Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Birželis – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mėnuo

Birželis – tradiciškai Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skirtas mėnuo. Tuomet bažnyčiose susirenkame į birželio pamaldas ir Jėzaus Širdies litaniją. Penktadienį po Kristaus kūno oktavos yra Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė. Istoriškai Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kultas susijęs su Nekaltosios Marijos Širdies kultu.

Šios dvi Širdys susijusios nuo pat Apreiškimo, kai Dievo Motina atsakė arkangelui Gabrieliui: Jis atsakė Elzbietai: “Fiat! Nuo tada Dievo Širdis pradėjo plakti po jos žmogiškąja Širdimi, o jos Sūnaus Širdis – po jos motiniškąja Širdimi. Tėvas Dolindo Ruotolo rašė apie šią unikalią Širdžių sąjungą: Per devynis mėnesius, kol nešiojo Jėzų savo įsčiose, Marija suteikė Jam gyvybę, ir Jis tapo Širdimi iš Jos Širdies, sudarydamas su Ja vienybę.

Taip buvo iki tol, kol Viešpats Jėzus ištarė žodžius ant kryžiaus: Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią! ir skausmo kalavijas pervėrė Marijos Širdį. Mirties akimirką Viešpaties Jėzaus Širdis plyšo iš skausmo, ir netrukus po to kareivis perdūrė Jį ietimi. Koks likimas tada ištiko Jo Motinos Širdį? – Ten, Kalvarijoje, Marija buvo nukryžiuota kartu su Jėzumi – ji patyrė Širdies kankinystę, – į šį klausimą atsako tėvas Dolindo.

Kitam italui – XX a. gyvenusiam vizionieriui t. Giuseppe Tomaselli – Dievo Motina pasakė: “T: – Matydamas pervertą Mano brangiausiojo Sūnaus Širdį, atrodė, tarsi būtų perverta Mano pačios Širdis. Ir pridūrė: – Kai Jėzus buvo paguldytas į kapą, jame buvo įdėtos dvi Širdys: Sūnaus Širdis ir Motinos Širdis, nes kur yra mūsų lobis, ten yra ir mūsų širdis. Tris dienas po Jėzaus mirties mano mintys ir jausmai buvo Jo kape. Pamaldi siela, įsiskverbk į Jėzaus ir mano sielą. Išmatuok, jei gali, liūdesio jūrą, kuri pripildė mano ir mano Sūnaus Širdį. Ar kada nors buvo visuotinesnė, visiškesnė ir tobulesnė auka?

Taigi Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbinimas tęsėsi nuo pat Apreiškimo ir nenutrūko net po Kristaus mirties. Juk pirmoji ir tobuliausia Išganytojo Širdies garbintoja buvo Jo Motina. Po jos prie Švenčiausiosios Širdies garbintojų prisijungė apaštalai ir daugelis palaimintųjų bei šventųjų. Pamažu plėtėsi ir Dievo Motinos Širdies garbinimas, jai pagarbą reiškė daugelis šventųjų.

Jėzaus ir Marijos Širdies liturginio garbinimo pradžia

XVII a., atrodo, buvo lūžis ne tik Jėzaus Širdies, bet ir Jo Motinos Nekaltosios Širdies kultui. Būtent tada Prancūzijoje gyveno ir dirbo šventasis kunigas Jonas Eudas, vėliau pavadintas Jėzaus ir Marijos Širdies liturginio kulto pradininku. Jis platino Jėzaus Širdies ir Marijos Širdies atvaizdus tarp pasauliečių ir dvasininkų, sudarė Mišias ir maldas abiejų Širdžių garbei, įkūrė Jėzaus ir Marijos ordiną.

Tėvas Eudesas savo užrašuose pažymėjo: “Niekada negalima atskirti to, ką Dievas taip tobulai sujungė. Jėzus ir Marija yra taip glaudžiai susiję, kad kas mato Jėzų, mato Mariją; kas myli Jėzų, myli Mariją; kas atiduoda save Jėzui, atiduoda save Marijai. Kunigas, turėjęs didelių nuopelnų skleidžiant Jėzaus ir Marijos Širdžių kultą, 1909 m. buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1925 m. kanonizuotas.

