Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Šiandien yra pirmasis mėnesio šeštadienis! Nekaltoji Marijos Širdis prašo atgailos!

Fatimoje trims piemenėliams – palaimintajai Jacintai, palaimintajam Pranciškui ir Liucijai – apsireiškusi Dievo Motina pasakė, kad mūsų Viešpats Jėzus norėjo pasaulyje įsteigti pamaldumą Jos Nekaltajai Širdžiai, kad žmonės geriau Ją pažintų ir pamiltų.

Šis pamaldumas taip pat yra atpildas Jos Nekaltajai Širdžiai už žmonių padarytus įžeidimus. Tiems, kurie jį praktikuoja su tikėjimu, Marija pažadėjo išgelbėjimą. Šiuo pamaldumu jie gali prisidėti prie daugelio žmonių išgelbėjimo nuo pasmerkimo ir civilizacijos katastrofų, kurias pranašavo Švenčiausioji Motina. Šis pamaldumas sulaukė bažnytinio pritarimo ir nuo to laiko plinta visame pasaulyje.

Fatimos žinia galutinai nesibaigė 1917 m. apsireiškimų ciklu Cova da Iria. 1925 m. gruodžio 10 d. Švenčiausioji Mergelė Marija pasirodė seseriai Liucijai Dorotėjos vienuolyno celėje Pontevedroje, o šalia jos – Kūdikėlis Jėzus, pasilenkęs ant švytinčio debesies. Kūdikis uždėjo jai ranką ant peties, o kitoje rankoje Marija parodė erškėčiais apsuptą Širdį. Rodydamas į ją, Kūdikis pamokė regėtoją šiais žodžiais: –

Pasigailėk savo Švenčiausiosios Motinos Širdies, apsuptos erškėčiais, kuriuos nedėkingi žmonės kiekvieną akimirką įkalina, ir nėra kas tuos erškėčius pašalintų atgailos aktu!

Marija pridūrė:

– Mano dukra, pažvelk į mano Širdį, apsuptą erškėčių, kuriuos nedėkingi žmonės, piktžodžiaudami ir nedėkingi, kiekvieną akimirką įkalina. Tu bent jau paguosk Mane ir pranešk, kad visiems, kurie per penkis mėnesius pirmaisiais šeštadieniais atlieka išpažintį, priima Komuniją, meldžiasi rožinį ir ketvirtį valandos lydi Mane, apmąstydami 15 Rožinio paslapčių, su intencija atsilyginti Man, mirties valandą pažadu ateiti į pagalbą su visomis išganymui reikalingomis malonėmis.

1926 m. vasario 15 d. seseriai Liucijai Pontevedroje iš naujo pasirodė Kūdikėlis Jėzus. Šio apsireiškimo metu sesuo Liucija pristatė Kūdikiui kai kuriuos sunkumus, su kuriais kai kurie žmonės šeštadienį eis išpažinties, ir paprašė, kad per kitas aštuonias dienas išpažintis būtų tokia pat svarbi. Viešpats Jėzus atsakė:

– Taip, išpažintis gali galioti dar daug dienų, jei priimdami Mane jie bus pašvenčiamosios malonės būklėje ir išreikš ketinimą atsilyginti už nusikaltimus Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Toliau sesuo Liucija kėlė klausimą dėl situacijos, kai kas nors išpažinties metu pamiršta suformuluoti intenciją, į kurį Viešpats Jėzus atsakė taip:

– Jie gali tai padaryti kitos išpažinties metu, pasinaudodami pirma pasitaikiusia proga.

1930 m. gegužės 29-30 d. naktį per budėjimą Viešpats Jėzus kalbėjosi su seserimi Liucija, pateikdamas jai kitos problemos sprendimą:

– Šį pamaldumą bus galima praktikuoti ir sekmadienį po pirmojo šeštadienio, jei mano kunigai – dėl pateisinamų priežasčių – tai leis.

