Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Šventasis Jonas iš Kapistrano – kryžiaus žygis ir schizmatikų atsivertimo pamokslininkas

Gimė 1385 m. Kapistrane, Sulmonos vyskupijoje, Italijoje; mirė 1456 m. spalio 23 d. Jo tėvas atvyko į Neapolį Liudviko Anžu traukiniu, todėl manoma, kad buvo prancūziško kraujo, nors kai kurie teigia, kad jis buvo vokiečių kilmės. Anksti mirus tėvui, Jono išsilavinimą įgijo motina. Iš pradžių ji jį mokė namuose, o paskui išsiuntė studijuoti teisės į Perudžą, kur jam puikiai sekėsi pas žymų teisininką Pietro de Ubaldis.

1412 m. Neapolio karalius Ladislovas, kuris tuo metu valdė šį Šventojo Sosto miestą, paskyrė jį Perudžos gubernatoriumi. Būdamas gubernatoriumi, jis kovojo su pilietine korupcija ir kyšininkavimu. 1416 m. prasidėjo karas tarp Perudžos ir Malatestos. Jonas buvo pasiųstas kaip ambasadorius pasiūlyti taikos Malatestai, tačiau šis jį įmetė į kalėjimą. Būtent kalinimo metu jis pradėjo rimčiau mąstyti apie savo sielą. Galiausiai jis nusprendė atsisakyti pasaulio ir tapti pranciškonų vienuoliu dėl sapno, kuriame matė šventąjį Pranciškų ir buvo jo įspėtas stoti į pranciškonų ordiną. Prieš pat prasidedant karui Jonas vedė turtingą ponią iš Perudžos, bet kadangi santuoka nebuvo sudaryta, jis gavo leidimą įstoti į vienuolyną, ką ir padarė 1416 m. spalio 4 d.

Davęs įžadus, jis pateko į šventojo Bernardino iš Sienos įtaką, kuris jį mokė teologijos: jo bendramokslis buvo šv. Bernardino pamokslavimo kelionėse, kad išstudijuotų jo metodus, o 1420 m., dar būdamas diakonu, pats gavo leidimą pamokslauti. Tačiau jo apaštališkasis gyvenimas prasidėjo 1425 m., jau priėmus kunigystės šventimus. Nuo to laiko iki pat mirties jis nepaliaujamai dirbo dėl sielų išganymo.

Jis apkeliavo visą Italiją; jo klausytis ateidavo tokios didelės minios žmonių, kad dažnai tekdavo pamokslauti viešose aikštėse. Jo pamokslavimo metu visi verslai sustodavo. Vieną kartą Brešos mieste jis pamokslavo šimto dvidešimt šešių tūkstančių žmonių miniai, atvykusiai iš visų kaimyninių provincijų. Kitą kartą per misiją pas jį buvo atvesta daugiau kaip du tūkstančiai ligonių, kad jis juos paženklintų kryžiaus ženklu – tokia didelė buvo jo, kaip ligonių gydytojo, šlovė.

Kaip ir šventasis Bernardinas Sienietis, jis labai propagavo pamaldumą į šventąjį Jėzaus vardą ir kartu su šiuo šventuoju dėl šio pamaldumo buvo apkaltintas erezija. Šitaip vykdydamas savo apaštališkąjį darbą, jis aktyviai talkino šventajam bernardinui reformuojant pranciškonų ordiną. 1429 m. Jonas kartu su kitais observantų broliais buvo iškviestas į Romą dėl kaltinimo erezija, o jo bendražygiai pasirinko jį ginti jų bylą; kardinolų komisija brolius išteisino.

