Categories
NUOMONĖS

Lietuvos gyventojai palaiko tradicinės šeimos modelį, o pritartų tik vienalyčių porų ūkinių santykių sureguliavimui įstatymu, – Ramūnas Karbauskis

Manau, kad visi matėte, kaip per praėjusius ketverius metus dėjome pastangas, kad šeimoms būtų kuo palankesnės sąlygos gyventi ir kurti savo ateitį Lietuvoje. Todėl tęsdami šią savo kryptį, kurią laikome mūsų politikos ašimi, mes nepritarsime liberalios valdžios stumiamam Partnerystės įstatymui.

Tam yra ir kelios svarbios priežastys, apie kurias šio įstatymo kūrėjai nutyli ir nesivelia į diskusijas. Nes jie puikiai žino neseniai darytas ir skelbtas visuomenės apklausas, kurios aiškiai parodo, jog Lietuvos gyventojai palaiko tradicinės šeimos modelį, o pritartų tik vienalyčių porų ūkinių santykių sureguliavimui įstatymu.

Informuodami savo rinkėjus apie mūsų vertybes, pasisakėme prieš lyčiai neutralios (homoseksualių asmenų) partnerystės, kaip šeimos teisinio santykio, įteisinimą. Mūsų prioritetas – tradicinė šeima, pagrįsta vyro ir moters santuoka bei giminystės (tėvystės ir motinystės) ryšiais. 

Partnerystės įstatymo rengėjai bando gudriai visus apmulkinti, kad projekte jie partnerystės nelaiko šeima. Taip, jie nemini žodžio „šeima“, nenorėdami erzinti įsiaudrinusios visuomenės, kuri nepritaria homoseksualių asmenų šeimų įteisinimui. Tačiau, norėdami paslėpti homoseksualių asmenų šeimų įteisinimą, kuriam nepritaria didžioji visuomenės dalis apklausose, jie ėmėsi gudrios teisinės inžinerijos.

Jau dabar LGBT bendruomenės atstovai sako, kad jie „norės daugiau“. Neabejoju, kad žmogaus teisių komiteto pirmininkas supranta, kokią situaciją jis programuoja ir kad dėl tokių nelygių dviejų rūšių šeimų sąlygų pasipils bylinėjimas.

Projektu kuriamas pseudosantuokos institutas: visais kitais, išskyrus vaikus, atvejais partnerystės įstatyme numatytos homoseksualių partnerių teisės ir pareigos iš esmės yra tokios pačios kaip sutuoktinių teisės ir pareigos (!). Koks 98 procentų sutapimas! Pačių projekto autorių pabrėžiamas skirtumas, esą santuokai sudaryti skiriamos trys kalendorinės dienos nemokamų atostogų, o partnerystei – ne, yra veikiau juokingas ir tikrai ne esminis santuokos ir partnerystės skirtumas. Svarbu yra tai, kad su pseudosantuokos sukūrimu apeinama Konstitucijos norma, kad sutuoktinių teises ir pareigas įgyti gali tik vyras ir moteris.

JŠ pagal delfi.lt

Categories
NUOMONĖS

Virš 70% prieš partnerystės: vyrauja normalumas, bet nepraraskime budrumo!

Prezidentūros užsakyta visuomenės apklausa rodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų nepritaria Stambulo konvencijos ratifikavimui ir partnerystės įstatymo priėmimui.

Delfi.lt portalo duomenimis, konvencijos ratifikavimui pritaria ir greičiau pritaria 22,1% apklaustųjų, 48,8% respondentų teigia tam nepritariantys arba greičiau nepritariantys, o 29,2% neturi nuomonės šiuo klausimu. Balandžio 8-17 dienomis telefoninio interviu metodu 31 mieste ir 35 kaimuose apklaustas 1.001 šalies gyventojas. Respondentų buvo klausiama „Ar pritariate, kad Lietuva turi ratifikuoti Stambulo konvenciją?“.