Jėzaus Širdies kulto įtvirtinimas

Tame pačiame XVII a. Viešpats Jėzus pasirodė Mergelės Marijos Apsilankymo seserų kongregacijos (seserų vizitiečių) vienuolei Margaritai Marijai Alacoque. Keliuose apsireiškimuose Viešpats Jėzus įsakė seseriai Margaretai garbinti Jo Širdies atvaizdą, skleisti iš jo sklindančius gailestingumo spindulius, rekomenduoti pamaldas, skirtas atlyginti Jėzaus Širdžiai už žmonių nuodėmes, ir galiausiai pareikalavo, kad pirmąjį penktadienį po Kristaus Kūno oktavos būtų švenčiama šventė Kristaus Širdies garbei, o tuo metu priimta Komunija būtų aukojama už šiai Širdžiai padarytus nusikaltimus. Savo Širdies garbintojams ir pamaldumo Jo Širdžiai skatintojams Viešpats Jėzus pažadėjo įtvirtinti taiką jų šeimose, paguosti juos jų varguose, būti neišsemiama priebėga jų gyvenime, ypač mirties valandą; išeiti iš šio pasaulio su pašvenčiamąja malone, būti palaimintiems jų sumanymuose, atrasti Gailestingumo šaltinį ir vandenyną Kristaus Širdyje, šaltas sielas paversti karštomis, karštas sielas atvesti į šventumą, palaiminti namus, kuriuose garbinamas Jėzaus Širdies atvaizdas, įrašyti į Jėzaus Širdį vardus tų, kurie plėtoja Jo pamaldumą, ir suteikti kunigams dovaną sujaudinti net labiausiai užkietėjusias širdis.

Po 12 metų Šventasis Sostas oficialiai leido garbinti Švenčiausiąją Jėzaus Širdį Prancūzijos Paray-le-Monial vienuolyne, kuriame gyveno sesuo Margaret Alacoque. Netrukus ten buvo pašventinta koplyčia Švenčiausiosios Širdies garbei, o seserų vizitiečių vienuolynas tapo garbinimo centru. Būtent šio ordino seserys sukūrė šiandien mums žinomą litaniją į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Sesuo Margarita mirė 1690 m., 1864 m. buvo paskelbta palaimintąja, o 1920 m. kanonizuota.

Fatima ir Marijos Širdies kultas

Po mažiau nei dviejų dešimtmečių Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams pasirodė Dievo Motina. 1917 m. birželį ji paskelbė regintiems vaikams: – Jėzus įsteigs pasaulyje pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Po mėnesio, parodžiusi vaikams pragaro viziją, Dievo Motina dar kartą paragino pamaldumą Jos Širdžiai, sakydama: – Dievas, norėdamas išgelbėti nusidėjėlių, patenkančių į pragarą, sielas, nori, kad pamaldumas mano Nekaltajai Širdžiai paplistų visame pasaulyje. Ji taip pat paskelbė: – Aš ateisiu prašyti pašvęsti Rusiją savo Nekaltajai Širdžiai.

Šie žodžiai pradėjo pildytis po kelerių metų. 1925 m. gruodžio 10 d. seseriai Liucijai pasirodė Dievo Motina, vienoje rankoje laikydama Kūdikėlį Jėzų, o kitoje – erškėčiais apsuptą Širdį. Tada pats Viešpats Jėzus pasakė regėtojai: – Tavo Švenčiausiosios Motinos Širdies, apsuptos erškėčiais, kuriais nedėkingi žmonės vis iš naujo Ją sužeidžia, ir nėra nė vieno, kuris atgailos aktu pašalintų šiuos erškėčius. Ir Marija tarė: “Tuomet, kai aš atnešiau jums savo širdį, jūs turite būti su ja: – Mano Širdį supa erškėčiai, kuriais nedėkingi žmonės, piktžodžiaudami ir nedėkodami, vis iš naujo Ją sužeidžia. Po to Ji pridūrė: “Tai yra, kad mes esame išsiilgę erškėčių: – Aš pažadu savo mirties valandą ateiti į pagalbą su visomis malonėmis tiems, kurie penkis mėnesius pirmaisiais šeštadieniais eis išpažinties, priims Komuniją, melsis vieną rožinį atgailos intencija ir 15 minučių lydės mane apmąstydami 15 Rožinio paslapčių.