Po to popiežius Martynas V sumanė suvienyti Mažesniuosius brolius konventualus ir observantus. 1430 m. Asyžiuje buvo sušaukta abiejų pranciškonų ordinų generalinė kapitula. Susivienijimas įvyko, tačiau jis truko neilgai. Kitais metais Bolonijoje įvyko observantų kapitula, kuriai vadovavo Jonas. Pasak Gonzagos, maždaug tuo metu Jonas buvo paskirtas observantų generaliniu komisaru, tačiau Holzapfelio sąraše (Manuale Hist. Ord. FF. Min., 624-5) jo pavardė tarp komisarų ir vikarų iki 1443 m. nefigūruoja. Tačiau būtent jo dėka 1438 m. generaliniu vikaru buvo paskirtas bernardinas. Netrukus po to, lankydamasis Prancūzijoje, jis susipažino su šventuoju Koletu, Antrojo pranciškonų arba klarisių ordino reformatoriumi, kurio pastangoms visiškai pritarė. Jis dažnai dirbo Šventojo Sosto ambasadose.

1439 m. jis buvo pasiųstas legatu į Milaną ir Burgundiją, kad pasipriešintų antipopiežiaus Felikso V pretenzijoms; 1446 m. buvo išvykęs su misija pas Prancūzijos karalių; 1451 m. imperatoriaus prašymu išvyko apaštališkuoju nuncijumi į Austriją. Per savo nunciatūros laikotarpį Jonas lankėsi visose imperijos dalyse, pamokslaudamas ir kovodamas su husitų erezija; jis taip pat lankėsi Lenkijoje Kazimiero IV-ojo, kaip Lenkijos karaliaus, I-ojo, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio, prašymu.

1454 m. jis buvo pakviestas į Frankfurto seimą, kad padėtų šiam susirinkimui svarstyti kryžiaus žygio prieš turkus Vengrijai gelbėti klausimą; ir čia jis taip pat buvo pagrindinis veikėjas. Kai kryžiaus žygis iš tikrųjų vyko, Jonas lydėjo garsųjį Hunyadį per visą kampaniją: dalyvavo Belgrado mūšyje ir vadovavo kairiajam krikščionių kariuomenės sparnui prieš turkus.

1694 m. jis buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1724 m. kanonizuotas. Parašė daug knygų, daugiausia nukreiptų prieš to meto erezijas.

Belgrado apgultis

Tačiau dar nespėjus surinkti šių pajėgų, į Belgradą atvyko Mehmedo II invazinė kariuomenė (ankstyvaisiais duomenimis, 160 000 vyrų, naujesniais tyrimais – 60-70 000). 1456 m. liepos 4 d. prasidėjo apgultis. Szilágyi galėjo pasikliauti tik 5-7 tūkst. vyrų pajėgomis pilyje. Mehmedas apgultį įrengė ant kyšulio kaklo ir birželio 29 d. pradėjo apšaudyti sienas. Jis išdėstė savo vyrus trimis dalimis. Rumelijos (t. y. Europos) korpusas turėjo didžiąją dalį iš jo 300 patrankų, o likusią dalį – jo laivynas, kurį sudarė apie 200 upių laivų.

Rumelijos kariai buvo išdėstyti dešiniajame sparne, o Anatolijos korpusas – kairiajame. Viduryje buvo sultono asmens sargybiniai, janičarai ir jo vadavietė. Anatolijos korpusas ir džanisarai buvo sunkiosios pėstininkų kariuomenės. Mehmedas savo upių laivus daugiausia išdėstė į šiaurės vakarus nuo miesto, kad patruliuotų pelkėse ir užtikrintų, jog tvirtovė nebūtų sustiprinta. Jie taip pat stebėjo Savą pietvakariuose, kad pėstininkai nepersekiotų Hunyadi kariuomenės. Dunojų rytuose saugojo sultono lengvosios kavalerijos korpusas spahi, kad būtų išvengta apsupimo iš dešinės.