Lrytas.lt portalo duomenimis, to paties interviu metu buvo atsakyta į dar tris klausimus: dėl pritarimo partnerystės įstatymui ir dėl tiesioginio merų bei prezidento rinkimo. 54,8% apklaustųjų kategoriškai nepritaria, kad Seimas priimtų tos pačios lyties civilines teises išplečiantį Partnerystės įstatymą. Dar 15,5% žmonių atsakė „greičiau tam nepritariantys“. Šiam įstatymui pritaria arba „greičiau pritaria“ 19,5% apklausos dalyvių, o 10,2% neturi nuomonės. 

Net 89,5% apklaustųjų teigia: merai turi būti renkami tiesiogiai. Vos 4,7% mano priešingai. Dar daugiau (95,4%) apklaustųjų teigia, kad tiesiogiai, kaip ir iki šiol, turėtų būti renkamas ir prezidentas. Siūlymą šalies vadovą rinkti Seime palaiko tik 1,7% apklaustųjų. 2,9% apklausos dalyvių neturėjo nuomonės dėl to, kaip turėtų būti renkamas prezidentas.

JŠ pagal propatria.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Kodėl valstybė neturėtų leisti tos pačios lyties „santuokas”?

Atkreipdamas dėmesį į žiniasklaidos diskusiją dėl tos pačios lyties partnerystės, kyla klausimas: ar valstybė apskritai turėtų pasilikti teisę į tokius santykius. Organizacijos „Tradicija, Šeima ir Nuosavybė“ ekspertų grupės prieš metus atlikta analizė rodo, kad valstybė neturi šios teisės, ir ne tik dėl ​​religinių priežasčių.

2003 metų lapkričio 18 d. aukščiausias Masačūsetso teismas byloje Goodridge prieš Sveikatos depar­ tamentą nusprendė, kad du vyrai arba dvi moterys turi teisę į santuo­ ką pagal Bay valstijos konstituciją.

Kaip ir Lawrence, Masačūsetso Goodridge bylos sprendimas nuaidė­ jo per visą šalį. Jis padidino problemas, iškeltas prieš penkis mėnesius Aukščiausiojo teismo sprendimu ir prikaustė visų dėmesį prie deba­ tų homoseksualumo tema.

Abu sprendimai buvo gyvybiškai svarbūs homoseksualų judėji­ mui. Iš tiesų judėjimas turi paveikti viešąją nuomonę, kad homosek­ sualumas yra normalu, nors ir skirtinga. Vis dėlto, homoseksualumas niekada nebus priimtas kaip normalus tol, kol homoseksualūs partne­ riai negali „susituokti”. Taigi judėjimas stengiasi palaipsniui įveikti šį psichologinį etapą. Kadangi jis negali pasiekti tos pačios lyties „san­ tuokos” tuojau pat, judėjimas siekia civilinių sąjungų, namų partne­ rystės ar partnerystės išmokų, visu tuo sudarydamas nuolaidžiavimo įvaizdį, tačiau iš tiesų klodamas brastos akmenis per viešosios opo­ zicijos upę.

Pirmą kartą istorijoje Vakarų krikščionių, o gal ir visos žmonijos, visuomenė susiduria ne su tiesiog padrikomis įtakingų ho­ moseksualų grupėmis, bet su aiškiu organizuotu judėjimu viešai pri­ pažintų homoseksualų, kurie ne tik didžiuojasi savo įpročiais, bet vie­ nijasi mėgindami primesti visuomenei savo ideologiją.

Tai homoseksualų judėjimas – platus organizacijų, spaudimo grupių, radikalių intelektualų ir aktyvistų tinklas. Jų siekis yra pakeisti įsta­ tymus, papročius, dorovę ir mentalitetą, kad homoseksualumas ne tik taptų toleruojamas, bet ir priimamas kaip geras ir normalus dalykas. Judėjimo aktyvistai spaudžia visuomenę, kad būtų legalizuota homo­ seksualumo praktika ir viešos manifestacijos, tokios kaip homoseksu­ ali „santuoka”, tuo pačiu metu negailestingai atakuodami tuos, kurie gina tradicinę moralę.