Po ketverių metų, vėl pasirodžiusi seseriai Liucijai, Marija paprašė paaukoti Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai ir paskelbė, kad tai sustabdys tos šalies klaidas ir atves ją į atsivertimą. Tačiau po Fatimos apsireiškimų prireikė daugiau nei 100 metų, kad Rusijos paaukojimo Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai aktas būtų iki galo įvykdytas, ir tai padarė tik popiežius Pranciškus 2022 m. kovo 25 d.

Piktžodžiavimai prieš Jėzaus ir Marijos Širdis

Deja, tai įvyko per vėlai, ir Rusija jau paskleidė savo piktžodžiavimus po visą pasaulį. Naujausias šių piktžodžiavimų apraiškas galime stebėti didžiausių pasaulio miestų gatvėse, o pastaruosius kelerius metus – ir Lenkijoje, vadinamųjų “lygybės eitynių” pavidalu, kurių organizatoriai savo skandalingoms apraiškoms pasirinko birželį – Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skirtą mėnesį. Vis dažniau viešojoje erdvėje galime išgirsti, kad šis mėnuo yra pasididžiavimo mėnuo: žmonės su seksualumo sutrikimais, kurie, užuot slėpę savo nuodėmingus polinkius, atvirkščiai, juos demonstruoja, tuo pačiu skandindami kitus.

Gatvėmis eina spalvingos procesijos, kurių dalyviai nesiliauja įžeidinėti Viešpatį Jėzų ir Jo Motiną. Šioje Lenkijoje gėdingai puolama Marija, įsakiusi vadintis Lenkijos karūnos Karaliene, išniekinami jos atvaizdai. Šių procesijų metu viešai įžeidžiamas Jos Dieviškasis Sūnus: vardan tariamos žodžio laisvės, t. y. laisvės laisvai reikšti savo nuomonę, išniekinama Viešpaties Jėzaus auka ant kryžiaus, išniekinamos Mišios.

Maža to: begėdiška minia ant savo plakatų nešioja Šventojo Rašto citatas, kad pateisintų savo nuodėmingus polinkius ir šauktųsi Dangaus keršto. Švenčiausioji Jėzaus Širdis; Dievo šventykla, Aukščiausiojo tabernakulis, mūsų gyvybė ir prisikėlimas, demonstratyviai įžeidžiama atvirai propaguojant paleistuvystę ir pataikaujant savo nešvariems polinkiams. Be to, vulgariai įžeidžiama nepadoriais grafiniais piešiniais Nekalčiausioji Mergelės Marijos Širdis, tyriausia ir nekalčiausia Motina, garbingoji ir ištikimoji Mergelė, mergelių ir šeimų Karalienė!

Dviejų kultų neatsiejamumas

Ir vis dėlto, kaip kartą apie Nekaltąją Marijos Širdį pasakė šventasis Padre Pio: – Tai vienintelė vieta pasaulyje, kur šėtonas nekėlė kojos ir niekada nekels, kad užgrobtų ten įžengusias sielas. Įeikite ten ir būsite saugūs! Savo ruožtu sesuo Liucija kartą išgirdo iš Dievo Motinos: Mano Nekaltoji Širdis bus jūsų prieglobstis ir kelias, kuris jus nuves pas Dievą.

Galiausiai pacituokime popiežiaus Pijaus XII žodžius, kuris pabrėžė Viešpaties Jėzaus Širdies ir Švenčiausiosios Motinos Širdies ryšį ir joms teikiamos pagarbos iškilmingumą, sakydamas – Kad pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai duotų vaisingiausių vaisių krikščionių šeimoje ir visoje žmonijoje, tegul tikintieji stengiasi jį glaudžiai sujungti su pamaldumu Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai.

Jonušas Komenda

JŠ pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020