Kai Hunyadi apie tai sužinojo, jis Vengrijos pietuose rinko papildomus lengvosios kavalerijos būrius kariuomenei, su kuria ketino nutraukti apgultį. Nors palyginti nedaug jo bičiulių kilmingųjų buvo pasirengę suteikti darbo jėgos, valstiečiai tai padaryti buvo pasirengę su kaupu. Joną Kapistraną Vatikanas pasiuntė į Vengriją pamokslauti prieš eretikus, pavyzdžiui, graikų ortodoksus, ir skelbti kryžiaus žygio prieš osmanus. Jam pavyko surinkti didelę, nors ir prastai apmokytą bei aprūpintą valstiečių kariuomenę, su kuria jis išvyko į Belgradą. Jis ir Hunyadi keliavo kartu, bet vadovavo atskirai. Tarp jųdviejų buvo maždaug 40 000-50 000 vyrų.

Gynėjų persvara daugiausia rėmėsi grėsmingos Belgrado pilies, kuri tuo metu buvo viena geriausiai įrengtų Balkanuose, tvirtumu. Kadangi po Angoros mūšio 1404 m. despotas Stefanas Lazarevičius Belgradą paskyrė Serbijos despotijos sostine, buvo atlikti dideli darbai, kad nedidelė sena bizantiška pilis taptų atsparesne tvirtove. Kadangi tikėtasi osmanų antpuolių po to, kai jie atsigavo po didelių pralaimėjimų prieš mongolus, buvo panaudotos pažangios bizantiškų ir arabiškų tvirtovių statybos technologijos, išmoktos seldžiukų ir osmanų karinių konfliktų laikotarpiu nuo XI a. vidurio.

Pilis buvo suprojektuota sudėtingos formos su trimis gynybos linijomis: vidinė pilis su rūmais ir didžiuliu donžonu, aukštutinis miestas su pagrindinėmis karinėmis stovyklomis su keturiais vartais ir dviguba siena ir žemutinis miestas su katedra miesto centre ir uostu prie Dunojaus. Ši statybų pastanga buvo vienas sudėtingiausių viduramžių karinės architektūros pasiekimų. Po apgulties vengrai sutvirtino šiaurinę ir rytinę pusę papildomais vartais ir keliais bokštais, iš kurių vienas, Nebojsos bokštas, buvo skirtas artilerijai.

1456 m. liepos 14 d. Hunyadi su savo flotile Dunojumi atplaukė į visiškai apsuptą miestą, o Osmanų laivynas stovėjo prie Dunojaus upės. Liepos 14 d. jis pralaužė laivyno blokadą, nuskandindamas tris dideles osmanų galeras ir paimdamas į nelaisvę keturis didelius ir 20 mažesnių laivų. Sunaikinęs sultono laivyną, Hunyadi galėjo gabenti į miestą savo karius ir labai reikalingą maistą. Taip pat buvo sustiprinta tvirtovės gynyba.

Tačiau Mehmedas II nenorėjo nutraukti apgulties ir po savaitę trukusio smarkaus artilerijos bombardavimo tvirtovės sienos keliose vietose buvo pralaužtos. Liepos 21 d. Mehmedas II įsakė surengti plataus masto puolimą, kuris prasidėjo saulėkaitoje ir tęsėsi visą naktį. Apsiautusi kariuomenė užtvindė miestą, o tada pradėjo tvirtovės puolimą. Kadangi tai buvo lemiamas apgulties momentas, Hunyadi įsakė gynėjams mėtyti dervą ir kitas degias medžiagas, o paskui jas padegti. Netrukus liepsnų siena atskyrė mieste kovojusius janičarus nuo jų bendražygių, bandžiusių prasiveržti pro spragas į viršutinį miestą.

Įnirtingas mūšis tarp apsuptų janičarų ir Szilágyi karių viršutiniame mieste pakrypo krikščionių naudai, ir vengrams pavyko atremti nuožmų puolimą iš už sienų. Miesto viduje likę janičarai buvo išžudyti, o osmanų kariai, bandę prasiveržti į viršutinį miestą, patyrė didelių nuostolių. Kai vienam osmanų kareiviui beveik pavyko užkelti sultono vėliavą ant bastiono viršaus, vengrų riteris jį sugriebė ir jie kartu nusirito nuo sienos.

