Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Vyskupas Athanasius Schneider: Malda už katalikų tikėjimo triumfą!

Visagali amžinasis Dieve, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, atsiklaupę prieš Tavo Didybę, iš visos širdies dėkojame Tau už neįkainojamą katalikų tikėjimo dovaną, kurią Tu panorėjai mums apreikšti per Jėzų Kristų, tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmogų. Šią dieviškąją šviesą gavome per Krikštą ir pasižadėjome Tau išlaikyti šį tikėjimą nepaliestą iki pat mirties.

Padaugink mumyse katalikų tikėjimo dovaną. Tegul jis būna sustiprintas ir patvirtintas Tavo malonės. Kasdien gilink mumyse katalikų tikėjimo grožio ir gelmės pažinimą, kad gyventume giliame Tavo dieviškosios Tiesos džiaugsme ir būtume pasirengę paaukoti viską, jei tik nesileisime į kompromisus ar neišduosime šio tikėjimo. Suteik mums malonę būti pasiryžusiems kentėti tūkstanteriopą mirtį nors už vieną Tikėjimo išpažinimo straipsnį.

Maloningai priimk mūsų nuolankios atgailos aktą už visas nuodėmes, kurias katalikų tikėjimui padarė pasauliečiai ir dvasininkai, ypač aukšto rango dvasininkai, kurie, priešingai savo iškilmingam šventimų metu duotam pasižadėjimui būti katalikų tikėjimo vientisumo mokytojais ir gynėjais, tapo erezijos šalininkais, taip užnuodydami jiems patikėtą kaimenę ir sunkiai įžeisdami Jėzaus Kristaus, Įsikūnijusios Tiesos, dieviškąją didybę.

Suteik mums malonę antgamtinėje tikėjimo šviesoje suvokti visus mūsų gyvenimo įvykius ir didžiulius išbandymus, kuriuos šiuo metu patiria mūsų šventoji Motina Bažnyčia. Padaryk, kad tikėtume, jog iš beribės mūsų laikų dvasinės dykumos Tu išauginsi naują tikėjimo žydėjimą, kuris papuoš Bažnyčios sodą naujais tikėjimo darbais ir pradės naują tikėjimo epochą.

Tvirtai tikime, kad katalikų tikėjimas yra vienintelis tikrasis tikėjimas ir religija, į kurią Tu kvieti kiekvieną žmogų savanoriškai įsitraukti. Tegul šventasis, katalikiškasis ir apaštališkasis tikėjimas vėl triumfuoja Bažnyčioje ir pasaulyje, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, visų erezijų žudikei, didiesiems kankiniams ir tikėjimo išpažinėjams, kad nė viena siela nenueitų į pražūtį, veikiau, teisingu tikėjimu ir teisingu gyvenimu pasiekusios Jėzaus Kristaus, vienintelio žmonijos Gelbėtojo, pažinimą, pasiektų amžinąją palaimą Tavyje, Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia. Tau visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.

+ Athanasius Schneider, Astanos Švenčiausiosios Mergelės Marijos arkivyskupijos pagalbinis vyskupasupas

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020