Daugelis tiki, kad kultūrinė kova dėl homoseksualumo yra griež­ tai pilietinių teisių klausimas. Homoseksualų judėjimas neatmeta tak­ tinio privalumo, kurį toks pažiūris užtikrina. Tačiau jis siekia daug daugiau: visiškos visuomenės moralės inversijos. Rašydamas į Chica­go Free Press homoseksualų aktyvistas Paul Varneli tvirtina:

…Net jei gėjai pasiektų antidiskriminacinių įstatymų, įstatymų prieš nusikaltimus, kylančius iš neapykantos, ir namų partnerystės pa­ šalpas, tai nedaug tepadės pasipriešinti esančiam moraliniam smerkimui, kuris ir toliau liks pūliuojanti žaizda anapus įstaty­ mo, ir toliau kels priešiškumą, kurstys neapykantos nusikaltimus, palaikys konversines terapijas, skatins jaunų gėjų savižudybes ir varžys visišką socialinį priėmimą, kurio mes siekiame…Taigi gėjų judėjimas, pripažįstame mes tai ar ne, nėra pilietinių teisių judėjimas, net ne seksualinio išlaisvinimo judėjimas, bet moralinė revoliucija

Atrodo, kad priešingai tam, kas įprastai girdima apie homosek­ sualų judėjimo pagrindinius tikslus siekiant tos pačios lyties „santuo­ kos” įteisinimo, su juo iš tiesų siejasi visai ne santuokinės finansinės

ar sveikatos lengvatos. Tai net ne homoseksualinių santykių stabilu­ mo ar uždarumo paieška. Pagrindinis tikslas, siekiant tos pačios lyties „santuokos”, yra galingo psichologinio ginklo įsigijimas, su kuriuo, gal kiek per prievartą, bet šiuo metu visuomenėje atmetamas homo­ seksualumas galės būti laipsniškai priimtas.

Jei viešoji nuomonė nepritars pačios „santuokos” legalizavimui, homoseksualų judėjimas pasitenkins „civilinės sąjungos”, „namų par­ tnerystės” ar bet kokiu kitu eufemizmu.

Nelaimei, daugelis žmonių traktuoja tokių etikečių priėmimą kaip nuolaidžiavimą judėjimui. Jie nemato to fakto, kad teisinis ir sociali­ nis šių eufemistinių etikečių priėmimas yra teisinis ir socialinis ho­ moseksualų sąjungų priėmimas per se. Tai ne nuolaida, o priemonė, leidžianti judėjimui pasiekti taip geidžiamo tikslo – tos pačios lyties „santuokos”, tik vėliau.

Dėl tos pačios lyties „santuokos”, Lambda Legal į savo internetosvetainę įdėjo tokią „Santuokos rezoliuciją”:

Kadangi santuoka yra bazinė žmogaus teisė ir TVIRTAS asme­ ninis apsisprendimas, valstybė neturėtų trukdyti tos pačios lyties poroms, apsisprendusioms susituokti ir visiškai lygiai dalytis at­ sakomybe bei įsipareigojimu pagal civilinės santuokos teisę.

Būdama „bazine žmogaus teise”, teisė į santuoką kyla iš žmo­ gaus prigimties ir todėl jos egzistavimas yra pirmesnis negu Bažny­ čios ar valstybės. Be to, ta pati žmogaus prigimtis, būdama šios „bazi­ nės žmogaus teisės” pagrindas, taip pat reikalauja, kad santuoka būtų sąjunga tarp vyro ir moters, kadangi pagrindinė santuokos paskirtis, kuri yra vaikų prokreacija ir auginimas. Civilinė dviejų tos pačios ly­ ties individų „santuoka” nesiremia žmogaus prigimtimi. Taigi ji ne­ gali būti santuoka, taigi nėra jokios „bazinės žmogaus teisės” į tos pa­ čios lyties „santuoką”.