Kitą dieną įvyko kai kas netikėto. Kai kuriais duomenimis, valstiečiai kryžiuočiai pradėjo spontanišką akciją ir privertė Kapistraną ir Hunyadį pasinaudoti susidariusia padėtimi. Nepaisant Hunyadi įsakymų gynėjams nebandyti plėšti osmanų pozicijų, kai kurie daliniai išlindo iš nugriautų pylimų, užėmė pozicijas priešais osmanų liniją ir ėmė persekioti priešo karius. Osmanų speigai (provincijos kavalerija) nesėkmingai bandė išsklaidyti persekiojančias pajėgas. Prie už sienos esančiųjų tuojau pat prisijungė daugiau krikščionių. Tai, kas prasidėjo kaip pavienis incidentas, greitai peraugo į plataus masto mūšį.

Jonas Kapistrano iš pradžių bandė įsakyti savo vyrams grįžti į sienos vidų, bet netrukus atsidūrė maždaug 2 000 kryžiuočių apsuptyje. Tada jis ėmė juos vesti link osmanų linijų, šaukdamas: “Viešpats, kuris padarė pradžią, pasirūpins ir pabaiga!”

Kapistranas vedė savo kryžininkus į osmanų užnugarį per Savos upę. Tuo pat metu Hunyadi pradėjo desperatišką puolimą iš forto, kad užimtų patrankų pozicijas osmanų stovykloje.

Nustebinti šio keisto įvykių posūkio ir, kai kurių kronikininkų teigimu, paralyžiuoti kažkokios nepaaiškinamos baimės, osmanai puolė bėgti. Sultono asmens sargybiniai, kuriuos sudarė apie 5 000 janičarų, desperatiškai bandė sustabdyti paniką ir atgauti stovyklą, tačiau tuo metu į neplanuotą mūšį įsitraukė ir Hunyadi armija, ir osmanų pastangos tapo beviltiškos. Pats sultonas įsitraukė į kovą ir viename mūšyje nukovė riterį, bet paskui gavo strėlę į šlaunį ir neteko sąmonės. Po mūšio vengrų raitininkams buvo įsakyta praleisti naktį už tvirtovės sienų ir budėti, kad mūšis galėtų būti atnaujintas, tačiau osmanų kontrataka taip ir neįvyko.

Tamsos apgaubti osmanai skubiai atsitraukė, 140 vežimų gabendami sužeistuosius. Jie pasitraukė į Konstantinopolį.

Tačiau vengrai turėjo brangiai sumokėti už šią pergalę, nes stovykloje prasidėjo maras, nuo kurio po trijų savaičių (1456 m. rugpjūčio 11 d.) mirė pats Jonas Hunyadi. Jis buvo palaidotas Transilvanijos sostinės Gyulafehervaro (dabar Alba Julija) katedroje.

Kadangi apgulties metu tvirtovės konstrukcija pasiteisino, vengrai papildomai sustiprino tvirtovę. Silpnesnės rytinės sienos, pro kurias osmanai prasiveržė į viršutinį miestą, buvo sustiprintos Zindano vartais ir sunkiuoju Nebojsos bokštu. Tai buvo paskutiniai didieji tvirtovės pakeitimai iki 1521 m., kai sultonas Süleymanas galiausiai ją užėmė.

Popiežius Kalikstas III įsakė kasdien vidurdienį skambinti visų Europos bažnyčių varpais, taip ragindamas tikinčiuosius melstis už miesto gynėjus. Vidurdienio varpų skambėjimo praktika tradiciškai siejama su tarptautiniu Belgrado pergalės minėjimu ir popiežiaus Kaliksto III įsakymu. Tačiau daugelyje šalių (pavyzdžiui, Anglijoje ir Ispanijos karalystėse) žinia apie pergalę pasiekė anksčiau nei įsakymas, todėl bažnyčių varpų skambinimas vidurdienį virto pergalės minėjimu. Popiežius įsakymo neatšaukė, ir katalikų bažnyčios iki šiol skambina vidurdienio varpais.