Ta pačia proga mūsų Viešpats davė Liucijai atsakymą į dar vieną klausimą: Kodėl penki šeštadieniai, o ne devyni ar septyni Dievo Motinos kančios garbei?

– Mano dukra, priežastis labai paprasta: yra penkios įžeidimų ir piktžodžiavimų prieš Nekaltąją Marijos Širdį rūšys:

1. Piktžodžiavimai prieš Nekaltąjį Prasidėjimą.

2. Prieš Dievo Motinos nekaltybę.

3. Prieš jos dieviškąją motinystę, kartu prieštaraujant jos pripažinimui žmonių giminės Motina.

4. Veiksmai tų, kurie siekia viešai įskiepyti vaikų širdyse abejingumą, panieką ir net neapykantą šiai Nekaltai Pradėtajai Motinai.

5. Veiksmai tų, kurie profanuoja Švenčiausiosios Mergelės atvaizdus.

Pamaldumo elementai

Atgailos išpažintis. Ją reikia atlikti su atgailos intencija pirmąjį mėnesio šeštadienį, prieš jį ar net po jo, jei tik priimama šventoji Komunija pašvenčiamosios malonės būklėje.

Kitus tris šio pamaldumo elementus reikėtų atlikti pirmąjį mėnesio šeštadienį, nors dėl pateisinamų priežasčių išpažinėjas gali leisti juos atlikti sekmadienį po pirmojo šeštadienio.

Šventoji Komunija kaip atgaila

Šventojo rožinio dalis. Penki slėpiniai turėtų būti kalbami atgailos intencija. Galima medituoti bet kurią Rožinio dalį.

Meditacija. Kitas šio pamaldumo elementas – bent 15 minučių medituoti vieną ar kelias rožinio paslaptis. Mergelė Marija šią maldos rūšį vadino “laikydamiesi jos draugijos”, o tai galima suprasti taip, kad turime medituoti kartu su Dievo Motina.

Kaip pagalbinę meditacijos priemonę galima perskaityti Šventojo Rašto ištrauką arba knygą, kuri glaudžiai siejasi su paslaptimi, arba pasiklausyti konferencijos ar pamokslo. Šį meditavimą taip pat turėtų lydėti atgailos intencija.

Švenčiausiosios Motinos pažadai

1.Tiems, kurie praktikuoja šį pamaldumą, pažadu išganymą. Mirties valandą ateisiu su visomis malonėmis, reikalingomis jų amžinajai laimei.

2.Šios sielos bus apdovanotos ypatinga dieviškąja malone; prieš Dievo sostą jas padėsiu kaip gėles.

Praktikuojant penkis šeštadienius, pirmiausia reikėtų pabrėžti atlygio intenciją, o ne asmeninį apsirūpinimą mirties valandą. Kaip ir praktikuojant pirmuosius penktadienius, taip ir pirmuosius šeštadienius, negalima pasitenkinti vien pažodiniu pažado priėmimu, remiantis teiginiu “švęsiu penkis šeštadienius ir esu užtikrintas amžinuoju išganymu”.

Visą likusį gyvenimą turėsime susidurti su pagundomis ir silpnybėmis, stumiančiomis mus iš teisingo kelio, tačiau šis pamaldumas labai padeda pasiekti amžinąją laimę. Norint jį gerai atlikti ir gauti nuolatinės dvasinės naudos, būtina, kad šias praktikas lydėtų nuoširdus troškimas kasdien gyventi pašvenčiamojoje malonėje, globojant Švenčiausiajai Motinai.

Jei į pirmą vietą iškeliame švelnią vaiko meilę, trokštančio numalšinti savo mylimų Tėvo ir Motinos širdies skausmą, skausmą, kurį sukelia abejingumas ir panieka tų, kurie nemyli, – būkime tikri, kad mums netrūks Švenčiausiosios Motinos pagalbos, malonės ir buvimo mirties valandą.

JŠ pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020