Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Karmelio Švč. M. Marijos škaplierius

1251 metais anglų karmelitui šv. Simonui Stockui apsireiškė Marija su būriu šventųjų ir perdavė rudos gelumbės škaplierių kaip ypatingos malonės ženklą bei pažadėjo, kad kas mirs jį dėvėdamas, bus apsaugotas nuo pragaro liepsnų.

Nuo to laiko šią „Marijos riterio uniformą“ karmelitai išplatino tikinčiųjų tarpe. Įprasta šį škaplierių gauti pirmosios šv. Komunijos dieną kaip pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai ženklą (taip škaplierių pavadino popiežius Pijus XII).

Fatimoje Dievo Motina nurodė pamaldumą Jos Nekaltajai Širdžiai ir rožančių kaip paskutinį išsigelbėjimą nuodėmėse žūstančiam šiuolaikiniam pasauliui. Fatimos regėtojai ses. Liucijai Dievo Motina pasakė norinti, kad visi nešiotų škaplierių, kuris neatskiriamas nuo rožančiaus. Ne veltui paskutinį kartą (1917 m. spalio 13 d.) Švč. Mergelė Fatimoje pasirodė kaip Karmelio Dievo Motina.

1322 metais popiežiui Jonui XXII apsireiškusi Marija pažadėjo ateiti pas škaplierių dėvėjusius mirusius pirmąjį šeštadienį po mirties ir išvaduoti iš skaistyklos kančių. Šią „Šeštadienio privilegiją“ (Privilegium sabbatinum) vėliau patvirtino dar devyni popiežiai. Tiesa, privilegiją gauna tik tapę škaplieriaus brolijos nariais, t. y. gavę škaplierių iš kunigo tam tikromis apeigomis ir pasižadėję: dėvėti jį nuolat, dieną ir naktį; ypatingai saugoti skaistumą savo luomo sąlygose; kasdien kalbėti Švč. M. Marijos mažąsias valandas (Officium parvum) arba bent vieną rožančiaus dalį. Taip pat rekomenduojama susilaikyti nuo mėsiškų valgių šeštadieniais. Karmelio škaplierius – viena svarbiausių sakramentalijų, jau pačiu savo buvimu primenantis Marijos globą ir saugantis nuo daugelio nuodėmių.

Škaplieriaus palaiminimas ir uždėjimas (trumpoji forma)

Priimantieji škaplierių atsiklaupia. Kunigas kalba:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. R. Et salutáre tuum da nobis. V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.   Orémus. Dómine Iesu Christe, humáni géneris Salvátor, hunc hábitum, quem propter tuum tuǽque Genetrícis Vírginis Maríæ de Monte Carmélo amórem servi tui (ancíllæ tuæ) devóte sunt delatúri (-æ), déxtera tua sanctí+fica, ut eádem Genetríce tua intercedénte, ab hoste malígno defénsi (-æ), in tua grátia usque ad mortem persevérent: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.V. Viešpatie, parodyk mums savo gailestingumą. R. Ir suteik mums savo išganymą. V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia. V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, žmonijos Išganytojau, savo dešine pašven+tink šį rūbą, kurį iš meilės Tau ir Tavo Gimdytojai, Karmelio kalno Mergelei Marijai, Tavo tarnai (tarnaitės) pamaldžiai nešios, kad šiai Tavo Gimdytojai užtariant, būtų apsaugoti (-os) nuo piktojo priešo ir Tavo malonėje ištvertų iki mirties. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Kunigas apšlaksto škaplierius švęstu vandeniu. Po to uždeda juos, duodamas pabučiuoti ir kiekvienam atskirai kalbėdamas:

Accipe hunc hábitum benedíctum précans sanctíssimam Vírginem, ut eius méritis illum perféras sine mácula, et te ab omni adversitáte deféndat, atque ad vitam perdúcat ætérnam. R. Amen.Priimk šį pašventintą rūbą, prašydamas Švenčiausiąją Mergelę, kad jos nuopelnai padėtų tau jį nesuteptą nešioti, gintų tave nuo visokių nelaimų ir nuvestų į amžinąjį gyvenimą. R. Amen.