Tas faktas, kad santuoka yra „asmeninis apsisprendimas” nereiš­ kia, kad bet koks sąjungos tarp dviejų individų tipas gali būti pavadin­ tas santuoka, ar kad tokios santuokos gali „visiškai lygiai dalytis atsa­ komybe bei įsipareigojimu pagal civilinės santuokos teisę”. Santuoka yra daugiau nei vien dalykinė partnerystė, kur kontrakto trukmė ir prigimtis priklauso vien nuo susitariančių šalių valios.

Galiausiai teiginys, kad „valstybė neturėtų trukdyti šiam apsis­ prendimui” taip pat yra klaidingas. Kuomet valstybė draudžia sąjungą tarp dviejų tos pačios lyties individų, ji nepažeidžia nei bazinės žmogaus teisės į santuoką, nei asmens teisės laisvai pasirinkti sutuok­ tinį, nes ši sąjunga nėra santuoka. Negana to, priimdama įstatymus, leidžiančius homoseksualams sudaryti tos pačios lyties „santuoką”, valstybė pažeistų savo pačios paskirtį užtikrinti bendrą visuomenės gėrį ir apsaugoti jos moralumą.

Daugiau skaitykite: Prodeoetpatria.lt

Categories
NUOMONĖS

Psichologai, tarnaujantys Gender-ideologijai: atviras laiškas Lietuvos valdžia dėl tos pačios lyties partnerystės įteisinimo

Lietuvos psichologai ir psichoterapeutai ragina įteisinti tos pačios lyties partnerystes. Per šimtą visuomenėje žinomų specialistų atviru laišku kreipėsi į valstybės vadovus ir Seimo narius, teigdami, kad toks žingsnis pagerintų LGBT bendruomenės psichikos sveikatą bei visos visuomenės saugumą.

„Tiek vienalytės, tiek skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus ir poreikius – meilę, prieraišumą, norą rūpintis, įsipareigoti vienas kitam, todėl ir visoms poroms suteikiamos teisės turėtų būti lygios. O kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus ir mūsų visuomenė“, – sako psichologė-psichoterapeutė dr. Ieva Bieliauskienė.

Anot laiško autorių, neigiamos nuostatos, diskriminacija ir priekabiavimas LGBT asmenų atžvilgiu didina psichikos sveikatos problemų paplitimą šioje bendruomenėje. Tyrimai rodo, kad šalyse, leidžiančiose tuoktis ar sudaryti partnerystę tos pačios lyties poroms, situacija ženkliai pagerėja. „Tiek psichoterapinėje praktikoje, tiek artimoje aplinkoje susitinku su puikiais, kūrybiškais, talentingais žmonėmis, kuriems neigiamos nuostatos LGBT atžvilgiu ženkliai apsunkina galimybes save realizuoti, kurti artimus santykius, jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais.

Tos pačios lyties partnerysčių įteisinimas prisidėtų prie LGBT asmenų psichikos sveikatos stiprinimo, o taip pat būtų žingsnis į priekį siekiant kurti įvairovę priimančią ir sutelktą visuomenę, kurioje visi jos nariai jaučiasi laimingesni“, – sako psichologė Irma Skruibienė.

Psichologų ir psichoterapeutų iniciatyvinė grupė reiškia susirūpinimą LGBT asmenų psichikos sveikata Lietuvoje ir ragina panaikinti egzistuojančią institucinę diskriminaciją, įteisinant tos pačios lyties asmenų partnerystes.

JŠ pagal www.lrytas.lt

Categories
NUOMONĖS

Pseudo-konservatorius Gabrielius Landsbergis “Anūkas” parodė savo tikrąjį veidą: “Stambulo konvencija – svarbus dokumentas”.

Kaip pranešė portalas Pro Patria, G. Landsbergis mano, kad “Stambulo konvencija – svarbus žmogaus teises ginantis dokumentas”.

