Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Tridentinės Mišių reikšmė

Tradicinėse lotyniškose Mišiose kiekvienas kunigo žodis ir veiksmas turi savo reikšmę. Nėra nė vieno žodžio ar frazės, nė vieno celebranto veiksmo ar altoriaus papuošimo, kuris neturėtų reikšmės. Iš tiesų tradicinės Mišios puikiai perteikia visą Atpirkimo istoriją.

Pavyzdžiui, kai daromi 33 kryžiaus ženklai, taip paminimas mūsų Viešpaties gyvenimo žemėje metų skaičius. Kai kunigas, kalbėdamas “Hanc Igitur”, ištiesia rankas virš taurės, jis atkartoja žydų vyriausiojo kunigo veiksmą, kai jis uždėdavo rankas ant aukojamo ožio, kad perkeltų ant jo žmonių nuodėmes. Kristaus pirmavaizdis atpirkimo ožys buvo papuoštas raudonu kaspinu, nes Kristus per savo teismą buvo pašaipiai pridengtas raudonu apsiaustu.

Kai kunigas aukojimo metu yra atsisukęs veidu į altorių, taip yra todėl, kad tai yra Tekančios saulės, kuri kaip “pasaulio šviesa” simbolizuoja mūsų Viešpatį, kuris yra tikroji “pasaulio šviesa”, kryptis.
Altorius, kaip žinome iš Tradicinės katalikiškos altoriaus pašventinimo apeigos, yra susijęs su Mozės ir Jokūbo altoriumi (Jokūbo pagalve). Pats amžinasis altorius yra Kristaus kūnas, kuris yra padėtas axis mundi (pasaulio centre), todėl visa kūrinija yra tarsi “amžinųjų” Mišių periferija ir todėl gali būti integruota dieviškuoju veikimu.

Per didžiąsias Mišias naudojamos 6 žvakės reiškia žydų Menoros, arba septynių šakų žvakidės, integraciją į Kristaus Auką, kurioje mūsų Viešpats yra ir pakeičia centrinę arba septintąją žvakę.
Kai kunigas apsirengęs karališkais drabužiais, taip yra todėl, kad jis atstovauja Kristui Karaliui. Tada kunigas nebėra individas.

Jis yra alter Christus – kitas Kristus.
Nė vienas iš šių veiksmų nėra žmonių išradimas.
Šios apeigos siekia Apaštalų laikus”.

Ir nors kartais į Tradicines Mišias būdavo įtraukiamos tam tikros maldos, gerai žinoma, kad jų centrinė šerdis, arba “kanonas”, nuo pat pirmųjų dienų išliko pastovus ir nepakitęs.
Tiesą sakant, istoriniai tiek katalikų, tiek protestantų tyrimai parodė, kad Tradicinės Mišios atsirado bent jau IV amžiuje. (Iki to laiko Bažnyčia buvo smarkiai persekiojama, todėl istorinių duomenų yra nedaug). Nuo to laiko iki 1962 m., kai popiežius Jonas XXIII į Mišių kanoną įtraukė šventojo Juozapo vardą, popiežiai Leonas (440-461 m.) ir Grigalius Didysis (590-604 m.) į Tradicinį kanoną iš viso įtraukė 26 žodžius. Taigi, kaip tiksliai teigia Tridento Susirinkimas, Kanonas “sudarytas iš pačių Viešpaties žodžių, Apaštalų tradicijos ir šventųjų pontifikų pamaldžių institucijų”.

Taigi tai yra Tradicinės Mišios.
Tai yra “visų laikų Mišios”.
“Gražiausias dalykas šioje dangaus pusėje”.

Tai yra Mišios, kurios buvo “paskelbtos” (arba “kodifikuotos”) popiežiaus šventojo Pijaus V 1570 m. po Tridento Susirinkimo. Tai Mišios, kurias saugo Apaštališkoji Bulė Quo Primum.

JŠ pagal www.facebook.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020