Po to kalba:

Ego, ex potestáte mihi concéssa, recípio vos ad participatiónem ómnium bonórum spirituálium, quæ, cooperánte misericórdia Iesu Christi, a Religiósis de Monte Carmélo peragúntur. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen. Bene+dícat vos Cónditor cæli et terræ, Deus omnípotens, qui vos cooptáre dignátus est in Confraternitátem beátæ Maríæ Vírginis de Monte Carmélo: quam exorámus, ut in hora óbitus vestri cónterat caput serpéntis antíqui, atque palmam et corónam sempitérnæ hereditátis tandem consequámini. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Man suteikta galia aš priimu jus dalininkais visų dvasinių gėrybių, kurias, Jėzui Kristui gailestingai padedant, pelno Karmelio kalno vienuoliai. Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. R. Amen.   Tepalai+mina jus dangaus ir žemės Sutvėrėjas, visagalis Dievas, kuris teikėsi jus priimti į Karmelio kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos broliją. Meldžiame ją, kad jūsų mirties valandą sutraiškytų senojo žalčio galvą ir padėtų laimėti palmę bei amžinojo paveldo vainiką. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto priėmusius švęstu vandeniu, tardamas:

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat semper. R. Amen.Visagalio Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaima tenužengia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

Malda į Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją

Švenčiausioji Dievo Motina, Karmelio karaliene ir papuošale, pažvelk į mus, vargšus nusidėjėlius, kurie, apsaugoti Tavo škaplieriaus rūbu, su viltimi slepiamės po Tavosios globos apsiaustu. Mūsų Motina, Tu matai, kokie mes vargšai, kiek priešų tyko mūsų sielos, kaip sunkiai kovojame su pagundomis, kokie esame silpni, akli ir palinkę į bloga. Mūsų laukia baisi pražūtis, bet Tu, nusidėjėlių gynėja, puolusiųjų viltie, paskubėk mums į pagalbą, apgink mus nuo visų pagundų bei pavojų ir saugiai vesk mus išganymo keliu. Saugok mus nuo visokio blogio, stiprink dorybę visų tų, kuriuos apvilkai šiuo savo malonės drabužiu ir padėk jiems ištverti ligi galo. Gelbėk mus mirties valandą, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, sutrumpink skaistyklos kančias ir dėl Tavųjų nuopelnų kuo greičiau nuvesk į amžinąją garbę, kur visą amžinybę galėsime šlovinti Dievą ir Tave, maloningoji Motina, bei Tau už visas malones dėkoti.

Pasiaukojimas gavus škaplierių

Šlovingoji Mergele Marija, šventojo škaplieriaus Motina! Štai aš, nevertas vadintis Tavo tarnu, Tavojo gerumo padrąsintas, renkuosi Tave savo vienintele Motina ir Globėja. Švenčiausiosios Trejybės, mano šventųjų Globėjų ir mano Angelo Sargo akivaizdoje aš pasišvenčiu Tau, švenčiausioji Karmelio Karaliene. Aš trokštu ištikimai ir uoliai tarnauti Tau ir Tavo dieviškajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Dėkoju Tau, kad išsirinkai mane savo globotiniu ir įskaitei mane į būrį savo mylimųjų vaikų, kurie vilki Tavo škaplieriaus rūbą. Prisiekiu būti klusniu Tavo vaiku, visa širdimi Tave mylėti ir sekti Tavo dorybėmis bei Dievo meile. Maloningoji Motina, priimk šį mano pasiaukojimą ir duok, kad šventasis škaplierius, kurį nešioju, būtų ypatingos Tavo globos ženklu, patikima apsauga nuo pagundų, skydu nuo priešo puolimų, pagalba ugdant dorybes ir amžinojo išganymo laidu. To prašau per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pagal www.fsspx.lt

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020