Balandžio 8 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis susitikime su Vilniuje reziduojančiais Estijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ambasadoriais ir Ispanijos laikinąja reikalų patikėtine pabrėžė Lietuvos užsienio politikos prioritetą plėsti demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių erdvę tiek Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

Susitikime ypatingas dėmesys buvo skiriamas Europos Tarybos (Stambulo) konvencijai dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Taip pat pasidalinta nuomonėmis apie įvairių šalių pozicijas šios konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Ministras pažymėjo, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje negali būti toleruojamas, o Stambulo konvencija su joje išreikštomis nuostatomis yra svarbus žmogaus teises ginantis tarptautinis dokumentas.

Ši konvencija pirmiausiai yra apie smurto panaikinimą – toks jos tikslas turi būti svarbiausias visuose svarstymuose. Be to, ji ne tik nustato atitinkamas normas, kurias turi įgyvendinti konvenciją priėmusios šalys, tačiau ir sukuria pareigą valstybėms bendradarbiauti kovoje prieš smurtą artimoje aplinkoje. Net ir tais atvejais, kai nacionalinės normos gali būti traktuojamos panašiai kaip ir konvencija,  tarptautinis bendradarbiavimas sukuria papildomas galimybes plėsti bendrą kovos prieš smurtą erdvę.

Susitikimo metu ministras ambasadoriams taip pat priminė apie Lietuvos kandidatavimą į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą 2022 – 2024 metais.

Susitikimas vyko Vilniuje reziduojančių ambasadorių prašymu.

JŠ pagal Pro Patria

Categories
NUOMONĖS

Mantas Adomėnas: nereikėtų ratifikuoti Stambulo konvencijos

Tolesniam Lietuvos gyvenimui šis įvykis, manau, bus didžiąja dalimi indiferentiškas. Bet kaip konservatyvus asmuo manau, kad nereikėtų jos ratifikuoti.

Manau, kad ir tie, kurie kategoriškai už konvenciją, ir tie, kuriems ji atrodo būsianti pasaulio pabaiga, neadekvačiai reaguoja į tarptautinius dokumentus. Tolesniam Lietuvos gyvenimui šis įvykis, manau, bus didžiąja dalimi indiferentiškas. Bet kaip konservatyvus asmuo manau, kad nereikėtų jos ratifikuoti. Šis dokumentas – labai seno sukirpimo (dabar nekalbu apie konkrečias kovos su smurtu nuostatas). Ten, kur kalbama apie visuomenės nuostatų formavimą, pasitelkiamas ideologinio diktato mechanizmas. Šis mechanizmas neveikia – jis neįgyvendinamas laisvos visuomenės sąlygomis. Tai yra pastebėjusi Nida Vasiliauskaitė. Ir būtent tas mechanizmas turėtų kelti didžiausią prieštaravimą.

Bet apskritai mane glumina ažiotažas dėl Stambulo konvencijos, nes jis labai išryškina visuomenės gebėjimą leistis į kraštutinumus. Bulgarijos atstovai siūlo išimti iš to dokumento kontroversišką nuorodą į socialinę lytį, palikti visas kitas nuostatas ir tada ratifikuoti Europos lygiu. Tai būtų idealus sprendimas, kuris leistų atsieti kovą su smurtu prieš moteris nuo abejotinų ideologinių nuostatų. Būtent ta sąsaja, manau, yra ydinga ir diskredituoja gerus tikslus.

JS pagal delfi.lt

Categories
NUOMONĖS

Išsigandęs visuomenės reakcijos, Seimas atidėjo Stambulo konvencijos svarstymą iki rudens sesijos. Visuomenės spaudimas daro poveikį!

Daug diskusijų ir nesutarimų keliantis Stambulo konvencijos klausimas Seime atidedamas mažiausiai iki rudens sesijos. Tai „Bernardinams“ patvirtino Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen patarėjas Paulius Žeimys.

