Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Vyrų Rožinis Aušros Vartuose

Šv. Juozapo vyrų judėjimas kviečia visus vyrus šį šeštadienį, balandžio 3 d., 8.15 val. rinktis Aušros Vartuose (Aušros Vartų gatvėje priešais Gailestingosios Dievo Motinos paveikslą) kartu melstis vyrų intencijomis: Už Kristų, už šeimas, už Lietuvą!

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus (Ef. 5, 14). Broliai, pamąstykim vardan ko mes gyvename?

Kristus už mūsų nuodėmės atidavė savo gyvybę ir mus išgelbėjo. Nebėra ko bijoti. Nėra kito kelio. Stokime po Kristaus vėliava!

Prasminga kova laukia mūsų. Šėtonas čia ir jo tarnai valdžioje. Melskimės už juos prašydami atsivertimo malonės.

Tiesioginė Vyrų rožinio transliacija 8.15 val. grupėje Vyrų rožinis Vilnius. Vienykimės maldos bendrystėje. Prašome išplatinti šį mūsų kvietimą. Te atlygina jums Dievas.

JŠ pagal Vyrų rožinis VilniusDALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020