Ši pergalė 70 metų sustabdė osmanų veržimąsi į katalikiškąją Europą, nors jie vykdė ir kitus įsiveržimus, pavyzdžiui, 1480-1481 m. užėmė Otranto miestą, o 1493 m. surengė žygį į Kroatiją ir Štiriją. Belgradas ir toliau saugojo Vengriją nuo osmanų antpuolių, kol 1521 m. tvirtovė atiteko osmanams.

Belgrado apgultis sustabdė Mehmedo II veržimąsi į Vidurio Europą, Serbija ir Bosnija buvo prijungtos prie imperijos. Dėl stipraus karinio pasipriešinimo Mehmedo užkariavimo bandymams Valachija, Krymo totorių chanatas ir galiausiai Moldavija buvo paverstos vasalinėmis valstybėmis. Buvo kelios priežastys, kodėl sultonas tiesiogiai nepuolė Vengrijos ir kodėl po nesėkmingos Belgrado apgulties atsisakė minties žengti šia kryptimi. Nesėkmė prie Belgrado rodė, kad imperija negalės toliau plėstis, kol Serbija ir Bosnija nebus paverstos saugia operacijų baze.

Be to, neabejotinai tam įtakos turėjo ir didelė politinė bei karinė Vengrijos galia valdant Matui Korvinui. Be to, Mehmedo dėmesį blaškė dviejų pusiau nepriklausomų vasalų į šiaurę nuo Dunojaus, kuriems jis bandė suteikti didesnę valdžią, pasipriešinimas.

Nors dėl Hunyadi pergalės prie Belgrado ir ilgalaikio jo politinių sprendimų palikimo (valdant Hunyadi į valdžią atėjo Vladas III Impaleris ir Steponas III, o jis dėjo daug pastangų, kad į sostą būtų pasodintas jo sūnus Matijas) drąsus Mehmedas II tapo kur kas mažesne grėsme krikščionybei, jo pagrindinė svajonė – krikščioniškai užkariauti Konstantinopolį – taip ir liko neįgyvendinta.

Hunyadi nusprendė nedalyvauti Konstantinopolio apgulties operacijoje, nes tuo metu buvo kariškai nepasirengęs kovoti su galinga Mehmedo kariuomene, o pasirinko ginti Vengriją ir stiprinti Balkanus. Matijas nepritarė didžiojo karo su osmanais koncepcijai ir buvo pernelyg įsitraukęs į politinius ginčus su Šventąja Romos imperija į Vakarus, kad galėtų būti toks agresyvus karys, koks buvo jo tėvas, todėl jo vaidmuo daugiausia apsiribojo savo teritorijos gynyba ir leido Balkanų lyderiams prisiimti pagrindinę kovos su Osmanų imperija naštą.

Nors įnirtingas pasipriešinimas ir veiksmingas Hunyadi vadovavimas užtikrino, kad drąsus ir ambicingas Mehmedas Užkariautojas į Europą pateks tik iki Balkanų, sultonas jau spėjo Osmanų imperiją paversti viena iš labiausiai baimę keliančių galybių Europoje (taip pat Azijoje) ilgus šimtmečius. Didžioji Vengrijos dalis galiausiai buvo užkariauta 1526 m. Mohačo mūšyje. Osmanų ekspansija į Europą grėsmingai tęsėsi iki Vienos apgulties 1529 m., o Osmanų valdžia Europoje išliko stipri ir kartais vis dar kėlė grėsmę Vidurio Europai iki Vienos mūšio 1683 m.

JŠ pagal Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020