„Seimo pirmininkė minėjo, kad geriausia būtų, jog pasibaigtų diskusija, kuri dabar vyksta visuomenėje – arba bent jau būtų padaryta kažkokių išvadų. Ji asmeniškai norėtų, kad praeitų šiek tiek daugiau laiko visiems apsiprasti, išsigryninti pagrindinius Konvencijos principus bei argumentus. Ir tada rudens sesijoje galbūt vėl šį klausimą teikti. Seimo pirmininkė visąlaik pabrėžia, kad Stambulo konvencijos klausimą Seimo plenarinių posėdžių salėje ji mato kaip pirmųjų metų darbą“, – sako P. Žeimys.

Konvenciją „Dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo“ Europos Taryba priėmė 2011 m. Stambule. Iš čia kilo neoficialus dokumento pavadinimas. Lietuva Stambulo konvenciją pasirašė 2013 m., tačiau dokumentas nėra įsigaliojęs – tam reikia Seimo balsavimo.

JŠ pagal bernardinai.lt

Categories
NUOMONĖS

LGBTIQ ir Anti-šeimos ideologijai tarnaujantis Europos Parlamentas

2021 m. kovo 11 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje smerkė Lenkijos valdžios veiksmus, bandant atsverti LGBT ideologiją.


Geriausia pacituoti dalis šios prieštaringos rezoliucijos be komentarų, nes mūsų skaitytojai yra pakankamai protingi:

…kadangi nuo 2019 m. kovo mėn. daugiau kaip 100 Lenkijos regionų, apskričių ir savivaldybių priėmė rezoliucijas, kuriomis pasiskelbė zonomis be vadinamosios LGBTI ideologijos, arba priėmė regionines šeimos teisių chartijas;

…kadangi rezoliucijose dėl zonų be LGBT asmenų reiškiamas pasipriešinimas „LGBT asmenų judėjimo ideologijai“, o vietos valdžios institucijos raginamos nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų skatinama LGBTIQ asmenų tolerancija, be kita ko, panaikinti organizacijoms, kurios siekia populiarinti nediskriminavimo ir lygybės principus, skiriamą finansinę paramą;

…kadangi regioninėse šeimos teisių chartijose vartojama labai siaura šeimos apibrėžtis, o savivaldybės raginamos įgyvendinant visą savo politiką, iniciatyvas ir finansavimo programas apsaugoti šeimos teises;

…kadangi šiose regioninėse chartijose, daugiausia dėmesio skiriant tik tokių rūšių šeimoms, netiesiogiai raginama diskriminuoti visų kitų rūšių šeimas, visų pirma nepilnas, tos pačios lyties asmenų ir vaivorykštės šeimas, ir neskirti finansinės paramos projektams ir iniciatyvoms, kuriais siekiama saugoti ir skatinti pagrindines teises, įgyvendinti kovos su diskriminacija srities švietimo programas ar kitaip palaikyti lygybę ir LGBTIQ asmenis;

…kadangi priimtos rezoliucijos dėl pasiskelbimo zonomis be vadinamosios LGBT ideologijos ar regioninės šeimos teisių chartijos yra dalis kitų platesnio masto reiškinių, tokių kaip padidėjusi LGBTIQ asmenų bendruomenės diskriminacija ir dažnesni išpuoliai prieš ją Lenkijoje, be kita ko, seksualumo, tapatybės ir išraiškos įvairovę apibūdinant kaip pavojingą ideologiją, dažnėjanti valdžios institucijų, išrinktų pareigūnų, įskaitant dabartinį prezidentą, ir vyriausybę palaikančios žiniasklaidos skleidžiama neapykantos retorika, taip pat LGBTIQ asmenų teisių aktyvistų sulaikymas, išpuoliai prieš LGBTI asmenų eitynes ir draudimai rengti tokias eitynes bei informuotumo didinimo programas ir veiksmus, be kita ko, mokyklose, ir diskriminacinės prieš LGBT asmenis nukreiptos demonstracijos;

1.  skelbia Europos Sąjungą LGBTIQ asmenų laisvės erdve;

2.  smerkia visų formų smurtą ar diskriminaciją prieš asmenis dėl jų lyties ar seksualinės orientacijos…

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Tarybai, Komisijai, Europos regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Jonas Šaulys pagal europarl.europa.eu