasdienybėje. Galiausiai tai priminimas, kad kiekvieną dieną mus lydi Viešpaties ir Marijos globa.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Christus natus est nobis!

Mieli skaitytojai,

gyvename sunkiais laikais, kuriuos vos prieš dvejus metus mažai kas iš mūsų galėjo nuspėti. Epidemijos, karai – viskas kaip prieš 2000 metų.

Tačiau net ir tada, ir dabar mums yra gelbėjimas. Šiandien mums gimė Kristus – mūsų Gelbėtojas, kuris praskaidrins „baisią mūsų tikrovės naktį”.

Turime prisiminti, kad „tikrovė”, kurioje dabar gyvename, yra tik dalinė. Amžinasis gyvenimas jį pranoksta neribotai ir absoliučiai, nors šiuo metu to nematome.

Linkime jums palaimingų Kalėdų, kad naujagimis Kristus būtų jūsų stiprybės ir ištvermės šaltinis, o Dievo Motina jus globotų!

Redakcija

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Platono „Politiko“ pristatymas – VU Filosofijos fakultete gruodžio 14 dieną!

Valstybingumo studijų centras kviečia į Platono „Politiko“ pirmojo lietuviško leidimo pristatymą gruodžio 14 d. 18.30 val. VU Filosofijos fakulteto 301 auditorijoje.

„Pasirodo lietuviškas Platono dialogo „Politikas“ vertimas! Manau, kad politikos studijų lauke tai visgi yra nemažas įvykis. Nors Platono veikalų lietuviškai išleista jau daug, politinės filosofijos – mažai. Šis darbas užpildo spragą ir gal – nedrąsiai tikiuosi – prisidės prie Platono studijų politikos mokslų baruose“, – komentuoja leidėjas Vytautas Sinica.

„Platono vėlyvasis dialogas „Politikas“ atskleidžia skaitytojams ne tik Platono politinės minties raidą, lyginant su garsiuoju dialogu „Valstybė“, bet ir aptaria per visą žmonijos istoriją aktualumo neprarandančius klausimus. Kas yra politika? Kokio specifinio žinojimo ji reikalauja? Kas skiria politiką nuo visų kitų ir konkrečiai nuo „duodančių nurodymus“ menų? Kokios turi būti politinės valdžios galių ribos? Iš kur kyla valdžios autoritetas? Kodėl žmonės turėtų pasitikėti valdžia ir koks apskritai yra jos tikslas? Knygos pristatyme užduosime ne tik šiuos klausimus – patys paklausite to, kas rūpės labiausiai“, – rašoma kvietime.

Knygą iš senosios graikų kalbos išvertė kadaise ir Aristotelio „Politiką“ Lietuvos skaitytojams padovanojęs dr. Mindaugas Strockis, mokslinio konsultavimo ėmėsi prof. Tatjana Aleknienė, o įvadinį straipsnį parašė prof. Vytautas Radžvilas. Su visais jais kviečiame aptarti knygos tekstą ir kontekstą gruodžio 14 dieną, 18.30 val. VU Filosofijos fakulteto 301 auditorijoje!

Renginyje bus galima įsigyti Platono „Politiką“ leidėjo kainomis. Vertimą ir leidybą parėmė Lietuvos kultūros taryba.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Ar Švenčiausioji Mergelė Marija augo dorybėse?

Gruodžio 8 d. švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmę. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo tiesa yra tikėjimo dogma. 1854 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX, dalyvaujant 54 kardinolams ir 140 arkivyskupų bei vyskupų, Šventojo Petro bazilikoje Romoje ją iškilmingai paskelbė bule Ineffabilis Deus.

Popiežius rašė:

„Skelbiame, skelbiame ir apibrėžiame, kad doktrina, teigianti, jog Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pat pirmosios savo prasidėjimo akimirkos – dėl ypatingos visagalio Dievo malonės ir privilegijos, dėl numatytų Jėzaus Kristaus, žmonių giminės Gelbėtojo, nuopelnų – buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės dėmių, yra Dievo apreikšta tiesa, todėl visi tikintieji turi ja tvirtai ir nedvejodami tikėti.”

Taip pat kas neigia šią tiesą, pats save pašalina iš Bažnyčios bendruomenės, tampa nukrypstančiuoju ir kaltu dėl erezijos.

Marija nuo pat savo prasidėjimo momento buvo apsaugota ne tik nuo bet kokios nuodėmės, kurią galėjo padaryti, bet ir nuo gimtosios nuodėmės, kurią mes visi paveldime. Tai įvyko, nors tuo metu ji dar nebuvo Dievo Motina. Tačiau Dievas dėl būsimo išganingojo Apreiškimo įvykio apsaugojo Mariją nuo nuodėmingumo.

Todėl Marija buvo pradėta pašvenčiamojoje malonėje, laisva nuo visų gimtosios nuodėmės padarinių (pvz., mirties – todėl Bažnyčioje švenčiame jos Ėmimo į dangų, o ne mirties šventę). Ši privilegija buvo ne tik negatyvaus pobūdžio – gimtosios nuodėmės nebuvimas, bet ir pozityvaus pobūdžio, pasireiškusi malonės pilnatve Marijos gyvenime.

Ar Švenčiausioji Mergelė Marija iš Dievo iš karto gavo aukščiausio laipsnio dorybes, ar ji turėjo jas įgyti dirbdama ir kovodama su savimi?

Tarp žmonių Švenčiausioji Mergelė Marija yra viena iš labiausiai Kūrėjo privilegijuotų būtybių, nes to reikalavo jos, kaip Dievo Sūnaus Motinos, išskirtinis orumas. Todėl jos niekada, net trumpiausią akimirką, nepalietė gimtosios nuodėmės dėmė.

Dievas papuošė jos sielą nepaprastu tyrumu ir nekaltumu, nepaprasta įvairių malonių gausa jau nuo pat jos prasidėjimo. Bet ar tai jau buvo aukščiausias laipsnis? O gal Marija su metais augo dorybėmis, nuopelnais ir šventumu per savo maldas, darbus ir kančias, kurių ėmėsi Dievo valia ir iš meilės Jam?

Taip, Marija nuolat augo šventume, kad kasdien b